Furosoral vet.

Le Vet
TABLETTER 10 mg og 40 mg til hund og katt: 1 tablett inneh.: Furosemid 10 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer reabsorpsjon av natrium- og kloridioner i nyrene, hovedsakelig i oppadstigende gren av Henles sløyfe, men også i proksimale og distale nyretubuli, noe som gir økt vannutskillelse. Gir isoton eller svakt hypoton urin med uendret eller svakt sur pH. Utskillelse av kaliumioner øker ved svært høye doser.
Absorpsjon: Hund: Tmax 0,8 timer. Katt: Tmax 1,1 timer.
Halveringstid: Hund: 2,4 timer. Katt: 3,7 timer.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin, resten i feces.

Indikasjoner 

Behandling av hydrothorax, hydroperikardium, ascites og ødem, spesielt forbundet med hjertesvikt og nyredysfunksjon.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre sulfonamider. Hypovolemi, hypotensjon eller dehydrering, nyresvikt med anuri, elektrolyttmangel, akutt glomerulonefritt. Pasienter som har fått overdose av hjerteglykosider. I kombinasjon med andre slyngediuretika.

Bivirkninger

Sjeldne tilfeller av bløt avføring (forbigående), krever ikke seponering. Pga. den diuretiske effekten kan hemokonsentrasjon og sirkulasjonshemming forekomme. Ved langvarig behandling kan elektrolyttmangel (inkl. hypokalemi, hyponatremi) og dehydrering forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Effekten kan svekkes ved økt inntak av drikkevann. Når dyrets tilstand tillater det skal vanninntaket begrenses til fysiologisk normalt nivå. Skal brukes med forsiktighet ved elektrolytt- og/eller væskeubalanse, nedsatt leverfunksjon (kan fremskynde leverkoma) og diabetes mellitus. Ved langvarig behandling skal hydreringsstatus og serumelektrolytter overvåkes hyppig. Nyrefunksjon og hydreringsstatus skal overvåkes 1-2 dager før og etter diuretika og ACE-hemmere igangsettes. Skal brukes med forsiktighet ved nefrotisk syndrom. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå hudkontakt med eller utilsiktet inntak av preparatet pga. mulige gentoksiske egenskaper og karsinogenitet. Bruk ugjennomtrengelige hansker under håndtering og administrering og vask hendene grundig etterpå. Hver gang en ubrukt tablettdel lagres til neste gangs bruk, skal den legges tilbake i den åpne blisterpakningen og settes tilbake i esken. Skal oppbevares trygt og utilgjengelig for barn. Personer med overfølsomhet for innholdsstoffene eller sulfonamider bør unngå kontakt med preparatet. Hevelser i ansikt, lepper eller øyne, eller pusteproblemer, krever øyeblikkelig legehjelp. Ved utilsiktet inntak eller symptomer etter eksponering (f.eks. utslett), søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes sammen med ototoksiske antibiotika hos katt. Samtidig bruk av legemidler som påvirker elektrolyttbalansen (kortikosteroider, andre diuretika, amfotericin B, hjerteglykosider) krever grundig overvåkning. Samtidig bruk av aminoglykosider eller cefalosporiner kan øke risikoen for nefrotoksisitet. Furosemid kan øke risikoen for kryssreaktivitet, endre insulinbehovet hos diabetiske dyr og redusere utskillelsen av NSAID. Det kan være nødvendig å redusere doseregimet for langvarig behandling i kombinasjon med ACE‑hemmere, avhengig av behandlingsrespons.

Drektighet/Laktasjon

Tegn på teratogene effekter er sett. Utskilles i melk. Sikkerhet ved bruk hos drektige og diegivende tisper eller hunnkatter er ikke kartlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Anbefalt startdose er 2,5-5 mg/kg/dag, tilsv. 1/2-1 tablett pr. 2 kg (10 mg) eller 8 kg (40 mg) kroppsvekt. I alvorlige eller refraktære tilfeller kan døgndosen innledningsvis dobles. Vedlikeholdsdosen tilpasses av veterinær til laveste effektive dose avhengig av dyrets behandlingsrespons. Administrering: Kan deles i 2 eller 4 like deler (delekors). Administrering sent på kvelden kan gi ubeleilig diurese over natten.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forbigående døvhet, problemer med elektrolytt- og væskebalansen, CNS-effekter (letargi, koma, anfall) og kardiovaskulære effekter (hypotensjon, hjerterytmeforstyrrelser, kollaps), spesielt hos eldre og svekkede dyr. Behandling: Symptomatisk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Delte tabletter skal oppbevares i blisterpakningen og brukes innen 3 dager.

Pakninger og SPC

Furosoral vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
10 mghund og katt50 stk. (blister)090846C
40 mghund og katt50 stk. (blister)448007C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.02.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.08.2019