Ektoparasittmiddel, acaricid.

QP53B E02 (Fluralaner)PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 112,5 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg til hund: Hver pipette inneh.: Fluralaner 112,5 mg, resp. 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg, dimetylacetamid, glykofurol, dietyltoluamid, aceton.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 112,5 mg, 250 mg og 500 mg til katt: Hver pipette inneh.: Fluralaner 112,5 mg, resp. 250 mg og 500 mg, dimetylacetamid, glykofurol, dietyltoluamid, aceton.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Distribueres systemisk, og er høypotent mot flått og lopper når disse eksponeres via kontakt med dyrets kroppsvæsker. Potent hemmer av deler av leddyrets nervesystem, og virker antagonistisk på ligandstyrte kloridkanaler (GABA-reseptorer og glutamatreseptorer).
Absorpsjon: Hund: Tmax 7-63 dager. Katt: Tmax 3-21 dager.
Halveringstid: 12 dager.
Metabolisme: Mangel på omfattende metabolisme gir effektiv konsentrasjon mellom dosene.
Utskillelse: Uforandret i feces, svært liten grad via urin.

Indikasjoner 

  • Flått- og loppeinfestasjoner. Umiddelbar og vedvarende loppedrepende (Ctenocephalides canis/felis) effekt i 12 uker, umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i 12 uker (Ixodes ricinus hos hund og katt, Rhipicephalus sanguineus og Dermacentor reticulatus hos hund). Lopper og flått må feste seg til verten og komme i kontakt med vertens kroppsvæsker for å eksponeres for virkestoffet.
  • Kan også brukes som en del av behandlingsstrategien mot loppeallergidermatitt (FAD).
  • Demodikose (Demodex canis) hos hund.
  • Infestasjoner med sarkoptesskabb (Sarcoptes scabiei var. canis) hos hund.
  • Infestasjoner med øremidd (Otodectes cynotis) hos katt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Hund: Milde og forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet, som erytem eller håravfall hos 1,2%. Oppkast, letargi og anoreksi er sett i svært sjeldne tilfeller. Katt: Milde og forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet, som erytem og kløe eller håravfall hos 2,2%. Apati/tremor/anoreksi hos 0,9% eller oppkast/økt spyttsekresjon hos 0,4%. Krampeanfall er sett svært sjelden etter markedsføring.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå kontakt med dyrets øyne. Bruk ikke på skadet hud. Skal ikke brukes på valper <8 uker eller <2 kg. Skal ikke brukes på kattunger <9 uker eller <1,2 kg. Skal ikke gis i intervaller kortere enn 8 uker. Nylig behandlede dyr skal ikke slikke hverandre. Vask ikke hunden, la ikke hunden bli nedsenket i vann/ svømme i vassdrag før 3 dager etter behandling. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Skadelig å innta. Ved utilsiktet inntak, søk legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Preparatet hefter seg til huden og kan hefte seg til overflater etter søl. Hudutslett, prikking eller nummenhet i huden er sett etter hudkontakt. Kontakt kan skje via direkte håndtering av preparatet eller via behandlede dyr. Unngå hudkontakt. Bruk engangshansker ved håndtering av preparatet. Ved hudkontakt må området umiddelbart vaskes med såpe og vann. Såpe og vann er ikke alltid tilstrekkelig for å fjerne søl fra fingrene. Ved hudreaksjoner må lege konsulteres, og pakningen fremvises. Unngå direkte kontakt med applikasjonsstedet til det ikke lenger er synlig. Dette gjelder både kosing og deling av seng med dyret. Det tar opptil 48 timer før applikasjonsstedet er tørt, men det kan være synlig lenger. Kan gi øyeirritasjon. Ved kontakt med øyne, skyll umiddelbart med rikelige mengder vann. Preparatet er meget brannfarlig. Unngå varme, gnister, åpen flamme eller andre kilder for antenning. Fjern ev. søl ved å bruke et papirhåndkle og vask deretter med vaskemiddel. Overfølsomhetsreaksjoner som potensielt kan være alvorlige er sett. Forsiktighet utvises ved sensitiv hud eller ved kjente allergier, f.eks. mot tilsv. preparater.

Drektighet/Laktasjon

Hund: Kan brukes under avl, drektighet og diegiving. Katt: Sikkerhet er ikke klarlagt. Skal kun brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Hund: Skal administreres iht. følgende tabell (tilsv. en dose på 25-56 mg fluralaner/kg kroppsvekt, innenfor et vektområde):

Vekt (kg)

 

Antall pipetter og styrke

 

 

112,5 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

1400 mg

2-4,5

1

 

 

 

 

>4,5-10

 

1

 

 

 

>10-20

 

 

1

 

 

>20-40

 

 

 

1

 

>40-56

 

 

 

 

1

Hunder >56 kg må gis den kombinasjonen av 2 pipetter som nærmest tilsvarer kroppsvekten. For optimal kontroll av flått- og loppeinfestasjon må preparatet gis i intervaller på 12 uker. Ved Demodex canis-infestasjoner eller sarkoptesskabb (Sarcoptes scabiei var. canis) skal det gis én enkelt dose. Katt: Skal administreres iht. følgende tabell (tilsv. en dose på 40-94 mg fluralaner/kg kroppsvekt, innenfor et vektområde):

Vekt (kg)

 

Antall pipetter og styrke

 

112,5 mg

250 mg

500 mg

1,2-2,8

1

 

 

>2,8-6,25

 

1

 

>6,25-12,5

 

 

1

Katter >12,5 kg må gis den kombinasjonen av 2 pipetter som nærmest tilsvarer kroppsvekten. For optimal kontroll av flått- og loppeinfestasjon må preparatet gis i intervaller på 12 uker. For behandling av øremidd-infestasjoner (Otodectes cynotis) skal det gis én enkelt dose. Tilberedning/Håndtering: Beskyttelseshansker skal brukes. Administrering: Kun til bruk på hud. Se pakningsvedlegg for bruksanvisning.

Overdosering/Forgiftning

Hund: Ingen unormale funn ved studier gjort på ulike grupper av hunder. Katt: Oralt opptak av maks. anbefalt dose er godt tolerert, bortsett fra noe selvbegrensende økt spyttsekresjon og hosting eller oppkast umiddelbart etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakningen inntil bruk, for å beskytte mot tap av oppløsning eller opptak av fuktighet, og for å hindre at barn får direkte kontakt med preparatet. Brukte pipetter kastes umiddelbart.

 

Pakninger

Bravecto, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
112,5 mg hund 0,4 ml (endosepipette) 410127 C
250 mg hund 0,89 ml (endosepipette) 518099 C
500 mg hund 1,79 ml (endosepipette) 037080
1000 mg hund 3,57 ml (endosepipette) 049862
1400 mg hund 5 ml (endosepipette) 111595 C

Bravecto, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
112,5 mg katt 0,4 ml (endosepipette) 514897
250 mg katt 0,89 ml (endosepipette) 480576
2 × 0,89 ml (endosepipette) 475728 C
500 mg katt 1,79 ml (endosepipette) 463884
2 × 1,79 ml (endosepipette) 494603 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 112,5 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 250 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 250 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 500 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 1400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.10.2021


Sist endret: 04.03.2022