Veyvondi

Baxalta


Antihemoragikum, von Willebrand-faktor.

B02B D10 (Von Willebrand faktor)



PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 650 IE og 1300 IE: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Vonikog alfa (rekombinant human von Willebrand-faktor (rVWF)) 650 IE, resp. 1300 IE, natriumsitrat, glysin, trehalosedihydrat, mannitol, polysorbat 80. Inneh. spormengder av human rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (≤0,01 IE FVIII/IE VWF:RCo). II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker 5 ml, resp. 10 ml. Etter rekonstituering: Inneh. ca. 130 IE/ml vonikog alfa. Spesifikk aktivitet er ca. 110 IE VWF:RCo/mg protein.


Indikasjoner

Til voksne (≥18 år) med von Willebrands sykdom (VWD) når behandling med desmopressin (DDAVP) alene ikke er tilstrekkelig eller ikke er indisert for behandling av blødning og kirurgisk blødning og forebygging av kirurgisk blødning. Skal ikke brukes til behandling av hemofili A.

Dosering

Preparatnavn og produksjonsnr. skal registreres tydelig for å bedre sporbarhet. Behandling bør overvåkes av lege med erfaring innen behandling av hemostaseforstyrrelser. Dosering og administreringsfrekvens tilpasses individuelt basert på klinisk vurdering og vekt, type og alvorlighetsgrad av blødningsepisode/kirurgisk inngrep, samt overvåkning av egnede kliniske og laboratoriemessige parametre. Under- eller overvektige kan kreve dosejustering. Generelt øker 1 IE/kg vonikog alfa VWF:RCo i plasma med 0,02 IE/ml (2%). Hemostase kan ikke sikres før faktor VIII-koagulantaktiviteten (FVIII:C) er minst 0,4 IE/ml (≥40% av normal aktivitet). Avhengig av pasientens baseline FVIII:C-nivåer vil en enkelt infusjon med rekombinant von Willebrand-faktor (rVWF) hos de fleste gi en økning til ≥40% i endogen FVIII:C-aktivitet innen 6 timer, og føre til at nivået opprettholdes i opptil 72 timer etter infusjon. Dose og behandlingsvarighet avhenger av klinisk tilstand, type blødning og blødningens alvorlighetsgrad, samt nivå av både VWF:RCo og FVIII:C. Hvis baseline FVIII:C-plasmanivå er <40% eller ukjent, og i alle situasjoner der rask korrigering av hemostase må oppnås, må et rekombinant faktor VIII (rFVIII)-preparat gis med den 1. infusjonen av vonikog alfa for å oppnå et hemostatisk plasmanivå av FVIII:C. Hvis umiddelbar FVIII:C-økning er unødvendig, eller FVIII:C-baselinenivå er tilstrekkelig for å sikre hemostase, kan samtidig administrering av rFVIII ved 1. infusjon utelates. Ved større blødningsepisoder eller større kirurgiske inngrep som krever gjentatte, hyppige infusjoner, anbefales overvåkning av FVIII:C-nivå for å avgjøre om rFVIII er nødvendig for å unngå for høy stigning i FVIII:C.
Behandling av blødningsepisoder (behandling etter behov):

Blødning

Første dose
(IE VWF:RCo/kg kroppsvekt)

Påfølgende dose

Mindre (f.eks. epistakse, oral blødning, menoragi)

40-50 IE/kg

40-50 IE/kg hver 8.-24. time (eller så lenge klinisk nødvendig).

Større (f.eks. alvorlig eller refraktær epistakse, menoragi, gastrointestinal blødning, traume på CNS, hemartrose eller traumatisk blødning)

50-80 IE/kg

40-60 IE/kg hver 8.-24. time i ca. 2-3 dager (eller så lenge klinisk nødvendig). Bunnivå av VWF:RCo >50% opprettholdes så lenge som nødvendig.

Erstatningsnivå av VWF:RCo >0,6 IE/ml (60%) og FVIII:C >0,4 IE/ml (40%) bør oppnås. Hvis FVIII:C-nivå er <40% eller ukjent, bør det også gis rFVIII for å kontrollere blødning. rFVIII-dosen skal beregnes ut fra differansen mellom baseline FVIII:C-plasmanivå og ønsket FVIII:C-toppnivå for å oppnå passende FVIII:C-plasmanivå, basert på ca. gjennomsnittlig økning på 0,02 (IE/ml)/(IE/kg). Hele dosen vonikog alfa skal gis, fulgt av rFVIII innen 10 minutter. Doseberegning: Veyvondi-dose [IE] = dose [IE/kg] × vekt [kg].
Profylakse mot blødning og behandling ved elektiv kirurgi: Før kirurgi: Ved utilstrekkelig FVIII-nivå skal en dose på 40-60 IE/kg gis 12-24 timer før det elektive inngrepet startes, for å sikre et preoperativt endogent FVIII-nivå på ≥0,4 IE/ml (for mindre inngrep) eller ≥0,8 IE/ml (for større inngrep). For profylakse mot sterk blødning ved elektiv kirurgi skal FVIII:C-nivå vurderes innen 3 timer før kirurgisk prosedyre startes. Hvis FVIII:C-nivå er på anbefalt målnivå på ≥0,4 IE/ml (for mindre og oralt kirurgisk inngrep) eller ≥0,8 IE/ml (for større inngrep), skal en dose med kun vonikog alfa gis innen 1 time før prosedyren. Hvis FVIII:C-nivå ikke er ved anbefalt mål, skal rFVIII gis i tillegg til vonikog alfa for å heve VWF:RCo og FVIII:C innen 1 time før inngrepet. Dose avhenger av VWF- og FVIII-nivå, type blødning og forventet alvorlighetsgrad av blødningen.
Anbefalt høyeste plasmamålnivå som skal oppnås før kirurgisk inngrep:

Type kirurgisk inngrep

VWF:RCo
Høyeste målnivå i plasma

FVIII:C
Høyeste målnivå i plasmaa

Beregning av rVWF-dose (skal gis innen 1 time før inngrepet) (IE VWF:RCo som kreves)

Mindre

0,5-0,6 IE/ml

0,4-0,5 IE/ml

bVWF:RCo × kroppsvekt (kg)/IRc

Større

1 IE/ml

0,8-1 IE/ml

bVWF:RCo × kroppsvekt (kg)/IRc

aYtterligere rFVIII kan være nødvendig for å oppnå anbefalte høyeste FVIII:C-målnivå i plasma. Doseringsveiledning skal gjøres basert på IR. b∆ = Høyeste VWF:RCo-målnivå i plasma - baseline VWF:RCo i plasma. cIR = Incremental recovery (inkrementell bedring) målt hos pasienten. Hvis IR ikke er tilgjengelig, antas en IR på 0,02 IE/ml pr. IE/kg.
Under og etter kirurgiske inngrep: Etter igangsetting av kirurgisk inngrep skal plasmanivå av VWF:RCo og FVIII:C overvåkes, og intra- og postoperativt substitusjonsregime tilpasses individuelt ut fra PK-resultat, intensitet og varighet av den hemostatiske utfordringen og institusjonens behandlingsstandard. Generelt skal doseringsfrekvensen for postoperativ substitusjon være fra 2 ganger daglig til hver 48. time.

Type kirurgisk inngrep

VWF:RCo
Laveste målnivå i plasma

FVIII:C
Laveste målnivå i plasma

Korteste behandlings-
varighet

Doserings-
frekvens

 

<72 timer etter kirurgisk inngrep

>72 timer etter kirurgisk inngrep

<72 timer etter kirurgisk inngrep

>72 timer etter kirurgisk inngrep

Mindre

≥0,3 IE/ml

-

>0,4 IE/ml

-

48 timer

Hver 12.-24. time/annenhver dag

Større

>0,5 IE/ml

>0,3 IE/ml

>0,5 IE/ml

>0,4 IE/ml

72 timer

Hver 12.-24. time/annenhver dag

Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom (0-18 år): Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstituert legemiddel skal undersøkes visuelt før bruk. Oppløsning skal være klar, fargeløs og uten partikler. For beskrivelse av rekonstituering og bruk, se pakningsvedlegget.
Administrering: Til i.v. bruk. Administreringshastigheten bør være maks. 4 ml/minutt. Observer for ev. umiddelbare reaksjoner. Oppstår en reaksjon, f.eks. takykardi, skal infusjonshastigheten reduseres eller stoppes. Hvis rVWF og rFVIII gis samtidig, kan de ferdigblandes i en enkelt sprøyte til ønsket dose. Innholdet av hvert hetteglass med rVWF og rFVIII kan trekkes opp i en enkelt sprøyte vha. en separat, ubrukt rekonstitueringsenhet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergisk reaksjon på muse- eller hamsterprotein.

Forsiktighetsregler

Ved aktiv blødning anbefales et samtidig FVIII-preparat som førstelinjebehandling, avhengig av FVIII-aktivitetsnivået. Overfølsomhetsreaksjoner (inkl. anafylakse): Risiko for utvikling av overfølsomhet eller allergiske reaksjoner, som i noen tilfeller kan utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkl. sjokk). Egnet medisinsk behandling skal være tilgjengelig for umiddelbar bruk ved potensiell anafylaktisk reaksjon. Pasient/omsorgspersoner skal informeres om tidlige tegn som bl.a. takykardi, tetthet i brystet, pipende pust og/eller akutt åndenød, hypotensjon, generell urticaria, kløe, rhinokonjunktivitt, angioødem, letargi, kvalme, brekninger, parestesi og uro som kan utvikle seg til anafylaktisk sjokk. Sjokk skal behandles i samsvar med gjeldende retningslinjer. Pasienten overvåkes og observeres nøye mtp. ev. symptomer i infusjonsperioden. Skal seponeres umiddelbart ved tegn/symptomer på alvorlige allergiske reaksjoner, og egnet støttebehandling igangsettes. Inneholder spormengder av IgG fra mus og hamsterprotein (≤2 ng/IE), overfølsomhetsreaksjoner mot disse kan forekomme. Inneholder spormengder av rFVIII. Trombose og embolisme: Risiko for trombotiske hendelser, særlig ved kjente kliniske eller laboratoriemessige risikofaktorer for trombose, inkl. lavt ADAMTS13-nivå. Pasient med risiko må overvåkes og profylaktiske tiltak iverksettes. Ved hyppige doser i kombinasjon med rFVIII, bør plasmanivået for FVIII:C-aktivitet overvåkes for å unngå for høyt nivå av FVIII:C-plasma i lengre tid. Ev. FVIII som gis samtidig skal være et rent FVIII-preparat. Kombinasjon med et FVIII-preparat som inneholder VWF, gir økt risiko for trombotiske hendelser. Nøytraliserende antistoffer (inhibitorer): Pasienter med VWD, særlig type 3, kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot VWF. Hvis VWF:RCo i plasma ikke når forventet nivå, eller blødning ikke blir kontrollert, skal egnet analyse utføres for å bestemme om VWF-inhibitor er til stede. Ved høyt nivå av anti-VWF-antistoffer er behandling med VWF kanskje ikke effektiv, og andre behandlingsalternativer bør vurderes. Behandling av VWD-pasienter som har bindende antistoffer med høy titer, kan kreve høyere dose. Slike pasienter kan behandles klinisk ved å gi høyere doser vonikog alfa basert på PK-dataene for hver enkelt pasient. Anti-VWF-antistoffer kan oppstå i tilknytning til overfølsomhet/anafylaktiske reaksjoner. Ved overfølsomhet eller anafylaktiske reaksjoner, bør pasienten testes og evalueres for forekomst av inhibitor. I slike tilfeller anbefales det å kontakte sykehusavdeling spesialisert innen hemofili. Hjelpestoffer: Hvert hetteglass à 650 IE og 1300 IE inneholder hhv. 5,2 mg og 10,4 mg natrium, tilsv. 2,2% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak på 2 g natrium for en voksen ved kroppsvekt 70 kg og dose 80 IE/kg. Dette skal vurderes ved natriumkontrollert diett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen kjente interaksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Erfaring mangler. Bør kun gis ved helt klare indikasjoner, tatt i betraktning at fødsel gir forhøyet risiko for blødning.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Bør kun gis ved helt klare indikasjoner. Potensiell risiko må avveies og forskrivning gjøres kun ved behov.
Fertilitet: Ikke fastslått.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Brekning, kvalme
Generelle
Vanlige Brystubehag, parestesi på infusjonsstedet
Ukjent frekvens Infusjonsrelatert reaksjon (inkl. takykardi, hetetokter, utslett, dyspné, tåkesyn).
Hjerte
Vanlige Takykardi
Hud
Vanlige Generalisert kløe
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Kar
Vanlige Dyp venetrombose, hetetokter, hypertensjon
Nevrologiske
Vanlige Dysgeusi, svimmelhet, tremor, vertigo
Undersøkelser
Vanlige T-bølgeinversjon i EKG, økt hjerterytme
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Brekning, kvalme
Generelle Brystubehag, parestesi på infusjonsstedet
Hjerte Takykardi
Hud Generalisert kløe
Kar Dyp venetrombose, hetetokter, hypertensjon
Nevrologiske Dysgeusi, svimmelhet, tremor, vertigo
Undersøkelser T-bølgeinversjon i EKG, økt hjerterytme
Ukjent frekvens
Generelle Infusjonsrelatert reaksjon (inkl. takykardi, hetetokter, utslett, dyspné, tåkesyn).
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte hendelser. Tromboemboliske hendelser kan forekomme ved omfattende overdosering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker på samme måte som endogen VWF. Gjenoppretter plateadhesjonen til det vaskulære subendotelet på stedet med karskade og gir primær hemostase og forkortet blødningstid. Gir forsinket korreksjon av den assosierte FVIII-mangelen. Bindes til endogen FVIII ved i.v. administrering, og ved å stabilisere denne faktoren unngås rask degradering. Normaliserer FVIII:C-nivået som sekundær effekt. Etter 1. infusjon stiger FVIII:C til >40% innen 6 timer, og når høyeste nivå innen 24 timer hos de fleste, avhengig av baselinenivået av FVIII:C. Se SPC for ytterligere egenskaper.

Oppbevaring og holdbarhet

Pulver: Oppbevares ved høyst 30°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter rekonstituering: 3 timer ved 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

Andre opplysninger

Et separat administreringssett er beregnet for administrering av rekonstituert oppløsning; følg beskrivelsen i pakningsvedlegget.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Veyvondi, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
650 IE 1 sett (Mix2Vial + 5 ml oppløsningsvæske)
569223
H-resept
-
8507,20 C
1300 IE 1 sett (Mix2Vial + 10 ml oppløsningsvæske)
453328
H-resept
-
16978,10 C
Administreringssett for Veyvondi
891066
-
-
*
For nødvendig utstyr, se Andre opplysninger.

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.10.2020