Galliprant vet.

Elanco


NSAID. Piprant.

QM01A X92 (Grapiprant)TABLETTER 20 mg, 60 mg og 100 mg til hund: Hver tablett inneh.: Grapiprant 20 mg, resp. 60 mg og 100 mg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv antagonist av EP4-reseptoren. EP4-reseptoren medierer prostaglandin E2‐fremkalt nocisepsjon, smerte og betennelse.
Absorpsjon: Cmax nås innen 1 time ved fastende tilstand. Biotilgjengelighet tatt fastende er 89%, med mat 33%. Akkumuleres ikke etter gjentatt administrering.
Proteinbinding: Primært til serumalbumin.
Halveringstid: 4,6-5,7 timer.
Utskillelse: Primært via feces, resten via urin.

Indikasjoner 

Behandling av smerte knyttet til mild til moderat osteoartritt hos hund.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til drektige eller diegivende dyr eller til avlsdyr.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Mild og generelt forbigående oppkast. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Myk avføring, diaré og manglende appetitt. Svært sjeldne (<1/10 000): Blodig oppkast eller blodig diaré.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Grapiprant er et metylbenzensulfonamid. Det er ukjent om hunder med kjent overfølsomhet for sulfonamider vil være overfølsomme for grapiprant. Behandlingen bør seponeres ved tegn til overfølsomhet. Brukes med forsiktighet ved nedsatt lever-, hjerte- og kar- eller nyrefunksjon eller sykdommer i mage-tarmkanalen. Kombinasjon med andre betennelsesdempende midler er ikke studert og bør unngås. Sikkerhet ved bruk hos hunder <9 måneder eller som veier <3,6 kg er ikke klarlagt. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vask hendene etter håndtering av preparatet. Ved utilsiktet inntak hos barn kan milde og reversible gastrointestinale symptomer og kvalme forekomme. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ved bruk av andre betennelsesdempende preparater bør det være en behandlingsfri periode før bytte til dette preparatet. Samtidig bruk av proteinbundne legemidler er ikke undersøkt. Dette omfatter bl.a. vanlige hjerte-, krampedempende- og atferdsbehandlingsmidler. Legemiddelkompatibilitet bør overvåkes ved behov for tilleggsbehandling.

Dosering 

Behandlingsvarighet avhenger av klinisk respons. Behandling >28 dager bør vurderes nøye, og veterinæren bør foreta regelmessig overvåkning. Siden kliniske tegn på osteoartritt hos hunder fluktuerer, kan intermitterende behandling være fordelaktig hos enkelte.
Følgende antall tabletter skal gis 1 gang daglig:

Kroppsvekt (kg)

Antall tabletter

Doseområde (mg/kg kroppsvekt)

 

20 mg

60 mg

100 mg

 

3,6-6,8

0,5

 

 

1,5-2,7

6,9-13,6

1

 

 

1,5-2,9

13,7-20,4

 

0,5

 

1,5-2,2

20,5-34

 

1

 

1,8-2,9

34,1-68

 

 

1

1,5-2,9

68,1-100

 

 

2

2-2,9

Administrering: Gis på tom mage, minst 1 time før neste måltid, 1 gang daglig ved måldose 2 mg/kg kroppsvekt. Halve tabletter oppbevares i plastflasken.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hos friske hunder behandlet med daglige overdoser på ca. 2,5 og 15 × anbefalt dose i 9 påfølgende måneder, ble det sett milde og forbigående tilfeller av myk eller slimet avføring, enkelte ganger blodig, samt oppkast. Ingen tegn til nyre- eller levertoksisitet. Behandling: Symptomatisk behandling bør igangsettes.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C. Etter anbrudd: 3 måneder.

 

Pakninger og SPC

Galliprant vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
20 mg hund 30 stk. (plastflaske) 581282 C
60 mg hund 30 stk. (plastflaske) 123094 C
100 mg hund 30 stk. (plastflaske) 495590 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.02.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.01.2019