Euthasol vet.

Le Vet

Eutanasipreparat.

ATCvet-nr.: QN51A A01

 INJEKSJONSVÆSKE 400 mg/ml til hund, katt, gnager, kanin, storfe, sau, geit, hest og mink: 1 ml inneh.: Pentobarbital (som natriumsalt) 362,9 mg tilsv. natriumpentobarbital 400 mg, benzylalkohol, patentblått V (E 131).


Egenskaper

Klassifisering: Oksybarbituratderivat av barbitursyre.
Virkningsmekanisme: Virker undertrykkende på hele sentralnervesystemet. Den umiddelbare virkningen er bevisstløshet forbundet med dyp narkose etterfulgt, ved høye doser, av hurtig undertrykkelse av åndedrettssenteret. Åndedrettet stanser, hjertestans følger kort etter og fører til en rask død.

Indikasjoner 

Avlivning av hunder, katter, gnagere, kaniner, storfe, sauer, geiter, hester og mink.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til anestesti.

Bivirkninger

Mindre muskelrykninger kan opptre etter injisering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

I.v. injisering kan hos flere dyrearter føre til at dyret blir urolig, og adekvat sederende behandling bør derfor gis om nødvendig. Hester og storfe må premedisineres med egnet sedativum som gir full sedasjon før avlivning, og en alternativ avlivningsmetode bør være tilgjengelig. I.v. tilførsel er foretrukne administreringsvei, men hvis i.v. administrering er umulig kan preparatet gis intrakardielt etter full sedasjon. Pentobarbital er et kraftig hypnotikum og sedativum, og er potensielt giftig for mennesker. Kan absorberes systemisk gjennom huden og ved svelging. I tilfelle av utilsiktet selvinjisering, svelging eller søl på huden eller i øynene, skal lege kontaktes omgående og pakningsvedlegg eller etikett vises. Unngå bilkjøring da sedasjon kan inntre.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige eller diegivende dyr når avliving er nødvendig.

Dosering 

1 dose på 140 mg/kg, som tilsv. 0,35 ml/kg, regnes som tilstrekkelig. Proppen bør ikke punkteres >20 ganger.

Tilbakeholdelsestider

Det må treffes adekvate tiltak for å sikre at døde dyr behandlet med dette preparatet og biprodukter av disse dyrene, ikke kommer inn i næringskjeden for hverken mennesker eller dyr.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys.

Sist endret: 14.09.2012


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.02.2012

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Euthasol vet., INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
400 mg/mlhund, katt, gnager, kanin, storfe, sau, geit, hest og mink100 ml (hettegl.)450009BSPC_ICON
250 ml (hettegl.)380019BSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.