.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Banminth® vet. 2,2% oralpasta til hund.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Finland Oy.

Tietokuja 4.

00330 Helsinki.

Finland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Zoetis Belgium SA.

Louvain-la-Neuve.

Belgia.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Banminth® vet. 2,2% oralpasta til hund.

pyrantelembonat.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 g pasta inneholder:

Virkestoff: 21,6 mg pyrantelembonat.

Hjelpestoffer: sorbitol, natriumalginat, silika, samt konserveringsmiddel propylparahydroxybenzoat (E216), metylparabenzoat (E218) og vann.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Mot spolorm og hakeorm hos hund.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente bivirkninger.

Det er ingen kjente reaksjoner ved overdosering.

Virkestoffet tas i meget liten grad opp fra tarmen. Det er derfor stor sikkerhetsmargin for preparatet.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Normal dosering er 14 mg pyrantelembonat per kg kroppsvekt. Dette tilsvarer 0,67 g pasta.

 .

Tube: 2 cm av pastaen gis for hver kilo kroppsvekt.

En tube på 10 g rekker til behandling av 15 kg kroppsvekt, og 24 g rekker til 36 kg kroppsvekt.

 .

Doseringssprøyte: Sprøyten er gradert og det gis én delestrek pr 2 kg kroppsvekt.

En sprøyte på 16 g rekker til behandling av 24 kg kroppsvekt.

 .

Den anbefalte pastamengde skal gis i en dose.

Pastaen har god smak og kan blandes i fôret eller gis direkte i munnen, f. eks. til diende valper.

Ved bruk av doseringssprøyten føres den inn i munnen mot tungens bakre del og ønsket mengde pasta trykkes ut.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Kan gis til alle hunderaser og til hunder i alle aldre, inklusive drektige og diegivende tisper.

Vei gjerne hunden før behandling for å unngå gal dose. Endring i fôring er ikke nødvendig.

Drektige tisper gis en ormekur en uke før og en uke etter valping.

Valpene behandles ved en ukes alder, og siden hver fjortende dag ytterligere 4 ganger.

OBS ! Andre behandling skal skje senest 20. levedag.

Unghunder behandles hver 3. og 6. måned ved behov.

Voksne hunder behandles en gang årlig.

Ved fastslått parasittinfeksjon behandles omgående og behandlingen gjentas etter 14 dager.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke aktuellt.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på esken.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

09.10.2014.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakningsstørrelser:

Doseringssprøyte: 16 g.

Tube: 10 g, 24 g, 5 × 24 g.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

Orion Pharma Animal Health.

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

Norge.

Tlf.: 40 00 41 90.

 .