.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

 .

1. NAVN OG ADRESSE INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

 .

DIVASA-FARMAVIC S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71 08503 Gurb-Vic Barcelona (Spania).

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Doxycycline Divasa-Farmavic 500 mg pulver til bruk i drikkevann til gris og høns .

 .

Doksysyklinhyklat.

 .

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 g pulver inneholder 500 mg doksysyklinhyklat (tilsvarende 433 mg doksysyklin-base).

 .

4. INDIKASJON(ER).

 .

Gris:

Til behandling av kliniske symptomer forbundet med luftveislidelser hos gris, forårsaket av Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida og Mycoplasma hyopneumoniae følsomme for doksysyklin.

 .

Høns:

Når klinisk sykdom er tilstede i flokken, for å redusere mortalitet, morbiditet, og kliniske symptomer, og for å redusere skader på grunn av pasteurellose forårsaket av Pasteurella multocida eller for å redusere morbiditet og lesjoner i luftveisinfeksjoner forårsaket av Ornithobacterium rhinotracheale (ORT).

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Skal ikke brukes til dyr med nedsatt leverfunksjon.

 .

6. BIVIRKNINGER.

 .

Tetrasykliner kan - i svært sjeldne tilfeller - føre til overfølsomhet for lys og allergiske reaksjoner. Hvis mistenkte bivirkninger oppstår, skal behandlingen avbrytes.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Gris og høns (broiler, unghøns, avlshøns).

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Gis via munnen(oralt) med drikkevann.

 .

Anbefalt dose til gris er:

12,5 mg doksysyklinhyklat (25 mg produkt) per kg kroppsvekt per dag i 4 påfølgende dager. Hvis det ikke ses bedring i kliniske symptomer innenfor dette tidsrommet, bør diagnosen revurderes og behandlingen endres. Ved alvorlige infeksjoner kan medisineringsperioden forlenges til maksimalt.

8 sammenhengende dager, som bestemt av behandlende veterinær.

 .

Anbefalt dose til høns er:

10 mg doksysyklinhyklat (20 mg produkt) per kg kroppsvekt per dag i 3-4 påfølgende dager ved infeksjoner forårsaket av P. multocida.

20 mg doksysyklinhyklat (40 mg produkt) per kg kroppsvekt per dag i 3-4 påfølgende dager ved infeksjoner forårsaket av O. rhinotracheale.

 .

Basert på dosen som skal anvendes, og antallet og vekten av dyrene som skal behandles, kan den eksakte daglige mengden produkt beregnes. Den følgende formelen kan anvendes for å beregne konsentrasjonen av produktet i drikkevann:

 .

H:\Bilder\Nye PKV fra 11.juli\Uten-navn-1.gif .

 .

 .

For å sikre korrekt dosering bør kroppsvekten bestemmes nøyaktig som mulig. Opptaket av medisinert drikkevann, avhenger av den kliniske tilstanden til dyrene. For å oppnå riktig dosering konsentrasjonen av doksysyklin justeres tilsvarende. Bruk av passende kalibrert veieutstyr anbefales hvis delpakninger benyttes.

 .

Den daglige mengden skal tilsettes drikkevannet, slik at all medisinen vil bli konsumert i løpet av 24 timer. Medisinert drikkevann skal fornyes eller byttes hver 24. time.

 .

Om nødvendig anbefales det å utarbeide en konsentrert stamløsning - ca. 100 gram produkt per liter drikkevann - og å fortynne dette videre til terapeutiske konsentrasjoner. Eventuelt kan stamløsningen brukes i en vannmedikator av egnet størrelse.

 .

Oppløselighet av produktet er pH-avhengig, og det kan felles ut hvis det blandes i hardt, alkalisk drikkevann. Bruk preparatet ved minimumskonsentrasjoner på 200 mg pulver per liter drikkevann i områder med hardt alkalisk drikkevann (hardhet over 10,2 °d og pH mer enn 8,1).

 .

Under behandlingsperioden skal ikke dyrene ha tilgang til andre vannkilder enn det medisinerte vannet.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTIDER.

 .

Gris:

  • Slakt: 4 dager.

 .

Høns:

  • Slakt: 3 dager etter en dosering på 10 mg/kg kroppsvekt i 4 dager.

  • Slakt: 12 dager etter en dosering på 20 mg/kg kroppsvekt i 4 dager.

  • Egg: Preparatet er ikke godkjent for fugl som produserer egg til humant konsum. Skal ikke brukes de siste 4 ukene før eggleggingsperioden.

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 12 måneder.

Holdbarhet etter fortynning eller rekonstitusjon ifølge bruksanvisningen: 24 timer etter fortynning i drikkevann.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr.

Siden det sannsynligvis er variasjon (tidsmessig, geografisk) i bakteriers doksysyklinfølsomhet, spesielt kan følsomheten hos A. pleuropneumoniae og O. rhinotracheale, variere fra land til land og til og med fra gård til gård, anbefales bakteriologisk prøvetaking og resistenstesting.

 .

Bruk av preparatet skal baseres på resistenstesting av bakterier isolert fra tilfeller i besetningen som skal behandles. Hvis dette ikke er mulig skal behandlingen baseres på lokal (regions-/gårdsnivå) epidemiologisk informasjon om følsomhetsmønsteret hos målbakterien.

 .

Da utrydding av målpatogenene kanskje ikke oppnås, bør medisinering kombineres med miljøforbedrende tiltak, f.eks. god hygiene, riktig ventilasjon, ikke for høybesetningstetthet.

 .

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr.

 .

Hvis du vet at du er allergisk mot antibiotika i tetrasyklingruppen, bør spesiell forsiktighet utvises ved håndtering av dette produktet og den ferdige medisinoppløsningen.

Under tilberedning og tilførsel av medisinert drikkevann bør hudkontakt med produktet unngås. Bruk ugjennomtrengelige hansker (f.eks. gummi eller latex) ved håndtering av produktet.

 .

I tilfelle kontakt med øyne eller hud, skyll det affiserte området med rikelige mengder rent vann. Kontakt lege hvis det oppstår irritasjon.

Vask hender og tilsølt hud umiddelbart etter håndtering av produktet.

 .

Hvis du utvikler symptomer etter eksponering, som for eksempel hudutslett, bør du søke legehjelp og vise denne advarselen til legen. Hevelse i ansikt, lepper eller øyne, eller vanskeligheter med å puste, er mer alvorlige symptomer som krever umiddelbar legehjelp.

 .

Ikke røyk, spis eller drikk når produktet håndteres.

Unngå direkte kontakt med hud og øyne ved håndtering av produktet for å hindre allergi og kontakteksem.

 .

Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging.

 .

Doksysyklin har en lav affinitet for dannelse av komplekser med kalsium, og studier har vist at doksysyklinknaptpåvirker skjelettformasjonen. Ingen negative effekter ble observert hos fjørfe etter tilførselav terapeutiske doser med doksysyklin.

Da det ikke finnes spesifikke studier anbefales ikke bruk av produktet under drektighet eller diegiving.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon.

 .

Skal ikke kombineres med bakteriedrepende antibiotika som f.eks. penicilliner eller cefalosporiner.

Absorpsjon av doksysyklin kan reduseres ved høye konsentrasjoner av kalsium, jern, magnesium eller aluminium i dietten.

Skal ikke administreres sammen med antacida, kaolin og jernpreparater.

Det anbefales at intervallet mellom administrasjonen av dette preparatet og andre produkter som inneholder polyvalente kationer bør være 1-2 timer fordi de begrenser absorpsjonen av tetracykliner.

Doksysyklin øker virkningen av antikoagulanter.

Løseligheten av produktet er pH-avhengig og det skjer en utfelling hvis preparatet blandes i alkalisk oppløsning.

Ikke oppbevar drikkevann i metallbeholdere.

 .

Overdose.

 .

Overdoser opptil 1,6 ganger etikettens anbefalte dose resulterte ikke i noen kliniske symptomer som kunne tilskrives behandlingen. Fjørfe tolererte doble overdoser av doksysyklin (40 mg/kg kroppsvekt) uten uheldige kliniske effekter.

 .

Uforlikeligheter.

 .

Løseligheten av doksysyklin er pH-avhengig. Bunnfall vil forekomme i en alkalisk oppløsning. Da det ikke foreligger forlikelighetsstudier, bør dette veterinærpreparatet ikke blandes med andre veterinærpreparater.

 .

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

13.07.2016.

15. YTTERLIGERE INFORMASJON .

Legemiddelform.

Gult til lys gult pulver for bruk i drikkevann.

 .

Pakningsstørrelser.

Eske.

10 x 100 g.

50 x 100 g.

250 x 100 g.

 .

Pose 1 kg.

2,5 kg.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

Kun til behandling av dyr veterinærpreparat underlagt reseptplikt.

 .