.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Ovivac P vet. injeksjonsvæske, suspensjon.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Ovivac P vet.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml inneholder:

 .

Virkestoff(er):

 .

Clostridium perfringens type D (stamme 603) toksoid.

min. 58 TCP enheter.

Clostridium septicum (stamme 505) toksoid.

3,0 TCP enheter.

Clostridium tetani (stamme S1123/91) toksoid.

 .

5,5 TCP enheter.

 .

Clostridium chauvoei celler og ekvivalent toksoid.

av hver av de fem stammene 655, 656, 657, 658 og 1048.

 .

 .

1,25×108 celler og toksoid.

 .

Formalindrepte celler av Mannheimia haemolytica:

 .

Serotype A1 (S1006/77).

5×108 celler.

Serotype A2 (S1126/92).

5×108 celler.

Serotype A6 (S1084/81).

5×108 celler.

Serotype A7 (S1078/81).

5×108 celler.

Serotype A9 (S994/77).

5×108 celler.

 .

Formalindrepte celler av Pasteurella trehalosi:

 .

Serotype T3 (S1109/84).

5×108 celler.

Serotype T4 (S1085/81).

5×108 celler.

Serotype T10 (S1075/81).

5×108 celler.

Serotype T15 (S1105/84).

 .

5×108 celler.

Hjelpestoff(er):

 .

Aluminiumhydroksidgel.

Trometamol.

Maleinsyre.

Natriumklorid.

Formaldehyd.

Tiomersal.

Vann til injeksjonsvæsker.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Aktiv immunisering av sau mot pulpy kidney, bråsott, malignt ødem, tetanus og pasteurellose. Passiv immunisering av lam via kolostrum fra vaksinerte søyer.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Syke dyr og/eller dyr med dårlig ernæringstilstand.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Overømfintlighetsreaksjoner kan forekomme. Reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme, hevelser (kuler) etter vaksinasjon kan vare inntil 3-4 måneder.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) .

 .

Sau.

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

1 dose er 2 ml. Vaksinen appliseres subkutant. Ryst flasken før bruk.

Det anbefales å bruke en automatisk vaksinasjonssprøyte. Da flasken ikke er sammenpressbar, må det brukes en vaksinasjonssprøyte med ventilert utdragbar nål eller lignende innretning.

 .

Uvaksinerte søyer: To injeksjoner med 4-6 ukers intervall. For beskyttelse av lam via kolostrum gis siste injeksjon 6-4 uker før forventet lamming.

 .

Vaksinerte søyer: Revaksinasjon en gang årlig, 6-4 uker før forventet lamming.

 .

Lam: Lam fra uvaksinerte søyer vaksineres fra 3 ukers alder med to injeksjoner, med 4-6 ukers mellomrom. Lam fra vaksinerte søyer er beskyttet mot klostridieinfeksjon i ca. 12 uker, mot pasteurellose i ca. 4 uker. Avhengig av hvilke infeksjoner man vil beskytte mot, vaksineres lam fra vaksinerte søyer med to injeksjoner med 4-6 ukers intervall fra og med nevnte tidspunkter.

 .

Vær: Grunnimmunisering er to injeksjoner med 4-6 ukers intervall. Årlig revaksinering.

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Immunosuppressive legemidler bør ikke brukes like før og etter vaksinering.

 .

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 0 døgn. Ved slakting innen 2 uker kasseres injeksjonsstedet.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i kjøleskap (2-8 ºC ).

Skal ikke fryses.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Unngå stress i forbindelse med vaksinasjon, spesielt sent i drektigheten da dette kan føre til metabolske forstyrrelser og risiko for abort. Dyr i en inkubasjonsfase kan vise sykdomstegn etter vaksinasjon. Bytt kanyler ofte ved flokkbehandling.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

29.06.2011.

 .