Cosacthen vet.

Dechra


Hypofyseforlapphormon.

QH01A A02 (Tetrakosaktid)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,25 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Tetrakosaktid 0,25 mg, eddiksyre, natriumacetattrihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Syntetisk polypeptid som består av de første 24 aminosyrene i adrenokortikotropt hormon (ACTH). Gir kortisolkonsentrasjoner som er signifikant forhøyet sammenlignet med baselineverdier, med Tmax for kortisol etter 60-90 minutter.
Absorpsjon: Sammenlignet med i.m. tilførsel gir i.v. tilførsel høyere Cmax av immunreaktivt (IR)-ACTH, en måling som omfatter både endogent ACTH og tetrakosaktid. Ved begge tilførselsveier er Tmax for IR-ACTH ≤30 minutter. Peptidaser bryter raskt ned tetrakosaktid til mindre peptider, med retur til baselinekonsentrasjon av IR‑ACTH etter ≤120 minutter.

Indikasjoner 

Evaluering av adrenokortikal funksjon hos hund.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Drektighet.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Oppkast. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blåmerker på administreringsstedet (i.m.), hematom på injeksjonsstedet (i.v.), depresjon, diaré, lammelse og nervøsitet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerhet er ikke klarlagt hos hunder <5 måneder eller <4,5 kg, eller ved diabetes mellitus eller hypotyreose. Skal bare brukes i samsvar med behandlende veterinærs nytte-/risikovurdering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Kan gi overfølsomhet, spesielt ved eksisterende allergiske lidelser, f.eks. astma. Ved allergiske lidelser eller kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller ACTH, bør kontakt med preparatet unngås. Ved symptomer etter eksponering, f.eks. hudreaksjoner, kvalme, oppkast, ødem, svimmelhet eller tegn på anafylaktisk sjokk, søk straks legehjelp. Vask hendene etter bruk. Skal ikke håndteres av gravide pga. de farmakologiske effektene på HPA-aksen. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Før ACTH-stimuleringstesten skal det sørges for en tilstrekkelig utvaskingsperiode etter siste tilførsel av legemidler som kan kryssreagere med kortisoltesten eller påvirke HPA-aksen. HPA-aksen kan påvirkes av legemidler som interagerer med glukokortikoidreseptorer eller som påvirker mekanismene involvert ved syntese og frisetting av kortisol fra binyrene.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes under drektighet. Tetrakosaktid påvirker HPA-aksen, noe som kan være skadelig for fosteret.
Laktasjon: Bør ikke brukes til diegivende dyr, da sikkerhet ikke er klarlagt.

Dosering 

5 µg/kg (0,02 ml/kg) ved i.v. eller i.m. injeksjon. 1. blodprøve tas rett før tilførsel og 2. blodprøve 60-90 minutter etter tilførsel for å vurdere kortisolresponsen. Tilberedning/Håndtering: Bør ikke blandes med andre preparater, pga. manglende forlikelighetsstudier.

Overdosering/Forgiftning

Hos 8 hunder som fikk 280 µg/kg (56 × anbefalt dose) i.v. 1 gang i uken i 3 uker, forekom hypersalivasjon ved 8 av 24 doseringer (33%), og 1 hund fikk etter tilførsel av 3. dose knallrøde slimhinner, inguinalt erytem, ansiktsødem og takykardi, som kjennetegner en overfølsomhetsreaksjon.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kun til engangsbruk.

 

Pakninger og SPC

Cosacthen vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
0,25 mg/ml hund 1 ml (hettegl.) 491672 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.08.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2020