Xadago

Zambon

MAO-B-hemmer.

ATC-nr.: N04B D03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Safinamidmetansulfonat tilsv. safinamid 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Til voksne med idiopatisk Parkinsons sykdom (PD) som tilleggsbehandling til en stabil dose av levodopa (L-dopa) alene eller i kombinasjon med andre PD-legemidler hos pasienter med fluktuasjoner i middels til sent stadium.

Dosering

Voksne: Behandlingen bør begynne med 50 mg pr. dag. Daglig dose kan økes til 100 mg/dag ved behov.
Glemt dose: Neste dose tas til vanlig tid neste dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ingen dosejustering påkrevd ved lett nedsatt leverfunksjon. 50 mg/dag anbefales ved moderat nedsatt leverfunksjon. Hvis tilstanden forverrer seg fra moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon, skal preparatet seponeres. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen doseendring påkrevd. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Data mangler. Eldre: Ingen doseendring kreves. Begrenset erfaring hos eldre >75 år.
Administrering: Skal tas med vann. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig behandling med andre MAO-hemmere eller petidin. Bruk hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon, albinisme, retinal degenerering, uveitt, arvelig retinopati eller alvorlig progressiv diabetisk retinopati.

Forsiktighetsregler

Kombinasjon med SSRI eller BCRP-substrater: Se Interaksjoner. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Retinal degenerasjon: Mulighet for retinal degenerasjon ved eksisterende/tidligere netthinnesykdom. Bør ikke gis ved oftalmologisk historie som gir økt risiko for retinale effekter (f.eks. familiehistorie med arvelig netthinnesykdom eller historie med uveitt). Impulskontrollforstyrrelser (ICD): Kan oppstå ved dopaminerg behandling, og er sett med andre MAO-hemmere. Pasient og pleiere bør gjøres oppmerksomme på atferdsmessige symptomer som tvangshandlinger, tvangstanker, patologisk gambling, økt libido, hyperseksualitet, impulsiv atferd og tvangsmessig pengebruk eller kjøp. Dopaminerge bivirkninger: Safinamid kan potensere bivirkningene av levodopa, og preeksisterende dyskinesi kan forverres og nødvendiggjøre reduksjon av levodopa. Bilkjøring og bruk av maskiner: Døsighet og svimmelhet kan forekomme under behandlingen. Pasienter bør advares mot å bruke farlige maskiner, inkl. motorkjøretøyer, inntil de er relativt sikre på at safinamid ikke påvirker dem negativt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N04B D03
Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. MAO-hemmere og petidin: Skal ikke gis sammen med andre MAO-hemmere (inkl. moklobemid), da det kan være risiko for ikke-selektiv MAO-hemming som kan føre til hypertensiv krise. Alvorlige bivirkninger er rapportert ved samtidig bruk av petidin og MAO-hemmere. Siden dette kan være en gruppevirkning, er samtidig bruk av petidin kontraindisert. Det må gå minst 7 dager mellom seponering av safinamid og initiering av behandling med MAO-hemmere eller petidin. Sympatomimetika: Interaksjoner er sett ved samtidig bruk av MAO-hemmere og sympatomimetiske legemidler. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av sympatomimetika i nasale og orale slimhinneavsvellende midler eller forkjølelsespreparater som inneholder efedrin eller pseudoefedrin. Dekstrometorfan: Interaksjoner er sett ved samtidig bruk av dekstrometorfan og ikke-selektive MAO-hemmere. Samtidig bruk av dekstrometorfan anbefales ikke. Hvis samtidig bruk er nødvendig, bør forsiktighet utvises. Antidepressiver: Samtidig bruk av fluoksetin eller fluvoksamin bør unngås pga. risiko for alvorlige reaksjoner (f.eks. serotoninergt syndrom), som har forekommet når SSRI og dekstrometorfan er brukt med MAO-hemmere. Om samtidig bruk er nødvendig, skal laveste effektive dose brukes. En utvaskingsperiode som tilsvarer 5 × t1/2 til tidligere brukt SSRI, bør vurderes før oppstart av safinamid. Alvorlige bivirkninger er sett ved samtidig bruk av SSRI, SNRI, trisykliske/tetrasykliske antidepressiver og MAO-hemmere. Antidepressiver kan gis, men skal brukes ved laveste effektive dose. BCRP-substrater: Overvåkning anbefales ved kombinasjon med BCRP-substrater (f.eks. rosuvastatin, pitavastatin, pravastatin, ciprofloksacin, metotreksat, topotekan, diklofenak eller glyburid). Se også preparatomtalen til BCRP-substratet for å vurdere om dosejustering er nødvendig. OCT1-substrater: Safinamid hemmer OCT1 in vitro ved klinisk relevante konsentrasjoner i portvenen. Forsiktighet kreves ved samtidig bruk av OCT1-substrater som har lik Tmax som safinamid (2 timer) (f.eks. metformin, aciklovir, ganciklovir), da dette kan gi økt eksponering for substratene.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke gis til fertile kvinner med mindre de bruker sikker prevensjon. Ingen eller begrenset mengde data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Dyrestudier viser utskillelse i melk. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer påvirkning på hunnrotters reproduksjonsevne og på sædkvalitet. Hannrotters fertilitet blir ikke påvirket.
Safinamid

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi, leukopeni, unormale røde blodceller
SjeldneEosinofili, lymfopeni
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Mindre vanligeAbdominal distensjon, aftøs stomatitt, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, munntørrhet, oppkast, økt spyttsekresjon
SjeldneBrekning, magesår, øvre gastrointestinalblødning
Generelle
Mindre vanligeAsteni, fatigue, perifert ødem, smerte, unormal gange, varmefølelse
SjeldneFeber, kuldefølelse, legemiddelintoleranse, malaise, redusert legemiddelvirkning, xerose
Hjerte
Mindre vanligeArytmi, palpitasjoner, sinusbradykardi, takykardi
SjeldneHjerteinfarkt
Hud
Mindre vanligeErytem, fotosensitivitetsreaksjon, generalisert kløe, hyperhidrose
SjeldneAlopesi, blemmer, dermatose, ekkymose, hudsmerte, kontaktdermatitt, lichenoid keratose, nattesvette, pigmenteringslidelse, psoriasis, seboreisk dermatitt
Infeksiøse
Mindre vanligeUrinveisinfeksjon
SjeldneBronkopneumoni, furunkel, nasofaryngitt, pyoderma, rhinitt, tanninfeksjon, virusinfeksjon
Kar
VanligeOrtostatisk hypotensjon
Mindre vanligeHypertensjon, hypotensjon, varicer
SjeldneArteriespasme, arteriosklerose, hypertensiv krise
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon
SjeldneBenign prostatahyperplasi, smerter i brystene
Lever/galle
SjeldneHyperbilirubinemi
Luftveier
Mindre vanligeDyspné, hoste, rhinoré
SjeldneBronkospasme, dysfoni, orofaryngeal spasme, orofaryngealsmerte
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, muskelkramper, muskelrigiditet, muskelsvakhet, ryggsmerter, smerter i arm, tyngdefølelse
SjeldneArtrose, Bekhterevs sykdom, flankesmerter, hovne ledd, muskel-skjelettsmerter, myalgi, nakkesmerte, synovialcyste
Nevrologiske
VanligeDyskinesi1, hodepine, Parkinsons sykdom, somnolens, svimmelhet
Mindre vanligeBalanseforstyrrelse, dysartri, dystoni, hypoestesi, kognitiv forstyrrelse, parestesi, synkope, ubehag i hodet
SjeldneHyporefleksi, nerverotsmerter, oppmerksomhetsforstyrrelse, restless legs-syndrom, sedasjon, smaksforstyrrelse, unormal koordinasjon
Nyre/urinveier
Mindre vanligeDysuri, nokturi
SjeldneAkutt vannlatingsbehov, polyuri, pyuri, urinhesitasjon
Psykiske
VanligeInsomni
Mindre vanligeAffektlabilitet, angst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, psykotisk lidelse, rastløshet, søvnforstyrrelse, unormale drømmer, økt libido
SjeldneDelirium, desorientering, illusjoner, impulsiv atferd, paranoia, psykotisk lidelse, selvmordstanker, sosial fobi, søvnanfall, tap av libido, tvangstanker
Skader/komplikasjoner
VanligeFall
Mindre vanligeFotfraktur
SjeldneBlåmerke, fettembolisme, hodeskade, munnskader, skjelettskader
Sosiale
SjeldneGambling
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperglykemi, hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi, redusert appetitt, økt appetitt
SjeldneHyperkalemi, kakeksi
Svulster/cyster
Mindre vanligeBasalcellekarsinom
SjeldneAkrokordon, hudpapillom, melanocyttnevus, seboreisk keratose
Undersøkelser
Mindre vanligeForlenget QT-tid, redusert blodtrykk, redusert vekt, unormal leverfunksjonstest, unormal urinanalyse, unormale oftalmiske diagnoseprosedyrer, økt ALP, økt CK i blod, økt bikarbonat i blod, økt blodglukose, økt blodtrykk, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt vekt, økte blodtriglyserider
SjeldneBilyd på hjertet, redusert INR, redusert blodplatetall, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert kalium i blod, redusert kalsium i blod, redusert kolesterol, redusert lymfocyttall, unormalt EKG, økt VLDL, økt kroppstemperatur
Øre
Mindre vanligeVertigo
Øye
VanligeKatarakt
Mindre vanligeDiplopi, fotofobi, glaukom, konjunktivitt, retinalidelse, skotom, tåkesyn
SjeldneAmblyopi, diabetesretinopati, erytropsi, hypermetropi, keratitt, kromatopsi, nattblindhet, papilleødem, presbyopi, strabisme, økt lakrimasjon, øyeblødning, øyelokksødem, øyesmerte
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
KarOrtostatisk hypotensjon
NevrologiskeDyskinesi1, hodepine, Parkinsons sykdom, somnolens, svimmelhet
PsykiskeInsomni
Skader/komplikasjonerFall
ØyeKatarakt
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, unormale røde blodceller
GastrointestinaleAbdominal distensjon, aftøs stomatitt, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, munntørrhet, oppkast, økt spyttsekresjon
GenerelleAsteni, fatigue, perifert ødem, smerte, unormal gange, varmefølelse
HjerteArytmi, palpitasjoner, sinusbradykardi, takykardi
HudErytem, fotosensitivitetsreaksjon, generalisert kløe, hyperhidrose
InfeksiøseUrinveisinfeksjon
KarHypertensjon, hypotensjon, varicer
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
LuftveierDyspné, hoste, rhinoré
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, muskelrigiditet, muskelsvakhet, ryggsmerter, smerter i arm, tyngdefølelse
NevrologiskeBalanseforstyrrelse, dysartri, dystoni, hypoestesi, kognitiv forstyrrelse, parestesi, synkope, ubehag i hodet
Nyre/urinveierDysuri, nokturi
PsykiskeAffektlabilitet, angst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, psykotisk lidelse, rastløshet, søvnforstyrrelse, unormale drømmer, økt libido
Skader/komplikasjonerFotfraktur
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi, redusert appetitt, økt appetitt
Svulster/cysterBasalcellekarsinom
UndersøkelserForlenget QT-tid, redusert blodtrykk, redusert vekt, unormal leverfunksjonstest, unormal urinanalyse, unormale oftalmiske diagnoseprosedyrer, økt ALP, økt CK i blod, økt bikarbonat i blod, økt blodglukose, økt blodtrykk, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt vekt, økte blodtriglyserider
ØreVertigo
ØyeDiplopi, fotofobi, glaukom, konjunktivitt, retinalidelse, skotom, tåkesyn
Sjeldne
Blod/lymfeEosinofili, lymfopeni
GastrointestinaleBrekning, magesår, øvre gastrointestinalblødning
GenerelleFeber, kuldefølelse, legemiddelintoleranse, malaise, redusert legemiddelvirkning, xerose
HjerteHjerteinfarkt
HudAlopesi, blemmer, dermatose, ekkymose, hudsmerte, kontaktdermatitt, lichenoid keratose, nattesvette, pigmenteringslidelse, psoriasis, seboreisk dermatitt
InfeksiøseBronkopneumoni, furunkel, nasofaryngitt, pyoderma, rhinitt, tanninfeksjon, virusinfeksjon
KarArteriespasme, arteriosklerose, hypertensiv krise
Kjønnsorganer/brystBenign prostatahyperplasi, smerter i brystene
Lever/galleHyperbilirubinemi
LuftveierBronkospasme, dysfoni, orofaryngeal spasme, orofaryngealsmerte
Muskel-skjelettsystemetArtrose, Bekhterevs sykdom, flankesmerter, hovne ledd, muskel-skjelettsmerter, myalgi, nakkesmerte, synovialcyste
NevrologiskeHyporefleksi, nerverotsmerter, oppmerksomhetsforstyrrelse, restless legs-syndrom, sedasjon, smaksforstyrrelse, unormal koordinasjon
Nyre/urinveierAkutt vannlatingsbehov, polyuri, pyuri, urinhesitasjon
PsykiskeDelirium, desorientering, illusjoner, impulsiv atferd, paranoia, psykotisk lidelse, selvmordstanker, sosial fobi, søvnanfall, tap av libido, tvangstanker
Skader/komplikasjonerBlåmerke, fettembolisme, hodeskade, munnskader, skjelettskader
SosialeGambling
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi, kakeksi
Svulster/cysterAkrokordon, hudpapillom, melanocyttnevus, seboreisk keratose
UndersøkelserBilyd på hjertet, redusert INR, redusert blodplatetall, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert kalium i blod, redusert kalsium i blod, redusert kolesterol, redusert lymfocyttall, unormalt EKG, økt VLDL, økt kroppstemperatur
ØyeAmblyopi, diabetesretinopati, erytropsi, hypermetropi, keratitt, kromatopsi, nattblindhet, papilleødem, presbyopi, strabisme, økt lakrimasjon, øyeblødning, øyelokksødem, øyesmerte

1Alvorlig dyskinesi er sett tidlig i behandlingen, og førte til seponering hos ca. 1,5%.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hos én pasient som man mistenkte brukte >100 mg i 1 måned, ble det rapportert forvirring, søvnighet, glemsomhet og utvidede pupiller. Disse symptomene forsvant ved seponering, uten sekvele. Forventede symptomer (økt dopaminnivå) kan omfatte kraftig hypertensjon, ortostatisk hypotensjon, hallusinasjoner, agitasjon, kvalme, oppkast og dyskinesi.
Behandling: Safinamid seponeres og støttebehandling gis.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N04B D03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Både dopaminerge og ikke-dopaminerge virkningsmekanismer. Selektiv og reversibel MAO-B-hemming som gir økt ekstracellulærnivå av dopamin i striatum. Forbindes med tilstandsavhengig hemming av spenningsavhengige natriumkanaler og modulering av stimulert glutamatfrisetting.
Absorpsjon: Rask. Tmax er 1,8-2,8 timer ved faste. Absolutt biotilgjengelighet er 95%.
Halveringstid: 20 timer. Terminal t1/2 ca. 80 timer. Steady state innen 1 uke.
Metabolisme: Safinamid blir hovedsakelig metabolisert av høykapasitetsamidaser (<10% gjenfinnes uendret i urin).
Utskillelse: 76% i urin og 1,5% i feces etter 192 timer.

Sist endret: 14.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.09.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Xadago, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg30 stk. (blister)
106219
SPC_ICON-
-
1069,30C
100 stk. (blister)
545736
SPC_ICON-
-
3445,40C
100 mg30 stk. (blister)
542507
SPC_ICON-
-
1135,30C
100 stk. (blister)
047943
SPC_ICON-
-
3663,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

basalcellekarsinom (basalcellekreft, bcc, basaliom, krompechers karsinom): En ondartet hudkrefttype som sjelden sprer seg.

bekhterevs sykdom (morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom, ankyloserende spondylitt): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erytropsi (rødlig syn, rødt syn): En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som rødt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fobier: Angsttilstand, som kjennetegnes av vedvarende og irrasjonell redsel for bestemte ting, handlinger eller situasjoner, som den som rammes kjenner seg tvunget til å unngå. Vedkommende er bevisst at redselen er overdrevet eller umotivert.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypermetropi (langsynthet, hyperopi): Ved hypermetropi ser en uklart på nært hold, mens objekter langt unna er klare.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

keratose: Unormal fortykkelse av hornlaget i huden. Se også solar keratose.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kromatopsi: En synsforstyrrelse med unormalt fargesyn

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nokturi (nattlig vannlating, sengevæting): Behov for å late vannet om natten.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

xerose: En unormal tørrhet på hud, slimhinner eller øyets bindehinne.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.