Domosedan vet.

Orion


Analgetikum. Sedativ, alfa2-agonist.

QN05C M90 (Detomidin)INJEKSJONSVÆSKE 10 mg/ml til hest og storfe: 1 ml inneh.: Detomidinhydroklorid 10 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218) 1 mg, natriumklorid 5,9 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


MUNNGEL 7,6 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Detomidinhydroklorid 7,6 mg, brilliantblått FCF (E 133) 0,032 mg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Meget potent alfa2-adrenoagonist, inhiberer overføring av noradrenalin-medierte nerveimpulser i CNS. Har sedativ effekt, men er i prinsippet ingen hypnotisk substans. Senker bevissthetsnivået og hever smerteterskelen.
Absorpsjon: Hurtig og fullstendig etter i.m. injeksjon, Tmax oppnås etter 15-30 minutter. Munngel sublingvalt gir sedasjon etter ca. 30 minutter, Cmax etter 1-3 timer.
Fordeling: Penetrerer umiddelbart til hjernen, redistribueres etter hvert til mindre perfunderte vev.
Halveringstid: 1-2 timer.
Utskillelse: Som metabolitter i urin.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske: Sedering og analgesi før undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep hos hest og storfe. Kombinasjonsanestesi. Munngel: Sedasjon for bedre kontroll i forbindelse med ikke-invasiv veterinærbehandling og annen nødvendig håndtering hos hest.

Kontraindikasjoner 

Alvorlig syke dyr med hjertefeil eller nedsatt funksjon i lever/nyrer. Kjent overfølsomhet. Skal ikke brukes samtidig med i.v. injeksjon av potenserte sulfonamider.

Bivirkninger

Effekten på perifere alfaadrenoseptorer gir en stigning i blodtrykksnivå, som fører til nedsatt hjertefrekvens. Blodtrykket vil så synke til normalnivå eller noe under dette etter ca. 15 minutter. Mild AV-blokk kan forekomme. Disse virkningene er forbigående. Respirasjonsfrekvensen vil variere, som oftest observeres en initiell senkning. Blodsukkernivået vil være forhøyet. Hos hest sees økt diurese, svetting og hos noen individer piloereksjon. Delvis og forbigående penisprolaps kan forekomme hos hingster og valakker. I sjeldne tilfeller fås symptomer på mild kolikk pga. at tarmmotiliteten hemmes. Hos storfe kan reversibel lett tympani og økt salivasjon påvises.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Det bør tas vanlige forholdsregler når det gjelder binding, sparkhindring og andre beskyttelsestiltak. Behandlede hester kan sjangle og kaste med hodet. Reaksjoner på ytre stimuli kan forekomme, selv ved tilsynelatende dyp sedasjon. Voksne hester vil sjelden legge seg ned, selv ikke ved høye doser. Gravide kvinner skal unngå kontakt med produktet.

Interaksjoner 

Effekten av andre sedativa og anestetika potenseres, dosen av disse bør reduseres med opptil 50% i kombinasjon med detomidin. Potenserte sulfonamider skal ikke gis i.v. samtidig med detomidin, da potensielt livstruende hjertearytmier kan oppstå.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Bør ikke brukes i siste trimester, da dette ikke er tilstrekkelig undersøkt.
Laktasjon: Spor av detomidin utskilles i melk.

Dosering 

Injeksjonsvæske: Hest og storfe: 10-40 μg/kg i.m. eller langsomt i.v. Lavere dosering (10-20 μg/kg) til eldre dyr og dyr med dårlig allmenntilstand. Sedasjonens dybde og varighet er doseavhengig. I.v. injeksjon gir oftest raskere og kraftigere effekt enn i.m. administrering. Ved behov kan dosen gjentas etter 15 minutter.

Dose
μg/kg

ml/100 kg

Effekt

Virkning etter minutter

Varighet i minutter

10

0,1

Sedativ

2-5

30-60

20

0,2

Sedativ/analgetisk

2-5

30-90

20-40

0,2-0,4

Forlenget forsterket

2-5

30-120

Munngel: 40 μg/kg sublingvalt, skal ikke svelges. Påse at det ikke er mat i hestens munn.

Kroppsvekt (kg)

Dosering (ml)

150-199

1

200-249

1,25

250-299

1,5

300-349

1,75

350-399

2

400-449

2,25

450-499

2,5

500-549

2,75

550-600

3

Etter at detomidin er gitt, bør dyrene få hvile på et stille og rolig sted. Sedasjonen bør ha nådd full effekt før behandling startes (15-20 minutter etter i.m. injeksjon og ca. 30 minutter etter sublingval munngel).

Overdosering/Forgiftning

Overdosering manifesterer seg hovedsakelig som forsinket oppvåkning. Ved ev. sirkulasjons- og respirasjonsdepresjon bør oksygen administreres. Dersom oppvåkningen tar lang tid er det viktig at dyret plasseres på et rolig og varmt sted. Hos hest kan effektene av Domosedan vet. elimineres ved bruk av den spesifikke antidoten atipamezol. Atipamezol administreres i en dose på 2-10 ganger detomidindosen regnet i antall μg/kg. Eksempelvis vil det til en hest som har fått Domosedan vet. i dosen 20 μg/kg (0,2 ml/100 kg) være riktig å gi en atipamezoldose på 40-200 μg/kg (0,8-4 ml/100 kg). NB! Atipamezol har ikke MRL, tilbakeholdelsestid minimum 6 måneder.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen. Delvis brukte sprøyter med munngel må kasseres.

 

Pakninger og SPC

Domosedan vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg/ml hest og storfe 5 ml (hettegl.) 072132 C
10 × 5 ml (hettegl.) 569848 C
20 ml (hettegl.) 542449 C
10 × 20 ml (hettegl.) 123789 C

Domosedan vet., MUNNGEL:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
7,6 mg/ml hest 3 ml (sprøyte) 044888 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.11.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 23.10.2018

Munngel: 27.01.2014