Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg: Hvert hetteglass inneh.: Olipudase alfa 20 mg, L-metionin, dibasisk natriumfosfat (heptahydrat), monobasisk natriumfosfat (monohydrat), sukrose.


Indikasjoner

Enzymerstatningsterapi til behandling av ikke-CNS manifestasjoner av sur sfingomyelinasemangel (ASMD) hos barn og ungdom (0-<18 år) og voksne med type A/B eller type B.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Dosen er basert på faktisk kroppsvekt for pasienter med kroppsmasseindeks (BMI) ≤30, eller optimal kroppsvekt for pasienter med BMI >30. Ved BMI >30 beregnes optimal kroppsvekt slik: Kroppsvekt (kg) som skal brukes til utregning av dosen = 30 × (faktisk høyde i m)2.
Voksne ≥18 år
Doseøkningsfase: Anbefalt startdose er 0,1 mg/kg, deretter bør dosen økes iht. følgende doseøkningsregime:

1. dose (dag 1/uke 0)

0,1 mg/kg

2. dose (uke 2)

0,3 mg/kg

3. dose (uke 4)

0,3 mg/kg

4. dose (uke 6)

0,6 mg/kg

5. dose (uke 8)

0,6 mg/kg

6. dose (uke 10)

1 mg/kg

7. dose (uke 12)

2 mg/kg

8. dose (uke 14)

3 mg/kg (anbefalt vedlikeholdsdose)

Vedlikeholdsfase: Anbefalt vedlikeholdsdose er 3 mg/kg hver 2. uke.
Infusjonshastighet og -varighet:

Dose
(mg/kg)

Infusjonshastighet og -varighet

Omtrentlig infusjonsvarighet

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

0,1

20 ml/time over 20 minutter

60 ml/time over 15 minutter

-

-

35 minutter

0,3-3

3,33 ml/time over 20 minutter

10 ml/time over 20 minutter

20 ml/time over 20 minutter

33,33 ml/time over 160 minutter

220 minutter

Barn og ungdom (0-<18 år)
Doseøkningsfase: Anbefalt startdose er 0,03 mg/kg, deretter bør dosen økes iht. følgende doseøkningsregime:

1. dose (dag 1/uke 0)

0,03 mg/kg

2. dose (uke 2)

0,1 mg/kg

3. dose (uke 4)

0,3 mg/kg

4. dose (uke 6)

0,3 mg/kg

5. dose (uke 8)

0,6 mg/kg

6. dose (uke 10)

0,6 mg/kg

7. dose (uke 12)

1 mg/kg

8. dose (uke 14)

2 mg/kg

9. dose (uke 16)

3 mg/kg (anbefalt vedlikeholdsdose)

Vedlikeholdsfase: Anbefalt vedlikeholdsdose er 3 mg/kg hver 2. uke.
Infusjonshastighet og -varighet:

Dose
(mg/kg)

Infusjonshastighet og -varighet

Omtrentlig infusjonsvarighet

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

0,03

0,1 mg/kg/time over hele infusjonens varighet

-

-

-

18 minutter

0,1

0,1 mg/kg/time over 20 minutter

0,3 mg/kg/time videre

-

-

35 minutter

0,3

0,1 mg/kg/time over 20 minutter

0,3 mg/kg/time over 20 minutter

0,6 mg/kg/time videre

-

60 minutter

0,6

0,1 mg/kg/time over 20 minutter

0,3 mg/kg/time over 20 minutter

0,6 mg/kg/time over 20 minutter

1 mg/kg/time videre

80 minutter

1

100 minutter

2

160 minutter

3

 

 

 

 

220 minutter

Glemt dose En dose anses som glemt når den ikke administreres innen 3 dager etter planlagt dato. Ved glemt dose skal neste dose administreres som beskrevet under, så snart som mulig. Under doseøkningsfasen: Hvis 1 infusjon er glemt skal siste tolererte dose administreres før doseøkning gjenopptas. Hvis 2 påfølgende infusjoner er glemt skal ett dosenivå lavere enn siste tolererte dose (med en minimumsdose på 0,3 mg/kg) administreres før doseøkning gjenopptas iht. regime. Hvis ≥3 påfølgende infusjoner er glemt bør doseøkning gjenopptas med 0,3 mg/kg iht. regime. Ved neste planlagte infusjon etter en glemt dose, hvis den administrerte dosen er 0,3 eller 0,6 mg/kg, bør dosen administreres 2 ganger iht. regime. Under vedlikeholdsfasen: Hvis 1 vedlikeholdsinfusjon er glemt skal vedlikeholdsdosen administreres og behandlingsplanen tilpasses i samsvar med dette. Hvis 2 påfølgende vedlikeholdsinfusjoner er glemt skal 1 dose under vedlikeholdsdosen (dvs. 2 mg/kg) administreres. For påfølgende infusjoner bør vedlikeholdsdosen (3 mg/kg) administreres annenhver uke. Hvis ≥3 vedlikeholdsinfusjoner er glemt bør doseøkning gjenopptas med 0,3 mg/kg iht. regimet.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering.
  • Eldre: Ingen dosejustering.
Tilberedning/Håndtering Pulveret må rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og fortynnes videre med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske før infusjon, se pakningsvedlegget for instruksjoner.
Administrering Kun til i.v. bruk, helst ved bruk av infusjonspumpe. Infusjonshastigheten økes trinnvis under infusjonen, men bare når infusjonsrelaterte reaksjoner ikke forekommer. Ved slutten av infusjonen skylles infusjonsslangen med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske med samme infusjonshastighet som siste del av infusjonen. Hjemmeinfusjon under vedlikeholdsfasen: Kan vurderes dersom infusjonene tåles godt, og skal skje under tilsyn av helsepersonell. Beslutning om overføring til hjemmeinfusjon bør tas etter evaluering og anbefaling fra behandlende lege. Egnet medisinsk støtte skal være lett tilgjengelig ved administrering. Ved anafylaktiske eller andre akutte reaksjoner må infusjonen avbrytes umiddelbart og hensiktsmessig medisinsk behandling igangsettes. Ved alvorlige overfølsomhetsreaksjoner kan det være nødvendig at påfølgende infusjoner utføres på sykehus. Dose og infusjonshastighet bør være konstant, og kun endres av behandlende lege. Ved glemte doser eller forsinket infusjon kontaktes behandlende lege.

Kontraindikasjoner

Livstruende overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): IRR inkl. overfølsomhetsreaksjoner og akuttfasereaksjoner oppstår vanligvis mellom infusjonstidspunktet og opptil 24 timer etter fullført infusjon. Overfølsomhet/anafylaksi: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaksi er sett. Håndtering av IRR/overfølsomhet/anafylaksi: Pasienten bør observeres nøye under og i en hensiktsmessig tidsperiode etter infusjonen, basert på klinisk vurdering. Pasienten må informeres om symptomer på overfølsomhet/anafylaksi og instrueres i å søke øyeblikkelig medisinsk hjelp skulle disse oppstå. Behandling av IRR bør baseres på alvorlighetsgraden av tegn/symptomer, og kan inkludere midlertidig avbrudd av infusjonen, nedsatt infusjonshastighet og/eller hensiktsmessig medisinsk behandling. Ved alvorlig overfølsomhet eller anafylaksi bør preparatet seponeres umiddelbart, og hensiktsmessig medisinsk behandling startes. Forskriver bør vurdere risiko/fordel ved å readministrere preparatet etter anafylaksi eller alvorlig overfølsomhetsreaksjon. Dersom det vurderes å readministrere bør Sanofi (lokal representant) kontaktes for råd. Hos slike pasienter bør ekstrem forsiktighet utvises, med hensiktsmessige gjenopplivningstiltak tilgjengelig. Ved lette eller moderate IRR kan infusjonshastigheten reduseres eller midlertidig stanses, varigheten av hvert steg i en enkeltinfusjon økes og/eller dosen reduseres. Dersom en pasient trenger en dosereduksjon, bør reeskalering følge doseøkning beskrevet under Dosering. Pasienten kan forhåndsbehandles med antihistaminer, febernedsettende legemidler og/eller glukokortikoider for å forhindre eller redusere allergiske reaksjoner. Immunogenisitet: Behandlingsrelatert antistoffrespons (ADA) er sett. IRR og overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme uavhengig av utviklingen av ADA; de fleste er milde eller moderate. Forbigående økte transaminaser: Forbigående økte transaminaser (ALAT eller ASAT) innen 24–48 timer etter infusjon er sett under doseøkningsfasen. Transaminasenivåer bør måles innen 1 måned før behandling initieres. Under doseøkning eller gjenoppstart av behandling etter glemte doser, bør transaminasenivåene måles innen 72 timer før neste planlagte infusjon. Dersom baseline eller et transaminasenivå før infusjonen er >2 × ULN under doseøkning, bør ytterligere transaminasenivåer måles innen 72 timer etter avsluttet infusjon. Ved transaminansenivåer økt over baseline og >2 × ULN før infusjonen, kan dosen justeres (forrige dose gjentas eller reduseres) eller behandlingen kan midlertidig holdes tilbake, i samsvar med graden av økte transaminaser. Når anbefalt vedlikeholdsdose er nådd kan transaminasetesting utføres som en del av rutinemessige klinisk behandling. Hjelpestoffer: Inneholder 3,02 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 0,15% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksen eller ungdom, og ≤0,38% for barn <16 år. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha begrenset påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen studier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke hos gravide, eller kvinner som kan bli gravide som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre potensiell fordel oppveier potensiell risiko. Fertile kvinner anbefales å bruke sikker prevensjon under behandling og i 14 dager etter seponering.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Påvist i melk hos diegivende mus. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen humane data. Data fra dyr indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringHuman sur sfingomyelinase fremstilt vha. rekombinant DNA‑teknologi i ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO).
VirkningsmekanismeReduserer akkumulering av sfingomyelin (SM) i organer hos pasienter med sur sfingomyelinasemangel (ASMD).
FordelingGjennomsnittlig Vd 13,1 liter.
Halveringstid31,9-37,6 timer.
MetabolismeProteolytisk nedbrytning til små peptider og aminosyrer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Uåpnet hetteglass: 60 måneder. Rekonstituert legemiddel: Bruksstabilitet er vist i inntil 24 timer ved 2-8°C eller i 6 timer ved romtemperatur (opptil 25°C). Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser brukerens ansvar. Fortynnet legemiddel: Bruksstabilitet av 0,1-3,5 mg/ml er vist i 24 timer ved 2-8°C, og inntil 12 timer ved romtemperatur (opptil 25°C). Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser brukerens ansvar.

 

Pakninger, priser og refusjon

Xenpozyme, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
20 mg 20 mg (hettegl.)
552779

-

46 282,20 C

SPC (preparatomtale)

Xenpozyme PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.03.2023


Sist endret: 23.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)