PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til hund: 1 ml inneh.: Fipronil 100 mg, (S)-metopren 90 mg, butylhydroksyanisol, butylhydroksytoluen.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til katt og ilder: 1 ml inneh.: Fipronil 100 mg, (S)-metopren 120 mg, butylhydroksyanisol, butylhydroksytoluen.


Egenskaper

Klassifisering: Insekticid og akaricid oppløsning til utvortes bruk. Fipronil tilhører fenylpyrazolgruppen og har en insekticid og akaricid effekt. (S)-metopren er en såkalt vekstregulator for insekter (IGR) som tilhører klassen juvenile hormonanaloger.
Virkningsmekanisme: Fipronil hemmer GABA-komplekset gjennom binding til kloridkanalene og blokkerer dermed pre- og postsynaptisk overføring av kloridioner over membranene. Dette resulterer i ukontrollert aktivitet i parasittens sentralnervesystem, slik at de dør. (S)-metopren fører til nedsatt utvikling og død i loppenes utviklingsstadier. Preparatet har insekticid og akaricid effekt på lopper (Ctenocephalides spp.), flått (Rhipicephalus sanguineus., Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis., Ixodes ricinus.) og lus (Trichodectes canis og Felicola subrostratus). Effekten mot lopper inntrer i løpet av 24 timer og mot flått og lus i løpet av 48 timer. Hund: Effekten mot nye angrep av adulte lopper vedvarer i 8 uker. Forebygger formeringen av lopper i 8 uker ved å hindre utviklingen av egg (ovicid aktivitet) samt larver og pupper (larvicid aktivitet) som stammer fra egg lagt av adulte lopper. Beskyttelsen mot flått varer i opptil 4 uker. Katt: Effekten mot nye angrep av adulte lopper vedvarer i 4 uker. Forebygger formeringen av lopper i 6 uker ved å hindre utviklingen av egg (ovicid aktivitet) samt larver og pupper (larvicid aktivitet) som stammer fra egg lagt av adulte lopper. Beskyttelsen mot flått varer i opptil 2 uker. Ilder: Effekten mot nye angrep av adulte lopper vedvarer i 4 uker. Forebygger formeringen av lopper ved å hindre utviklingen av egg (ovicid aktivitet) samt larver og pupper (larvicid aktivitet) som stammer fra egg lagt av adulte lopper. Beskyttelsen mot flått varer i opptil 4 uker.
Absorpsjon: Lav systemisk absorpsjon av fipronil (hund 11% og katt 18%). Plasmakonsentrasjonen av (S)-metopren var under målegrensen (20 ng/ml).
Fordeling: Preparatet spres fra applikasjonsstedet til øvrige deler av dyret i løpet av 24 timer. De aktive stoffene kan påvises i minst 59 dager (katt) og 60 dager (hund) etter lokal applikasjon.
Metabolisme: Fipronil metaboliseres primært til et sulfonderivat, som også har insekticid og akaricid effekt. (S)-metopren brytes i stor grad ned til karbondioksid og acetat.

Indikasjoner 

Mot loppeangrep eller samtidig angrep av lopper, flått og/eller pelsspisende lus hos hund og katt. Mot loppeangrep eller samtidig angrep av lopper og flått hos ilder. Kan anvendes som en del av et kontrollprogram mot loppeallergi.

Kontraindikasjoner 

Valper <8 uker og/eller <2 kg, kattunger <8 uker og/eller <1 kg og ildere <6 måneder bør ikke behandles da sikkerhet for disse ikke er dokumentert. Bruk på syke dyr eller dyr under rekonvalesens. Bruk på kaniner, da bivirkninger inkl. dødsfall er rapportert. Pga. manglende studier bør ikke legemidlet brukes til dyrearter som det ikke er godkjent til. Preparatet til hund bør ikke benyttes på katter og ildere, da dette kan føre til overdosering. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

Bivirkninger er veldig sjeldne, men forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet (misfarging av huden, lokalt hårtap, kløe og rødhet) og generell kløe eller hårtap er rapportert. Kraftig salivasjon, reversible nervøse tegn (økt følsomhet for stimulering, depresjon, andre nervøse tegn) oppkast eller respiratoriske symptomer er også observert. Hvis det behandlede dyret slikker seg, kan det forekomme en kort periode av kraftig salivasjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå at preparatet kommer i kontakt med dyrets øyne. Appliser produktet på et område der dyret ikke kan slikke seg. Ved behandling av flere dyr må det påses at de ikke slikker hverandre. Bad innen 2 dager etter behandling og bad oftere enn 1 gang i uken bør unngås. Bruk av mykgjørende sjampo etter at produktet er applisert reduserer effektvarigheten mot lopper til ca. 5 uker. Hunder bør ikke få svømme i vassdrag de 2 første dagene etter applikasjon. Enkelte flått kan bite seg fast på det behandlede dyret. Overføring av smittsomme sykdommer kan derfor ikke helt utelukkes. Lopper fra dyr infesterer ofte dyrets omgivelser. Ved behandling av massivt infesterte dyr, bør også dyrets omgivelser behandles med passende insekticid og støvsuges regelmessig. Andre dyr i samme husholdning skal også behandles med et egnet preparat. Ikke spis, røyk eller drikk mens preparatet påføres. Behandlede dyr bør ikke leke med barn eller håndteres før applikasjonsstedet er tørt. Det anbefales derfor at dyrene behandles på kvelden og at nylig behandlede dyr ikke sover med eieren, spesielt ikke med barn. Preparatet kan forårsake irritasjon i slimhinner og øyne. Ved kontakt med øyne, skyll nøye med mye rent vann. Vask hendene etter bruk.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og diegivende tisper. Kan brukes til drektige katter. Potensiell toksisitet for kattunger <8 uker, i kontakt med en behandlet hunnkatt, er ikke dokumentert. Forsiktighet bør utvises i slike tilfeller. Sikkerhet under drektighet og laktasjon er ikke klarlagt for ildere og skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

Hund: 2-10 kg: 1 pipette à 0,67 ml. 10-20 kg: 1 pipette à 1,34 ml. 20-40 kg: 1 pipette à 2,68 ml. >40 kg: 1 pipette à 4,02 ml. Katt og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. Doseres ved å skille pelsen i nakken mellom skulderbladene og applisere oppløsningen direkte på huden. Ny behandling bør ikke foretas oftere enn hver 4. uke da sikkerhetsstudier med kortere behandlingsintervall ikke foreligger. Pelsen på applikasjonsstedet kan virke våt eller fettete opptil 24 timer etter behandling.

Overdosering/Forgiftning

Hos katt kan væskeoverskudd gjøre pelsen på applikasjonsstedet klissete. Pelsen får tilbake sitt opprinnelige utseende i løpet av 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares i originalemballasjen.

 

Pakninger og SPC

Frontline Comp, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 3 × 0,67 ml (endosepipette) 039124 C
3 × 1,34 ml (endosepipette) 039133 C
3 × 2,68 ml (endosepipette) 039142 C
3 × 4,02 ml (endosepipette) 039114 C

Frontline Comp, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
katt og ilder 3 × 0,5 ml (endosepipette) 039151 C
6 × 0,5 ml (endosepipette) 039160 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.12.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.09.2019