Apelka vet.

Norbrook


Antithyreoideapreparat.

QH03B B02 (Tiamazol)MIKSTUR, oppløsning 5 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Tiamazol 5 mg, natriumbenzoat, glyserol, povidon K30, xantangummi, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vannfri sitronsyre, simetikon, renset vann. Honningsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer at jod binder seg til thyreoideaperoksidase, dermed hindres jodiseringen av tyreoglobulin, og T3- og T4-syntesen.
Absorpsjon: Rask og fullstendig. Tmax 1,14 timer. Cmax 1,13 µg/ml.
Halveringstid: 4,35 timer.
Utskillelse: Ca. 64% via urin og 7,8% via feces.

Indikasjoner 

Katt: Stabilisering av hypertyreose før kirurgisk fjerning av skjoldkjertelen. Langtidsbehandling av hypertyreose.

Kontraindikasjoner 

Systemisk sykdom som primær leversykdom eller diabetes mellitus. Symptomer på autoimmun sykdom. Forstyrrelser i hvite blodlegemer, som f.eks. nøytropeni og lymfopeni. Blodplatesykdommer og koagulasjonsforstyrrelser (spesielt trombocytopeni). Drektige eller diegivende hunnkatter. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Uvanlig, men rapportert etter langtidsbehandling. I mange tilfeller er symptomene milde og forbigående, og gir ingen grunn til å avslutte behandlingen. De alvorligste bivirkningene er vanligvis reversible ved seponering. Vanligst er oppkast, manglende appetitt/anoreksi, letargi, alvorlig kløe og hudavskalling på hode/hals, hemoragisk diatese og gulsott forbundet med hepatopati, hematologiske avvik (eosinofili, lymfocytose, nøytropeni, lymfopeni, lettere leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni eller hemolytisk anemi). Disse bivirkningene forsvinner 7-45 dager etter seponering. Mulige immunologiske bivirkninger inkl. anemi. I sjeldne tilfeller trombocytopeni og antinukleære antistoffer i serum, og svært sjeldent lymfadenopati. Behandlingen bør umiddelbart avsluttes og alternativ behandling vurderes etter passende rekonvalesensperiode.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved doser >10 mg/dag bør katten overvåkes spesielt nøye. Katter med nedsatt nyrefunksjon behandles kun etter grundig nytte-/risikovurdering. Glomerulær filtreringsrate kan reduseres og underliggende nyresykdom forverres, og nyrefunksjonen bør derfor overvåkes nøye. Hematologien må overvåkes pga. risiko for leukopeni eller hemolytisk anemi. Hematologiske og biokjemiske verdier bør sjekkes hos dårlige eller febrile dyr. Dyr med nøytropeni (nøytrofiltall <2,5 × 109/liter) bør behandles profylaktisk med antibiotika og støtteterapi. Tiamazol kan gi hemokonsentrasjon og katten skal derfor alltid ha tilgang til drikkevann. Særlige forholdsregler for personer som gir preparatet: Ved utilsiktet inntak eller allergi, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg eller etikett. Preparatet kan gi øyeirritasjon, unngå øyekontakt. Ved utilsiktet øyekontakt, skyll umiddelbart med rent rennende vann. Ved irritasjon, kontakt lege. Gravide skal ikke administrere preparatet eller håndtere kattesand/oppkast, se Tilberedning/Håndtering under Dosering.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige eller diegivende hunnkatter.

Dosering 

Anbefalt startdose er 5 mg/dag. Total daglig dose skal deles inn i 2 og administreres morgen og kveld. Dosejustering bør gjøres i trinn på 2,5 mg, og målet er å gi lavest mulig dose. Hos katter som krever spesielt små dosejusteringer, kan trinn på 1,25 mg brukes. Ved doser >10 mg/dag bør dyret overvåkes spesielt nøye. Daglig administrert dose skal ikke overstige 20 mg. For langtidsbehandling av hypertyreose bør dyret behandles livet ut. Tilberedning/Håndtering: Tiamazol kan være teratogent, og kvinner i fertil alder må bruke ikke-permeable engangshansker ved håndtering av preparat eller kattesand/oppkast. Unngå kontakt med hud og munn, inkl. hånd-til-munn kontakt. Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av preparat/brukt kattesand. Vask hendene med såpe og vann etter administrering og håndtering av oppkast/kattesand fra behandlede dyr. Vask umiddelbart tilsølt hud. Etter administrering skal tuppen av sprøyten tørkes av med renseserviett. Brukt sprøyte skal oppbevares sammen med preparatet i originalemballasjen. Administrering: Gis direkte i kattens munn.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved doser på 30 mg/dag er følgende sett: Anoreksi, oppkast, letargi, kløe, hematologiske og biokjemiske avvik som nøytropeni, lymfopeni, redusert nivå av kalium og fosfor, økt nivå av magnesium og kreatinin, forekomst av anti-nukleære antistoffer. Noen katter har vist tegn på hemolytisk anemi og alvorlig klinisk forverring. Slike symptomer kan også inntreffe ved dose på 20 mg/dag. Behandling: Seponer preparatet. Symptomatisk og støttende behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 6 måneder. Hold beholderen tett lukket.

 

Pakninger og SPC

Apelka vet., MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
5 mg/ml katt 30 ml (flaske) 427242 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.04.2021


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.11.2020