Enterisol Ileitis vet.

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH


Vaksine mot Lawsonis intracellularis-infeksjon hos gris.

QI09A E04 (Lawsoniavaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL MIKSTUR, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) rekonstituert vaksine inneh.: Svekket, levende Lawsonis intracellularis-bakterie (MS B3903), sukrose, gelatin, kalsiumhydrosid, L-glutaminsyre, kaliumhydrogenfosfat, dikaliumfosfat, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer utviklingen av aktiv immunrespons overfor Lawsonia intracellularis. Serokonvertering etter vaksinasjon kan normalt ikke påvises og er ikke relatert til beskyttelse. Modulerer mikrobiomsammensetningen, noe som kan redusere utbredelsen av Salmonella spp. både i akutt infeksjonsfase og seroprevalens ved slakting, hos griser med blandingsinfeksjoner med L. Intracellularis og Salmonella enterica.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av avvente griser fra 3 ukers alder for å redusere intestinale lesjoner forårsaket av Lawsonia intracellularis-infeksjon og redusere vekstvariabilitet og manglende vektøkning som følge av sykdommen. I feltforsøk er det sett en forskjell i gjennomsnittlig daglig tilvekst på opptil 30 g daglig ved sammenligning av vaksinerte griser med ikke-vaksinerte. Beskyttelsen inntrer 3 uker etter vaksinering og varer i minst 17 uker.

Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Vaksinen er ikke testet på råner, og vaksinasjon av avlsråner kan derfor ikke anbefales. Dyr som behandles med antimikrobielle midler som er effektive mot Lawsonia spp., skal ikke vaksineres. Antimikrobielle midler seponeres minst 3 dager før og etter vaksinasjon. Effekten av revaksinering er ukjent. I tilfelle anafylaktiske reaksjoner anbefales passende symptomatisk behandling med glukokortikoider, adrenalin eller antihistamin. Vaksinen inneholder levende svekkede bakterier, og muligheter for spredning til ikke-vaksinerte dyr kan ikke utelukkes. I studier utført med mottagelige griser har det dog vist seg at den tilsynelatende forekomst av spredning og tilhørende risiko er meget lav. DNA fra Lawsonia intracellularis ble påvist i opptil 3 dager i fecesprøver etter vaksinering fra over halvparten av de vaksinerte dyrene. Overførsel til ikke-vaksinerte dyr i samme binge, kan derfor ikke utelukkes i denne periode. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå at vaksinen kommer i kontakt med huden. Om vaksinen kommer på huden, skal det vaskes med såpe eller antiseptika, og skylles grundig.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes sammen med antimikrobielle midler som er effektive mot Lawsonia spp., i perioden 3 dager før og etter vaksinasjon. Ingen informasjon om sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Enhver beslutning om bruk av vaksinen før eller etter et annet veterinærpreparat må derfor vurderes fra sak til sak.

Drektighet/Laktasjon

Alvorlige reaksjoner etter administrering til avlsdyr og drektige dyr er ikke sett.

Dosering 

For å unngå inaktivering, skal alle materialer, drikkevannsystem, fôringssystem eller blandemaskin som brukes til administrering av vaksinen, være fri for rester av antimikrobielle midler, detergenter eller desinfeksjonsmidler. Tilberedning/Håndtering: Vaksinen rekonstitueres ved å tilsette hele mengden av den medfølgende oppløsningsvæsken til lyofilisatet (vaksinen). Ristes godt og brukes umiddelbart. Rekonstituert suspensjon skal være lys oransje til rosa halvgjennomsiktig. Skal ikke blandes med andre legemidler. Administrering: Individuell vaksinasjon: En engangsdose (2 ml) administreres oralt til griser (fra 3 ukers alder), uavhengig av kroppsvekt. Vaksinasjon via drikkevannet: Se pakningsvedlegget. Den endelige vaksinasjonsblandingen skal drikkes innen 4 timer etter tilberedning. Rekonstituert vaksine tilsettes nødvendig mengde drikkevann. Mengden av drikkevann bestemmes på bakgrunn av vanninntaket over en 4-timers periode, målt dagen før på samme tidspunkt. Griser drikker ca. 8-12% av sin kroppsvekt pr. dag, avhengig av omgivelsenes temperatur. Det faktiske vanninntaket kan variere betydelig og avhenger av mange faktorer. Det er viktig for effekten av preparat at grisene får anbefalt dose. Ved vaksinasjon ved bruk av trau må det gis en total vannmengde til 4 timers forbruk. Ved vaksinasjon vha. medisinblander (doseringsapparat) må nødvendig volum stamløsning til en 4 timers vaksinasjon måles opp. For å stabilisere oppløsningen, anbefales det å tilsette skummet melkepulver eller natriumtiosulfatoppløsning i drikkevannet, før tilsetting av vaksinen. Endelig konsentrasjon av skummet melkpulver skal være 2,5 g/liter. Endelig konsentrasjon av natriumtiosulfat skal være ca. 0,055 g/liter. Sørg for at den rekonstituerte vaksinen fordeles jevnt i vannet, og fyll deretter i trauet/medisinblanderen (doseringsapparatet). Vaksinasjon via våtfôr: Se preparatomtalen (SPC) eller pakningsvedlegget.

Overdosering/Forgiftning

Ingen bivirkninger er observert etter administrering av doser 10 × høyere enn anbefalt dose.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres ved 2-8°C (nedkjølt). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Etter fortynning eller rekonstitusjon: Brukes innen 4 timer. Destruer gjenværende vaksinerester samt emballasje forsvarlig, og i overensstemmelse med lokale krav.

 

Pakninger og SPC

Enterisol Ileitis vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
gris 100 ml (hettegl.) 064727 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.05.2021


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.01.2021