Liljekonvall (Convallaria majalis)

Toksisitet: Inntak av alle deler av planten kan gi forgiftning.

Klinikk: Symptomer fra 30 minutter til få timer etter inntak. GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré) er vanlig. Hjertesymptomer (bradykardi, arytmier, AV-blokk), forvirring, kramper, koma.

Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Ro. Hos symptomatiske dyr monitorer hjerte (i minst 24 timer) og kalium. Unngå kalsiumholdig væske i.v. Symptomatisk behandling. DigiFab/Digibind (digitalisantistoff, søknad om godkjenningsfritak) kan benyttes ved alvorlig forgiftning (svært kostbar behandling). Konsulter spesiallitteratur.