Imigran

GlaxoSmithKline


Migrenemiddel, vaskulær 5HT1-reseptoragonist.

N02C C01 (Sumatriptan)INJEKSJONSVÆSKE 12 mg/ml: 1 ml inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 12 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


NESESPRAY Juvenil 10 mg/dose: Hver dose inneh.: Sumatriptan 10 mg, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, svovelsyre, natriumhydroksid, renset vann.


NESESPRAY 20 mg/dose: Hver dose inneh.: Sumatriptan 20 mg, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, svovelsyre, natriumhydroksid, renset vann.


TABLETTER 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 50 mg, resp. 100 mg, laktose 207 mg, resp. 140 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171).


TABLETTER Radis 50 mg og Radis 100 mg: Hver tablett inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Injeksjonsvæske:
  • Akutte anfall av migrene med eller uten aura.
  • Clusterhodepine.
Nesespray/tabletter:
  • Akutte anfall av migrene med eller uten aura.

Dosering

Til behandling av akutte anfall av migrene og clusterhodepine. Skal ikke brukes profylaktisk. De anbefalte doser bør ikke overskrides.
Clusterhodepine hos voksne 18-65 år
Injeksjonsvæske: Dosering, se tabell.
Migrene hos voksne 18-65 år
Injeksjonsvæske/nesespray/tabletter: Dosering, se tabell.
Migrene hos ungdom 12-17 år
Nesespray (Juvenil): Dosering, se tabell.
Doseringstabell, alle legemiddelformer

 

Vanlig dosering

Maks. døgndose
(24 timers periode)

Tid mellom dosene

Injeksjonsvæske:

Migrene:

1 sprøyte (6 mg) s.c.

2 injeksjoner (12 mg)

Minimum 1 time

Clusterhodepine:

1 sprøyte (6 mg) s.c.

2 injeksjoner (12 mg)

Minimum 1 time

Nesespray:

 

 

 

Voksne:

1 dusj (20 mg) i det
ene neseboret

2 doser (40 mg)

Minimum 2 timer

Nesespray (Juvenil):

 

 

Ungdom
12-17 år:

1 dusj (10 mg) i det
ene neseboret

2 doser (20 mg)

Minimum 2 timer

Tabletter:

1 tablett à 50 mg ev.
100 mg

3 tabletter (300 mg)

Minimum 2 timer

Generelt
Alle legemiddelformer: For tabletter er anbefalt startdose 50 mg, men 100 mg kan være nødvendig ved enkelte anfall og for enkelte pasienter. Injeksjon eller nesespray bør brukes hvor raskt innsettende effekt er nødvendig eller ved kvalme, oppkast og lysømfintlighet. Det anbefales å starte behandlingen ved de første tegn på migrenehodepine. Sumatriptans effekt er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Dersom symptomene lindres av 1. dose, men kommer tilbake, kan en ny dose gis, se tabell for tid mellom dosene og for maks. døgndose. Hvis en pasient ikke responderer på 1. dose, bør det ikke tas ytterligere en dose for samme anfall. Anfallet kan i stedet behandles med paracetamol, acetylsalisylsyre eller NSAID. Imigran kan imidlertid forsøkes ved neste anfall. Har ikke effekt dersom det tas under aurafasen.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Lavere dosering bør vurderes ved nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B).
  • Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises.
  • Barn og ungdom <18 år: Bruk (unntatt nesespray, Juvenil) anbefales ikke grunnet utilstrekkelig data.
  • Eldre >65 år: Bruk anbefales ikke grunnet begrenset data.
Tilberedning/Håndtering Injeksjonsvæske/nesespray: Se pakningsvedlegg.
Administrering Injeksjonsvæske: Kun til s.c. injeksjon. 1 ferdigfylt sprøyte (6 mg) injiseres s.c. Skal ikke injiseres i.v. Pasienten bes lese bruksanvisningen nøye, og spesielt legge merke til håndtering av brukt sprøyte. Tabletter: Bør svelges hele med et 1/2 glass vann. Pasienter med svelgevansker kan løse opp Imigran Radis i en liten mengde vann (bitter smak).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere hjerteinfarkt, iskemisk hjertesykdom, Prinzmetals angina/koronar vasospasme, perifer karsykdom, symptomer eller tegn på iskemisk hjertesykdom. Tidligere cerebrovaskulær sykdom (CVA) eller transitoriske iskemiske anfall (TIA). Moderat, alvorlig eller ukontrollert hypertensjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig bruk av ergotamin, ergotaminderivater eller 5HT1-reseptoragonist. Samtidig bruk av MAO-hemmere eller bruk innen 2 uker etter slik behandling.

Forsiktighetsregler

Sumatriptan bør kun brukes i tilfeller hvor det ikke er tvil om diagnosen migrene eller clusterhodepine. Ved tvil bør pasientene henvises til nevrolog. Injeksjonsvæske: Nålebeskyttelsen til den ferdigfylte sprøyten kan inneholde tørr, naturlig lateksgummi som potensielt kan forårsake allergiske reaksjoner hos lateksfølsomme personer. Sumatriptan er ikke indisert ved hemiplegisk, oftalmoplegisk eller basilarismigrene. Som ved annen akutt migrenebehandling, er det viktig å utelukke at pasienten har en alvorlig nevrologisk tilstand (f.eks. CVA, TIA) ved atypiske symptomer eller at pasienten har en diagnose hvor bruk av sumatriptan ikke er indisert. Hjerte: Forsiktighet utvises ved mild, kontrollert hypertensjon pga. mulighet for blodtrykksstigning og økt perifer motstand. Sumatriptan bør ikke gis til pasienter med risikofaktor for iskemisk hjertesykdom, inkl. personer som røyker mye eller bruker nikotinerstatningspreparater uten tidligere kardiovaskulær utredning. Ta særlig hensyn til postmenopausale kvinner eller menn >40 år med disse risikofaktorene. Etter inntak kan sumatriptan være assosiert med forbigående symptomer, inkl. smerte og stramninger i bryst og halsregion. Dersom disse symptomene antas å indikere iskemisk hjertesykdom, skal ikke flere sumatriptandoser gis, og passende utredning bør igangsettes. Serotonergt syndrom: I sjeldne tilfeller er det rapportert serotonergt syndrom (inkl. endret mental status, autonom ustabilitet og nevromuskulære abnormaliteter) etter samtidig bruk av selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI), eller serotonin-noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) og sumatriptan. Pasienten bør følges opp, særlig i begynnelsen av behandlingen og ved doseøkning, dersom samtidig bruk av sumatriptan og SSRI/SNRI er indisert. Sumatriptan skal brukes med forsiktighet til pasienter som tidligere har hatt krampeanfall eller andre risikofaktorer som senker krampeterskelen. Overfølsomhet: Pasienter med kjent overfølsomhet overfor sulfonamider kan utvikle en allergisk reaksjon (fra hudreaksjoner til anafylaksi) ved bruk av sumatriptan. Dokumentasjon på slike kryssreaksjoner er begrenset, men forsiktighet bør likevel utvises ved bruk. Medication overuse headache (MOH): Langvarig inntak kan medføre en forverring av hodepinen (MOH). Ved overforbruk av smertestillende bør MOH mistenkes dersom pasienten har daglig hodepine til tross for (eller pga.) regelmessig inntak av smertestillende for hodepine. Lege bør da kontaktes og behandlingen seponeres. Samtidig bruk: Dersom ergotamin brukes, må ikke sumatriptan tas tidligere enn 24 timer etter inntak av ergotamin. Tilsvarende må det gå 6 timer før ergotamin kan tas etter inntak av sumatriptan. Bivirkninger kan forekomme hyppigere ved samtidig bruk av naturpreparater med johannesurt. Spesielle pasientgrupper: Forsiktighet utvises hos pasienter med sykdom som kan føre til endret absorpsjon, metabolisme eller utskillelse av legemidlet, som f.eks. nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Hjelpestoffer: Injeksjonsvæske, tabletter (inkl. tabletter Radis): Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose/tablett, og er så godt som natriumfritt. Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Søvnighet kan opptre som et resultat av migrene eller sumatriptanbehandling. Dette kan innvirke på evne til å kjøre og håndtere maskiner.

Interaksjoner

Ergotamin. MAO-hemmere. Teoretisk mulighet for interaksjoner med litium. I sjeldne tilfeller er det observert en interaksjon mellom sumatriptan og SSRI/SNRI (se Forsiktighetsregler).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDet sees ikke tendens til økt risiko for medfødte misdannelser, men data er utilstrekkelige til å kunne trekke endelig konklusjoner. Begrenset erfaring fra bruk i 2. og 3. trimester. Sumatriptan skal kun brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
AmmingUtskilles i morsmelk (vist ved subkutan administrering). Unngå amming i 12 timer etter behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSelektiv 5HT1-reseptoragonist uten effekt på 5HT2- og 5HT7-reseptorer. Vaskulær 5HT1-reseptor er funnet i hovedsak i karotissirkulasjonen. Gir selektiv vasokonstriksjon i karotisarteriesirkulasjonen hos dyr, men forandrer ikke cerebral blodstrøm. Sirkulasjon i karotisarterien fører blod til ekstra- og intrakranialt vev, som f.eks. hjernehinner. Vasodilatasjon og/eller dannelse av ødemer i disse karene antas å være den underliggende mekanismen ved migrene. Både kranial vasokonstriksjon og inhibering av aktivitet i trigeminusnerven kan bidra til effekten av sumatriptan. Selv om anbefalt peroral dose av sumatriptan er 50 mg er det store intra- og interindividuelle variasjoner. Sumatriptan har også effekt ved akutt behandling av migreneanfall i forbindelse med menstruasjon.
AbsorpsjonS.c. injeksjon: Raskt og fullstendig. Klinisk effekt etter 10-15 minutter. Biotilgjengelighet: 96%. Nesespray: Raskt. Klinisk effekt etter ca. 15 minutter. Biotilgjengelighet: 15%. Tabletter: Klinisk effekt etter ca. 30 minutter. Biotilgjengelighet: 14%. Cmax for sumatriptan øker med 15% ved inntak av Imigran Radis etter et måltid med høyt fettinnhold.
Proteinbinding14-21%.
HalveringstidCa. 2 timer.
MetabolismeMetaboliseres hovedsakelig til et indoleddiksyrederivat av sumatriptan uten 5HT1 eller 5HT2 aktivitet.
UtskillelseI urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Alle formuleringer oppbevares ved høyst 30°C, beskyttet mot lys. Nesesprayen må ikke fryses.

 

Pakninger, priser og refusjon

Imigran, INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
12 mg/ml 2 × 0,5 ml (doseamp. m/GlaxoPen)
093260

Blå resept

417,10 (trinnpris 307,90) C
6 × 0,5 ml (doseamp. for GlaxoPen, refill)
524926

Blå resept

1 251,50 (trinnpris 886,20) C

Imigran, NESESPRAY:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
Juvenil 10 mg/dose 6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
109850

Blå resept

394,20 C

Imigran, NESESPRAY:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
20 mg/dose 6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
441451

Blå resept

555,10 C

Imigran, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg 6 stk. (blister)
574541

Blå resept

190,90 (trinnpris 72,40) C
12 stk. (blister)
585232

Blå resept

345,50 (trinnpris 112,70) C
100 mg 6 stk. (blister)
063339

Blå resept

276,60 (trinnpris 105,30) C
18 stk. (blister)
574582

Blå resept

757,20 (trinnpris 251,70) C

Imigran, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
Radis 50 mg 6 stk. (blister)
015145

Blå resept

190,90 (trinnpris 72,40) C
12 stk. (blister)
015443

Blå resept

345,50 (trinnpris 112,70) C
Radis 100 mg 6 stk. (blister)
015442

Blå resept

276,60 (trinnpris 105,30) C
18 stk. (blister)
015382

Blå resept

757,20 (trinnpris 251,70) C

Individuell refusjon

Sumatriptan
Legemidler: Imigran nesespray
Indikasjon: Cluster-hodepine (klasehodepine).


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Imigran INJEKSJONSVÆSKE 12 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Imigran NESESPRAY 20 mg/dose

Gå til godkjent preparatomtale

Imigran NESESPRAY Juvenil 10 mg/dose

Gå til godkjent preparatomtale

Imigran TABLETTER 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Imigran TABLETTER 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Imigran TABLETTER Radis 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Imigran TABLETTER Radis 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Tabletter: 05.04.2023

Injeksjonsvæske, nesespray og tabletter (Radis): 01.10.2021


Sist endret: 06.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)