Votrient

Novartis


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01X E11 (Pazopanib)TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg og 400 mg: Hver tablett inneh.: Pazopanib (som hydroklorid) 200 mg, resp. 400 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 200 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 400 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Nyrecellekarsinom: Førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne, og til pasienter som tidligere har fått cytokinbehandling for avansert sykdom. Bløtvevssarkom: Behandling av voksne pasienter med spesifikke undergrupper av avansert bløtvevssarkom (STS) og som tidligere har fått kjemoterapi for metastatisk sykdom, eller som har hatt sykdomsprogresjon innenfor de siste 12 måneder etter (neo)adjuvant behandling. Effekt og sikkerhet er kun vist ved enkelte histologiske tumorundergrupper av STS.

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring fra bruk av kreftlegemidler. Alle pasienter skal gjennomgå leverfunksjonstester for å avklare om det foreligger nedsatt leverfunksjon før oppstart og under behandling.
Voksne: 800 mg 1 gang daglig. Dosejusteringer (reduksjon eller økning) gjøres trinnvis med 200 mg. Dosen skal ikke overskride 800 mg. Tabell 1: Dosejustering for legemiddelindusert levertoksisitet (se Forsiktighetsregler for levereffekter):

Leververdier

 

Dosejustering

Transaminaseøkning mellom 3-8 × ULN

 

Fortsett behandling med ukentlig monitorering av leverfunksjon til transaminaseverdien returnerer til grad 1 eller utgangsverdi.

Transaminaseøkning >8 × ULN

 

Avbryt behandling til transaminaseverdien returnerer til grad 1 eller utgangsverdi. Dersom potensiell nytte ved fortsatt behandling vurderes å oppveie for risikoen for levertoksisitet, kan pazopanib gjenopptas med redusert dose på 400 mg daglig og leverfunksjonstester tas ukentlig i 8 uker. Pazopanib skal permanent seponeres ved transaminaseøkning på >3 × ULN etter at pazopanib er gjenopptatt.

Transaminaseøkning >3 × ULN samtidig med bilirubinøkning >2 × ULN

 

Seponeres permanent. Pasienten monitoreres til grad 1 eller utgangsverdi nås. Mild, indirekte (ukonjugert) hyperbilirubinanemi kan forekomme ved Gilberts syndrom. Pasienter som kun har mild indirekte hyperbilirubinanemi, kjent eller mistenkt Gilberts syndrom, og økt ALAT >3 × ULN skal behandles iht. anbefalingene gitt for isolert ALAT-økning.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat nedsatt leverfunksjon (økt bilirubin >1,5-3 × ULN uavhengig av ALAT) reduseres dosen til 200 mg 1 gang daglig. Lette avvik i leverfunksjonstester krever ingen dosejustering (normal bilirubin samt økt ALAT, eller økt bilirubin (>35% direkte) opptil 1,5 × ULN uavhengig av ALAT). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved ClCR >30 ml/minutt. Forsiktighet utvises ved ClCR <30 ml/minutt. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. manglende data. Eldre >65 år: Kun begrensede data. Klinisk erfaring har ikke vist forskjeller mellom eldre og yngre, men høyere sensitivitet kan ikke utelukkes hos eldre.
Administrering: Tas til omtrent samme tid hver dag. Skal tas enten minst 1 time før eller minst 2 timer etter mat, pga. økt AUC og Cmax. Skal svelges hele med vann, en etter en. Skal ikke deles eller knuses, pga. økt biotilgjengelighet, absorpsjonsrate og bivirkningsrisiko.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Levereffekter: Bruk ved moderat nedsatt leverfunksjon må gjøres med forsiktighet og tett oppfølging. Pazopanib anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (totalbilirubin >3 × ULN uavhengig av ALAT-nivå). Eksponering ved en 200 mg-dose er markant redusert, men varierer sterkt hos disse pasientene, med verdier som anses som utilstrekkelige til å gi klinisk relevant effekt. Økninger i serumtransaminaser (ALAT, ASAT) og bilirubin er sett. I de fleste tilfellene er det isolerte økninger av ALAT og ASAT uten samtidig økning av alkalisk fosfatase eller bilirubin. Pasienter >60 år kan ha større risiko for lett (>3 × ULN) til alvorlig (>8 × ULN) ALAT-økning. Bærere av HLA-B*5701-allelet har også økt risiko for pazopanibassosiert ALAT-økning. Leverfunksjonen bør monitoreres hos alle pasienter, uavhengig av genotype eller alder. Kombinasjon med simvastatin øker risiko for økt ALAT og må overvåkes nøye. Leverfunksjonsundersøkelser skal utføres før behandlingsstart og ved uke 3, 5, 7 og 9, og deretter ved måned 3 og 4, med tilleggstester som klinisk indisert. Regelmessig testing bør fortsette etter måned 4. Se tabell 1 i doseringsavsnittet for veiledning om dosejustering hos pasienter med utgangsverdi av total bilirubin ≤1,5 × ULN, og ASAT og ALAT ≤2 × ULN. Hypertensjon: Hypertensjon og hypertensive kriser er sett i studier. Blodtrykk bør være godt kontrollert før behandlingsstart. Pasienten bør monitoreres for hypertensjon tidlig etter behandlingsstart (ikke senere enn 1 uke etter oppstart) og deretter hyppig for å sikre blodtrykkskontroll. Hypertensjon (systolisk ≥150 mm Hg eller diastolisk ≥100 mm Hg) oppstår tidlig i behandlingsforløpet (ca. 40% før dag 9 og ca. 90% oppstår de første 18 ukene). Blodtrykket bør monitoreres og behandles raskt ved en kombinasjon av antihypertensiv behandling og dosejustering av pazopanib (avbrudd og reinitiering ved redusert dose basert på klinisk vurdering). Pazopanib skal seponeres ved tegn på hypertensiv krise eller dersom hypertensjonen er alvorlig og vedvarer til tross for blodtrykksbehandling og dosereduksjon. Behandling kan gjenopptas når hypertensjonen er tilstrekkelig kontrollert. Posterior reversibel encefalopatisyndrom (PRES)/reversibel posterior leukoencefalopatisyndrom (RPLS): Er sett. Symptomer kan være hodepine, hypertensjon, krampeanfall, letargi, forvirring, blindhet samt andre visuelle og nevrologiske forstyrrelser, og kan være dødelig. Pazopanib skal seponeres permanent ved utvikling av PRES/RPLS. Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt: Er sett, kan være dødelig. Pasienter med lungesymptomer som indikerer ILD/pneumonitt skal overvåkes, og ved utvikling av ILD eller pneumonitt skal behandlingen avsluttes. Hjertedysfunksjon/hjertesvikt: Ved kjent hjertedysfunksjon bør nytte-/risikovurdering foretas før behandlingsstart. Sikkerhet og farmakokinetikk av pazopanib ved moderat til alvorlig hjertesvikt, eller pasienter med venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF) under normalnivå, er ukjent. Tidligere antrasyklin-behandling kan være en risikofaktor for hjertedysfunksjon. Hvis klinisk indisert, bør avbrudd av pazopanib og/eller dosereduksjon kombineres med behandling av hypertensjon hos pasienter med signifikant redusert LVEF. Pasienter bør monitoreres nøye for kliniske tegn og symptomer på kongestiv hjertesvikt. Baseline og periodisk evaluering av LVEF anbefales ved risiko for hjertedysfunksjon. QT-forlengelse og torsades de pointes: Er sett. Bør brukes med forsiktighet ved QT-forlengelse i anamnesen, hos pasienter som tar antiarytmika eller andre legemidler som kan gi QT-forlengelse, og ved preeksisterende hjertesykdom. Periodisk monitorering av EKG og vedlikehold av elektrolytter (f.eks. kalsium, magnesium og natrium) innenfor normalområdet anbefales. Aterotrombotiske hendelser: Hjerteinfarkt, myokardial iskemi, iskemisk hjerneslag og transitorisk iskemisk anfall er sett, inkl. fatale tilfeller. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har økt risiko for trombotiske hendelser eller som tidligere har hatt trombotiske hendelser. Pazopanib har ikke blitt studert hos pasienter som har hatt en slik hendelse de siste 6 måneder. Venøse tromboemboliske hendelser: Er sett i studier (inkl. venøs trombose og fatal lungeemboli). Forekomsten var høyere i STS-populasjonen (5%) sammenlignet med RCC-populasjonen (2%). Trombotisk mikroangiopati (TMA): Er sett ved bruk av pazopanib som monoterapi, i kombinasjon med bevacizumab og i kombinasjon med topotekan. Pazopanib skal seponeres permanent ved utvikling av TMA. Reversering av TMA-effektene er sett etter seponering. Pazopanib er ikke godkjent for bruk sammen med andre legemidler. Hemoragiske hendelser: Er sett, inkl. fatale tilfeller. Pazopanib er ikke studert hos pasienter som har hatt en historie med hemoptyse, hjerneblødning, eller klinisk signifikant gastrointestinalblødning i løpet av de siste 6 månedene. Bør brukes med forsiktighet ved signifikant blødningsrisiko. Aneurisme og arteriedisseksjon: Bruk av VEGF-hemmere hos pasienter med eller uten hypertensjon kan fremme dannelse av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner. Før oppstart med pazopanib må denne risikoen vurderes nøye ved risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i sykehistorien. Gastrointestinale (GI) perforasjoner og fistler: Tilfeller av GI-perforasjon eller fistler er sett, inkl. fatale perforasjonstilfeller. Bør brukes med forsiktighet ved risiko for dette. Sårtilheling: Det er ikke gjennomført studier som undersøker effekten på sårtilheling. Siden VEGF-hemmere kan redusere sårtilheling, bør pazopanibbehandling seponeres minst 7 dager før kirurgi. Beslutning om å gjenoppta behandlingen skal baseres på klinisk vurdering av tilstrekkelig sårtilheling. Skal seponeres ved sårruptur. Hypotyreoidisme: Er sett. Baseline laboratoriemålinger av thyreoideafunksjon anbefales og pasienter med hypotyreoidisme skal behandles iht. standard medisinsk praksis før oppstart av pazopanib. Alle pasienter bør følges nøye for tegn/symptomer på thyreoideadysfunksjon under behandling. Laboratoriemonitorering av thyreoideafunksjon bør utføres jevnlig og behandles iht. standard medisinsk praksis. Proteinuri: Er sett. Baseline og periodiske urinanalyser anbefales under behandling, og pasienter bør monitoreres for forverret proteinuri. Skal seponeres ved utvikling av nefrotisk syndrom. Tumorlysesyndrom (TLS): Er sett, inkl. fatale tilfeller. Ved hurtigvoksende tumorer, høy tumorbyrde, nedsatt nyrefunksjon eller dehydrering er risiko for TLS økt. Forebyggende tiltak, som behandling av økt urinsyrenivå og i.v. hydrering, bør vurderes før behandlingsstart. Pasienter med økt risiko skal overvåkes nøye og behandles som klinisk indisert. Pneumothorax: Tilfeller er sett i studier med pazopanib ved avansert STS. Pasienten bør observeres nøye for tegn/symptomer på pneumothorax. Infeksjoner: Infeksjoner (med eller uten nøytropeni), inkl. fatale, er sett. Kombinasjon med andre systemiske kreftbehandlinger: Studier av pazopanib i kombinasjon med pemetrexed og lapatinib ble tidlig avsluttet pga. bekymring for økt toksisitet og/eller dødelighet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Pazopanib er et substrat for CYP3A4, P-gp og BCRP. Samtidig bruk av den sterke CYP3A4- og P-gp-hemmeren ketokonazol øker gjennomsnittlig AUC og Cmax til pazopanib og bør unngås. Ved samtidig bruk vil en dosereduksjon av pazopanib til 400 mg daglig resultere i en eksponering som tilsvarer 800 mg daglig. Samtidig bruk av andre sterke CYP3A4-hemmere, P-gp eller BCRP bør også unngås pga. risiko for økt pazopanibeksponering. Dersom det ikke finnes annet medisinsk akseptabelt alternativ til en sterk CYP3A4-hemmer, bør pazopanibdosen reduseres til 400 mg daglig. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer skal unngås pga. risiko for redusert pazopanibeksponering. Tilfeller av hyperglykemi ved samtidig bruk av ketokonazol ersett. Samtidig bruk av UGT1A1-substrater må gjøres med forsiktighet siden pazopanib hemmer UGT1A1. Grapefruktjuice må unngås. Lapatinib er en potent BCRP-hemmer og dermed øker AUC og Cmax til pazopanib. In vitro hemmer pazopanib CYP1A2, CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2E1. Potensiell induksjon av human CYP3A4 er vist. Pazopanib har ingen klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til koffein (CYP1A2-substrat), warfarin (CYP2C9-substrat), eller omeprazol (CYP2C19-substrat) hos kreftpasienter. Pazopanib gir en økning på omtrent 30% i AUC og Cmax for midazolam (CYP3A4-substrat) og en økning på 33-64% i dekstrometorfan - dekstrofan-ratio i urin etter oral administrering av dekstrometorfan (CYP2D6-substrat). Kombinasjonen pazopanib 800 mg 1 gang daglig og paklitaksel 80 mg/m2 (CYP3A4- og CYP2C8-substrat) 1 gang ukentlig gir en gjennomsnittlig økning i AUC på 26% og økning i Cmax på 31% for paklitaksel. Videre kan det ikke utelukkes at pazopanib hemmer BCRP og P-gp i mage-tarmkanal. Det må utvises forsiktighet når pazopanib gis sammen med andre orale BCRP- og P-gp-substrater. Samtidig bruk av simvastatin øker forekomsten av forhøyet ALAT, og dersom dette oppstår må simvastatin seponeres og retningslinjer for dosering av pazopanib følges. Kombinasjon med andre statiner må gjøres med forsiktighet da tilsvarende påvirkning ikke kan utelukkes. Samtidig bruk av pazopanib og esomeprazol reduserer biotilgjengeligheten til pazopanib med ca. 40% (AUC og Cmax). Samtidig bruk av legemidler som øker gastrisk pH bør derfor unngås. Dersom samtidig bruk av en protonpumpehemmer (PPI) er nødvendig, bør pazopanib tas 1 gang daglig om kvelden uten mat sammen med PPI. Dersom samtidig bruk av en H2-reseptorantagonist er nødvendig, bør pazopanib tas uten mat minst 2 timer før eller minst 10 timer etter H2-reseptorantagonisten. Pazopanib skal tas minst 1 time før eller 2 timer etter korttidsvirkende antacida.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. Kvinner i fertil alder skal rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 2 uker etter den siste pazopanibdosen, og unngå å bli gravide. Mannlige pasienter (inkl. de som har fått utført vasektomi) skal bruke kondom ved samleie under behandling med pazopanib, og i minst 2 uker etter den siste dosen, for å unngå potensiell legemiddeleksponering til gravide partnere og kvinnelige partnere i fertil alder.
Amming: Sikker bruk under amming er ikke fastslått. Ukjent om pazopanib eller dets metabolitter utskilles i morsmelk. Data fra dyr på utskillelse av pazopanib i melk mangler. Amming skal opphøre under pazopanibbehandling.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer at mannlig og kvinnelig fertilitet kan påvirkes av pazopanibbehandling.

 

Bivirkninger

Nyrecellekarsinom

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeLeukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Mindre vanligePolycytemi
SjeldneTrombotisk mikroangiopati (inkl. trombotisk trombocytopenisk purpura og hemolytisk uremisk syndrom)
Endokrine
VanligeHypotyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
VanligeAbdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, munntørrhet, stomatitt, sår i munnen
Mindre vanligeAnalblødning, blødning i munnen, enterokutan fistel, gastrointestinal blødning, hematemese, hematochezi, hemoroideblødning, melena, pankreatitt, rektal blødning, retroperitoneal blødning, tykktarmsperforasjon, tynntarmsperforasjon, økt tarmaktivitet, øsofageal blødning, øvre gastrointestinalblødning
Generelle
Svært vanligeFatigue
VanligeAsteni, brystsmerte, mukositt, ødem
Mindre vanligeFrysninger, slimhinnelidelser
Hjerte
Mindre vanligeBradykardi, hjertedysfunksjon (inkl. venstre ventrikkel dysfunksjon, hjertesvikt og restriktiv kardiomyopati), hjerteinfarkt, hjerteiskemi
Hud
Svært vanligeAlopesi, endret hårfarge, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett
VanligeDepigmentering av hud, erytem, hyperhidrose, hypopigmentering av hud, kløe, tørr hud
Mindre vanligeErytematøst utslett, fotosensitivitetsreaksjon, generalisert kløe, generalisert utslett, hudeksfoliasjon, hudlidelse, kløende utslett, makuløst utslett, neglesykdom, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, papuløst utslett, vesikuløst utslett
Infeksiøse
VanligeInfeksjoner (med eller uten nøytropeni)
Mindre vanligeGingival infeksjon, infeksiøs peritonitt
Kar
Svært vanligeHypertensjon
VanligeVarmefølelse
Mindre vanligeBlødning, flushing, hypertensiv krise, venøs tromboembolisme (inkl. dyp venetrombose, lungeembolisme og trombose)
Ukjent frekvensAneurismer og arteriedisseksjoner
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeMenoragi, metroragi, vaginalblødning
Lever/galle
VanligeHyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon
Mindre vanligeGulsott, hepatotoksisitet, legemiddelindusert leverskade, leversvikt
Luftveier
VanligeDysfoni, dyspné, epistakse
Mindre vanligeHemoptyse, pneumothorax, pulmonal blødning, rhinoré
SjeldneInterstitiell lungesykdom/pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskelkramper, myalgi
Mindre vanligeMuskel-skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeDysgeusi, hodepine
VanligeLetargi, parestesi, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
Mindre vanligeHjerneblødning, hypoestesi, iskemisk hjerneslag, somnolens, transitorisk iskemisk attakk
SjeldnePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Nyre/urinveier
Svært vanligeProteinuri
Mindre vanligeUrinveisblødning
Psykiske
VanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeDehydrering, hypofosfatemi
Mindre vanligeHypomagnesemi
Ukjent frekvensTumorlysesyndrom
Svulster/cyster
Mindre vanligeSvulstsmerte
Undersøkelser
Svært vanligeØkt ALAT, økt ASAT
VanligeRedusert antall hvite blodceller, redusert vekt, unormal leverfunksjonstest, økt TSH i blod, økt amylase, økt bilirubin, økt blodtrykk, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT
Mindre vanligeForlenget QT-tid, redusert blodglukose, unormal thyreoideafunksjonstest, økt diastolisk blodtrykk, økt systolisk blodtrykk, økte leverenzymer, økte transaminaser
Øye
VanligeTåkesyn
Mindre vanligeMisfarging av øyevipper, netthinneløsning, retinal rift

Nøytropeni, trombocytopeni og palmar-plantar erytrodysestesisyndrom er sett oftere ved østasiatisk opprinnelse.

Nyrecellekarsinom

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
GenerelleFatigue
HudAlopesi, endret hårfarge, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett
KarHypertensjon
NevrologiskeDysgeusi, hodepine
Nyre/urinveierProteinuri
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserØkt ALAT, økt ASAT
Vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
EndokrineHypotyreoidisme
GastrointestinaleAbdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, munntørrhet, stomatitt, sår i munnen
GenerelleAsteni, brystsmerte, mukositt, ødem
HudDepigmentering av hud, erytem, hyperhidrose, hypopigmentering av hud, kløe, tørr hud
InfeksiøseInfeksjoner (med eller uten nøytropeni)
KarVarmefølelse
Lever/galleHyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon
LuftveierDysfoni, dyspné, epistakse
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, myalgi
NevrologiskeLetargi, parestesi, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringDehydrering, hypofosfatemi
UndersøkelserRedusert antall hvite blodceller, redusert vekt, unormal leverfunksjonstest, økt TSH i blod, økt amylase, økt bilirubin, økt blodtrykk, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT
ØyeTåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfePolycytemi
GastrointestinaleAnalblødning, blødning i munnen, enterokutan fistel, gastrointestinal blødning, hematemese, hematochezi, hemoroideblødning, melena, pankreatitt, rektal blødning, retroperitoneal blødning, tykktarmsperforasjon, tynntarmsperforasjon, økt tarmaktivitet, øsofageal blødning, øvre gastrointestinalblødning
GenerelleFrysninger, slimhinnelidelser
HjerteBradykardi, hjertedysfunksjon (inkl. venstre ventrikkel dysfunksjon, hjertesvikt og restriktiv kardiomyopati), hjerteinfarkt, hjerteiskemi
HudErytematøst utslett, fotosensitivitetsreaksjon, generalisert kløe, generalisert utslett, hudeksfoliasjon, hudlidelse, kløende utslett, makuløst utslett, neglesykdom, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, papuløst utslett, vesikuløst utslett
InfeksiøseGingival infeksjon, infeksiøs peritonitt
KarBlødning, flushing, hypertensiv krise, venøs tromboembolisme (inkl. dyp venetrombose, lungeembolisme og trombose)
Kjønnsorganer/brystMenoragi, metroragi, vaginalblødning
Lever/galleGulsott, hepatotoksisitet, legemiddelindusert leverskade, leversvikt
LuftveierHemoptyse, pneumothorax, pulmonal blødning, rhinoré
Muskel-skjelettsystemetMuskel-skjelettsmerter
NevrologiskeHjerneblødning, hypoestesi, iskemisk hjerneslag, somnolens, transitorisk iskemisk attakk
Nyre/urinveierUrinveisblødning
Stoffskifte/ernæringHypomagnesemi
Svulster/cysterSvulstsmerte
UndersøkelserForlenget QT-tid, redusert blodglukose, unormal thyreoideafunksjonstest, økt diastolisk blodtrykk, økt systolisk blodtrykk, økte leverenzymer, økte transaminaser
ØyeMisfarging av øyevipper, netthinneløsning, retinal rift
Sjeldne
Blod/lymfeTrombotisk mikroangiopati (inkl. trombotisk trombocytopenisk purpura og hemolytisk uremisk syndrom)
LuftveierInterstitiell lungesykdom/pneumonitt
NevrologiskePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Ukjent frekvens
KarAneurismer og arteriedisseksjoner
Stoffskifte/ernæringTumorlysesyndrom

Nøytropeni, trombocytopeni og palmar-plantar erytrodysestesisyndrom er sett oftere ved østasiatisk opprinnelse.

Bløtvevssarkom

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeLeukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Mindre vanligeTrombotisk mikroangiopati (inkl. trombotisk trombocytopenisk purpura og hemolytisk uremisk syndrom)
Endokrine
VanligeHypotyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
VanligeAbdominal distensjon, analblødning, blødning i munnen, dyspepsi, flatulens, munntørrhet
Mindre vanligeEnterokutan fistel, gastrointestinal blødning, mageblødning, melena, peritonitt, rektal blødning, retroperitoneal blødning, tynntarmsperforasjon, øsofageal blødning, øvre gastrointestinalblødning
Generelle
Svært vanligeFatigue
VanligeBrystsmerte, frysninger, ødem (inkl. perifert ødem, øyelokksødem)
Mindre vanligeAsteni, inflammasjon i mucosa (primært mukositt)
Hjerte
VanligeBradykardi, hjertedysfunksjon (inkl. hjertesvikt, restriktiv kardiomyopati), venstre ventrikkeldysfunksjon
Mindre vanligeHjerteinfarkt
Hud
Svært vanligeEksfoliativt utslett, endret hårfarge, hypopigmentering av hud
VanligeAlopesi, erytem, hyperhidrose, kløe, neglesykdom, tørr hud
Mindre vanligeFotosensitivitetsreaksjon, hudsår, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, papuløst utslett, utslett
Infeksiøse
VanligeGingival infeksjon
Kar
Svært vanligeHypertensjon
VanligeFlushing, varmefølelse, venøs tromboembolisme (inkl. dyp venetrombose, lungeemboli og trombose)
Mindre vanligeBlødning
Ukjent frekvensAneurismer og arteriedisseksjoner
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeMenoragi, vaginalblødning
Lever/galle
Mindre vanligeUnormal leverfunksjon
Luftveier
VanligeDysfoni, dyspné, epistakse, hikke, hoste, pneumothorax, pulmonal blødning
Mindre vanligeBronkial blødning, hemoptyse, orofaryngeal smerte, rhinoré
SjeldneInterstitiell lungesykdom/pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskel-skjelettsmerter, muskelkramper, myalgi
Mindre vanligeArtralgi
Nevrologiske
Svært vanligeDysgeusi, hodepine
VanligePerifer sensorisk nevropati, svimmelhet
Mindre vanligeHjerneblødning, parestesi, somnolens
Nyre/urinveier
Mindre vanligeProteinuri
Psykiske
VanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHypoalbuminemi, redusert appetitt
VanligeDehydrering
Mindre vanligeHypomagnesemi
Ukjent frekvensTumorlysesyndrom
Svulster/cyster
Svært vanligeSvulstsmerte
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt
VanligeUnormal kolesterol i blod, unormal øre-, nese- og halsundersøkelse, økt ALAT, økt ASAT, økt γ-GT
Mindre vanligeForlenget QT-tid, redusert blodplatetall, økt bilirubin
Øye
VanligeTåkesyn

Nøytropeni, trombocytopeni og palmar-plantar erytrodysestesisyndrom er observert oftere hos pasienter med østasiatisk opprinnelse.

Bløtvevssarkom

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
GenerelleFatigue
HudEksfoliativt utslett, endret hårfarge, hypopigmentering av hud
KarHypertensjon
NevrologiskeDysgeusi, hodepine
Stoffskifte/ernæringHypoalbuminemi, redusert appetitt
Svulster/cysterSvulstsmerte
UndersøkelserRedusert vekt
Vanlige
EndokrineHypotyreoidisme
GastrointestinaleAbdominal distensjon, analblødning, blødning i munnen, dyspepsi, flatulens, munntørrhet
GenerelleBrystsmerte, frysninger, ødem (inkl. perifert ødem, øyelokksødem)
HjerteBradykardi, hjertedysfunksjon (inkl. hjertesvikt, restriktiv kardiomyopati), venstre ventrikkeldysfunksjon
HudAlopesi, erytem, hyperhidrose, kløe, neglesykdom, tørr hud
InfeksiøseGingival infeksjon
KarFlushing, varmefølelse, venøs tromboembolisme (inkl. dyp venetrombose, lungeemboli og trombose)
LuftveierDysfoni, dyspné, epistakse, hikke, hoste, pneumothorax, pulmonal blødning
Muskel-skjelettsystemetMuskel-skjelettsmerter, muskelkramper, myalgi
NevrologiskePerifer sensorisk nevropati, svimmelhet
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringDehydrering
UndersøkelserUnormal kolesterol i blod, unormal øre-, nese- og halsundersøkelse, økt ALAT, økt ASAT, økt γ-GT
ØyeTåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfeTrombotisk mikroangiopati (inkl. trombotisk trombocytopenisk purpura og hemolytisk uremisk syndrom)
GastrointestinaleEnterokutan fistel, gastrointestinal blødning, mageblødning, melena, peritonitt, rektal blødning, retroperitoneal blødning, tynntarmsperforasjon, øsofageal blødning, øvre gastrointestinalblødning
GenerelleAsteni, inflammasjon i mucosa (primært mukositt)
HjerteHjerteinfarkt
HudFotosensitivitetsreaksjon, hudsår, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, papuløst utslett, utslett
KarBlødning
Kjønnsorganer/brystMenoragi, vaginalblødning
Lever/galleUnormal leverfunksjon
LuftveierBronkial blødning, hemoptyse, orofaryngeal smerte, rhinoré
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeHjerneblødning, parestesi, somnolens
Nyre/urinveierProteinuri
Stoffskifte/ernæringHypomagnesemi
UndersøkelserForlenget QT-tid, redusert blodplatetall, økt bilirubin
Sjeldne
LuftveierInterstitiell lungesykdom/pneumonitt
Ukjent frekvens
KarAneurismer og arteriedisseksjoner
Stoffskifte/ernæringTumorlysesyndrom

Nøytropeni, trombocytopeni og palmar-plantar erytrodysestesisyndrom er observert oftere hos pasienter med østasiatisk opprinnelse.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Doser av pazopanib opptil 2 g er evaluert i kliniske studier. Grad 3 tretthet (dosebegrensende toksisitet) og grad 3 hypertensjon er sett hver for seg hos 1/3 pasienter med doser på hhv. 2 g og 1 g daglig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent multi-target tyrosinkinasehemmer (TKI) som hemmer VEGFR-1, -2, og -3, PDGFR-α og -β, og c-KIT.
Absorpsjon: Cmax nås etter median 3,5 timer. Ingen konsekvent økning i AUC eller Cmax ved doser >800 mg. Administrering sammen med fettrikt eller -fattig måltid resulterer i omtrent fordobling av AUC og Cmax. Ved å knuse tabletten øker AUC med 46% og Cmax med omtrent 2 ganger, og Tmax reduseres med omtrent 2 timer.
Proteinbinding: >99%.
Halveringstid: 30,9 timer etter administrering av 800 mg.
Metabolisme: Hovedsakelig via CYP3A4, med mindre bidrag fra CYP1A2 og CYP2C8.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces, <4 % via urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Votrient, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg90 stk. (boks)
093072
H-resept
-
26248,70C
400 mg60 stk. (boks)
093083
H-resept
-
34986,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.12.2020