Antiviralt middel, integrasehemmer.

J05A J04 (Kabotegravir)DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 600 mg: Hvert hetteglass (3 ml) inneh.: Kabotegravir 600 mg, mannitol, polysorbat 20, makrogol, vann til injeksjonsvæske.


TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg: Hver tablett inneh.: Kabotegravirnatrium tilsv. kabotegravir 30 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tabletter: I kombinasjon med rilpivirin-tabletter, til kortvarig behandling av humant immunsviktvirus type 1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert (hiv-1 RNA <50 kopier/ml) på et stabilt antiretroviralt regime uten eksisterende eller tidligere tegn på viral resistens mot, og ingen tidligere virologisk svikt med, legemidler i NNRTI- og INI-gruppen. Oral innledning for å vurdere hvordan Vocabria og rilpivirin tolereres forut for administrering av langtidsvirkende kabotegravir-injeksjon pluss langtidsvirkende rilpivirin-injeksjon, og oral terapi for voksne som vil gå glipp av planlagt dose med kabotegravir-injeksjon pluss rilpivirin-injeksjon. Depotinjeksjonsvæske: I kombinasjon med rilpivirin-injeksjon, til behandling av humant immunsviktvirus type 1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert (hiv-1 RNA <50 kopier/ml) på et stabilt antiretroviralt regime uten eksisterende eller tidligere tegn på viral resistens mot, og ingen tidligere virologisk svikt med, legemidler i NNRTI- og INI-gruppen.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Humant immunsviktvirus (hiv)

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Skal forskrives av lege med erfaring innen behandling av hiv-infeksjon. Kabotegravirbehandling kan startes og tolerabiliteten vurderes med enten tabletter eller depotinjeksjon.
Tabletter
Oral startbehandling hos voksne: Før oppstart med kabotegravirinjeksjoner skal kabotegravirtabletter tas sammen med rilpivirintabletter i ca. 1 måned (minst 28 dager), for å vurdere hvordan kombinasjonen tolereres. 1 kabotegravirtablett à 30 mg og 1 rilpivirintablett à 25 mg tas 1 gang daglig. Doseringsplan for oral startbehandling hos voksne:

Legemiddel

I én måned (minst 28 dager), etterfulgt av innledende injeksjon

Kabotegravir

30 mg 1 gang daglig

Rilpivirin

25 mg 1 gang daglig

Depotinjeksjonsvæske
1 i.m. injeksjon med 600 mg (3 ml) kabotegravir. Injeksjoner med kabotegravir og rilpivirin skal administreres på adskilte gluteale injeksjonssteder ved samme injeksjonsbesøk. Innledende injeksjoner med 1 måneds intervall: 600 mg i.m. på den siste dagen med nåværende antiretroviral behandling eller med oral innledning. 1 måned senere gis en 600 mg i.m. injeksjon (andre innledende injeksjon). Den andre innledende injeksjonen kan gis opptil 7 dager før eller etter planlagt doseringsdato. Påfølgende injeksjoner gis med 2 måneders intervall: Etter innledende injeksjoner er anbefalt påfølgende injeksjonsdose 600 mg i.m. administrert hver 2. måned. Injeksjonen kan gis opptil 7 dager før eller etter planlagt doseringsdato. Anbefalt doseringsplan for i.m. injeksjon hver 2. måned hos voksne:

Legemiddel

Innledende injeksjoner

Påfølgende injeksjoner

 

Start injeksjon på siste dag av nåværende ART-behandling eller oral startbehandling (hvis det brukes). 1 måned senere skal en 2. innledende injeksjon administreres.

2 måneder etter siste innledende injeksjon og hver 2. måned

Kabotegravir

600 mg

600 mg

Rilpivirin

900 mg

900 mg

SeponeringEtter seponering må et alternativt, fullstendig suppressivt, antiretroviralt regime etableres senest 2 måneder etter siste injeksjon.
Glemt/Uteblitt dose Tabletter: Glemt dose skal tas så snart som mulig, forutsatt at neste dose ikke skal tas i løpet av de neste 12 timene. Dersom pasienten kaster opp <4 timer etter dosering, skal 1 ny kabotegravirtablett tas. Dersom pasienten kaster opp >4 timer etter dosering, trengs det ikke ytterligere kabotegravirdose før den neste vanlige planlagte dosen. Depotinjeksjonsvæske: Pasienter som går glipp av et planlagt injeksjonsbesøk skal revurderes klinisk for å sikre at det er relevant å gjenoppta behandlingen. Uteblitt injeksjon ved dosering hver 2. måned: Ved utsettelse av planlagt injeksjon mer enn 7 dager, kan oral behandling brukes som erstatning for 1 injeksjonsbesøk. Begrensede data er tilgjengelig om oralt overgangsregime med annen fullstendig suppressiv antiretroviral behandling (ART) (primært INI-basert). Den første dosen med oral behandling tas 2 måneder (+/- 7 dager) etter siste injeksjonsdose. Injeksjonsdosering skal gjenopptas den dagen oral dosering er fullført. Doseanbefalinger etter uteblitte injeksjoner eller oral behandling for pasienter ved dosering hver 2. måned:

Uteblitt
injeksjonsbesøk

Tid siden
siste injeksjon

Anbefaling (alle injeksjoner er 3 ml)

Injeksjon 2

≤2 måneder

Fortsett med 600 mg injeksjon snarest mulig, og fortsett med plan for injeksjon hver 2. måned.

 

>2 måneder

Gi pasienten en innledende dose på 600 mg, etterfulgt av en andre 600 mg innledende injeksjon én måned senere. Følg deretter plan for injeksjon hver 2. måned.

Injeksjon 3 eller senere

≤3 måneder

Fortsett med 600 mg injeksjon snarest mulig og fortsett deretter med plan for injeksjon hver 2. måned.

 

>3 måneder

Gi pasienten en innledende dose på 600 mg, etterfulgt av en andre 600 mg innledende injeksjon én måned senere. Følg deretter plan for injeksjon hver 2. måned.

Ved varighet av oral terapi utover 2 måneder anbefales alternativt oralt regime.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ikke undersøkt hos pasienter med nyresykdom i endestadiet som mottar nyreerstattende behandling.
  • Barn og ungdom <18 år: Ingen data. Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre >65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Begrensede data.
Tilberedning/Håndtering Depotinjeksjonsvæske: Hetteglasset ristes kraftig i 10 sekunder. Suspensjonen skal se homogen ut.
Administrering Se pakningsvedlegget. Skal administreres sammen med rilpivirin. Depotinjeksjonsvæske: I.m. i ventrogluteal (anbefalt) eller dorsogluteal muskel. Skal administreres av helsepersonell. Tabletter: Skal tas med mat, da den tas samtidig med rilpivirin.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk med rifampicin, rifapentin, karbamazepin, okskarbazepin, fenytoin eller fenobarbital.

Forsiktighetsregler

Virologisk svikt: Baseline-faktorene arkivert rilpivirin resistensmutasjoner, hiv-1 subtype A6/A1, eller BMI ≥30 kg/m2 kan øke risiko for virologisk svikt. Tilgjengelige data indikerer at virologisk svikt oppstår oftere når disse pasientene behandles med dosering hver 2. måned sammenlignet med månedlig dosering. Det må utvises forsiktighet hos pasienter med disse faktorene, og med ufullstendig eller usikker behandlingshistorie uten resistensanalyser før behandling. Overfølsomhetsreaksjoner: Er sett i forbindelse med integrasehemmere, inkl. kabotegravir. Vocabria og andre mistenkte legemidler bør seponeres umiddelbart ved tegn/symptomer på overfølsomhet (herunder, men ikke begrenset til, kraftig utslett, eller utslett ledsaget av feber, generell sykdomsfølelse, tretthet, muskel- eller leddsmerter, blemmer, sår i munnhulen, konjunktivitt, hevelser i ansiktet, hepatitt, eosinofili eller angioødem). Levertoksisitet: Er sett hos et begrenset antall pasienter med eller uten kjent preeksisterende leversykdom. Overvåkning av kjemiske leverprøver anbefales, og kabotegravir skal seponeres ved mistanke om levertoksisitet. HBV/HCV-koinfeksjon: Pasienter med hepatitt B-koinfeksjon ble ekskludert fra studiene. Kabotegravir er ikke anbefalt ved hepatitt B-koinfeksjon. Legen skal følge gjeldende behandlingsretningslinjer for håndtering av hiv-infeksjon hos pasienter med hepatitt B-koinfeksjon. Det er begrensede data ved hepatitt C-koinfeksjon, og overvåkning av leverfunksjon anbefales. Immunt reaktiveringssyndrom: Hos hiv-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av antiretroviral kombinasjonsterapi (CART), kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og medføre alvorlige kliniske tilstander, eller forverring av symptomer. Slike reaksjoner har særlig vært sett i løpet av de første ukene eller månedene etter oppstart av CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus-retinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner samt Pneumocystis jirovecii-pneumoni. Ethvert symptom på inflammasjon bør utredes, og om nødvendig bør behandling startes. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves sykdom og autoimmun hepatitt) kan forekomme i den immune reaktiveringsfasen. Tidspunktet for utbrudd er variabelt, og kan være mange måneder etter behandlingsstart. Opportunistiske infeksjoner: Pasienten skal informeres om at preparatet ikke kurerer hiv-infeksjonen, og at de fremdeles kan få opportunistiske infeksjoner og andre hiv-infeksjonsrelaterte komplikasjoner. Pasienten skal derfor fortsatt være under nøye klinisk overvåkning av lege med erfaring innen behandling av disse ledsagende hiv-sykdommene. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet, tretthet og døsighet er sett. Det skal tas høyde for pasientens kliniske tilstand ved vurdering av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Tabletter:Antiacida som inneholder polyvalente kationer anbefales tatt minst 2 timer før eller 4 timer etter. Depotinjeksjonsvæske: Rifabutin kan gi reduksjon av kabotegravirkonsentrasjon i plasma. Samtidig bruk skal unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Ukjent effekt.
AmmingUtskilles i morsmelk. Kan forekomme i morsmelk i >12 måneder etter siste injeksjon. For å unngå at spedbarn smittes anbefales det at hiv-smittede kvinner ikke ammer.
FertilitetIngen humane data. Dyrestudier indikerer ingen effekt.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingStøttende med egnet overvåkning etter behov.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer hiv-integrase ved å binde seg til integrasens aktive sete og blokkere trinnet for strengoverføring i retroviral deoksyribonukleinsyre (DNA)-integrasjon, som er vesentlig for hiv-replikeringssyklusen.
AbsorpsjonTabletter: Tmax 3 timer.
Proteinbinding>99%.
FordelingVd er 12,3 liter.
Halveringstid41 timer. Steady state nås etter 7 dager. Registrerbar clearance på 0,21 liter/time.
MetabolismePrimært gjennom glukuronidering via UGT1A1 med en liten UGT1A9-komponent.
Utskillelse47% uforandret i feces. Ukjent om alt eller deler av dette er uabsorbert aktiv substans eller biliær utskillelse av det glukuronid-konjugatet som kan brytes videre ned og danne modersubstansen i tarmlumen. 27% i urin, primært som glukuronidmetabolitt.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet hetteglass: Skal ikke fryses. Suspensjon i sprøyte: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 2 timer ved 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart etter at suspensjonen er trukket opp i sprøyten.

 

Pakninger, priser og refusjon

Vocabria, DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
600 mg 1 stk. (hettegl.)
580172

H-resept

17 302,80 C

Vocabria, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
30 mg 30 stk. (boks)
592098

H-resept

9 390,90 C

SPC (preparatomtale)

Vocabria DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 600 mg

Vocabria TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.01.2023


Sist endret: 10.08.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)