Eryseng Parvo

Hipra


Vaksine mot rødsyke og svineparvoinfeksjon.

QI09A L01 (Erysipelothrixvaksine, Parvovirusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert svineparvovirus (stamme NADL-2) ELISA RP >1,15, inaktivert Erysipelothrix rhusiopathiae (stamme R32E11) ELISA >3,34 log2 IE50%, aluminiumhydroksid 5,29 mg, DEAE-dekstran, ginseng, dinatriumfosfatdodekahydrat, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, simetikon, natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Vaksine mot rødsyke og svineparvoinfeksjon.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av purker for beskyttelse av avkom mot transplacental infeksjon, forårsaket av svineparvovirus. Aktiv immunisering av purker og råner for å redusere kliniske tegn (hudlesjoner og feber) på rødsyke, forårsaket av Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 1 og serotype 2. Innsetting av immunitet og varighet: Svineparvovirus: Beskyttelse for fosteret oppnås fra begynnelsen av drektigheten og varer gjennom hele drektigheten. Revaksinering skal gjennomføres før hver drektighet. Rødsyke: Beskyttelse oppnås innen 3 uker etter fullførelse av grunnleggende vaksinering og varer til tidspunkt for anbefalt revaksinering (ca. 6 måneder etter grunnleggende vaksinering).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Mild til moderat betennelse ved injeksjonsstedet som vanligvis forsvinner i løpet av 4 dager (kan i enkelte tilfeller vare i opptil 12 dager etter vaksinering). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Forbigående økning i kroppstemperatur er sett i løpet av de første 6 timene etter vaksinering, forsvinner spontant i løpet av 24 timer. Svært sjeldne (<1/10 000): Anafylaktiske reaksjoner er rapportert; symptomatisk behandling anbefales.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner 

Vaksinen kan blandes med Unistrain PRRS (der denne vaksinen er godkjent) og settes på ett injeksjonssted. Preparatomtalen for Unistrain PRRS må leses før den blandede vaksinen gis. Blanding av Unistrain PRRS og Eryseng Parvo skal kun gjøres ved vaksinering av dyr før paring. Inntreden og varighet av immunitet for parvoviruskomponenten og inntreden av immunitet for erysipelaskomponenten i blandet vaksine, er tilsvarende som når Eryseng Parvo brukes alene. Immunitetsvarighet for erysipelaskomponenten etter bruk av blandet vaksine er ikke undersøkt. Ingen data vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater, unntatt for Unistrain PRRS. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om Eryseng Parvo skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

1 dose (2 ml) gis ved i.m. injeksjon i nakkemusklene. Grunnleggende vaksinering: Gris ≥6 måneder, som ikke tidligere er vaksinert med preparatet, skal gis 2 injeksjoner med et intervall på 3-4 uker. Den 2. injeksjonen skal gis 3-4 uker før paring. Revaksinering: 1 enkelt injeksjon skal gis 2-3 uker før hver etterfølgende paring (ca. hver 6. måned). Samtidig bruk med Unistrain PRRS: Blandet vaksine av Eryseng Parvo og Unistrain PRRS skal kun brukes ved vaksinering av avlspurker (alder ≥6 måneder) før paring. Innholdet i 1 hetteglass av Unistrain PRRS skal rekonstitueres med innholdet i 1 hetteglass med Eryseng Parvo. En enkeltdose (2 ml) av den blandede vaksinen skal injiseres i.m. innen 2 timer.

Unistrain PRRS

 

Eryseng Parvo

10 doser

+

10 doser (20 ml)

25 doser

+

25 doser (50 ml)

50 doser

+

50 doser (100 ml)

Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre preparater, unntatt med Unistrain PRRS. La vaksinen nå romtemperatur (15-25°C) før administrering. Ristes godt før bruk. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: Brukes umiddelbart. Holdbarhet etter blanding med Unistrain PRRS: 2 timer.

 

Pakninger og SPC

Eryseng Parvo, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
gris 10 doser (hettegl.) 171403 C
10 doser (plastflaske) 199424 C
25 doser (hettegl.) 475338 C
25 doser (plastflaske) 574086 C
50 doser (hettegl.) 582658 C
50 doser (plastflaske) 141928 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.02.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.04.2019