Vincristine

Pfizer

Cytostatikum.

ATC-nr.: L01C A02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkINJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Vinkristinsulfat 1 mg, mannitol, svovelsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Akutt leukemi. I kombinasjon med andre cytostatika ved Hodgkins sykdom, lymfosarkom, reticulumcellesarkom, rhabdomyosarkom, nevroblastom og Wilms tumor.

Dosering

Skal gis av personer med erfaring i bruk av vinkristinsulfat. Absolutt nøyaktighet må utvises ved beregning av dose og administrering, da overdosering kan få meget alvorlige eller fatale konsekvenser. Skal gis intravenøst med ukentlige intervaller. Det er ingen grunn til å overskride den dosen som gir terapeutisk effekt.
Akutt leukemi: Barn: Vanlig dose: 2 mg/m2 kroppsoverflate. Voksne: Vanlig dose: 1,4 mg/m2 kroppsoverflate.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæsken er ferdig til bruk. Hver ml injeksjonsvæske kan ev. fortynnes ytterligere med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml opptil 100 ml, og er da holdbar 1 døgn i kjøleskap.
Administrering: Oppløsningen injiseres enten direkte i venen eller i slangen til en pågående i.v. infusjon med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml eller glukose infusjonsvæske 50 mg/ml i løpet av ca. 1 minutt. NB! Kun til i.v. bruk. Intratekal administrering er fatal. Det er svært viktig å forsikre seg om at sprøyten er korrekt plassert i venen før noe av oppløsningen blir injisert. Hvis noe lekker ut til det omliggende vev under den intravenøse administreringen, kan det forårsake kraftig irritasjon. Injeksjonen må da avbrytes øyeblikkelig, og det som ev. er igjen av dosen, skal gis i en annen vene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun til i.v. bruk. Skal ikke gis intratekalt, i.m. eller s.c. Det er svært viktig at de angitte forsiktighetsregler studeres nøye før preparatet brukes. Vinkristinsulfat bør ikke gis i vener som passerer leveren til pasienter som får stråleterapi. Pasienter med demylinerende form av Charcot-Marie-Tooths syndrom bør ikke gis vinkristinsulfat. Spesielt stor oppmerksomhet kreves med hensyn til dosering og nevrologiske bivirkninger, når preparatet gis til pasienter med preeksisterende nevromuskulær sykdom, og når andre potensielt nevrotoksiske substanser brukes samtidig. En total blodcelletelling bør foretas før hver dosering. Hvis pasienten har leukopeni eller en kompliserende infeksjon, skal fortsatt administrering nøye vurderes. Akutt urinsyrenefropati, som kan oppstå som følge av cytostatika, er også rapportert i forbindelse med vinkristin. Ved diagnosen leukemi i sentralnervesystemet kan det bli nødvendig med annen kjemoterapi i tillegg, siden vinkristin ikke synes å passere blod-hjerne-barrieren i tilstrekkelige mengder. Akutt lungesvikt og alvorlig bronkospasme kan forekomme, vanligvis ved kombinasjon med mitomycin-C. Dette kan oppstå fra minutter til timer etter administrering, og vedvare opptil 2 uker etter dosen med mitomycin-C. Vinkristin skal ikke gis på nytt. Forsiktighet må utvises for å unngå kontaminasjon av øyne. Irritasjon og/eller korneal sårdannelse kan oppstå. Øyet skal vaskes umiddelbart og grundig med vann eller saltvann. Intratekal administrering med vinkristin er fatal. Dersom vinkristin gis intratekalt ved en feiltakelse, er umiddelbar nevrokirurgisk intervensjon nødvendig for å hindre tiltagende paralyse og påfølgende død. Hos et lite antall pasienter ble livstruende paralyse og påfølgende død forhindret, men medførte nevrologiske skader med begrenset restitusjon. Basert på publisert litteratur om tilfeller med overlevelse, skal følgende prosedyre igangsettes umiddelbart hvis vinkristin er gitt intratekalt: Fjern så mye cerebrospinalvæske som er sikkerhetsmessig forsvarlig ved lumbal aksess. Sett et epiduralt kateter inn i subaraknoidalrommet via mellomrommet i ryggvirvlene over initial lumbal aksess. «Flush» med Ringer-laktatoppløsning. 25 ml plasma tilsettes hver liter Ringer-laktat. En nevrokirurg setter et intraventrikulært dren eller kateter. Fortsett «flushing» av cerebrospinalvæske. Væsken fjernes ved lumbal aksess forbundet med et lukket dreneringssystem. Ringer-laktatoppløsning skal gis ved kontinuerlig infusjon med 150 ml/time, eller med en hastighet på 75 ml/time når plasma er tilsatt. Infusjonshastigheten justeres slik at proteinnivået i spinalvæsken er på 150 mg/dl. Følgende prosedyre er også anvendt, men trenger ikke være nødvendig: 10 g glutaminsyre gis i.v. over 24 timer, etterfulgt av 500 mg 3 ganger daglig oralt i 1 måned. Folinsyre gis i.v. som 100 mg bolus, deretter som infusjon med 25 mg/time i 24 timer. Deretter gis bolusdoser med 25 mg hver 6. time i 1 uke. Pyridoksin gis med en dose på 50 mg hver 8. time ved i.v. infusjon over 30 minutter. Glutaminsyrens, folinsyrens og pyridoksins roller i redusering av nevrotoksisitet er uklare.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01C A02
Akutte pustevansker og alvorlige bronkospasmer er rapportert ved bruk av vinkristin, vanligvis ved kombinasjon med mitomycin-C. Reaksjonen kan komme innen minutter eller timer etter administrering og kan finne sted opp til 2 uker etter en dose med mitomycin-C. Vinkristin skal ikke gis på nytt. Spesiell forsiktighet må utvises ved kombinasjon med andre ototoksiske medikamenter som platinaholdige onkolytika. Samtidig administrering av fenytoin og antineoplastisk kjemoterapi har resultert i økte krampeanfall. Dosejustering av fenytoin kan være nødvendig når det brukes i kombinasjon med vinkristin. Forsiktighet må utvises hos pasienter som samtidig bruker medikamenter som metaboliseres via CYP450-systemet i lever, undergruppen CYP3A, eller hos pasienter med nedsatt leverfunksjon. Samtidig administrering med itrakonazol (kjent metabolismeinhibitor) er rapportert å forårsake en tidligere inntreden av og/eller økt alvorlighetsgrad av nevromuskulære bivirkninger. Denne interaksjonen antas å være relatert til hemming av metabolismen av vinkristin. Når vinkristinsulfat brukes i kombinasjon med L-asparaginase, skal det gis 12-24 timer før admininstrering av enzymet for å minimalisere toksisitet, ettersom administrering av L-asparaginase kan redusere hepatisk clearance av vinkristin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Vinkristinsulfat er vist å ha teratogene egenskaper i dyreforsøk. Mulig risiko for humane fostre. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, det er mulig at barn som ammes kan skades. Skal ikke brukes under amming.
Vinkristin

Bivirkninger

Pasienten skal orienteres om muligheten for utvikling av bivirkninger og betydningen av en hurtig rapportering av disse før behandlingen. Bivirkningene er som regel reversible og doserelaterte. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Alopesi. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, muskelatrofi, bortfall av dype senereflekser, bensmerter, kjevesmerter, farynkssmerter. Nevrologiske: Parestesier, nevrittsmerter. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Leukopeni kan forekomme, men liten påvirkning på blodplater og røde blodlegemer. Gastrointestinale: Paralytisk ileus, spesielt hos små barn og eldre, diaré, vekttap ved høye doser, kvalme, oppkast, obstipasjon, sårdannelse i munnen. Hjerte/kar: Hypertensjon, hypotensjon. Kjønnsorganer/bryst: Impotens, nedsatt libido. Nevrologiske: Ataksi, nummenhet i fingrene, paralyse av leggmuskulatur, hjernenerveutfall, hodepine, konvulsjoner, ofte ledsaget av hypertensjon. Nyre/urinveier: Polyuri, dysuri og urinretensjon pga. blæreatoni. Øvrige: Feber. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: Syndromet som følger inadekvat sekresjon av ADH er beskrevet i forbindelse med behandling med vinkristin. Gastrointestinale: Stomatitt, intestinal nekrose og/eller perforering. Hud: Utslett, fotosensitivitetsreaksjoner. Nevrologiske: Depresjon, agitasjon, søvnløshet, hallusinasjoner, endret bevissthet. Øye: Forbigående kortikal blindhet og optisk atrofi med blindhet. Ukjent frekvens: Lever/galle: Veneokklusiv leversykdom, særlig hos barn. Luftveier: Akutt lungesvikt («Acute Respiratory Distress Syndrome», ARDS) og alvorlig bronkospasme. Nyre/urinveier: Urinsyrenefropati. Stoffskifte/ernæring: Hyperurikemi, særlig hos pasienter med non-Hodgkins lymfomer eller leukemier. Utdypende om enkelte bivirkninger: Den vanligste bivirkningen er håravfall, opptrer hos 20-70% av pasientene. De mest problematiske bivirkningene er nevromuskulære manifestasjoner som oftest starter med parestesier og sensoriske forstyrrelser. Ved fortsatt behandling kan nevrittsmerter, og senere alvorlige motoriske forstyrrelser opptre. Bivirkningene kan vedvare gjennom hele behandlingen. Forsvinner som regel i løpet av 6 uker etter seponering, men hos enkelte kan nevromuskulære problemer vare over lengre perioder. Lindres kun ved å redusere dosen eller avbryte behandlingen. Synes å forekomme hyppigere når ukedosen fordeles på flere enkeltdoser. Trombocytopeni som foreligger ved behandlingsstart, kan bedres før påviselig benmargsremisjon. Paralytisk ileus kan ligne på «akutt abdomen». Midlertidig seponering og systematisk behandling reverserer vanligvis tilstanden. Obstipasjon kan ledsages av kolikkartede smerter, som sammen med tom rektum kan villede legen. Røntgen av abdomen er nyttig for å påvise tilstanden som responderer på klyster og laksantia. Et rutinemessig, profylaktisk opplegg mot obstipasjon anbefales for alle.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01C A02

Egenskaper

Klassifisering: Antimitotisk cytostatikum. Sulfatsaltet av vinkristin, et alkaloid utvunnet av gravmyrtplanten (Vinca rosea Linn). Brukes ved en rekke maligne neoplastiske sykdommer.
Virkningsmekanisme: Ikke helt klarlagt. In vitro-undersøkelser av cancerceller viser at vinkristin stanser celledelingen i metafasen, ved å interferere med mikrotubuli cellesyklusfase-spesifikt. Tross strukturell likhet med vinblastin synes virkningsmekanismen å være forskjellig.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares kaldt (2-8°C) og beskyttet mot lys.

Sist endret: 18.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.02.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vincristine, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml2 ml (plastflaske)
190780
SPC_ICON-
-
507,60C
5 × 2 ml (plastflaske)
085266
SPC_ICON-
-
2392,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nedsatt libido (nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst, redusert libido): Nedsatt seksuell lyst.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

wilms tumor (nefroblastom, wilms svulst): Nyrekreft som først og fremst forekommer hos barn.