Apoquel

Zoetis


Middel mot allergisk dermatitt, JAK-hemmer.

QD11A H90 (Oklacitinib)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 3,6 mg, 5,4 mg og 16 mg til hund: Hver tablett inneh.: Oklacitinib 3,6 mg, resp. 5,4 mg og 16 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemming av JAK (januskinase), hemmer funksjonen til en rekke proinflammatoriske cytokiner, samt cytokiner som er involvert i allergiske reaksjoner/kløe.
Absorpsjon: Tmax <1 time, biotilgjengelighet 89%.
Proteinbinding: 66,3-69,7%.
Fordeling: Vdss 0,94 liter/kg.
Halveringstid: 4,1 timer, plasmaclearance 5,3 ml/minutt/kg.
Metabolisme: Minimal hemming av CYP450-enzymer.

Indikasjoner 

Kløe forbundet med allergisk dermatitt og kliniske manifestasjoner av atopisk dermatitt hos hund.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alder <1 år eller kroppsvekt <3 kg. Immunsuppresjon, f.eks. hyperadrenokortisisme. Mistanke om progressiv malign neoplasi.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Etter behandlingsdag 16: Pyoderma og uspesifiserte kuler i huden. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Otitt, oppkast, diaré, histiocytom, cystitt, gjærsoppinfeksjoner i huden, pododermatitt, lipom, polydipsi, lymfadenopati, kvalme, økt appetitt og aggresjon. Før behandlingsdag 16: Diaré, oppkast, anoreksi, letargi, polydipsi og kutane eller subkutane kuler. Svært sjeldne (<1/10 000), inkl. isolerte rapporter: Utvikling av papillomer er sett. Anemi og lymfom.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Underliggende årsaker til kløe forbundet med allergisk dermatitt skal utredes og behandles. Ved allergisk dermatitt og atopisk dermatitt anbefales det også å utrede og behandle kompliserende faktorer, som bakterie-, sopp- eller parasittinfeksjoner/-infestasjoner (f.eks. lopper og skabb). Mulig økt risiko for infeksjoner og forverring av neoplastiske tilstander. Behandlede hunder bør følges opp mhp. utvikling av infeksjoner og neoplasier. Regelmessige blodprøver, med fullt blodbilde og serumbiokjemi, anbefales ved langtidsbehandling. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vask hendene etter håndtering. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen interaksjoner med veterinærpreparater som endo- og ektoparasittmidler, antibiotika og antiinflammatoriske midler. Valper på 16 uker på oklacitinib 1,8 mg/kg i 84 dager viste adekvat immunrespons på vaksinering med valpesyke- og parvovirus, mens serologisk respons på parainfluensa- og rabiesvirus var redusert. Det er uklart hvordan dette forholder seg ved anbefalt dosering.

Drektighet/Laktasjon

Ikke anbefalt til drektige og diegivende tisper eller hunder som skal brukes i avl.

Dosering 

Startdose er 0,4-0,6 mg/kg 2 × daglig i inntil 14 dager, deretter gis samme dose 1 × daglig. Behovet for langtidsbehandling baseres på nytte-/risikovurdering.

Kroppsvekt

Antall tabletter

(kg)

3,6 mg

5,4 mg

16 mg

3-4,4

1/2

 

 

4,5-5,9

 

1/2

 

6-8,9

1

 

 

9-13,4

 

1

 

13,5-19,9

 

 

1/2

20-26,9

 

2

 

27-39,9

 

 

1

40-54,9

 

 

11/2

55-80

 

 

2

Administrering: Kan gis med eller uten mat. Kan deles (delestrek). Delte tabletter legges tilbake i blisterpakningen og brukes innen 3 dager.

Overdosering/Forgiftning

Doser på 0,6-3 mg/kg 2 × daglig i 6 uker etterfulgt av 1 gang daglig i 20 uker, har gitt perifer lymfadenopati, lokal alopesi, interdigital furunkulose, dermatitt, erytem, abrasjoner, skorpedannelser, ødem i labbene og papillom. Frekvensen økte med økende dose, bortsett fra for papillom, der forekomsten ikke var doserelatert. Tegn på overdosering behandles symptomatisk.

 

Pakninger

Apoquel, TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
3,6 mg hund 20 stk. (blister) 088467 C
100 stk. (blister) 488228 C
5,4 mg hund 20 stk. (blister) 375794 C
100 stk. (blister) 405052 C
16 mg hund 20 stk. (blister) 092097 C
100 stk. (blister) 078457 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Apoquel TABLETTER 3,6 mg

Apoquel TABLETTER 5,4 mg

Apoquel TABLETTER 16 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.05.2019


Sist endret: 26.08.2019