Fentadon vet.

Eurovet


Opioidanalgetikum.

QN02A B03 (Fentanyl)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 μg/ml til hund: 1 ml inneh.: Fentanylsitrat 78,5 μg tilsv. fentanyl 50 μg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumklorid, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Syntetisk opioid med selektiv affinitet for μ-opioidreseptoren. Hovedeffektene er analgesi og sedasjon. Kan gi omfattende analgesi. Gir kun minimal hjerte- og sirkulasjonsdepresjon. Har raskt innsettende effekt, men maks. analgetisk effekt og respirasjonsdepresjon kan inntreffe etter flere minutter.
Proteinbinding: 60% til plasmaproteiner.
Fordeling: Vd >5 liter/kg.
Halveringstid: Fra 45 minutter til >3 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig ved hydroksylering og dealkylering.
Utskillelse: Clearance: Ca. 40-80 ml/minutt/kg. <8% utskilles uforandret.

Indikasjoner 

Til intraoperativ analgesi under kirurgiske prosedyrer slik som bløtvevskirurgi og ortopedisk kirurgi. Til kontroll av postoperativ smerte relatert til omfattende ortopedisk kirurgi og bløtvevskirurgi.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Hjertesvikt, hypotensjon, hypovolemi, obstruktiv luftveissykdom, respirasjonsdepresjon, hypertensjon eller tidligere/eksisterende epilepsi. Alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon.

Bivirkninger

Følgende er observert under studier i svært vanlige tilfeller: Rask pust, pesing, urinering, defekasjon, vokalisering, utstikkende tunge, overaktivitet, irritabilitet, tremor, oppkast, kløing og sedasjon. Vanlige bivirkninger er respirasjonsdepresjon og bradykardi. Effektene av respirasjonsdepresjonen kan være langvarige og kan opptre bifasisk. I vanlige tilfeller sees også forbigående fall i blodtrykk etter i.v. injeksjon, allerede ved doser på 2,5-5 µg/kg. Hypotermi kan forekomme. Det er beskrevet lavere nociseptiv terskel hos hunder når fentanyleffektene har opphørt.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Grundig klinisk undersøkelse må utføres før preparatet tas i bruk. Atropin kan anvendes for å blokkere vagale effekter. Preparatet bør titreres individuelt til effektiv dose som gir tilstrekkelig analgesi og minst mulig bivirkninger. Dyret skal overvåkes nøye inntil effektiv dose er nådd. Fentanyleffekten kan variere pga. individuelle forskjeller i smertesensitivitet. Yngre dyr kan ha behov for høyere dose enn eldre dyr. Når nødvendig dose for intraoperativ analgesi er anslått, er det viktig å vurdere sannsynlig grad av kirurgisk stimulering, effekten av premedisinering, muligheten for støttebehandling som endotrakeal intubasjon og assistert ventilasjon samt varigheten av prosedyren. Dersom andre narkotiske eller CNS-dempende legemidler (f.eks. propofol, isofluran, sevofluran) brukes sammen med fentanyl, kan det være nødvendig å redusere dosen av disse. Når nødvendig dose for postoperativ analgesi blir anslått, må graden av vevsskade vurderes. Opioider kan føre til hypotermi av doserelatert varighet, bradypné, hypotensjon og bradykardi, og dyrets rektaltemperatur, puls, respirasjonshastighet og hjerterytme bør derfor overvåkes kontinuerlig under kirurgisk anestesi. Bruk ved nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon, hypovolemi eller sjokk, kan medføre høyere risiko. Dosen bør reduseres ved hypotyreoidisme og ved kronisk lever- eller nyresykdom. Forsiktighet må utvises ved administrering til dyr med myasthenia gravis. Utstyr for sikring av åpne luftveier, IPPV (ventilasjon med intermitterende positivt trykk) og oksygentilførsel bør være tilgjengelig. Kontrollert ventilasjon skal iverksettes ved respirasjonsdepresjon. Omfattende analgesi med potente opioider er ledsaget av respirasjonsdepresjon, som kan vedvare en tid etter operasjonen, eller komme tilbake etter operasjonen. Respirasjonsdepresjonen kan være mer problematisk hos dyr med eksisterende luftveissykdom eller økt intrakranielt trykk. Opioiders effekt ved hodeskade er avhengig av type skade og alvorlighetsgrad, samt respirasjonsstøtten som er iverksatt. Ved administrering av store fentanyldoser ved infusjon, er det viktig å sikre at adekvat spontan respirasjon er gjenopprettet og opprettholdt før dyret flyttes fra overvåkningen. Nytte-/risikoforholdet for bruk skal vurderes av behandlende veterinær. Farmakologiske effekter av fentanyl kan oppheves av nalokson. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Fentanyl kan gi bivirkninger etter innvortes eksponering, inkl. respirasjonsdepresjon eller apné, sedasjon, hypotensjon og koma. Dersom respirasjonsdepresjon oppstår, skal kontrollert ventilasjon iverksettes. Opioidantagonisten nalokson anbefales for å reversere symptomene. Preparatet kan gi overfølsomhetsreaksjoner. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk beskyttelseshansker ved håndtering av preparatet. Vask hendene etter bruk. Søl på hud og i øyne skal skylles bort med store mengder vann. Fjern kontaminerte klær. Utvis forsiktighet slik at utilsiktet egeninjeksjon unngås. Ved utilsiktet egeninjeksjon skal lege oppsøkes omgående. Preparatet bør ikke håndteres av gravide, da bivirkninger hos foster ikke kan utelukkes. Dersom ammende eksponeres for fentanyl, skal ammingen opphøre i 24 timer, siden fentanyl kan utskilles i morsmelk.

Interaksjoner 

Fentanyl er en anestetikasparende substans, og for å unngå overdose bør anestetikum administreres inntil ønsket effekt. Må brukes med forsiktighet sammen med morfin eller andre opioidanalgetika, siden effektene ikke er studert. Samtidig bruk av fentanyl og alfaadrenergeagonister er ikke studert. Alfa2-agonister må brukes med forsiktighet til dyr som behandles med fentanyl pga. potensielle additive eller synergistiske effekter.

Drektighet/Laktasjon

Bruk til drektige og diegivende dyr anbefales ikke, da sikkerhet ikke er klarlagt.

Dosering 

Innsettende effekt er observert i løpet av 5 minutter. Varigheten av analgetisk effekt er 20 (laveste anbefalte dose) til 40 minutter (høyeste anbefalte dose). Preparatet har smalt terapeutisk vindu, og det er viktig å beregne dosen nøye for å unngå overdosering. CRI (analgesi ved kontinuerlig infusjonshastighet): 5-10 µg/kg (0,1-0,2 ml/kg) i.v. som bolus, fulgt av 12-24 µg/kg/time (0,24-0,48 ml/kg/time) i.v. for intraoperativ analgesi som CRI. 6-10 µg/kg/time (0,12-0,2 ml/kg/time) i.v. for påfølgende postoperativ analgesi som CRI hos sederte dyr. Dyret bør overvåkes nøye under postoperativ CRI-administrering. Tilberedning/Håndtering: Kjemisk-fysikalsk forlikelighet er bare vist for fortynningen 1:5 med følgende infusjonsvæsker: Natriumklorid 0,9%, Ringer-oppløsning og glukose 5%. Skal ikke blandes med andre preparater. Uforlikelig med injeksjonsvæsker som inneholder meloksikam, eller andre ikke-vandige oppløsninger. Administrering: Til i.v. bruk. Dyrets vekt bør bestemmes nøyaktig før administrering. Administrering skal kun utføres av veterinær.

Overdosering/Forgiftning

En overdose på 2 ganger normal dose gitt som bolusinjeksjon, ga symptomer som angitt under Bivirkninger. Dersom følgende observeres etter overdosering, skal reversering initieres: Kraftig sedasjon, bevisstløshet, krampeanfall, tung eller abdominal respirasjon eller alvorlig hypotensjon. Naloksonhydroklorid kan brukes for å oppheve respirasjonsdepresjon. En dose på 0,01-0,04 mg/kg gis i.v., om nødvendig gjentatte ganger med intervaller på 2-3 minutter.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Kjemisk og fysikalsk stabilitet av fortynninger er vist i 4 timer ved 25°C. Av mikrobiologiske hensyn bør fortynninger brukes umiddelbart.

Utlevering 

Preparatet er underlagt begrenset forskrivning.

 

Pakninger og SPC

Fentadon vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
50 μg/ml hund 10 ml (hettegl.) 545281 A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.09.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.09.2017