Hemosilate vet.

Ecuphar Veterinaria


Hemostatikum.

QB02B X01 (Etamsylat)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 125 mg/ml til storfe, sau, geit, gris, hest, hund og katt: 1 ml inneh.: Etamsylat 125 mg, benzylalkohol, natriummetabisulfitt, vannfri natriumsulfitt, dinatriumedetat, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemostatisk og angiobeskyttende middel som stimulerer til blodplateadhesjon, forkorter blødningstiden, og raskt normaliserer endret vaskulær skjørhet og permeabilitet. Hemmer prostasyklin (PGI2)-syntese. PGI2 hemmer blodplateaggregering, øker vasodilatasjon og kapillærpermeabilitet. Etamsylat aktiverer P-selektin som fasiliterer interaksjon mellom blodplater, leukocytter og endotel. Protrombintid, fibrinolyse eller blodplatetall påvirkes ikke.
Absorpsjon: Rask og nesten fullstendig. Cmax er 27, 25,8 og 10,7 µg/ml hos hhv. hund, katt og storfe, ca. 1 time etter i.m. administrering.
Fordeling: Lav. Virkningen er derfor i praksis begrenset til sirkulasjonssystemet og blodkarene i organer med stor blodperfusjon.
Halveringstid: 1,14, 0,75 og 1,24 timer hos hhv. hund, katt og storfe.
Utskillelse: Uendret via urin.

Indikasjoner 

Forebygging og behandling av blødninger i forbindelse med operasjon, og posttraumatiske, obstetriske og gynekologiske blødninger.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Hos mennesker er det sett anafylaktiske reaksjoner på lignende legemidler pga. sulfittinnholdet. Det er mulig at lignende reaksjoner kan forekomme hos dyr.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved ruptur av store blodkar under operasjon eller ved traume, skal aktuelle blodkar ligeres for å stoppe blødningen før administrering av etamsylat. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Etamsylat, sulfitter og benzylalkohol kan gi overfølsomhet/allergiske reaksjoner. Symptomer kan omfatte kvalme, diaré og hudutslett. Ved astma eller overfølsomhet for innholdsstoffene bør kontakt med preparatet unngås. Preparatet skal håndteres med forsiktighet for å unngå utilsiktet selvinjeksjon. Ved selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Preparatet kan gi hud- og øyeirritasjon. Ved utilsiktet kontakt med hud eller øyne, skal aktuelt område straks skylles grundig.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Det er ikke sett teratogene, føtotoksiske eller maternotoksiske effekter hos rotter og mus. Sikkerhet under drektighet og diegiving er ikke klarlagt hos målartene. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

5-12,5 mg/kg (tilsv. 0,04-0,1 ml/kg) tilpasset inngrepets/blødningens alvorlighetsgrad. Behandlingen foregår normalt inntil ønsket effekt er oppnådd. Det kan være 1 dag, men behandlingen kan gjentas i ytterligere 2-3 dager for å få kontroll over blødningen. Til forebygging av blødning ved operasjoner bør preparatet gis minst 30 minutter før operasjon. Til behandling av pågående blødning kan det gis opptil hver 6. time, inntil blødningen er fullstendig stanset. Administrering: Til i.v. eller i.m. bruk. Maks. 20 ml på samme injeksjonssted. Perforer flaskeproppen maks. 25 ganger.

Overdosering/Forgiftning

Ingen kjente.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe, sau, geit og hest: 0 timer.
Slakt: Storfe, sau, geit, gris og hest: Etter i.v. bruk: 0 døgn. Etter i.m. bruk: 1 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter anbrudd av indre emballasje: 14 dager.

 

Pakninger

Hemosilate vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
125 mg/ml storfe, sau, geit, gris, hest, hund og katt 5 × 20 ml (hettegl.) 188104 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Hemosilate vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 125 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.04.2020


Sist endret: 08.11.2021