Cartrophen

Maperath Herbal


NSAID, antirevmatisk middel.

QM01A X90 (Natriumpentosanpolysulfat)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til hund: 1 flaske (10 ml) inneh.: Natriumpentosanpolysulfat 1000 mg, benzylalkohol, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfadihydrat, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Senker nivåene av metalloproteinaser i brusk og øker nivåene med vevshemmere av metalloproteinase (TIMP), og beskytter innholdet av proteoglykan og forhindrer degradering av bruskmatriks. Hos hunder med osteoartritt fører administrering av natriumpentosanpolysulfat (NaPPS) til fibrinolyse, lipolyse og nedgang i plateaggregering.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon: 7,4 µg eq natriumpentosanpolysulfat/ml etter 15 minutter ved s.c. administrering.
Fordeling: Vd: 0,43 liter.
Halveringstid: Ca. 3 timer.

Indikasjoner 

For behandling av halthet og smerte ved degenerativ leddsykdom/osteoartrose (ikke-infeksiøs artrose) hos hunder med ferdig utviklet skjelett.

Kontraindikasjoner 

Septisk artritt (i disse tilfellene bør antimikrobiell behandling brukes). Alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller ved mistanke om infeksjon. Blodsykdommer, koaguleringsproblemer, blødninger eller malignitet (spesielt hemangiosarkom) da preparatet har en antikoagulerende effekt. Preoperativ bruk. Bruk til hunder uten fullt utviklet skjelett (dvs. hunder hvor vekstsonene i de lange rørknoklene ikke har lukket seg).

Bivirkninger

Oppkast, diaré, letargi og anoreksi er rapportert. Dette kan være et resultat av en hypersensitivitetsreaksjon og behandles symptomatisk inkl. antihistaminadministrering. Pga. preparatets fibrinolytiske effekt (kan vare opptil 24 timer etter administrering) må muligheten for innvendig blødning fra tumor eller vaskulær abnormalitet vurderes, hvis tegn på dette utvikles. Det anbefales at dyret overvåkes for tegn på blodtap og behandles riktig. Blødningsforstyrrelser som neseblødning, blodig diaré og hematom er rapportert. Lokale reaksjoner som forbigående hevelser er sett etter administrering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Brukes med forsiktighet hos hunder som tidligere har hatt vevsskade i lungene eller har nedsatt leverfunksjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå utilsiktet egeninjeksjon. Dersom preparatet kommer i kontakt med øyne eller på hud må de(t) skylles umiddelbart med vann. Vask hender etter bruk.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller NSAID, inkl. aspirin og fenylbutazon. Skal ikke brukes samtidig med heparin, warfarin eller andre antikoagulantia. Kortikosteroider har vist å blokkere flere av virkningene til preparatet. Bruk av antiinflammatoriske legemidler kan resultere i prematur økning i hundens aktivitet, noe som kan forstyrre den terapeutiske aktiviteten av preparatet.

Drektighet/Laktasjon

Det er ikke foretatt studier på drektige tisper, og det er derfor ikke anbefalt å bruke preparatet under drektighet. Preparatet skal ikke brukes i tidsrommet rundt fødsel pga. den antikoagulerende effekten.

Dosering 

Hunden må veies før administrering for å sikre nøyaktig dosering. 3 mg natriumpentosanpolysulfat pr. kg kroppsvekt (tilsv. 0,3 ml/10 kg) i 4 omganger, med et intervall på 5-7 dager mellom hver administrering. Klinisk effekt kan utebli til etter 2. injeksjon i behandlingen. Skal ikke administreres i mer enn 3 omganger med 4 injeksjoner i løpet av en 12-måneders periode. Ikke overstig standard dose. Høyere dose enn den anbefalt, kan gi forverring av stivhet og ubehag. Administrering: Preparatet skal kun injiseres aseptisk og s.c. En passende gradert sprøyte må brukes, slik at dosen blir nøyaktig. Dette er spesielt viktig ved injisering av små doser/volum. Ansvarlig veterinær bør i hvert enkelt tilfelle utarbeide et behandlingsprogram basert på en individuell vurdering.

Overdosering/Forgiftning

Kan resultere i forverring av stivhet og ubehag. Ved overdosering skal hunden hospitaliseres og overvåkes. Veterinæren avgjør hva slags behandling hunden gis for å hindre, kontrollere, eller lindre komplikasjoner og bivirkninger. Se SPC for ytterligere informasjon.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 3 måneder.

 

Pakninger og SPC

Cartrophen, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
100 mg/ml hund 10 ml (glassflaske) 491558 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.11.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.12.2019