Ekyflogyl vet.

Audevard


Kortikosteroid + lokalanestetikum.

QM02A X99 (Lidokain, Prednisolon)GEL 1,8 mg/ml + 8,7 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Prednisolon (som acetat) 1,8 mg, lidokain (som hydrokloridmonohydrat) 8,7 mg, dimetylsulfoksid, hydroksyetylcellulose, renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og lokalbedøvende effekt, dimetylsulfoksid bedrer den transkutane penetreringen.
Absorpsjon: Begrenset og forsinket fra intakt hud, økt absorpsjon ved nedsatt funksjon i hudbarrieren.
Halveringstid: Prednisolon: Ca. 3 timer. Lidokain: <2 timer.
Utskillelse: Via urin.

Indikasjoner 

Lindring av smerte og inflammasjon ved lokale lidelser i bevegelsesapparatet.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hepatiske eller renale forstyrrelser. Pågående virus- eller soppinfeksjon. Svekket immunforsvar.

Bivirkninger

Svært sjeldne (<1/10 000): Lokale reaksjoner (smerte, varme, hårtap, skjelldannelse, brannsår, hevelse).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke brukes på irritert eller skadet hud. Unngå at dyr inntar preparatet. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Kan gi allergiske reaksjoner. Personer med overfølsomhet for noen av innholdsstoffene bør unngå kontakt med preparatet. Lidokain kan danne gentoksiske metabolitter hos mennesker. Prednisolon kan gi fosterskade, og preparatet bør derfor ikke håndteres av gravide. Kan gi hudirritasjon (f.eks. erytem og pruritus) og øyeirritasjon. Kan være skadelig ved hudkontakt eller oral eksponering. Unngå kontakt med hud, øyne og munn. Vask hendene etter bruk. Ved utilsiktet øye- eller hudkontakt, skyll grundig med vann. Vanntette engangshansker bør brukes ved håndtering av preparatet eller ved berøring av behandlet område. Tilleggsmateriale brukt til behandlingen bør renses grundig eller kastes. Oppbevar preparatet på trygt sted ute av syne og rekkevidde for barn. Pumpen bør lukkes etter hver bruk. Barn skal ikke berøre den behandlede hesten før tidligst 12 dager etter avsluttet behandling. Ved utilsiktet inntak eller vedvarende hud-/øyeirritasjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Skal ikke kombineres med andre preparater, spesielt ikke topikale på samme hudområde.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige eller lakterende hopper. Sikkerheten er ikke undersøkt hos hest, men prednisolon har vist embryotoksisk effekt hos laboratoriedyr. Lidokain passerer placentabarrieren, og kan gi nerve- og kardiorespiratoriske effekter hos fostre og nyfødte dyr.

Dosering 

10-30 ml (tilsv. 6-18 pumpeslag) 2 ganger daglig til symptomene på smerte opphører. Bør ikke brukes >12 dager. Administrering: Påføres huden over det smertefulle området med en liten børste, pensel eller lignende. Ved behov kan ikke-komprimerende bandasje brukes for å dekke behandlet område.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent til dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: 10 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved ≤30°C. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter åpning av flasken: 30 dager.

 

Pakninger

Ekyflogyl vet., GEL:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1,8 mg/ml + 8,7 mg/ml hest 125 ml (flaske m/pumpe) 544388 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Ekyflogyl vet. GEL 1,8 mg/ml + 8,7 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.01.2022


Sist endret: 14.09.2022