Hedylon

Livisto


Kortikosteroid.

QH02A B06 (Prednisolon)TABLETTER 5 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Prednisolon 5 mg, laktose, hjelpestoffer.


TABLETTER 25 mg til hund: Hver tablett inneh.: Prednisolon 25 mg, laktose, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk effekt: Hemmer fosfolipase A2, noe som reduserer syntesen av arakidonsyre. Hemming av immunforsvaret: Makrofager, nøytrofiler og lymfocytter hemmes ved høyere doser. Produksjon av antistoffer reduseres og flere komplementkomponenter hemmes. Antiallergisk effekt: Frigjøring av antihistaminer ved mastceller hemmes.
Absorpsjon: God.
Fordeling: Fordeles til alle vevs- og kroppsvæsker, inkl. cerebrospinalvæsken.
Halveringstid: 3-5 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Primært via nyrene.

Indikasjoner 

Symptomatisk behandling eller som tilleggsbehandling av inflammatoriske og immunmedierte sykdommer hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved: Virus-, sopp- eller parasittinfeksjoner som ikke er kontrollert med passende behandling, diabetes mellitus, hyperadrenokortisisme, osteoporose, hjertesvikt, nedsatt nyrefunksjon, sår på hornhinnen, mage-tarmsår, glaukom. Skal ikke brukes samtidig med svekket, levende vaksine. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Høye enkeltdoser tolereres generelt godt, men langvarig bruk kan forårsake alvorlige bivirkninger. Etter avsluttet behandling kan tegn på binyreinsuffisiens oppstå, og dette kan gjøre dyret ute av stand til å håndtere stressende situasjoner. Betydelig økning av triglyserider kan være en del av iatrogen hyperadrenokortisisme (Cushings sykdom), som omfatter betydelig endring i metabolismen av fett, karbohydrater, proteiner og mineraler, som f.eks. kan resultere i omfordeling av kroppsfett, økt kroppsvekt, muskelsvekkelse, muskelsvinn og osteoporose. Kortisolsuppresjon og økning i plasmatriglyserider er svært vanlig (>1/10 dyr). Endringer i biokjemiske og hematologiske parametere er økt alkalisk fosfatase, LDH-reduksjon, albuminøkning, reduksjon i eosinofiler og lymfocytter, økning i segmenterte nøytrofiler og leverenzymer i serum. Kan gi polyuri, polydipsi og polyfagi, særlig i tidlige stadier av behandlingen. Enkelte kortikosteroider kan gi natrium- og vannretensjon og hypokalemi ved langvarig bruk. Kan gi kalsiumavleiringer i huden (calcinosis cutis). Kan hemme sårheling, og immundempende effekter kan svekke motstanden mot eller forverre eksisterende infeksjoner. Gastrointestinal sårdannelse kan forekomme, og kan forsterkes hos dyr som får NSAID og ved ryggmargsskader. Andre bivirkninger: Hemming av lengdevekst i ben, hudatrofi, diabetes mellitus, atferdsforstyrrelser (eksitasjon og depresjon), pankreatitt, redusert syntese av thyreoideahormoner, økt syntese av parathyreoideahormoner.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandlingen bør kombineres med behandling av underliggende sykdom og/eller miljøkontroll. Ved samtidig bakterieinfeksjon bør preparatet brukes sammen med passende antibakteriell behandling. Binyreinsuffisiens kan oppstå, særlig etter seponering. Faren for dette kan reduseres ved å innføre behandling annenhver dag. Dosen bør reduseres og seponeres gradvis, for å unngå binyreinsuffisiens. Kortikosteroider øker proteinkatabolisme, og preparatet bør derfor brukes med forsiktighet hos gamle eller feilernærte dyr. Brukes med forsiktighet ved høyt blodtrykk, epilepsi, brannsår, tidligere steroidmyopati, hos dyr med sårbart immunforsvar og hos unge dyr (da kortikosteroider kan forårsake forsinket utvikling). Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Kan gi overfølsomhet (allergisk reaksjon). Ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene/andre kortikosteroider bør kontakt med preparatet unngås. For å unngå utilsiktet inntak, spesielt av barn, bør ubrukte delte tabletter legges tilbake i blisterpakningen og esken. Ved utilsiktet inntak, spesielt av barn, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett. Kortikosteroider kan gi fostermisdannelser. Gravide bør unngå kontakt med preparatet. Vask hendene grundig umiddelbart etter håndtering.

Interaksjoner 

Fenytoin, barbiturater, efedrin og rifampicin kan øke metabolsk clearance av kortikosteroider, og gi redusert effekt. Samtidig bruk av NSAID kan forverre gastrointestinal sårdannelse. Kan utløse hypokalemi, og dermed øke risikoen for toksisitet fra hjerteglykosider. Risikoen for hypokalemi kan øke ved samtidig bruk av kaliumreduserende diuretika. Forholdsregler må tas ved kombinasjonsbehandling med insulin. Skal ikke brukes <2 uker før eller etter vaksinering med svekkede, levende vaksiner.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes til drektige dyr. Bruk tidlig i drektigheten kan gi fostermisdannelser. Bruk sent i drektigheten kan gi abort eller for tidlig fødsel.
Laktasjon: Glukortikoider skilles ut i melk og kan gi redusert vekst hos diende, unge dyr. Skal kun brukes etter nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Dose og behandlingsvarighet fastsettes individuelt, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad. Startdose: 0,5-2 mg pr. kg kroppsvekt pr. dag. Langtidsbehandling: Når ønsket effekt er oppnådd etter en periode med daglig bruk, skal dosen gradvis reduseres til laveste effektive dose. Dette gjøres ved behandling annenhver dag og/eller ved å halvere dosen med intervaller på 5‑7 dager. Administrering: Hunder bør behandles om morgenen og katter om kvelden, for sammenfall med den endogene kortisoltoppen. Kan deles i 2 eller 4 like store deler (delekors).

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Som angitt under bivirkninger. Behandling: Symptomatisk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Ubrukte delte tabletter skal oppbevares i blisterpakningen og brukes innen 4 dager. Oppbevares <25°C. Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger

Hedylon, TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg hund og katt 30 stk. (blister) 446282 C
100 stk. (blister) 162058 C

Hedylon, TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
25 mg hund 30 stk. (blister) 475633 C
100 stk. (blister) 115103 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Hedylon TABLETTER 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Hedylon TABLETTER 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.01.2022


Sist endret: 29.03.2022