Euthasol vet.

Le Vet

Eutanasipreparat.

ATCvet-nr.: QN51A A01

 INJEKSJONSVÆSKE 400 mg/ml til hund, katt, gnager, kanin, storfe, sau, geit, hest og mink: 1 ml inneh.: Pentobarbitalnatrium 400 mg, benzylalkohol, etanol, propylenglykol, vann til injeksjonsvæsker. Fargestoff: Patentblått V (E 131).


Egenskaper

Klassifisering: Oksybarbituratderivat av barbitursyre.
Virkningsmekanisme: Virker undertrykkende på hele sentralnervesystemet. Den umiddelbare virkningen er bevisstløshet forbundet med dyp narkose etterfulgt, ved høye doser, av hurtig undertrykkelse av åndedrettssenteret. Åndedrettet stanser, hjertestans følger kort etter og fører til en rask død.

Indikasjoner 

Avlivning av hunder, katter, gnagere, kaniner, storfe, sauer, geiter, hester og mink.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til anestesti.

Bivirkninger

Eksitasjon. Mindre muskelrykninger. Døden kan inntre senere hvis injeksjonen gis perivaskulært eller i organer/vev med lav kapasitet for absorbsjon. Kan gi irritasjon ved perivaskulær administrering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

For å redusere risikoen for at dyret blir eksitert bør avlivning utføres i stille omgivelser. I tilfelle av utilsiktet administrering til et dyr som ikke skal avlives, er kunstig åndedrett, tilførsel av oksygen og bruk av analeptika egnede tiltak. I.v. administrering: Som hovedregel bør i.v. injeksjon velges som administreringssmåte. I.v. administrering kan hos flere dyrearter gi eksitasjon, og premedisinering med egnet sedativ anbefales. For hest og storfe er premedisinering med egnet sedativ obligatorisk, og en alternativ avlivningsmetode bør være tilgjengelig. Perivaskulær administrering: Bør unngås (f.eks. ved å bruke i.v. kateter). Intraperitoneal administrering: Gir en mer gradvis insettende effekt med påfølgende økt risiko for eksitasjon. Intraperitoneal administrering må kun benyttes etter premedisinering med egnet sedativ. Unngå administrering i milten eller organer/vev med lav kapasitet for absorbsjon. Intraperitoneal administrering er kun egnet for små dyr. Intrakardial administrering: Må kun benyttes hvis dyret er dypt sedert, bevisstløst eller i anestesi. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Pentobarbital er et kraftig hypnotikum og sedativum, og potensielt giftig for mennesker. Kan absorberes systemisk gjennom huden og ved svelging. For å unngå utilsiktet selvinjeksjon skal preparatet bæres i en sprøyte uten påsatt kanyle. Ved utilsiktet inntak, skyll munnen godt og søk straks legehjelp. Unngå direkte kontakt med hud og øyne, inkl. hånd-til-øye kontakt. Utilsiktet søl på hud eller i øyne må umiddelbart skylles vekk med rikelig med vann. Dette preparatet er brennbart. Hold unna antennelseskilder. Ikke røyk, spis eller drikk ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet selvinjisering, svelging eller søl på huden eller i øynene, skal lege kontaktes omgående og pakningsvedlegg/etikett vises. Det skal ikke køres bil da sedasjon kan inntre.

Dosering 

1 dose på 140 mg/kg, som tilsv. 0,35 ml/kg, regnes som tilstrekkelig. Premedisinering med egnet sedativ anbefales, og skal benyttes hos hest og storfe. Tilberedning/Håndtering: Bør ikke blandes med andre preparater. Administrering: I.v. injeksjon bør benyttes. Hvis i.v. administrering er vanskelig, og kun når dyret er dypt sedert eller i anestesi, kan preparatet gis intrakardialt. Alternativt, og kun for små dyr, kan intraperitoneal administrering benyttes, og da skal dyret være premedisinert med egnet sedativ. I.v. administrering til kjæledyr bør utføres med en konstant injeksjonshastighet til bevisstløshet inntreffer. For hest og storfe bør pentobarbital injiseres hurtig. Gummihetten bør ikke punkteres >20 ganger.

Tilbakeholdelsestider

Adekvate tiltak må iverksettes for å hindre at slakt eller andre produkter fra dyr som er gitt dette preparatet kommer inn i matproduksjonskjeden eller på annen måte spises av mennesker eller dyr.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager.

Sist endret: 10.07.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.11.2016


 

Pakninger og SPC


Euthasol vet., INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
400 mg/mlhund, katt, gnager, kanin, storfe, sau, geit, hest og mink100 ml (hettegl.)450009SPC_ICONB
250 ml (hettegl.)380019SPC_ICONB

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.