Xofigo

Bayer AG


Antineoplastisk middel.

V10X X03 (Radium (223Ra) diklorid)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1100 kBq/ml: 1 ml inneh.: Radium‑223‑diklorid 1100 kBq, tilsv. radium‑223 (ved referansedato, som fritt ion) 0,58 ng, natriumsitrat, natriumklorid, fortynnet saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Monoterapi eller behandling i kombinasjon med gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH)‑analog av voksne med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) med symptomgivende benmetastaser og ingen kjente viscerale metastaser ved sykdomsprogresjon etter minst 2 tidligere linjer med systemisk behandling av mCRPC (annet enn GnRH‑analoger), eller når annen tilgjengelig systemisk mCRPC‑behandling er uegnet.

Dosering

Skal kun administreres og håndteres av personer autorisert til å håndtere radiofarmaka i egnede kliniske omgivelser, og etter at pasienten er vurdert av kvalifisert lege. Doseregimet er en aktivitet på 55 kBq pr. kg kroppsvekt, gitt som 6 injeksjoner med intervaller på 4 uker. Sikkerhet og effekt utover 6 injeksjoner er ikke undersøkt. Volumet som skal administreres beregnes ved å bruke:

Volum som skal administreres (ml)

=

Kroppsvekt (kg) × aktivitet (55 kBq/kg kroppsvekt)

DK-faktor1 × 1100 kBq/ml2

1Nedbrytningskorreksjonsfaktor, korrigerer for fysisk nedbrytning av radium‑223. Se tabell med DK‑faktorer for hvert hetteglass foran i pakningsvedlegget. 2Preparatets konsentrasjon av radioaktivitet ved referansedato (angitt på hetteglass og krukkeetikett).Mengden radioaktivitet i det dispenserte volumet skal bekreftes vha. måling med et riktig kalibrert aktivimeter.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. Engangsbruk. Kontrolleres visuelt før bruk. Skal ikke brukes ved tilfeller av misfarging, forekomst av partikler eller en defekt beholder. Skal ikke fortynnes/blandes med andre legemidler.
Administrering: I.v. bruk. Gis som langsom injeksjon (vanligvis opptil 1 minutt). I.v. slange/kanyle må skylles med isoton natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske før og etter injeksjon. Relevante aseptiske forholdsregler må tas. Mottak, oppbevaring, bruk, transport og kassering må utføres iht. retningslinjer/lisenser fra offentlige organer. Krav til strålingssikkerhet og farmasøytisk kvalitet skal oppfylles. Ekstern stråling eller kontaminering utgjør en risiko for andre personer ved administrering. Det skal utvises forsiktighet ved håndtering av mulig kontaminert materiale (f.eks. sengetøy) som kommer i kontakt med kroppsvæsker, f.eks. urin, feces, oppkast. Radioaktivitet for en dose er vanligvis <8 MBq. Iht. ALARA-prinsippet anbefales det å minimalisere strålingseksponering ved å minimalisere tid tilbrakt i strålingsområder, maksimere avstand til strålingskilder og å bruke tilstrekkelig skjerming.

Kontraindikasjoner

Kombinasjon med abirateronacetat og prednisolon/prednison.

Forsiktighetsregler

Kombinasjon med abirateronacetat og prednisolon/prednison eller med andre systemiske kreftbehandlinger enn GnRH‑analoger: Økt risiko for frakturer (ca. en 3-dobbel økning) og tendens til økt dødelighet ved samtidig bruk av abirateronacetat og prednison/prednisolon, og samtidig bruk er derfor kontraindisert. Sikkerhet og effekt i kombinasjon med andre kreftbehandlinger enn GnRH-analoger er ikke klarlagt. Risiko for dødelighet og frakturer kan være økt og kombinasjon med andre systemiske kreftbehandlinger enn GnRH-analoger er derfor ikke anbefalt. Etter siste administrering av abirateronacetat i kombinasjon med prednison/prednisolon bør ikke påfølgende behandling med radium‑223 innledes før det har gått minst 5 dager. Etter siste administrering av radium‑223 skal ikke påfølgende systemisk kreftbehandling innledes før det har gått minst 30 dager. Behandling ved asymptomatiske/mildt symptomatiske benmetastaser: Bruk anbefales ikke ved kastrasjonsresistent prostatakreft med kun asymptomatiske benmetastaser da nytte av behandling ikke er fastslått. Ved kastrasjonsresistent prostatakreft og mildt symptomatiske benmetastaser skal nytte-risiko vurderes nøye, da høy osteoblastisk aktivitet sannsynligvis er nødvendig for å oppnå nytte av behandlingen. Lavt nivå av osteoblastiske benmetastaser: Anbefales ikke ved lavt nivå av osteoblastiske benmetastaser. Ved <6 benmetastaser er risiko for frakturer økt og overlevelse ikke signifikant bedret. Total overlevelse ble ikke signifikant bedret ved ALP <220 U/liter. Benmargssuppresjon: Benmargssuppresjon, spesielt trombocytopeni, nøytropeni, leukopeni og pancytopeni er rapportert. Hematologisk vurdering må derfor utføres ved baseline og før hver dose. Før 1. administrering skal absolutt nøytrofiltall (ANC) være ≥1,5 × 109/liter, platetall ≥100 × 109/liter og hemoglobin ≥10 g/dl. Før påfølgende administreringer skal ANC være ≥1 × 109/liter og platetall ≥50 × 109/liter. Hvis bedring av verdiene ikke nås innen 6 uker etter siste administrering, til tross for relevante behandlingstiltak, skal videre behandling kun fortsettes etter grundig nytte-/risikovurdering. Ved holdepunkter for reduserte benmargsreserver, f.eks. etter tidligere cytotoksisk kjemoterapi og/eller strålebehandling (EBRT), eller ved prostatakreft med fremskreden diffus infiltrasjon i skjelettet (EOD4; «superscan»), skal behandling skje med forsiktighet. Økt insidens av hematologiske bivirkninger som nøytropeni og trombocytopeni er sett hos disse pasientene. Effekt og sikkerhet av cytotoksisk kjemoterapi etter behandling med preparatet er ikke fastslått. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt: Sikkerhet og effekt ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er ikke undersøkt. Pga. utskillelse via feces, kan stråling føre til forverring av akutt inflammatorisk tarmsykdom. Skal kun administreres etter grundig nytte-/risikovurdering ved akutt inflammatorisk tarmsykdom. Medulla/skjelett: Ved ubehandlet truende eller etablert medullakompresjon, skal standard behandling iht. klinisk indikasjon fullføres før behandling med preparatet initieres eller gjenopptas. Risiko for benfrakturer er økt, spesielt ved osteoporose i anamnesen og ved <6 benmetastaser. Økt risiko skyldes trolig akkumulering på steder med høy benomsetning, f.eks. steder med degenerativ bensykdom (osteoporose) eller nylige (mikro-) frakturer. Andre faktorer, som samtidig bruk av steroider, kan øke risikoen ytterligere. Før oppstart skal benstatus (f.eks. med scintigrafi, måling av benmineraltetthet) og risiko for frakturer ved baseline (f.eks. osteoporose, <6 benmetastaser, legemidler som øker risiko for frakturer, lav BMI) vurderes nøye, og pasienten overvåkes nøye i ≥24 måneder. Forebyggende tiltak som bruk av bisfosfonater/denosumab skal vurderes før oppstart eller når behandling gjenopptas. Ved høy risiko for frakturer ved baseline skal nytte-risikoforholdet vurderes nøye. Ved benfrakturer skal ortopedisk stabilisering av frakturene utføres før behandlingen initieres eller gjenopptas. Ved samtidig behandling med bisfosfonater kan ikke økt risiko for osteonekrose i kjeven utelukkes. Sekundære maligne neoplasmer: Xofigo bidrar til total kumulativ strålingseksponering over tid, som kan være forbundet med økt risiko for kreft og arvelige defekter. Spesielt kan risiko for osteosarkom, myelodysplastisk syndrom og leukemi være økt. Ingen tilfeller av kreft indusert av Xofigo er rapportert ved oppfølging i opptil 3 år. Mage/tarm: Økt forekomst av diaré, kvalme og oppkast. Peroralt inntak og væskestatus skal følges nøye mht. dehydrering. Pasienten bør søke medisinsk råd ved alvorlig/vedvarende diaré, kvalme, oppkast. Symptomer på dehydrering/hypovolemi behandles umiddelbart. Hjelpestoffer: Inneholder opptil 54 mg natrium pr. dose, avhengig av administrert volum.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjoner med kalsium og fosfat kan ikke utelukkes, og det bør vurderes å avbryte tilskudd av disse og/eller vitamin D noen dager før behandlingsoppstart. Sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av kjemoterapi er ikke fastslått. Samtidig bruk kan ha tilleggseffekter på benmargssuppresjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Pga. potensielle effekter på spermatogenese forbundet med stråling, skal det benyttes sikker prevensjon under og opptil 6 måneder etter behandling.
Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier viser potensiell risiko for at stråling kan gi bivirkninger på fertilitet. Pasienten bør gis råd om ev. nedfrysing og lagring av sæd før behandling.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeTrombocytopeni
VanligeLeukopeni, nøytropeni, pancytopeni
Mindre vanligeLymfopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme, oppkast
Generelle
VanligeReaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, smerte og hevelse)
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeOsteoporose
Skader/komplikasjoner
Svært vanligeFraktur
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
Skader/komplikasjonerFraktur
Vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, nøytropeni, pancytopeni
GenerelleReaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, smerte og hevelse)
Mindre vanlige
Blod/lymfeLymfopeni
Muskel-skjelettsystemetOsteoporose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller er rapportert. Enkeltdoser med aktivitet på opptil 276 kBq pr. kg kroppsvekt viser ingen dosebegrensende toksisitet.
Behandling: Generelle støttende tiltak, inkl. overvåking av potensiell hematologisk og gastrointestinal toksisitet.

Egenskaper

Klassifisering: Terapeutisk alfapartikkelemitterende legemiddel.
Virkningsmekanisme: Aktiv del, radium‑223 (som radium‑223‑diklorid) imiterer kalsium og søker seg selektivt mot skjelettet, spesielt områder med skjelettmetastaser, ved å danne komplekser med benmineralet hydroksyapatitt. Spesifikk aktivitet til radium‑223 er 1,9 MBq/ng. Radium‑223 brytes ned til bly‑207 gjennom 6 faser, via kortlivede datterprodukter. Dette er forbundet med flere alfa-, beta- og gammaemisjoner med forskjellige energier og sannsynligheter for emisjon. Den høye, lineære energioverføringen (80 keV/µm) fører til hyppige brudd i dobbelttrådet DNA i nærliggende tumorceller, som resulterer i en potent cytotoksisk effekt. Ytterligere effekter på tumorens mikromiljø inkl. osteoblaster og osteoklaster, bidrar også til aktivitet in vivo. Alfapartikkelområdet fra radium‑223 er <100 µm (<10 cellediametere), og minimerer skade på omkringliggende normalvev. Gir signifikant lengre total overlevelse og har positiv effekt på skjelettsmerter. Langsommere reduksjon i livskvalitet er også vist.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet: 100%.
Fordeling: Elimineres raskt fra blodet og opptas primært i ben og skjelettmetastaser eller utskilles i tarmen. 15 minutter etter injeksjon er fortsatt ca. 20% av injisert aktivitet i blodet. Ved 4 timer er ca. 4% av injisert aktivitet igjen i blodet, og synker til <1% 24 timer etter injeksjon. Vd er høyere enn blodvolum, og indikerer distribusjon til perifere rom. 10 minutter etter injeksjon er det sett aktivitet i ben og tarm. Gjennomsnittlig radioaktiv dose i ben og tarm er hhv. ca. 61% og 49%, 4 timer etter injeksjon. Intet signifikant opptak i andre organer 4 timer etter injeksjon.
Halveringstid: Alfaemitteren har t1/2 på 11,4 dager.
Metabolisme: Radium-223 er en isotop som brytes ned og metaboliseres ikke.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces, ca. 5% via urin. Helkroppsmålinger viser at 76% (median) av administrert aktivitet er utskilt etter 7 dager (etter å ha korrigert for nedbrytning). Eliminasjonshastighet til radium-223-diklorid fra mage-tarmkanalen påvirkes av stor variasjon i tarmpassering på tvers av populasjonen, med normalområde fra daglig til ukentlig avføring.

Oppbevaring og holdbarhet

Hetteglasset oppbevares i en blykrukke. Oppbevares i overensstemmelse med nasjonale retningslinjer for radioaktivt materiale.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Xofigo, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1100 kBq/ml6 ml (hettegl.)
437223
-
-
51979,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.2020