.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

HY-50 vet. 17 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning .

Natriumhyaluronat.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Dechra Regulatory B.V.

Handelsweg 25.

5531 AE Bladel.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Dales Pharmaceuticals Limited.

Snaygill Industrial Estate.

Keighley Road.

Skipton.

North Yorkshire.

BD23 2RW.

Storbritannia.

 .

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25.

5531 AE Bladel.

Nederland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

HY-50 vet. 17 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

Natriumhyaluronat.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

1 ml inneholder:

Virkestoff:

Natriumhyaluronat 17 mg.

 .

Hjelpestoffer:

Natriumklorid         7,57 mg.

Dinatriumhydrogenfosfat heptahydrat 3,78 mg.

Natriumdihydrogenfosfat 0,45 mg.

Vann til injeksjonsvæsker qs ad 1 ml.

 .

4.       INDIKASJON.

 .

Til behandling av ikke-infeksiøs leddinflammasjon hos hest.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Infiserte ledd.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Forbigående mild hevelse og/eller varme er sett i behandlede ledd (2,7 %). Disse selvbegrensende lokale reaksjoner opphører spontant innen 48 timer og hindrer ikke et godt terapeutisk resultat.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL .

 .

Hest.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEIER OG -MÅTE.

 .

Intravenøst: 3 ml én gang pr. uke i tre uker.

Intra-artikulært: 3 ml i mellomstore og store ledd. Mindre ledd, som intertarsale, tarsometatarsale og interphalangeale ledd, kan behandles med en dose på 1,5 ml.

Flere ledd kan behandles samtidig. Injeksjonene kan om nødvendig gjentas med intervaller på en uke, men behandlingen bør ikke overskride fire injeksjoner i alt.

       .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Ved administrasjon av HY-50 vet. skal det anvendes streng aseptisk teknikk.

Hvis mulig, skal overskudd av synovialvæske fjernes før injeksjon.

Et sterilt kompress og en ren bandasje bør legges på etter injeksjonen, tilpasset det behandlede leddet.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

0 dager.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).

Skal ikke fryses.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken.

Ubrukte rester av injeksjonsvæske skal kasseres.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging:

Behandling av drektige eller diegivende hopper er ikke dokumentert.

 .

Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner:

Ikke undersøkt.

 .

Uforlikeligheter:

Skal ikke blandes med andre veterinærpreparater.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemiddelrester kan innleveres på apotek. Tom emballasje håndteres som husholdningsavfall.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE pakningsvedlegg.

 .

14.03.2019.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .