Migrenemiddel, CGRP-hemmer.

N02C D05 (Eptinezumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Eptinezumab 100 mg, sorbitol, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg/3 ml: Hvert hetteglass inneh.: Eptinezumab 300 mg, sorbitol, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker


Indikasjoner

Profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager pr. måned.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør initieres av lege med erfaring med diagnostisering og behandling av migrene.
Voksne, inkl. eldre ≥65 år
Anbefalt dose er 100 mg hver 12. uke. Noen pasienter kan få en bedre effekt av 300 mg hver 12. uke. Behovet for doseøkning bør vurderes innen 12 uker etter oppstart. Ved doseendring bør den første dosen i det nye regimet gis på neste planlagte doseringsdato. Behandlingsnytte bør vurderes 6 måneder etter behandlingsoppstart. Ytterligere beslutning om å fortsette behandlingen bør gjøres individuelt.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Barn og ungdom: 6-18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. <6 år: Bruk er ikke relevant.
Tilberedning​/​Håndtering Kun til engangsbruk. Inspiseres visuelt før fortynning; skal ikke brukes dersom konsentratet inneholder synlige partikler, er uklart eller misfarget (annet enn klart til svakt opaliserende, fargeløst til brungult). Fortynning: Alle doser skal fortynnes før bruk med natriumkloridoppløsning 9 mg​/​ml (0,9%). 100 mg-dose: Trekk ut 1 ml oppløsning fra hetteglasset med en steril nål og sprøyte og injiser 1 ml-oppløsningen i en 100 ml-pose med natriumkloridoppløsning 9 mg​/​ml (0,9%). 300 mg-dose: Trekk ut 3 ml oppløsning fra hetteglasset med en steril nål og sprøyte og injiser 3 ml-oppløsningen i en 100 ml-pose med natriumkloridoppløsning 9 mg​/​ml (0,9%). Ingen andre fortynningsmidler eller mengder skal brukes. Vend forsiktig infusjonsvæsken for å blande fullstendig. Skal ikke ristes. Ved oppbevaring av fortynnet infusjonsvæske i kjøleskap skal infusjonsvæsken oppnå romtemperatur før infusjon. Skal ikke fryses. All ubrukt oppløsning kastes.
Administrering Kun til i.v. bruk etter fortynning. Infunderes over en periode på ca. 30 minutter. Bruk et i.v. infusjonssett med et 0,2 eller 0,22 μm in-line- eller tilleggsfilter. Skal ikke gis som bolusinjeksjon. Etter at infusjonen er fullført, skylles slangen med 20 ml 0,9% natriumkloridoppløsning. Helsepersonell skal observere pasienten under og etter infusjonen iht. vanlig klinisk praksis.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pasienter med kardiovaskulære, nevrologiske eller psykiske sykdommer: Sikkerhetsdata er ikke tilgjengelige for pasienter med kardiovaskulær sykdom. Begrensede sikkerhetsdata er tilgjengelige for pasienter med kardiovaskulære risikofaktorer som diabetes, sirkulasjonsforstyrrelser og hyperlipidemi, nevrologiske sykdommer eller med ukontrollerte og​/​eller ubehandlede psykiske lidelser. Alvorlig overfølsomhet: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaktiske reaksjoner, er sett og kan utvikle seg i løpet av minutter etter infusjonen. I slike tilfeller bør administreringen avbrytes umiddelbart og egnet behandling igangsettes. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og skal ikke gis ved medfødt fruktoseintoleranse med mindre det er strengt nødvendig. Detaljert sykdomshistorie inkl. symptomer på medfødt fruktoseintoleranse skal registreres for hver pasient før administrering.

Interaksjoner

Farmakokinetiske interaksjoner forventes ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Humant IgG passerer placentabarrieren; eptinezumab kan derfor overføres fra mor til foster i utvikling. Som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet.
AmmingData mangler. Humant IgG utskilles i morsmelk i løpet av de første dagene etter fødsel, og avtar til lave nivåer kort tid etterpå. Risiko for spedbarnet kan derfor ikke utelukkes i denne korte perioden. Bruk av eptinezumab kan deretter vurderes under amming, men kun hvis klinisk nødvendig.
FertilitetDyrestudier viser ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Doser opptil 1000 mg er gitt i.v. uten problemer med tolerabilitet eller klinisk signifikante bivirkninger.
BehandlingSymptomatisk behandling og støttende tiltak gis etter behov.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHumanisert monoklonalt antistoff (IgG1).
VirkningsmekanismeBindes selektivt til kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) og blokkerer begge CGRP isoformene (α- og β-CGRP) fra å binde seg til CGRP-reseptoren. Aktivering av CGRP-reseptoren hemmes og dermed kaskaden av fysiologiske hendelser knyttet til initiering av migreneanfall. Hemmer α- og β-CGRP-mediert nevrogen inflammasjon og vasodilatasjon. Eptinezumab har høy spesifisitet (>100 000 ganger høyere enn de relaterte peptidene amylin, kalsitonin, adrenomedullin og intermedin).
AbsorpsjonBiotilgjengelighet 100%. Median tid til Cmax: 30 minutter (ved infusjonsslutt).
FordelingSentralt Vd: Ca. 3,7 liter.
HalveringstidTerminal eliminasjons t1/2: Ca. 27 dager. Clearance: 0,15 liter​/​dag.
MetabolismeNedbrytes ved enzymatisk proteolyse til små peptider og aminosyrer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses eller ristes. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Hvis pakningen tas ut av kjøleskapet og oppbevares i originalemballasjen ved romtemperatur (≤25°C), må det brukes innen 2 dager eller kastes. Hvis det oppbevares ved høyere temperatur eller over lengre tid, må det kastes. Etter fortynning: Infusjonsvæsken må infunderes innen 8 timer. Kan i løpet av denne tiden oppbevares i romtemperatur (høyst 25°C) eller i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger, priser og refusjon

Vyepti, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg/ml 1 ml (hettegl.)
085136

-

16 283,80 C

Vyepti, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
300 mg/3 ml 3 ml (hettegl.)
198980

-

48 778,80 C

Pakning 3 ml (varenr. 198980) skal bare brukes til pasienter som skal ha dose 300 mg, jf. LIS-avtalen.


SPC (preparatomtale)

Vyepti KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml

Vyepti KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg/3 ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

12/2023


Sist endret: 12.04.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)