.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Dilaterol vet. 25 mikrogram/ml sirup til hest.

 .

 .

1. NAVN OG ADRESSE INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7.

3421 TV Oudewater Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16.

4841 SJ Raamsdonksveer Nederland.

 .

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Dilaterol vet. 25 mikogram/ml sirup til hest.

Klenbuterolhydroklorid.

 .

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Hver ml inneholder:

Klenbuterolhydroklorid 25 mikrogram (tilsvarer til 22 mikrogram klenbuterol).

 .

Hjelpestoffer:

Methylparahydroksybenzoate (E218)       2,02 mg .

Propylparahydroksybenzoate       0,26 mg.

 .

4. INDIKASJON(ER).

 .

Behandling av luftveissykdom hos hest når det antas at luftveisobstruksjon grunnet bronkospasme og/eller akkumulering av slim er en medvirkende faktor, og når bedret mukociliær clearance er ønskelig. Kan brukes alene eller som støtteterapi.

 .

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes på hest med kjent hjerte sykdom.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

For bruk under drektighet og diegivning, se punkt 12.

 .

 .

6. BIVIRKNINGER.

 .

Klenbuterol kan forårsake bivirkninger som svette (primært i halsregionen), muskel tremor, takykardi, mindre grad av hypotensjon eller rastløshet. Disse er typiske for β-agonistene og opptrer sjeldent.

Frekvensen av bivirkninger angis etter følgende kriterier:

  • Svært vanlige (flere enn 1 av 10 behandlede dyr får bivirkning(er)).

  • Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 behandlede dyr).

  • Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 behandlede dyr).

  • Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 behandlede dyr).

  • Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 behandlede dyr, inkludert isolerte rapporter).

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

7. DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hest.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -TILFØRSELSMÅTE.

 .

Gis via munnen.

 .

Hvert nedtrykk av pumpen gir 4 ml av preparatet (0,100 mg av klenbuterolhydroklorid, tilsvarende til 0,088 mg klenbuterol).

Pumpen trenger kun å prefylles før den første bruken. Fyll pumpen ved å trykke to ganger og kast sirup som kommer ut.

Det er ikke mulig å trekke ut alt tilgjengelig innhold ved bruk av pumpen.

 .

Administrer 4 ml av preparatet per 125 kg kroppsvekt to ganger daglig.

Dette tilsvarer 0,8 mikrogram klenbuterolhydroklorid per kg kroppsvekt to ganger daglig.

Sirupen skal tilsettes fôret.

Behandlingen bør pågå lenge det er behov.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Til dyr. Til oral bruk (via munnen), administreres med fôr.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 28 dager.

Preparatet er ikke godkjent for dyr som produserer melk til konsum.

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25oC.

Beskyttes mot lys.

Bruk ikke etter den utløpsdatoen som er angitt esken etter EXP.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for de enkelte målarter:

Ingen.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Ved samtidig bakteriell infeksjon anbefales bruk av antibakterielle midler.

Ved glaukom preparatet bare brukes etter en grundig nytte-risikovurdering.

Vær spesielt aktsom ved halotananestesi, ettersom hjertefunksjonen kan vise økt sensitivitet overfor katekolaminer.

 .

Spesielle forholdsregler for personer som håndterer veterinærpreparatet:

Dette preparatet inneholder klenbuterolhydroklorid, som er betareseptorstimulerende adrenergikum (beta2-agonist).

 .

Bruk beskyttelseshansker for å unngå hudkontakt. Ved utilsiktet søl på hud, vask området grundig.

Om irritasjon oppstår/vedvarer søk legehjelp. Vask hendene grundig etter bruk av preparatet.

 .

Unngå kontakt med øynene. Ved søl i øyne, skyll grundig med rent vann og søk legehjelp.

Ikke spis, drikk eller røyk når du håndterer produktet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Personer med kjent hypersensitivitet overfor klenbuterol bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

 .

Bruk under drektighet og diegiving:

Ved bruk under drektighet, behandling avsluttes minimum 4 dager før forventet fødsel, ettersom preparatet kan forårsake opphør av uteruskontraksjoner eller forlengelse av fødselen.

Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under diegiving er ikke klarlagt.

Diende føll inntar en stor mengde melk i forhold til sin kroppsvekt. Derfor kan det ikke helt utelukkes at virkestoffet som utskilles i laktasjonstiden kan gi en effekt hos føllet.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Preparatet motvirker effekten av prostaglandin F2-alfa og oxytocin. Preparatet motvirkes av betablokkere.

Administrer ikke samtidig med andre beta-agonister.

Ved samtidig bruk av lokale og generelle anestetika kan ytterligere vaskulær dilatasjon eller blodtrykksfall ikke utelukkes, spesielt ved samtidig bruk av atropin.

 .

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Doser av klenbuterolhydroklorid opptil 4 ganger den terapeutiske dose (administrert oralt) over en periode på 90 dager forårsaket forbigående bivirkninger typisk for beta 2-agonister (svetting, takykardi, muskeltremor) som ikke krevde noen behandling.

I tilfelle av utilsiktet overdose, kan en betablokker (for eksempel propranolol) brukes som antidot.

 .

Uforlikeligheter:

Ingen kjente.

 .

13. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal kasseres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

19.10.2018.

 .

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Eske med 355 ml HDPE flaske forseilet med aluminium/PE varmeforseilet eller en transparent HDPE lokk pakket sammen med multi-komponent mekanisk pumpe dispenser.

 .

Lokal representant: Virbac Norge.

Torresplassveien 6 .

NO-3538 Sollihøgda .

tel +4575521244.

 .