Voraxaze

SERB


Middel mot metotreksattoksisitet.

V03A F09 (Glukarpidase)PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1000 enheter: Hvert hetteglass inneh.: Glukarpidase1 1000 enheter, laktose, trometamol, sinkacetatdihydrat. Etter rekonstituering: 1 ml inneholder 1000 enheter glukarpidase. 1Fremstilt i E. coli ved rekombinant DNA‑teknologi.


Indikasjoner

Reduksjon av toksisk plasmakonsentrasjon av metotreksat (MTX) hos voksne og barn (≥28 dager) som har forsinket eliminasjon av MTX eller risiko for MTX‑toksisitet.
Nye metoder
  • Kan innføres ID2021_044: Behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling.

Legemidler med aktuelle indikasjoner merkes med følgende statuser: Foreslått til metodevurdering, Til metodevurdering, Ikke videre til metodevurdering, Kan innføres, Kan innføres med vilkår, Skal ikke innføres og Annet.
NB! Status kan være oppdatert siden siste gjennomgang, og status og eventuell beslutningstekst bør derfor alltid sjekkes på nyemetoder.no. For status ‘Ikke videre til metodevurdering’ bør betydningen sjekkes på nyemetoder.no. Følg lenken fra Felleskatalogteksten til den enkelte metoden på nyemetoder.no


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Beregnet for bruk under tilsyn av helsepersonell. Lokale behandlingsprotokoller/retningslinjer bør om mulig brukes for å avgjøre når glukarpidase skal administreres, da MTX‑doser og infusjonsvarighet varierer. Anbefalinger for intervensjon med glukarpidase bør vurderes ved MTX‑plasmanivå >2 standardavvik fra gjennomsnittlig forventet MTX-ekskresjonskurve. Bør administreres innen 60 timer fra start av høydose MTX-infusjon, da livstruende toksisitet kanskje ikke kan forhindres etter dette. Iht. kliniske data er imidlertid glukarpidase fortsatt effektivt.
Anbefalinger for intervensjon med glukarpidase

MTX‑dose:

≤1 g/m2

1-8 g/m2

8-12 g/m2

Infusjonsvarighet:

I løpet av 36-42 timer

I løpet av 24 timer

I løpet av ≤6 timer

Timer etter start av MTX‑infusjon

Terskelkonsentrasjon av MTX i plasma (μmol/liter)

24 timer

-

-a

≥50

36 timer

-

≥30

≥30

42 timer

-

≥10

≥10

48 timer

≥5

≥5

≥5

aStart støttebehandling når ≥120 μmol/liter.Ytterligere veiledning ved kortvarig MTX‑infusjon:

MTX‑dose:

3‑3,5 g/m2

5 g/m2

Timer etter start av MTX‑infusjon

Terskelkonsentrasjon av MTX i plasma (μmol/liter)

24 timer

≥20

-

36 timer

-

≥10

48 timer

≥5

≥6

Anbefalt dose er 1 enkeltdose på 50 enheter/kg som i.v. bolusinjeksjon over 5 minutter. Ved fastslått forsinket MTX‑eliminasjon eller risiko for MTX‑toksisitet, bør glukarpidase administreres uten forsinkelse. Ved forsinket MTX‑eliminasjon er optimalt administreringstidspunkt innen 48-60 timer fra start av høydose MTX‑infusjon. Folinsyre bør ikke administreres 2 timer før/etter glukarpidase pga. potensiell interaksjon. Folinsyre er fortsatt nødvendig tidligst 2 timer etter glukarpidase, da intracellulær MTX fortsatt vil hemme folatreduksjon til aktiv form etter glukarpidasebehandling.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosereduksjon nødvendig.
  • Barn: Ingen dosereduksjon nødvendig. Ingen data for barn <28 dager.
Tilberedning/Håndtering Hvert hetteglass rekonstitueres med 1 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) umiddelbart før bruk. Skal ikke fortynnes videre. Sprøyte egnet til å trekke opp små volumer skal brukes ved opptrekk av oppløsningen fra hetteglasset. Det er ikke alltid mulig å trekke opp 1 ml, men opptrekk av minst 0,9 ml vil gi tilstrekkelig dose. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering I.v. som bolusinjeksjon over 5 minutter. Skyll i.v.‑linje før og etter administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Overvåkning av MTX-konsentrasjon, nyrefunksjon og rebound: MTX‑plasmakonsentrasjon og nyrefunksjon skal måles ved baseline og overvåkes under behandlingen med høydose MTX, iht. lokale retningslinjer. HPLC anbefales for å måle MTX‑konsentrasjoner etter glukarpidasebehandling. Nåværende immunanalyser er upålitelige, da inaktiv MTX‑metabolitt (DAMPA) dannet etter glukarpidasebehandling gir overestimering av MTX‑konsentrasjonen. Effekten av DAMPA-interferens vil avta over tid når DAMPA elimineres. I fravær av mer spesifikk HPLC‑analyse, bør folinsyredosen som brukes ≤48 timer etter glukarpidasebehandling baseres på MTX‑plasmakonsentrasjon målt før behandlingen. Bekreftende HPLC-data bør vurderes for å overvåke rebound i denne perioden. Immunanalyseresultater er pålitelige hos de fleste >48 timer etter glukarpidasebehandling, og kan brukes til justering av folinsyredosen og til å overvåke rebound. Nyreskade/nyresvikt: Glukarpidase reverserer ikke eksisterende nyreskade/nyresvikt som følge av MTX‑administrering. Annen støttebehandling som hydrering og urinalkalisering bør startes ved oppstart av MTX‑administrering og fortsette iht. lokale behandlingsretningslinjer. Overfølsomhet: Allergiske overfølsomhetsreaksjoner/infusjonsrelaterte reaksjoner kan oppstå. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på anafylaksi/akutt allergisk reaksjon. Medisinsk støttebehandling må være lett tilgjengelig.

Interaksjoner

Glukarpidase kan redusere folinsyrekonsentrasjonen og effekten av folinsyreredning hvis ikke anbefalt dosering følges, se Dosering. Glukarpidase kan også redusere konsentrasjonen av andre folatanaloger/folatanaloge metabolske hemmere.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Skal bare brukes hvis det er helt nødvendig. MTX er kontraindisert hos gravide, og glukarpidase antas ikke å utgjøre ekstra risiko hos gravide som får MTX.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen/begrensede data. Det er ukjent om glukarpidase påvirker fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingObservasjon. Støttebehandling.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringRekombinant bakterieenzym.
VirkningsmekanismeHydrolyserer karboksylterminal glutamatrest fra folsyre og relaterte substanser som MTX. Omdanner MTX til inaktive metabolitter (DAMPA, glutamat) som metaboliseres i leveren. Gir alternativ eliminasjonsvei for MTX ved nedsatt nyrefunksjon ved høydose MTX‑behandling. Krysser ikke cellemembranen og motvirker ikke intracellulære antineoplastiske effekter av høydose MTX.
FordelingVd 3,55 liter.
HalveringstidAktivitetsnivå: Gjennomsnittlig eliminasjons t1/2 er 5,6 timer. Total serumkonsentrasjon: Gjennomsnittlig t1/2 er 9 timer.
MetabolismeNedbrytning til små peptider og aminosyrer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist for 24 timer ved 2-8°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være ≤24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Voraxaze, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1000 enheter 1 stk. (hettegl.)
386775
- 353 346,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Voraxaze PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1000 enheter

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.01.2022


Sist endret: 09.06.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)