Cardisure vet.

Eurovet


Hjertestimulerende middel.

QC01C E90 (Pimobendan)



TABLETTER 1,25 mg, 5 mg og 10 mg til hund: Hver tablett inneh.: Pimobendan 1,25 mg, resp. 5 mg og 10 mg, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat. Med naturlig kjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inotrop effekt. Stimulerer myokardet, dels ved å øke myokardets kalsiumfølsomhet og dels ved hemming av fosfodiesteraseaktiviteten (type III). Gir også en vasodilaterende effekt gjennom hemming av fosfodiesterase III-aktiviteten. Ved bruk i tilfeller av valvulær insuffisiens i kombinasjon med furosemid, har preparatet vist å forbedre livskvalitet og forlenge forventet levetid. Ved bruk i et begrenset antall tilfeller av dilatert kardiomyopati i kombinasjon med furosemid, enalapril og digoksin har preparatet vist å forbedre livskvalitet og forlenge forventet levetid.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er ca. 60-63%. Biotilgjengeligheten reduseres vesentlig hvis pimobendan gis samtidig med eller kort tid etter fôrinntak.
Proteinbinding: Ca. 93%.
Fordeling: Vd: 2,6 liter/kg.
Halveringstid: For pimobendan 1,1 ± 0,7 timer. Aktiv metabolitt 1,5 ± 0,2 timer.
Metabolisme: En aktiv metabolitt dannes ved oksidativ demetylering.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Behandling av hund med kongestiv hjertesvikt som skyldes valvulær insuffisiens (mitral og/eller tricuspidal tilbakestrømning) eller dilatert kardiomyopati.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved hypertrofisk kardiomyopati eller kliniske tilstander hvor økning i minuttvolumet ikke er mulig pga. funksjonelle eller anatomiske årsaker (f.eks. aortastenose).

Bivirkninger

Moderat positiv kronotrop effekt og oppkast kan i sjeldne tilfeller forekomme. Disse bivirkningene er doseavhengige og kan unngås ved dosereduksjon. Det er i sjeldne tilfeller observert forbigående diaré, anoreksi eller letargi. Selv om et forhold med pimobendan ikke er klart etablert kan, i svært sjeldne tilfeller, tegn på primær hemostase (petekkier på slimhinnene, subkutane blødninger) observeres. Disse tegnene forsvinner ved seponering. I sjeldne tilfeller er økt tilbakestrømning gjennom mitralklaffen observert, ved kronisk behandling hos hunder med mitralklaffsykdom. Overvåkning av hjertefunksjonen og morfologi anbefales.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Preparatet er smakstilsatt. For å unngå utilsiktet svelging bør tablettene oppbevares utilgjengelig for hunder. En in vitro-studie på rottevev har vist at pimobendan øker glukoseindusert insulinfrisetting fra pankreatiske β-celler på en doseavhengig måte. Ved bruk til hunder med diabetes må blodglukose overvåkes nøye. Da pimobendan metaboliseres i leveren bør forsiktighet utvises ved alvorlig leverinsuffisiens. Særlige forholdsregler ved administrering av preparatet: Vask hendene etter bruk. Se for øvrig pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

I farmakologiske studier sees ingen interaksjon mellom hjerteglykosidene ouabain og pimobendan. Den pimobendaninduserte forbedringen av hjertes kontraktilitet svekkes ved bruk av kalsiumantagonisten verapamil og av betablokkeren propranolol.

Drektighet/Laktasjon

Laboratoriestudier på rotte og kanin har ikke vist tegn på teratogen eller føtotoksisk effekt. Studiene har imidlertid vist tegn på maternotoksiske og embryotoksiske effekter ved høye doser, og har også vist utskillelse i melk. Sikkerhet ved bruk under drektighet eller diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar og iht. veterinærens nytte-risikovurdering.

Dosering 

0,2-0,6 mg/kg kroppsvekt pr. dag. Foretrukket daglig dose er 0,5 mg/kg kroppsvekt. Dagsdosen bør fordeles på 2 doser (0,25 mg/kg kroppsvekt hver gang), halve dosen om morgenen og den andre halve ca. 12 timer senere. Ikke gi mer enn anbefalt dose. Bestem kroppsvekten nøyaktig før behandling for å sikre korrekt dosering. Vedlikeholdsdosen bør justeres iht. sykdommens alvorlighetsgrad. Preparatet kan kombineres med et diuretikum, f.eks. furosemid. Tilberedning/Håndtering: Legg ev. delte tabletter tilbake i den åpnede blisteren og bruk dem innen 3 dager. Administrering: Til oral bruk. Hver dose bør gis ca. 1 time før fôring da absorpsjonen reduseres ved samtidig matinntak. 1,25 mg: Kan deles i 2 like deler (delestrek). 5 mg og 10 mg: Kan deles i 4 like deler (delekors).

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering kan en positiv kronotrop effekt og oppkast forekomme. I så fall bør dosen reduseres og egnet symptomatisk behandling iverksettes.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger

Cardisure vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1,25 mg hund 100 stk. (blister) 088274 C
5 mg hund 100 stk. (blister) 583263 C
10 mg hund 100 stk. (blister) 170375 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Cardisure vet. TABLETTER 1,25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Cardisure vet. TABLETTER 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Cardisure vet. TABLETTER 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.01.2017


Sist endret: 26.07.2018