Kalsiumkanalblokker.

QC08C A01 (Amlodipin)TYGGETABLETTER 1,25 mg til katt: 1 tyggetablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 1,25 mg, mannitol, hjelpestoffer. Kyllingsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Amlodipin bindes selektivt til kalsiumkanaler av L-typen, som finnes i karveggens glatte muskulatur, hjertemuskelen og hjertets nodalvev. Primær virkning er reduksjon i karmotstand gjennom dilaterende effekt på arterier og arterioler. Langsomt innsettende effekt gjør at raske blodtrykkssenkninger og aktivering av baroreseptorer unngås.
Absorpsjon: Cmax på 25 ng/ml oppnås etter 3-6 timer. Biotilgjengelighet 74%.
Proteinbinding: 97%.
Fordeling: Vd: 10 liter/kg.
Halveringstid: 53 timer.
Metabolisme: Primært i lever.
Utskillelse: Ikke fastslått hos katt.

Indikasjoner 

Systemisk hypertensjon hos katt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kardiogent sjokk. Alvorlig aortastenose. Alvorlig leversvikt.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Mild og forbigående emesis. Mild hyperplastisk gingivitt med noe forstørrede submandibulære lymfeknuter hos unge voksne katter. Forekommer svært sjelden hos eldre katter. Vanligvis er det ikke nødvendig å stoppe behandlingen. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Milde og forbigående mage-/tarmproblemer (f.eks. anoreksi eller diaré), letargi og dehydrering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Primær- og sekundærårsaker til hypertensjon bør diagnostiseres og behandles. For å unngå situasjonsbetinget hypertensjon anbefales det at stabil hypertensjon bekreftes gjennom flere målinger på ulike dager før behandlingsstart. Langvarig bruk kun etter kontinuerlig nytte-/risikovurdering og med rutinemålinger av systolisk blodtrykk, f.eks. hver 6.-8. uke. Brukes med forsiktighet ved leversykdom, kun etter nytte-/risikovurdering. Bruk til katter med hjertefeil eller vekt <2,5 kg er ikke undersøkt og skal kun skje etter nytte-/risikovurdering. Reduksjon i serumnivå av kalium og klorid kan forekomme. Monitorering av disse verdiene under behandling anbefales. Eldre katter med hypertensjon kan også ha hypokalemi pga. kronisk nyresykdom. Tyggetablettene er smaksatt og skal oppbevares utenfor dyrs rekkevidde for å unngå utilsiktet inntak. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: For å redusere risiko for utilsiktet inntak hos barn skal tabletter oppbevares i blisteret. Preparatet kan senke blodtrykket. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Personer med kjent overfølsomhet for amlodipin bør unngå kontakt med preparatet. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av andre blodtrykkssenkende substanser kan gi hypotensjon. Blodtrykksmåling og tilstrekkelig hydrering anbefales før kombinasjon med amlodipin. Hypotensjon er ikke sett ved kombinasjon med benazepril hos hypertensive katter. Bruk sammen med substanser med negativ kronotrop og inotrop effekt kan redusere kraft og hyppighet av hjertekontraksjonene. Spesiell forsiktighet må utvises hos katter med ventrikulær dysfunksjon. Sikkerhet ved kombinasjon av amlodipin med dolasetron eller ondansetron er ikke undersøkt hos katt.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt, bruk kun etter nytte-/risikovurdering. Laboratoriestudier i gnagere har ikke vist tegn på teratogene/reproduksjonstoksiske effekter.

Dosering 

Anbefalt startdose er 0,125-0,25 mg/kg/dag. Etter 14 dager uten tilfredsstillende respons (dvs. systolisk blodtrykk >150 mm Hg eller redusert med <15% fra behandlingsstart) kan dosen dobles eller økes opptil 0,5 mg/kg 1 gang daglig.

Kattens vekt (kg)

Startdose (antall tabletter)

2,5-5

0,5

5,1-10

1

>10

2

Administrering: Tabletten kan gis alene eller sammen med en liten mengde fôr. Kan deles i 2 like deler (delestrek).

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan gi reversibel hypotensjon, som behandles symptomatisk. Hyperplastisk gingivitt, reaktiv lymfoid hyperplasi (mandibulære lymfeknuter) og hyperplasi samt økt vakuolisering av Leydigceller er sett ved 0,75 mg/kg og 1,25 mg/kg daglig i 6 måneder hos friske katter. I en 2-ukersstudie med doser på 1,75 mg/kg og 2,5 mg/kg forekom mortalitet og alvorlig morbiditet.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ≤30°C. Holdbarhet for delt tablett: 24 timer. Ubrukt delt tablett skal oppbevares i blisteret.

 

Pakninger

Amodip, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1,25 mg katt 30 stk. (blister) 198050 C
100 stk. (blister) 599692 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Amodip TYGGETABLETTER 1,25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.12.2021


Sist endret: 15.07.2022