Zydelig

Gilead


Antineoplastisk middel.

L01E M01 (Idelalisib)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 150 mg: Hver tablett inneh.: Idelalisib 100 mg, resp. 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 100 mg: Paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). 150 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Indisert i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én behandling tidligere, eller som førstelinjebehandling ved 17p‑delesjon eller TP53‑mutasjon hos pasienter som ikke er egnet for noen andre behandlinger. Indisert som monoterapi til behandling av voksne med follikulært lymfom (FL) som er refraktære overfor to tidligere behandlingslinjer.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler


Dosering

Behandling bør utføres av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler.
Voksne
150 mg 2 ganger daglig. Gis til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet oppstår.
Dosejustering hos voksne
Forhøyede levertransaminaser: Behandling må tilbakeholdes ved forhøyede aminotransferaser av grad 3 eller 4 (ALAT/ASAT >5 × øvre normalgrense). Når verdiene er returnert til ≤grad 1 (ALAT/ASAT ≤3 × øvre normalgrense), kan behandling gjenopptas med 100 mg 2 ganger daglig. Uteblir ny økning, kan dosen økes til 150 mg 2 ganger daglig, etter legens vurdering. Ved ny økning, må behandling igjen tilbakeholdes til verdiene returnerer til ≤grad 1, før oppstart igjen vurderes med 100 mg 2 ganger daglig, etter legens vurdering. Diaré/kolitt eller utslett: Behandling må tilbakeholdes ved diaré/kolitt eller utslett av grad 3 eller 4. Når bivirkningene har returnert til ≤grad 1, kan behandling gjenopptas med 100 mg 2 ganger daglig. Uteblir nye tilfeller, kan dosen økes til 150 mg 2 ganger daglig, etter legens vurdering. Pneumonitt: Behandling må tilbakeholdes ved mistanke om pneumonitt. Behandlingen kan vurderes gjenopptatt med 100 mg 2 ganger daglig, så snart bivirkningen har opphørt, og hvis ny behandling er egnet. Behandling må seponeres permanent ved moderat eller alvorlig symptomatisk pneumonitt eller organiserende pneumoni. Nøytropeni: Behandling skal holdes tilbake ved absolutt nøytrofiltall (ANC) <500/mm3. ANC skal overvåkes minst ukentlig til ANC er ≥500/mm3, deretter kan behandlingen gjenopptas med 100 mg 2 ganger daglig.
Glemt dose Dersom 1 dose er glemt og det er gått <6 timer, skal dosen tas så snart som mulig og normal doseringsplan følges. Uteglemt dose bør ikke tas når det har gått >6 timer. Normal doseringsplan følges videre.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig, se Forsiktighetsregler.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Alvorlige infeksjoner: Behandling skal ikke initieres ved tegn på systemisk bakterie-, sopp- eller virusinfeksjon. Alvorlige og dødelige infeksjoner kan forekomme, inkl. opportunistiske infeksjoner som Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PJP) og cytomegalovirus (CMV). Alle pasienter skal gis forebyggende behandling mot PJP og overvåkes for respiratoriske tegn og symptomer gjennom hele behandlingsforløpet og i 2-6 måneder etter seponering. Varigheten av forebyggende behandling skal baseres på klinisk vurdering og kan ta hensyn til risikofaktorer, f.eks. samtidig behandling med kortikosteroider og vedvarende nøytropeni. Pasienten skal rådes til umiddelbart å rapportere nye luftveissymptomer. Regelmessig klinisk overvåkning og laboratorieovervåkning for CMV-infeksjon anbefales ved positiv CMV-serologi ved behandlingsstart eller ved påvist tidligere CMV-infeksjon. Pasienter med asymptomatisk CMV-viremi skal overvåkes nøye. Ved påvist CMV-viremi og tegn på CMV-infeksjon skal det vurderes å avbryte behandlingen til infeksjonen har gitt seg. Hvis fordelene med å gjenoppta behandlingen vurderes å oppveie risikoene, bør det vurderes å gi forebyggende CMV-behandling. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er sett i kombinasjon med tidligere/samtidig immunsuppressiv behandling forbundet med PML. PML skal vurderes i differensialdiagnosen ved nye/forverrede nevrologiske, kognitive eller atferdsrelaterte symptomer. Ved mistanke om PML skal det utføres egnede diagnostiske evalueringer, samt seponering til PML er utelukket. Ved tvil skal det vurderes å henvise til en nevrolog samt egnede diagnostiske tiltak, inkl. MR-skann fortrinnsvis med kontrastvæske, testing av CSF for JC-virus-DNA og gjentatte nevrologiske undersøkelser. Nøytropeni: Nøytropeni grad 3 eller 4, inkl. febril nøytropeni, kan forekomme. Blodbildet skal overvåkes hos alle pasienter minst hver 2. uke de første 6 månedene av behandlingen, og minst ukentlig ved ANC <1000/mm3. Hepatotoksisitet: Forhøyet ALAT og ASAT av grad 3 og 4 (>5 × øvre normalgrense) og hepatocellulær skade, inkl. leversvikt, har forekommet. Levertransaminaseøkninger forekom som regel de første 12 behandlingsukene og var reversible ved doseavbrudd, men ved gjenopptatt behandling ved en lavere dose hadde 26% tilbakefall. Behandling må holdes tilbake ved forhøyet ALAT/ASAT grad 3/4, og leverfunksjonen må overvåkes. Behandling kan gjenopptas ved lavere dose når verdiene har returnert til grad ≤1 (ALAT/ASAT ≤3 × øvre normalgrense). ALAT, ASAT og totalbilirubin må måles hver 2. uke de 3 første månedene, deretter som klinisk indisert. Ved forhøyet ALAT og/eller ASAT av grad ≥2, må ALAT, ASAT og totalbilirubin måles ukentlig inntil retur til grad ≤1. Diaré/kolitt: Tilfeller av alvorlig legemiddelrelatert kolitt har forekommet relativt sent (måneder) etter behandlingsstart, noen ganger med rask forverring, men opphørte etter noen få uker med doseavbrudd og symptomatisk behandling. Svært begrenset erfaring ved anamnese med inflammatorisk tarmsykdom. Pneumonitt og organiserende pneumoni: Pneumonitt og organiserende pneumoni (inkl. fatale tilfeller) er sett. Ved alvorlige lungehendelser skal behandlingen avbrytes og pasienten vurderes for en forklarende etiologi. Hvis moderat eller alvorlig symptomatisk pneumonitt eller organiserende pneumoni diagnostiseres, kreves permanent seponering og iverksetting av egnet behandling. Alvorlige hudreaksjoner: Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er sett. Tilfeller av SJS og TEN med fatalt utfall har forekommet ved samtidig bruk av andre legemidler forbundet med disse syndromene. Ved mistanke om SJS, TEN eller DRESS skal idelalisib seponeres, og pasienten vurderes og behandles iht. dette. Ved bekreftet SJS, TEN eller DRESS skal idelalisib seponeres permanent. Nedsatt leverfunksjon: Ved mistanke om pneumonitt, skal behandlingen avbrytes, og egnet behandling gis. Seponeres ved moderat eller alvorlig symptomatisk pneumonitt. Intensivert overvåkning av bivirkninger anbefales ved nedsatt leverfunksjon, da økt eksponering forventes, særlig ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kronisk hepatitt: Utvis forsiktighet ved aktiv hepatitt. Hjelpestoffer: 100 mg tabletter inneholder paraoransje som kan gi allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

Metaboliseres hovedsakelig via aldehydoksidase, i mindre grad via CYP3A og glukuronidering, og er P‑gp- og BCRP-substrat. Skal ikke gis samtidig med moderate eller sterke CYP3A‑induktorer som rifampicin, fenytoin, johannesurt (prikkperikum) eller karbamazepin, da redusert plasmakonsentrasjon av idelalisib kan føre til redusert effekt. Intensivert overvåkning av bivirkninger anbefales ved samtidig bruk av CYP3A‑hemmere og P‑gp‑hemmere. Idelalisibs primære metabolitt er en sterk CYP3A4‑hemmer, og kan gi økt plasmakonsentrasjon av legemidler som metaboliseres av CYP3A. Samtidig bruk av CYP3A‑substrater med alvorlige og/eller livstruende bivirkninger bør unngås, og om mulig bør alternativer som er mindre sensitive overfor CYP3A4‑hemming, brukes. Nøye overvåkning av bivirkninger (f.eks. respirasjonsdepresjon, sedasjon) anbefales ved samtidig bruk av fentanyl, alfentanil, metadon eller buprenorfin/nalokson. INR-overvåkning anbefales ved samtidig bruk av warfarin, samt etter avsluttet behandling med idelalisib. Nøye dosetitrering og overvåkning av respons på trazodon (antidepressiv) anbefales. Dosereduksjon av kolkisin kan være nødvendig. Bør ikke gis samtidig med kolkisin ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Klinisk overvåkning anbefales for klaritromycin ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR <90 ml/minutt). Ved ClCR <60 ml/minutt, bør alternative antibakterielle midler vurderes. Klinisk overvåkning anbefales for atorvastatin, og lavere startdose kan vurderes, ev. bytte til pravastatin, rosuvastatin eller pitavastatin. Samtidig bruk av salmeterol anbefales ikke pga. økt risiko for kardiovaskulære bivirkninger av salmeterol, inkl. QT‑forlengelse, palpitasjoner og sinustakykardi. Ved samtidig bruk av tadalafil ved pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) skal forsiktighet utvises, inkl. vurdering av dosereduksjon. Bør ikke gis samtidig med sildenafil ved PAH. Ved samtidig bruk av sildenafil eller tadalafil ved erektil dysfunksjon må spesiell forsiktighet utvises, inkl. vurdering av dosereduksjon og nøye overvåkning av bivirkninger. Det anbefales å overvåke konsentrasjonen av sedativer/hypnotika og dosereduksjon bør vurderes. Pga. fare for økt plasmakonsentrasjon anbefales klinisk overvåkning av effekt og bivirkninger for bepridil, disopyramid, lidokain, tyrosinkinasehemmere, vinkristin, vinblastin, amlodipin, diltiazem, felodipin, nifedipin, nikardipin, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, rifabutin, boceprevir, telaprevir, telitromycin, bosentan, budesonid, flutikason, ciklosporin, sirolimus og takrolimus. Forsiktighet anbefales også ved samtidig bruk av legemidler med smal terapeutisk indeks, som er substrater av induserbare enzymer.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetAnbefales ikke under graviditet pga. ingen eller begrensede data. Dyrestudier indikerer potensiale for skadelige effekter på fosterutvikling. Fertile kvinner skal bruke svært sikker prevensjon under behandling og i 1 måned etter avsluttet behandling. Barrieremetode bør brukes i tillegg til antikonseptiva, da det er ukjent om effekten av antikonseptiva kan reduseres.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre ved behandling.
FertilitetUkjent om fertiliteten påvirkes. Dyrestudier indikerer potensiale for skadelige effekter på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Se også Forsiktighetsregler for ytterligere informasjon. For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer fosfatidylinostiol 3‑kinase p110δ (PI3Kδ) som er hyperaktiv ved B‑cellemalignitet og sentral for flere signalveier som driver proliferasjon, overlevelse, målsøking og retensjon av maligne celler i lymfevev og benmarg. Selektiv hemmer av binding av adenosin‑5‑trifosfat (ATP) til det katalytiske domenet til PI3Kδ, som gir hemming av fosforylering av det viktige sekundære signalmolekylet fosfatidylinositol, og hindrer Akt (proteinkinase‑B)‑fosforylering. Induserer apoptose og hemmer proliferasjon i cellelinjer som stammer fra maligne B‑celler og i primære tumorceller. Ved hemming av signaloverføring via kjemokinreseptorene CXCR4 og CXCR5 indusert av hhv. kjemokinene CXCL12 og CXCL13, hemmes målsøking og retensjon av maligne B‑celler i tumorens mikromiljø, inkl. lymfevev og benmarg.
AbsorpsjonTmax 2-4 timer (etter matinntak), 0,5-1,5 timer (fastende).
Proteinbinding93-94%.
FordelingVd ca. 96 liter. Gjennomsnittlig konsentrasjonsforhold blod/plasma ca. 0,5.
Halveringstid8,2 timer. Clearance 248 ml/minutt.
UtskillelseCa. 78% og 15% utskilles i hhv. feces og urin, hvorav hhv. 12% og 23% uendret.

 

Pakninger, priser og refusjon

Zydelig, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg 60 stk. (boks)
378432
H-resept 40 393,80 C
150 mg 60 stk. (boks)
544374
H-resept 40 393,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Zydelig TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Zydelig TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09/2021


Sist endret: 05.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)