Vocabria

ViiV Healthcare


Antiviralt middel, integrasehemmer.

J05A J04 (Kabotegravir)DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 600 mg: Hvert hetteglass inneh.: Kabotegravir 600 mg, mannitol, polysorbat 20, makrogol, vann til injeksjonsvæske.


TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg: Hver tablett inneh.: Kabotegravirnatrium tilsv. kabotegravir 30 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

I kombinasjon med rilpivirin, til behandling av humant immunsviktvirus type 1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert (hiv-1 RNA <50 kopier/ml) på et stabilt antiretroviralt regime uten eksisterende eller tidligere tegn på viral resistens mot, og ingen tidligere virologisk svikt med, legemidler i NNRTI- og INI-gruppen.

Dosering

Skal forskrives av lege med erfaring innen behandling av hiv-infeksjon.
Tabletter: Oral innledning: 30 mg 1 gang daglig i kombinasjon med 25 mg oralt rilpivirin. Før oppstart av Vocabria-injeksjon skal kabotegravirtabletter, sammen med rilpivirintabletter, tas i ca. 1 måned (minst 28 dager) for å vurdere hvordan kabotegravir og rilpivirin tolereres.
Depotinjeksjonsvæske:i.m. injeksjon med 600 mg (3 ml) kabotegravir. Injeksjoner med kabotegravir og rilpivirin skal administreres på adskilte gluteale injeksjonssteder ved samme injeksjonsbesøk. Innledende injeksjoner med 1 måneds intervall: 600 mg i.m. på den siste dagen med oral innledning (måned 2). 1 måned senere (måned 3) gis en 600 mg i.m. injeksjon (andre innledende injeksjon). Den andre innledende injeksjonen kan gis opptil 7 dager før eller etter planlagt doseringsdato. Påfølgende injeksjoner gis med 2 måneders intervall: Etter innledende injeksjoner er anbefalt påfølgende injeksjonsdose 600 mg i.m. (måned 5) administrert hver 2. måned. Injeksjonen kan gis opptil 7 dager før eller etter planlagt doseringsdato. Anbefalt oral innledning og plan for i.m. injeksjon hver 2. måned hos voksne:

 

Oral innledning

Innledende injeksjoner
(1 måneds intervall)

Påfølgende injeksjoner
(2 måneders intervall)

Legemiddel

I måned 1 (minst 28 dager)

I måned 2 og måned 3

Fra og med måned 5

Vocabria

30 mg 1 gang daglig

600 mg

600 mg

Rilpivirin

25 mg 1 gang daglig

900 mg

900 mg

Seponering: Etter seponering må et alternativt, fullstendig suppressivt, antiretroviralt regime etableres senest 2 måneder etter siste injeksjon.
Glemt/Uteblitt dose: Tabletter: Glemt dose skal tas så snart som mulig, forutsatt at neste dose ikke skal tas i løpet av de neste 12 timene. Depotinjeksjonsvæske: Pasienter som går glipp av et planlagt injeksjonsbesøk skal revurderes klinisk for å sikre at det er relevant å gjenoppta behandlingen. Uteblitt injeksjon ved dosering hver 2. måned: Ved utsettelse av planlagt injeksjon mer enn 7 dager, kan oral behandling brukes som erstatning for 1 injeksjonsbesøk. Den første dosen med oral behandling tas 2 måneder (+/- 7 dager) etter siste injeksjonsdose. Injeksjonsdosering skal gjenopptas den dagen oral dosering er fullført. Doseanbefalinger etter uteblitte injeksjoner eller oral behandling for pasienter ved dosering hver 2. måned:

Uteblitt
injeksjonsbesøk

Tid siden
siste injeksjon

Anbefaling (alle injeksjoner er 3 ml)

Injeksjon 2 (måned 3)

≤2 måneder

Fortsett med 600 mg injeksjon snarest mulig, og fortsett med plan for injeksjon hver 2. måned.

 

>2 måneder

Gi pasienten en innledende dose på 600 mg, etterfulgt av en andre 600 mg innledende injeksjon én måned senere. Følg deretter plan for injeksjon hver 2. måned.

Injeksjon 3 eller senere
(fra og med måned 5)

≤3 måneder

Fortsett med 600 mg injeksjon snarest mulig og fortsett deretter med plan for injeksjon hver 2. måned.

 

>3 måneder

Gi pasienten en innledende dose på 600 mg, etterfulgt av en andre 600 mg innledende injeksjon én måned senere. Følg deretter plan for injeksjon hver 2. måned.

Ved varighet av oral terapi utover 2 måneder anbefales alternativt oralt regime.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ikke undersøkt hos pasienter med nyresykdom i endestadiet som mottar nyreerstattende behandling. Barn og ungdom <18 år: Ingen data. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre >65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Begrensede data.
Tilberedning/Håndtering: Depotinjeksjonsvæske: Hetteglasset ristes kraftig i 10 sekunder. Suspensjonen skal se homogen ut.
Administrering: Se pakningsvedlegget. Skal administreres sammen med rilpivirin. Depotinjeksjonsvæske: I.m. i ventrogluteal (anbefalt) eller dorsogluteal muskel. Skal administreres av helsepersonell. Tabletter: Skal tas med mat, da den tas samtidig med rilpivirin.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk med rifampicin, rifapentin, karbamazepin, okskarbazepin, fenytoin eller fenobarbital.

Forsiktighetsregler

Virologisk svikt: Baseline-faktorene arkivert rilpivirin resistensmutasjoner, hiv-1 subtype A6/A1, eller BMI ≥30 kg/m2 kan øke risiko for virologisk svikt. Det må utvises forsiktighet hos pasienter med disse faktorene, og med ufullstendig eller usikker behandlingshistorie uten resistensanalyser før behandling. Overfølsomhetsreaksjoner: Er sett i forbindelse med andre integrasehemmere. Legen skal være oppmerksom og seponere kabotegravir og andre mistenkte legemidler umiddelbart ved tegn/symptomer på overfølsomhet (herunder, men ikke begrenset til, kraftig utslett, eller utslett ledsaget av feber, generell sykdomsfølelse, tretthet, muskel- eller leddsmerter, blemmer, sår i munnhulen, konjunktivitt, hevelser i ansiktet, hepatitt, eosinofili eller angioødem). Levertoksisitet: Er sett hos et begrenset antall pasienter med eller uten kjent preeksisterende leversykdom. Overvåkning av kjemiske leverprøver anbefales, og kabotegravir skal seponeres ved mistanke om levertoksisitet. HBV/HCV-koinfeksjon: Pasienter med hepatitt B-koinfeksjon ble ekskludert fra studiene. Kabotegravir er ikke anbefalt ved hepatitt B-koinfeksjon. Legen skal følge gjeldende behandlingsretningslinjer for håndtering av hiv-infeksjon hos pasienter med hepatitt B-koinfeksjon. Det er begrensede data ved hepatitt C-koinfeksjon, og overvåkning av leverfunksjon anbefales. Overføring av hiv: Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling reduserer risikoen for seksuell overføring av hiv-infeksjon betydelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Immunt reaktiveringssyndrom: Hos hiv-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av antiretroviral kombinasjonsterapi (CART), kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og medføre alvorlige kliniske tilstander, eller forverring av symptomer. Slike reaksjoner har særlig vært sett i løpet av de første ukene eller månedene etter oppstart av CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus-retinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner samt Pneumocystis jirovecii-pneumoni. Ethvert symptom på inflammasjon bør utredes, og om nødvendig bør behandling startes. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves sykdom og autoimmun hepatitt) kan forekomme i den immune reaktiveringsfasen. Tidspunktet for utbrudd er variabelt, og kan være mange måneder etter behandlingsstart. Opportunistiske infeksjoner: Pasienten skal informeres om at preparatet ikke kurerer hiv-infeksjonen, og at de fremdeles kan få opportunistiske infeksjoner og andre hiv-infeksjonsrelaterte komplikasjoner. Pasienten skal derfor fortsatt være under nøye klinisk overvåkning av lege med erfaring innen behandling av disse ledsagende hiv-sykdommene. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet, tretthet og døsighet er sett. Det skal tas høyde for pasientens kliniske tilstand ved vurdering av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tabletter: Antiacida som inneholder polyvalente kationer anbefales tatt minst 2 timer før eller 4 timer etter. Depotinjeksjonsvæske: Rifabutin kan gi reduksjon av kabotegravirkonsentrasjon i plasma. Samtidig bruk skal unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Ukjent effekt.
Amming: Utskilles i morsmelk. Kan forekomme i morsmelk i >12 måneder etter siste injeksjon.
Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier indikerer ingen effekt.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Generelle
Svært vanlige Feber, reaksjon på injeksjonsstedet (smerte og ubehag, nodulus, indurasjon)
Vanlige Asteni, fatigue, malaise, reaksjon på injeksjonsstedet (hevelse, erytem, kløe, blåmerke, varme, hematom)
Mindre vanlige Reaksjon på injeksjonsstedet (cellulitt, abscess, anestesi, blødning, misfarging)
Hud
Vanlige Utslett
Lever/galle
Mindre vanlige Hepatotoksisitet
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Myalgi
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Svimmelhet
Mindre vanlige Somnolens, vasovagal reaksjon (reaksjon på injeksjonen)
Psykiske
Vanlige Angst, depresjon, insomni, unormale drømmer
Undersøkelser
Vanlige Økt vekt
Mindre vanlige Økt bilirubin i blod, økte transaminaser
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Feber, reaksjon på injeksjonsstedet (smerte og ubehag, nodulus, indurasjon)
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, malaise, reaksjon på injeksjonsstedet (hevelse, erytem, kløe, blåmerke, varme, hematom)
Hud Utslett
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Nevrologiske Svimmelhet
Psykiske Angst, depresjon, insomni, unormale drømmer
Undersøkelser Økt vekt
Mindre vanlige
Generelle Reaksjon på injeksjonsstedet (cellulitt, abscess, anestesi, blødning, misfarging)
Lever/galle Hepatotoksisitet
Nevrologiske Somnolens, vasovagal reaksjon (reaksjon på injeksjonen)
Undersøkelser Økt bilirubin i blod, økte transaminaser

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Støttende med egnet overvåkning etter behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer hiv-integrase ved å binde seg til integrasens aktive sete og blokkere trinnet for strengoverføring i retroviral deoksyribonukleinsyre (DNA)-integrasjon, som er vesentlig for hiv-replikeringssyklusen.
Absorpsjon: Tabletter: Tmax 3 timer.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Vd er 12,3 liter.
Halveringstid: 41 timer. Steady state nås etter 7 dager. Registrerbar clearance på 0,21 liter/time.
Metabolisme: Primært gjennom glukuronidering via UGT1A1 med en liten UGT1A9-komponent.
Utskillelse: 47% uforandret i feces. Ukjent om alt eller deler av dette er uabsorbert aktiv substans eller biliær utskillelse av det glukuronid-konjugatet som kan brytes videre ned og danne modersubstansen i tarmlumen. 27% i urin, primært som glukuronidmetabolitt.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet hetteglass: Skal ikke fryses. Suspensjon i sprøyte: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 2 timer ved 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart etter at suspensjonen er trukket opp i sprøyten.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vocabria, DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
600 mg 3 ml (hettegl.)
580172
-
-
17302,80 C

Vocabria, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
30 mg 30 stk. (boks)
592098
-
-
9390,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.12.2020