TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg/100 mg/100 mg: Hver tablett inneh.: Sofosbuvir 400 mg, velpatasvir 100 mg, voksilaprevir 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av kronisk hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon hos voksne.

Dosering

Behandling skal igangsettes og overvåkes av lege med erfaring med behandling av pasienter med HCV‑infeksjon.
Voksne: 1 tablett daglig. Anbefalt behandlingsvarighet som gjelder alle HCV-genotyper:

Pasientgruppe

Behandlingsvarighet

DAA1-naive pasienter uten cirrhose

8 uker

DAA1-naive pasienter med kompensert cirrhose

12 uker
8 uker kan vurderes ved genotype 3

DAA1-erfarne pasienter2 uten cirrhose eller med kompensert cirrhose

12 uker

1DAA: Direktevirkende antiviralt legemiddel. 2I kliniske studier har DAA-erfarne pasienter fått kombinasjonsbehandling som inneholder noen av de følgende: Daklatasvir, dasabuvir, elbasvir, grazoprevir, ledipasvir, ombitasvir, paritaprevir, sofosbuvir, velpatasvir, voksilaprevir (gitt sammen med sofosbuvir og velpatasvir i <12 uker).
Glemt dose/Oppkast: Dersom <18 timer er gått siden dosen skulle vært tatt, skal dosen tas så snart som mulig og deretter tas neste dose til vanlig tid. Dersom >18 timer er gått skal neste dose tas til vanlig tid. Dobbel dose skal ikke tas. Ved oppkast <4 timer etter inntak skal en ny dose tas.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Ikke anbefalt ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B eller C). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Data vedrørende sikkerhet er begrenset ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2) og terminal nyresykdom (ESRD) som krever hemodialyse. Kan brukes hos disse pasientene uten dosejustering når ingen andre relevante behandlingsalternativer er tilgjengelige. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhets- og effektdata mangler. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Skal tas med mat. Bør svelges hele. Skal ikke tygges eller knuses pga. bitter smak.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av potente P-gp- og/eller potente CYP450‑induktorer (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin og johannesurt). Samtidig bruk av rosuvastatin eller dabigatraneteksilat. Samtidig bruk av legemidler som inneholder etinyløstradiol, f.eks. kombinerte orale prevensjonsmidler eller vaginalringer.

Forsiktighetsregler

Livstruende alvorlig bradykardi og hjerteblokk er sett ved bruk av regimer som inneholder sofosbuvir i kombinasjon med amiodaron. Bradykardi har som regel oppstått innen timer eller dager, men også ≤2 uker etter oppstart av HCV-behandling. Samtidig behandling med amiodaron bør kun brukes når annen alternativ behandling med antiarytmika ikke tolereres eller er kontraindisert. Hvis samtidig behandling vurderes som nødvendig, anbefales det å la pasienten gjennomgå hjerteovervåking i kliniske omgivelser i de første 48 timene. Deretter bør hjertefrekvensen overvåkes daglig poliklinisk eller på egenhånd i ≥2 uker. Pga. amiodarons lange halveringstid bør også pasienter som har seponert amiodaron i løpet av de siste månedene gjennomgå hjerteovervåking som beskrevet ved oppstart med sofosbuvir. Pasienter som bruker, eller nylig har brukt, amiodaron bør advares om symptomer på bradykardi og hjerteblokk, og oppfordres til å kontakte lege umiddelbart ved ev. symptomer. HCV/HBV‑koinfeksjon: Data mangler. Tilfeller av HBV-reaktivering, noen fatale, er rapportert under/etter behandling med direktevirkende antivirale midler. HBV-screening bør utføres før behandlingsstart, og pasienten overvåkes og håndteres etter gjeldende kliniske retningslinjer. Levertransplanterte: Behandling skal vurderes ut fra individuell fordel/risiko, da sikkerhet og effekt ikke er undersøkt. Diabetes: Forbedret glukosekontroll og symptomatisk hypoglykemi kan oppstå etter behandlingsstart. Glukosenivåer bør monitoreres nøye, spesielt de første 3 månedene, og diabetesbehandlingen endres ved behov. Legen som er ansvarlig for diabetesbehandlingen bør informeres ved behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Kontraindikasjoner. Samtidig bruk av følgende P-gp- og/eller CYP-induktorer anbefales ikke pga. mulig redusert effekt av sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir: Efavirenz, modafinil, okskarbazepin og rifapentin. Samtidig bruk av sterke OATP1B-hemmere, som ciklosporin, anbefales ikke. Antacida bør tas 4 timer før/etter Vosevi. Kan tas samtidig/før/etter H2‑reseptorantagonister i en maks. dose tilsv. famotidin 40 mg 2 ganger daglig. Kan tas samtidig med protonpumpehemmere i en maks. dose tilsv. omeprazol 20 mg. Samtidig bruk av amiodaron og sofosbuvir kan gi alvorlig symptomatisk bradykardi. Brukes kun hvis ingen andre behandlingsalternativer er tilgjengelige. Nøye overvåkning anbefales. Digoksinkonsentrasjon kan øke ved samtidig bruk, og forsiktighet og overvåkning av terapeutisk konsentrasjon anbefales. Samtidig bruk av edoksaban anbefales ikke. Hvis bruk av en direkte Xa-hemmer anses nødvendig, kan apiksaban eller rivaroksaban vurderes. Nøye INR-overvåkning anbefales ved bruk av vitamin K-antagonister. Farmakokinetikken til legemidler som metaboliseres av leveren (f.eks. immunsuppressive legemidler som kalsineurinhemmere) kan påvirkes av endringer i leverfunksjonen under behandling med direktevirkende antivirale midler i forbindelse med behandling av HCV. Samtidig bruk av statiner (unntatt atorvastatin, maks. 20 mg, og pravastatin, maks. 40 mg) anbefales ikke. Ingen dosejustering av sofosbuvir eller ciklosporin/takrolimus er nødvendig ved oppstart av samtidig administrering. I etterkant kan nøye overvåkning og potensielt dosejustering av ciklosporin/takrolimus være påkrevet. Bruk sammen med visse hiv‑antiretrovirale regimer: Økt tenofovireksponering er påvist, særlig ved bruk sammen med et hiv-regime som inneholder tenofovir og en farmakokinetisk forsterker (ritonavir eller kobicistat). Risiko/fordel ved samtidig bruk bør vurderes, spesielt ved økt risiko for nyredysfunksjon. Pasienten bør overvåkes for tenofovirrelaterte bivirkninger. Se Felleskatalogteksten for nevnte legemidler/kombinasjoner mht. nyreovervåkning. Samtidig bruk av atazanavir eller ritonavir anbefales ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Ukjent.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme
VanligeAbdominalsmerte, oppkast, redusert appetitt
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeAngioødem
Ukjent frekvensStevens-Johnsons syndrom
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMyalgi
Mindre vanligeMuskelkramper
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
Undersøkelser
VanligeØkt bilirubin

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, oppkast, redusert appetitt
HudUtslett
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
UndersøkelserØkt bilirubin
Mindre vanlige
HudAngioødem
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
Ukjent frekvens
HudStevens-Johnsons syndrom

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Hemodialyse fjerner effektivt sofosbuvir, ekstraksjonsforhold 53%, men sannsynligvis ikke velpatasvir eller voksilaprevir som er sterkt bundet til plasmaproteiner.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sofosbuvir: Pangenotypisk hemmer av HCV NS5B RNA-avhengig RNA-polymerase, som er svært viktig for viral replikasjon. Nukleotid prodrug som gjennomgår intracellulær metabolisme med dannelse av farmakologisk aktivt uridinanalogtrifosfat (GS‑461203), som kan inkorporeres i HCV RNA av NS5B-polymerase og gi kjedeterminering. Aktiv metabolitt hemmer ikke humane DNA- og RNA‑polymeraser eller mitokondriell RNA‑polymerase. Velpatasvir: HCV‑hemmer som påvirker HCV NS5A-proteinet, som er nødvendig for viral replikasjon. Voksilaprevir: Pangenotypisk hemmer av HCV NS3/4A-protease, som fungerer som en ikke-kovalent, reversibel hemmer.
Absorpsjon: Sofosbuvir: Tmax ca. 2 timer, 4 timer for inaktiv hovedmetabolitt (GS‑331007). Velpatasvir og voksilaprevir: Tmax 4 timer.
Proteinbinding: Sofosbuvir: Ca. 61-65%. Velpatasvir og voksilaprevir: >99%.
Halveringstid: Sofosbuvir og GS-331007: Hhv. 0,5 og 29 timer. Velpatasvir: Ca. 17 timer. Voksilaprevir: Ca. 33 timer.
Metabolisme: Sofosbuvir: Metaboliseres i stor grad i lever. Velpatasvir og voksilaprevir: Metaboliseres i svært liten grad (hhv. 2% og 9%).
Utskillelse: Sofosbuvir: Ca. 80%, 14% og 2,5% i hhv. urin, feces og utåndet luft. Velpatasvir og voksilaprevir: Hovedsakelig i feces (94%).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Hold flasken tett lukket.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vosevi, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg/100 mg/100 mg28 stk. (flaske)
138505
H-resept
-
205653,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05/2020