Vizimpro

Pfizer

Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

ATC-nr.: L01X E47

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 45 mg: Hver tablett inneh.: Dakomitinibmonohydrat tilsv. dakomitinib 15 mg, resp. 30 mg og 45 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin aluminiumslakk (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Som monoterapi for førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med epidermal vekstfaktor (EGFR)-aktiverende mutasjoner.

Dosering

Behandling skal startes opp og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling. EGFR-mutasjonsstatus skal fastslås før behandlingsstart.
Voksne: 45 mg 1 gang daglig, til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet oppstår.
Dosejustering ved bivirkninger: Kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og toleranse. Anbefalt startdose: 45 mg 1 gang daglig. 1. dosereduksjon: 30 mg 1 gang daglig. 2. dosereduksjon: 15 mg 1 gang daglig.
Dosejustering og håndtering av spesifikke bivirkninger:

Bivirkninger

 

Dosejustering

Interstitiell
lungesykdom
(ILD/pneumonitt)

 

Opphold i behandling under diagnostisk evaluering av ILD/pneumonitt. Dakomitinib skal seponeres permanent hvis ILD/pneumonitt bekreftes.

Diaré

 

Ved grad 1 diaré er dosejustering ikke nødvendig. Start behandling med antidiarroika (f.eks. loperamid) ved første diaréutbrudd. Oppmuntre til tilstrekkelig oralt væskeinntak.
Ved grad 2 diaré som ikke forbedres til grad ≤1 innen 24 timer vha. antidiarroika og tilstrekkelig oralt væskeinntak, skal dakomitinib seponeres. Ved bedring til grad ≤1, gjenoppta dakomitinib til samme dosenivå. Reduksjon med ett dosenivå kan også vurderes.
Ved grad ≥3 diaré skal dakomitinib seponeres. Behandle med antidiarroika og tilstrekkelig oralt væskeinntak, i.v. væsker eller elektrolytter etter behov. Ved bedring til grad ≤1, gjenoppta dakomitinib med en reduksjon på ett dosenivå.

Hudrelaterte
bivirkninger

 

Ved grad 1 utslett eller erytematøse hudlidelser er dosejustering ikke nødvendig. Start behandling med f.eks. antibiotika, topikale steroider og bløtgjørende midler.
Ved grad 1 eksfolierende hudlidelser er dosejustering ikke nødvendig. Start behandling med f.eks. orale antibiotika og topikale steroider.
Ved grad 2 utslett, erytematøse eller eksfolierende hudlidelser er dosejustering ikke nødvendig. Start eller trapp opp behandling med f.eks. orale antibiotika og topikale steroider. Hvis grad 2 utslett, erytematøse eller eksfolierende hudlidelser vedvarer i 72 timer til tross for behandling, skal dakomitinib seponeres. Ved bedring til grad ≤1, gjenoppta dakomitinib til samme dosenivå. Reduksjon med ett dosenivå kan også vurderes.
Ved grad ≥3 utslett, erytematøse eller eksfolierende hudlidelser skal dakomitinib seponeres. Start eller fortsett behandling, og/eller gi ytterligere behandling med f.eks. bredspektrede i.v. eller orale antibiotika og topikale steroider. Ved bedring til grad ≤1, gjenoppta dakomitinib med en reduksjon på ett dosenivå.

Andre

 

Ved grad 1 eller 2 toksisitet er dosejustering ikke nødvendig.
Ved grad ≥3 toksisitet, seponer dakomitinib til symptomene bedres til grad ≤2. Ved bedring, gjenoppta dakomitinib med en reduksjon på ett dosenivå.

Glemt dose/oppkast: Ved glemt dose/oppkast skal ekstra dose ikke tas. Neste dose tas til vanlig tid neste dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett/moderat nedsatt nyrefunksjon (Child-Pugh A/B). Behandling er ikke undersøkt og anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett/moderat nedsatt nyrefunksjon. Begrensede og ingen data ved hhv. alvorlig nedsatt nyrefunksjon og hemodialyse, og ingen doseanbefaling kan gis. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering kreves.
Administrering: Dosen bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved vurdering av EGFR-mutasjonsstatus: Det er viktig med en godt validert og robust metode for å unngå falskt negative/positive funn. Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt: ILD/pneumonitt, inkl. fatal, er sett. Pasienter med tidligere ILD er ikke undersøkt. Ved akutt utbrudd eller uforklarlig forverring av lungesymptomer bør grundig vurdering utføres for å utelukke ILD/pneumonitt. Behandling skal seponeres inntil symptomene er utredet, se tabell i Dosering ovenfor. Diaré: Diaré, inkl. alvorlig diaré, er sett svært ofte. Diaré kan gi dehydrering med/uten nedsatt nyrefunksjon, og være dødelig uten tilstrekkelig behandling. Proaktiv behandling av diaré bør startes ved 1. tegn, spesielt innen de første 2 ukene etter oppstart med dakomitinib. Doseavbrudd og/eller -reduksjon av dakomitinib kan være nødvendig, se tabell i Dosering ovenfor. Tilstrekkelig oralt væskeinntak bør opprettholdes, og dehydrerte pasienter kan ha behov for væske- og elektrolyttbehandling i.v. Hudrelaterte bivirkninger: Utslett, erytematøse og eksfolierende hudlidelser er sett. Tørr hud kan forebygges med fuktighetskremer. Ved utslett, bør behandling med topikal antibiotika, bløtgjørende midler og topikale steroider igangsettes, se tabell i Dosering ovenfor. Doseavbrudd og/eller -reduksjon av dakomitinib kan være nødvendig. Utslett, erytematøse og eksfolierende hudlidelser kan oppstå eller forverres på soleksponerte hudområder. Dekkende klær og solkrem før soleksponering bør brukes. Levertoksisitet og økning av transaminaser: Økte transaminaser (ALAT, ASAT, transaminaser) er sett. Levertoksisitet, inkl. fatal, er sett og regelmessige leverfunksjonstester anbefales. Behandling bør seponeres ved store økninger av transaminaser. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning. Ved fatigue eller synsrelaterte bivirkninger bør forsiktighet utvises.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X E47
Legemidler som øker gastrisk pH: Samtidig bruk av protonpumpehemmere bør unngås. Lokale antacida og H2-reseptorantagonister kan brukes om nødvendig. Dakomitinib bør gis 2 timer før eller minst 10 timer etter inntak av H2-reseptorantagonister. CYP2D6-substrater: Dakomitinib kan øke eksponeringen (eller redusere eksponeringen av aktive metabolitter) av CYP2D6-substrater, og samtidig bruk bør unngås. Dersom samtidig bruk er nødvendig, bør legemidlenes respektive doseanbefalinger for samtidig bruk med sterke CYP2D6‑hemmere følges.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Dyrestudier har vist begrenset reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. Gravide eller kvinner som blir gravide under behandling, må informeres om potensiell risiko for fosteret. Fertile kvinner skal rådes til å unngå å bli gravide under behandling, og bør bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 17 dager etter avsluttet behandling.
Amming: Ukjent om dakomitinib/metabolitter utskilles i morsmelk. Pga. potensialet for alvorlige bivirkninger hos diende spedbarn, skal mødre frarådes å amme under behandling.
Fertilitet: Data mangler. Det er sett reversibel atrofi i epitelvevet i livmorhals og vagina hos rotter.
Dakomitinib

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré1, kvalme, oppkast, stomatitt (omfatter aftøs stomatitt, keilitt, munntørrhet, mukositt, sår i munnen, munnsmerter, smerter)
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue
Hud
Svært vanligeAlopesi, hudfissurer, hudtørrhet (omfatter også xerose), neglesykdom (omfatter inngrodd negl, blødning i neglesengen, inflammasjon i neglesengen, misfarging av negl, negleinfeksjon, negletoksisitet, onykoklase, onykolyse, onykomadese, neglerotbetennelse), palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, pruritus (omfatter også kløende utslett), utslett (omfatter akne, akneiform dermatitt, erytem, erythema multiforme, erytematøst utslett, generalisert utslett, makuløst utslett, makulopapuløst utslett, papuløst utslett)
VanligeHudeksfoliasjon (omfatter også eksfoliativt utslett), hypertrikose
Luftveier
VanligeInterstitiell lungesykdom (omfatter også pneumonitt)1
Nevrologiske
VanligeDysgeusi
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHypokalemi (omfatter også redusert blodkalium), redusert appetitt
VanligeDehydrering
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt, transaminasestigning (omfatter også økt ALAT, økt ASAT)
Øye
Svært vanligeKonjunktivitt (omfatter også blefaritt, tørre øyne, ikke-infeksiøs konjunktivitt)
VanligeKeratitt

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré1, kvalme, oppkast, stomatitt (omfatter aftøs stomatitt, keilitt, munntørrhet, mukositt, sår i munnen, munnsmerter, smerter)
GenerelleAsteni, fatigue
HudAlopesi, hudfissurer, hudtørrhet (omfatter også xerose), neglesykdom (omfatter inngrodd negl, blødning i neglesengen, inflammasjon i neglesengen, misfarging av negl, negleinfeksjon, negletoksisitet, onykoklase, onykolyse, onykomadese, neglerotbetennelse), palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, pruritus (omfatter også kløende utslett), utslett (omfatter akne, akneiform dermatitt, erytem, erythema multiforme, erytematøst utslett, generalisert utslett, makuløst utslett, makulopapuløst utslett, papuløst utslett)
Stoffskifte/ernæringHypokalemi (omfatter også redusert blodkalium), redusert appetitt
UndersøkelserRedusert vekt, transaminasestigning (omfatter også økt ALAT, økt ASAT)
ØyeKonjunktivitt (omfatter også blefaritt, tørre øyne, ikke-infeksiøs konjunktivitt)
Vanlige
HudHudeksfoliasjon (omfatter også eksfoliativt utslett), hypertrikose
LuftveierInterstitiell lungesykdom (omfatter også pneumonitt)1
NevrologiskeDysgeusi
Stoffskifte/ernæringDehydrering
ØyeKeratitt

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

1Fatale hendelser er rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Bivirkninger sett ved doser >45 mg 1 gang daglig er primært gastrointestinale, dermatologiske og generelle (f.eks. fatigue, generelt ubehag, vekttap).
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X E47

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Epidermal vekstfaktorreseptor (HER) (EGFR/HER1, HER2 og HER4)-hemmer med aktivitet mot mutert EGFR med delesjoner i ekson 19 eller L858R-substitusjon i ekson 21. Bindes selektivt og irreversibelt til målene i HER-familien og gir langvarig hemming.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 80%. Tmax: 5-6 timer. Steady state nås innen 14 dager med 45 mg daglig.
Proteinbinding: 2% ubundet fraksjon.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss: 27 liter/kg etter i.v. administrering.
Halveringstid: 54-80 timer. Clearance ca. 20 liter/time (individuell variasjon ca. 32%).
Metabolisme: Primært oksidasjon og glutationkonjugering. CYP2D6 er viktigst i dannelsen av hovedmetabolitten O-desmetyldakomitinib.
Utskillelse: Via feces (79%) og urin (3%).

Sist endret: 10.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.04.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vizimpro, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 mg30 stk. (blister)
559436
SPC_ICONH-resept
-
33842,90C
30 mg30 stk. (blister)
444395
SPC_ICONH-resept
-
33842,90C
45 mg30 stk. (blister)
526351
SPC_ICONH-resept
-
33842,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ild (interstitiell lungesykdom, ils): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

palmar-plantar erytrodysestesisyndrom (ppes, hånd-fot-syndrom): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

xerose: En unormal tørrhet på hud, slimhinner eller øyets bindehinne.