Improvac

Zoetis


Immunologisk middel til svin, GnRF-analog.

QG03X A91 (GnRF-analog)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: GnRF-analog-proteinkonjugat minimum 300 μg, DEAE-dekstran 300 mg, klorkresol 2 mg, urea, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Immunrespons induseres mot endogen GnRF (gonadotropin releasing factor), som kontrollerer testikkelfunksjonen via gonadotrope hormoner (LH og FSH). Redusert GnRF-aktivitet gir reduksjon i testikkelfunksjonen og dermed nedsatt produksjon og konsentrasjon av bl.a. testosteron og androstenon. 1. vaksinasjon medfører ingen endringer i testikkelfunksjon. 2. dose vil utløse en sterk immunrespons som gir en midlertidig immunologisk undertrykking av testikkelfunksjonen og dermed kontroll av androstenonproduksjonen samt reduksjon av skatolnivået. Virkning i løpet av 1 uke, men det kan ta opptil 3 uker før eksisterende råneluktsubstanser er redusert til ubetydelige nivåer. Reduksjon i aggressiv og seksuell (riing) atferd kan forventes fra 1-2 uker etter 2. vaksinering.

Indikasjoner 

Midlertidig immunologisk undertrykking av testikkelfunksjonen for å redusere rånelukt pga. androstenon hos ukastrerte råner (eldre enn 8 uker) etter pubertetsstart. Skatol, en annen viktig komponent i rånelukt, vil reduseres som en indirekte effekt. Aggressiv og seksuell (riing) atferd reduseres også.

Kontraindikasjoner 

Råner beregnet til avl. Purker.

Bivirkninger

Hevelse på injeksjonsstedet er relativt vanlig. Forbigående temperaturstigning (0,5°C) i 1 døgn. Kortvarige anafylaktoide reaksjoner (dyspné, kollaps, cyanose og hypersalivasjon, med eller uten muskelrykninger eller brekninger) er svært sjeldne, men kan forekomme etter 1. vaksinering. Fatalt utfall kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Utilsiktet vaksinering av avlsråner kan påvirke fremtidig fertilitet. Kun friske, rene og tørre griser skal vaksineres. Vaksinen skal kun injiseres med automatsprøyte med dobbelt sikkerhetssystem. Anbefalt slakting er 4-6 uker etter siste injeksjon. Dersom dette ikke er mulig gir slakting opptil 10 uker etter siste injeksjon minimal risiko for rånelukt. Deretter vil en økende andel få tilbake normal funksjon. Skatolnivået er ikke fullstendig avhengig av kjønnsmodningen, både fôringsmessige og hygieniske faktorer kan redusere skatol. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Skal ikke injiseres av kvinner som er eller kan være gravide. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi lignende effekter hos menneske som hos gris, risikoen er større etter 2. eller etterfølgende injeksjon enn etter 1. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt i ledd eller finger. Tap av affisert finger kan forekomme hvis behandling ikke igangsettes umiddelbart. Vask stikkstedet grundig med rent vann, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget. Om smerten vedvarer >12 timer, kontakt lege på nytt. Fremtidig bruk av preparatet skal unngås. Ved kontakt med øynene, skyll straks med store mengder vann. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

Interaksjoner 

Ingen data. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til purker eller råner beregnet til avl.

Dosering 

Ukastrerte råner >8 uker vaksineres med 2 doser à 2 ml med minst 4 ukers intervall, 2. dose gis 4-6 uker før slakting. Dersom slakting planlegges senere enn 10 uker etter 2. dose, bør en 3. dose gis 4-6 uker før slaktedato. Ved mistanke om manglende dose, revaksiner grisen umiddelbart. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: Gis s.c. med kort kanyle, vinkelrett mot huden i nakken, like bak øret, ved bruk av en sikkerhetsinjektor. Se pakningsvedlegget for bruksanvisning.

Overdosering/Forgiftning

Dobbel dose til grisunger på 8 uker påvirker ikke allmenntilstanden, men gir svært ofte palperbare lokalreaksjoner og temperaturstigning i 2 døgn.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbar i kjøleskap i 28 dager etter anbrudd med steril kanyle. Flasken kan perforeres 1 gang i denne perioden, deretter må den kasseres umiddelbart etter bruk.

 

Pakninger

Improvac, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 100 ml (plasthettegl.) 477652 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Improvac INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.10.2018


Sist endret: 05.03.2020