AQUI-S vet.

MSD Animal Health


Anestetikum.

QN01A X94 (Isoeugenol)KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING 540 mg/ml til atlantisk laks og regnbueørret: 1 ml inneh.: Isoeugenol 540 mg, polysorbat 80.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Eksakt virkningsmekanisme ikke helt klarlagt. Blokkering av nikotinreseptorer i nervesystemet er vist hos rotter. Det er sannsynlig med en lignende virkningsmekanisme hos fisk.
Absorpsjon: Absorberes over gjellene og transporteres til nervesystemet via sirkulasjonen.
Utskillelse: Rask oppvåkning ved avsluttet eksponering indikerer rask eliminering.

Indikasjoner 

For sedasjon og anestesi av atlantisk laks og regnbueørret i forbindelse med håndtering (sortering, flytting, transport, telling av lakselus, stryking av stamfisk) og ved vaksinering.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Overdosering ved bruk av for høy konsentrasjon og/eller for lang eksponeringstid kan medføre nedsatt respirasjon og påfølgende død.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Fisk bør ikke utsettes for stress umiddelbart før preparatet brukes. Oksygennivået i bad for sedasjon/anestesi må overvåkes kontinuerlig. Minimum oksygenkonsentrasjon på 7 mg/liter anbefales under bruk. Kontinuerlig kontroll av sedasjon-/anestesinivå anbefales for å unngå overdosering. Sikkerhet ved bruk av preparatet <4°C og >15°C er ikke dokumentert. Forsiktighet bør utvises ved håndtering av fisk ved lave temperaturer, da dette øker faren for vintersår. Forsiktighet bør utvises ved håndtering av fisk ved høye temperaturer, da dette vil øke faren for mangelfull oksygenering og for sykdomsutbrudd. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet, se pakningsvedlegg.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Dosering 

Tid til ønsket sedasjon/anestesi reduseres med økende vanntemperatur. Det anbefales å teste ut dosen på et mindre antall representativ fisk. Antall ml Aqui-S (konsentrat) som tilsettes tanken avhenger av anslått vannvolum og ønsket konsentrasjon, se tabell:

Volum i
vanntanken

Ønsket konsentrasjon (mg/liter)

Sedasjon

Anestesi

2 mg/liter

5 mg/liter

10 mg/liter

14 mg/liter

100 liter

0,4 ml

0,9 ml

1,9 ml

2,6 ml

1000 liter (1 m3)

3,7 ml

9,3 ml

18,5 ml

25,9 ml

100 m3

370 ml

926 ml

 

 

Sedasjon: 2-5 mg isoeugenol/liter avhengig av ønsket sedasjonsdybde. Maks. eksponeringstid 5 timer. Anestesi: 10-14 mg isoeugenol/liter avhengig av ønsket anestesidybde. Maks. eksponeringstid: 15 minutter. Tilberedning/Håndtering: Det må alltid lages stamoppløsning ved å fortynne konsentratet ca. 1:10 i vann. Stamoppløsningen ristes godt for å sikre en homogen, melkehvit oppløsning. Den skal brukes samme dag den er laget. Administrering: Beregnet mengde stamoppløsning tilsettes badet.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Nedsatt eller opphørt respirasjon. Behandling: Fisken må umiddelbart overføres til friskt vann som sikrer gjennomskylling av gjellene, inntil normal respirasjon er gjenopprettet.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 2 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 18 måneder.

Andre opplysninger 

Isoeugeol kan være skadelig for organismer som lever i vann. Ved konsentrerte utslipp i vann må tilstrekkelig fortynning i resipienten sikres. Det må være en betydelig vannstrøm for å sikre fortynning og spredning av store volumer.

 

Pakninger

AQUI-S vet., KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
540 mg/ml atlantisk laks og regnbueørret 1000 ml (plastbeholder) 498552 C
4000 ml (plastbeholder) 450846 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

AQUI-S vet. KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING 540 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.09.2019


Sist endret: 16.12.2019