Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QB
BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
QB01
Antitrombotiske midler
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til få timer etter inntak. Forlenget blødningstid forekommer.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming er ikke indisert (blødningsrisiko). Enkeltdose kull kan vurderes innen 3 timer etter inntak hvis indisert. Ro (redusere blødningsfare). Kontroller koagulasjonsparametre (PT/aPTT) ved innkomst og 4 timer etter inntak. Vitamin K1 er ikke indisert. Væskebehandling hos symptomatiske dyr. Blodoverføring hvis indisert ved alvorlig forgiftning. Symptomatisk behandling. Vanligvis normalisert koagulasjon innen 24-48 timer.
QB01A
Antitrombotiske midler
QB01A E
Direkte trombinhemmere
QB01A E07
Dabigatraneteksilat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Se Antitrombotiske midler, QB01 (utvid) 
 Behandling: Se Antitrombotiske midler, QB01 (utvid) 
QB01A F
Direkte faktor Xa-hemmere
QB01A F01
Rivaroksaban
 Toksisitet: Hund: 3,3 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus. 17 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Katt: 5,6 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Antitrombotiske midler, QB01 (utvid) 
 Behandling: Se Antitrombotiske midler, QB01 (utvid) 
QB01A F02
Apiksaban
 Toksisitet: Hund: 0,5-1,5 mg/kg ga lett forgiftning. Katt: 5 mg ga ingen forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Antitrombotiske midler, QB01 (utvid) 
 Behandling: Se Antitrombotiske midler, QB01 (utvid) 
QB02
Antihemoragika
QB02B
Vitamin K og andre hemostatika
QB02B A
Vitamin K
 Toksisitet: Vitamin K1 har lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Symptomer er ikke forventet etter akutt enkeltinntak.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QB03
Midler mot anemi
QB03A
Jernpreparater
QB03A A
Jern II-verdige, orale preparater
 Toksisitet for gruppen: Hund: <20 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 20-60 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >60 mg/kg ga alvorlig forgiftning. >100 mg/kg ga letal forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Røntgen kan være nyttig i diagnosen. Liten fare for forgiftning ved fravær av symptomer 8 timer etter inntak. 0-6 timer etter inntak: Oppkast, magesmerter, diaré, GI-blødning, letargi. Lette forgiftninger stopper vanligvis her. 6-24 timer etter inntak: Ved moderate og alvorlige forgiftninger kan det komme et symptomfritt intervall. 12-96 timer etter inntak: GI-symptomer, metabolsk acidose, leversvikt, kardiovaskulære symptomer, sjokk. 2-6 uker etter inntak: Gastrointestinal fibrose, strikturdannelse og obstruksjon forekommer.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Kull har ikke effekt. Monitorer elektrolytter, væskebalanse og syrebase-status. Symptomatisk behandling. Mål serumjern 2-3 og 5-6 timer etter inntak. Ved fare for moderat til alvorlig forgiftning eller ved serumjern >90 µmol/liter (hund) vurderes deferoksamin (kontinuerlig infusjon inntil 15 mg/kg/time i inntil 24 timer) innen 12-24 timer etter inntak.