Xadago

Zambon


MAO-B-hemmer.

N04B D03 (Safinamid)TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Safinamidmetansulfonat tilsv. safinamid 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Til voksne med idiopatisk Parkinsons sykdom (PD) som tilleggsbehandling til en stabil dose av levodopa (L-dopa) alene eller i kombinasjon med andre PD-legemidler hos pasienter med fluktuasjoner i middels til sent stadium.

Dosering

Voksne: Behandlingen bør begynne med 50 mg pr. dag. Daglig dose kan økes til 100 mg/dag ved behov.
Glemt dose: Neste dose tas til vanlig tid neste dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ingen dosejustering påkrevd ved lett nedsatt leverfunksjon. 50 mg/dag anbefales ved moderat nedsatt leverfunksjon. Hvis tilstanden forverrer seg fra moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon, skal preparatet seponeres. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen doseendring påkrevd. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Data mangler. Eldre: Ingen doseendring kreves. Begrenset erfaring hos eldre >75 år.
Administrering: Skal tas med vann. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig behandling med andre MAO-hemmere eller petidin. Bruk hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon, albinisme, retinal degenerering, uveitt, arvelig retinopati eller alvorlig progressiv diabetisk retinopati.

Forsiktighetsregler

Kombinasjon med SSRI eller BCRP-substrater: Se Interaksjoner. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Retinal degenerasjon: Mulighet for retinal degenerasjon ved eksisterende/tidligere netthinnesykdom. Bør ikke gis ved oftalmologisk historie som gir økt risiko for retinale effekter (f.eks. familiehistorie med arvelig netthinnesykdom eller historie med uveitt). Impulskontrollforstyrrelser (ICD): Kan oppstå ved dopaminerg behandling, og er sett med andre MAO-hemmere. Pasient og pleiere bør gjøres oppmerksomme på atferdsmessige symptomer som tvangshandlinger, tvangstanker, patologisk gambling, økt libido, hyperseksualitet, impulsiv atferd og tvangsmessig pengebruk eller kjøp. Dopaminerge bivirkninger: Safinamid kan potensere bivirkningene av levodopa, og preeksisterende dyskinesi kan forverres og nødvendiggjøre reduksjon av levodopa. Bilkjøring og bruk av maskiner: Døsighet og svimmelhet kan forekomme under behandlingen. Pasienter bør advares mot å bruke farlige maskiner, inkl. motorkjøretøyer, inntil de er relativt sikre på at safinamid ikke påvirker dem negativt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. MAO-hemmere og petidin: Skal ikke gis sammen med andre MAO-hemmere (inkl. moklobemid), da det kan være risiko for ikke-selektiv MAO-hemming som kan føre til hypertensiv krise. Alvorlige bivirkninger er rapportert ved samtidig bruk av petidin og MAO-hemmere. Siden dette kan være en gruppevirkning, er samtidig bruk av petidin kontraindisert. Det må gå minst 7 dager mellom seponering av safinamid og initiering av behandling med MAO-hemmere eller petidin. Sympatomimetika: Interaksjoner er sett ved samtidig bruk av MAO-hemmere og sympatomimetiske legemidler. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av sympatomimetika i nasale og orale slimhinneavsvellende midler eller forkjølelsespreparater som inneholder efedrin eller pseudoefedrin. Dekstrometorfan: Interaksjoner er sett ved samtidig bruk av dekstrometorfan og ikke-selektive MAO-hemmere. Samtidig bruk av dekstrometorfan anbefales ikke. Hvis samtidig bruk er nødvendig, bør forsiktighet utvises. Antidepressiver: Samtidig bruk av fluoksetin eller fluvoksamin bør unngås pga. risiko for alvorlige reaksjoner (f.eks. serotoninergt syndrom), som har forekommet når SSRI og dekstrometorfan er brukt med MAO-hemmere. Om samtidig bruk er nødvendig, skal laveste effektive dose brukes. En utvaskingsperiode som tilsvarer 5 × t1/2 til tidligere brukt SSRI, bør vurderes før oppstart av safinamid. Alvorlige bivirkninger er sett ved samtidig bruk av SSRI, SNRI, trisykliske/tetrasykliske antidepressiver og MAO-hemmere. Antidepressiver kan gis, men skal brukes ved laveste effektive dose. BCRP-substrater: Overvåkning anbefales ved kombinasjon med BCRP-substrater (f.eks. rosuvastatin, pitavastatin, pravastatin, ciprofloksacin, metotreksat, topotekan, diklofenak eller glyburid). Se også preparatomtalen til BCRP-substratet for å vurdere om dosejustering er nødvendig. OCT1-substrater: Safinamid hemmer OCT1 in vitro ved klinisk relevante konsentrasjoner i portvenen. Forsiktighet kreves ved samtidig bruk av OCT1-substrater som har lik Tmax som safinamid (2 timer) (f.eks. metformin, aciklovir, ganciklovir), da dette kan gi økt eksponering for substratene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke gis til fertile kvinner med mindre de bruker sikker prevensjon. Ingen eller begrenset mengde data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Dyrestudier viser utskillelse i melk. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer påvirkning på hunnrotters reproduksjonsevne og på sædkvalitet. Hannrotters fertilitet blir ikke påvirket.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi, leukopeni, unormale røde blodceller
SjeldneEosinofili, lymfopeni
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Mindre vanligeAbdominal distensjon, aftøs stomatitt, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, munntørrhet, oppkast, økt spyttsekresjon
SjeldneBrekning, magesår, øvre gastrointestinalblødning
Generelle
Mindre vanligeAsteni, fatigue, perifert ødem, smerte, unormal gange, varmefølelse
SjeldneFeber, kuldefølelse, legemiddelintoleranse, malaise, redusert legemiddelvirkning, xerose
Hjerte
Mindre vanligeArytmi, palpitasjoner, sinusbradykardi, takykardi
SjeldneHjerteinfarkt
Hud
Mindre vanligeErytem, fotosensitivitetsreaksjon, generalisert kløe, hyperhidrose
SjeldneAlopesi, blemmer, dermatose, ekkymose, hudsmerte, kontaktdermatitt, lichenoid keratose, nattesvette, pigmenteringslidelse, psoriasis, seboreisk dermatitt
Infeksiøse
Mindre vanligeUrinveisinfeksjon
SjeldneBronkopneumoni, furunkel, nasofaryngitt, pyoderma, rhinitt, tanninfeksjon, virusinfeksjon
Kar
VanligeOrtostatisk hypotensjon
Mindre vanligeHypertensjon, hypotensjon, varicer
SjeldneArteriespasme, arteriosklerose, hypertensiv krise
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon
SjeldneBenign prostatahyperplasi, smerter i brystene
Lever/galle
SjeldneHyperbilirubinemi
Luftveier
Mindre vanligeDyspné, hoste, rhinoré
SjeldneBronkospasme, dysfoni, orofaryngeal smerte, orofaryngeal spasme
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, muskelkramper, muskelrigiditet, muskelsvakhet, ryggsmerter, smerter i arm, tyngdefølelse
SjeldneArtrose, Bekhterevs sykdom, flankesmerter, hevelse i ledd, muskel-skjelettsmerter, myalgi, nakkesmerte, synovialcyste
Nevrologiske
VanligeDyskinesi1, hodepine, Parkinsons sykdom, somnolens, svimmelhet
Mindre vanligeBalanseforstyrrelse, dysartri, dystoni, hypoestesi, kognitiv forstyrrelse, parestesi, synkope, ubehag i hodet
SjeldneHyporefleksi, nerverotsmerter, oppmerksomhetsforstyrrelse, restless legs-syndrom, sedasjon, smaksforstyrrelse, unormal koordinasjon
Nyre/urinveier
Mindre vanligeDysuri, nokturi
SjeldneAkutt vannlatingsbehov, polyuri, pyuri, urinhesitasjon
Psykiske
VanligeInsomni
Mindre vanligeAffektlabilitet, angst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, psykotisk lidelse, rastløshet, søvnforstyrrelse, unormale drømmer, økt libido
SjeldneDelirium, desorientering, illusjoner, impulsiv atferd, paranoia, psykotisk lidelse, selvmordstanker, sosial fobi, søvnanfall, tap av libido, tvangstanker
Skader/komplikasjoner
VanligeFall
Mindre vanligeFotfraktur
SjeldneFettembolisme, hodeskade, kontusjon, munnskader, skjelettskader
Sosiale
SjeldneGambling
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperglykemi, hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi, redusert appetitt, økt appetitt
SjeldneHyperkalemi, kakeksi
Svulster/cyster
Mindre vanligeBasalcellekarsinom
SjeldneAkrokordon, hudpapillom, melanocyttnevus, seboreisk keratose
Undersøkelser
Mindre vanligeForlenget QT-tid, redusert blodtrykk, redusert vekt, unormal leverfunksjonstest, unormal urinanalyse, unormale oftalmiske diagnoseprosedyrer, økt ALP, økt CK i blod, økt bikarbonat i blod, økt blodglukose, økt blodtrykk, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt vekt, økte blodtriglyserider
SjeldneBilyd på hjertet, redusert INR, redusert blodplatetall, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert kalium i blod, redusert kalsium i blod, redusert kolesterol, redusert lymfocyttall, unormalt EKG, økt VLDL, økt kroppstemperatur
Øre
Mindre vanligeVertigo
Øye
VanligeKatarakt
Mindre vanligeDiplopi, fotofobi, glaukom, konjunktivitt, retinalidelse, skotom, tåkesyn
SjeldneAmblyopi, diabetesretinopati, erytropsi, hypermetropi, keratitt, kromatopsi, nattblindhet, papilleødem, presbyopi, strabisme, økt lakrimasjon, øyeblødning, øyelokksødem, øyesmerte
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
KarOrtostatisk hypotensjon
NevrologiskeDyskinesi1, hodepine, Parkinsons sykdom, somnolens, svimmelhet
PsykiskeInsomni
Skader/komplikasjonerFall
ØyeKatarakt
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, unormale røde blodceller
GastrointestinaleAbdominal distensjon, aftøs stomatitt, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, munntørrhet, oppkast, økt spyttsekresjon
GenerelleAsteni, fatigue, perifert ødem, smerte, unormal gange, varmefølelse
HjerteArytmi, palpitasjoner, sinusbradykardi, takykardi
HudErytem, fotosensitivitetsreaksjon, generalisert kløe, hyperhidrose
InfeksiøseUrinveisinfeksjon
KarHypertensjon, hypotensjon, varicer
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
LuftveierDyspné, hoste, rhinoré
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, muskelrigiditet, muskelsvakhet, ryggsmerter, smerter i arm, tyngdefølelse
NevrologiskeBalanseforstyrrelse, dysartri, dystoni, hypoestesi, kognitiv forstyrrelse, parestesi, synkope, ubehag i hodet
Nyre/urinveierDysuri, nokturi
PsykiskeAffektlabilitet, angst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, psykotisk lidelse, rastløshet, søvnforstyrrelse, unormale drømmer, økt libido
Skader/komplikasjonerFotfraktur
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi, redusert appetitt, økt appetitt
Svulster/cysterBasalcellekarsinom
UndersøkelserForlenget QT-tid, redusert blodtrykk, redusert vekt, unormal leverfunksjonstest, unormal urinanalyse, unormale oftalmiske diagnoseprosedyrer, økt ALP, økt CK i blod, økt bikarbonat i blod, økt blodglukose, økt blodtrykk, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt vekt, økte blodtriglyserider
ØreVertigo
ØyeDiplopi, fotofobi, glaukom, konjunktivitt, retinalidelse, skotom, tåkesyn
Sjeldne
Blod/lymfeEosinofili, lymfopeni
GastrointestinaleBrekning, magesår, øvre gastrointestinalblødning
GenerelleFeber, kuldefølelse, legemiddelintoleranse, malaise, redusert legemiddelvirkning, xerose
HjerteHjerteinfarkt
HudAlopesi, blemmer, dermatose, ekkymose, hudsmerte, kontaktdermatitt, lichenoid keratose, nattesvette, pigmenteringslidelse, psoriasis, seboreisk dermatitt
InfeksiøseBronkopneumoni, furunkel, nasofaryngitt, pyoderma, rhinitt, tanninfeksjon, virusinfeksjon
KarArteriespasme, arteriosklerose, hypertensiv krise
Kjønnsorganer/brystBenign prostatahyperplasi, smerter i brystene
Lever/galleHyperbilirubinemi
LuftveierBronkospasme, dysfoni, orofaryngeal smerte, orofaryngeal spasme
Muskel-skjelettsystemetArtrose, Bekhterevs sykdom, flankesmerter, hevelse i ledd, muskel-skjelettsmerter, myalgi, nakkesmerte, synovialcyste
NevrologiskeHyporefleksi, nerverotsmerter, oppmerksomhetsforstyrrelse, restless legs-syndrom, sedasjon, smaksforstyrrelse, unormal koordinasjon
Nyre/urinveierAkutt vannlatingsbehov, polyuri, pyuri, urinhesitasjon
PsykiskeDelirium, desorientering, illusjoner, impulsiv atferd, paranoia, psykotisk lidelse, selvmordstanker, sosial fobi, søvnanfall, tap av libido, tvangstanker
Skader/komplikasjonerFettembolisme, hodeskade, kontusjon, munnskader, skjelettskader
SosialeGambling
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi, kakeksi
Svulster/cysterAkrokordon, hudpapillom, melanocyttnevus, seboreisk keratose
UndersøkelserBilyd på hjertet, redusert INR, redusert blodplatetall, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert kalium i blod, redusert kalsium i blod, redusert kolesterol, redusert lymfocyttall, unormalt EKG, økt VLDL, økt kroppstemperatur
ØyeAmblyopi, diabetesretinopati, erytropsi, hypermetropi, keratitt, kromatopsi, nattblindhet, papilleødem, presbyopi, strabisme, økt lakrimasjon, øyeblødning, øyelokksødem, øyesmerte

1Alvorlig dyskinesi er sett tidlig i behandlingen, og førte til seponering hos ca. 1,5%.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hos én pasient som man mistenkte brukte >100 mg i 1 måned, ble det rapportert forvirring, søvnighet, glemsomhet og utvidede pupiller. Disse symptomene forsvant ved seponering, uten sekvele. Forventede symptomer (økt dopaminnivå) kan omfatte kraftig hypertensjon, ortostatisk hypotensjon, hallusinasjoner, agitasjon, kvalme, oppkast og dyskinesi.
Behandling: Safinamid seponeres og støttebehandling gis.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Både dopaminerge og ikke-dopaminerge virkningsmekanismer. Selektiv og reversibel MAO-B-hemming som gir økt ekstracellulærnivå av dopamin i striatum. Forbindes med tilstandsavhengig hemming av spenningsavhengige natriumkanaler og modulering av stimulert glutamatfrisetting.
Absorpsjon: Rask. Tmax er 1,8-2,8 timer ved faste. Absolutt biotilgjengelighet er 95%.
Halveringstid: 20 timer. Terminal t1/2 ca. 80 timer. Steady state innen 1 uke.
Metabolisme: Safinamid blir hovedsakelig metabolisert av høykapasitetsamidaser (<10% gjenfinnes uendret i urin).
Utskillelse: 76% i urin og 1,5% i feces etter 192 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Xadago, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg30 stk. (blister)
106219
-
-
1069,30C
100 stk. (blister)
545736
-
-
3445,40C
100 mg30 stk. (blister)
542507
-
-
1135,30C
100 stk. (blister)
047943
-
-
3663,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.09.2019