Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Pneumokokkpolysakkarid serotype 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F 2 μg (av hver) og serotype 6B 4 μg. Konjugert til CRM197 bærerprotein1, adsorbert på aluminiumfosfat (1 dose inneh. ca. 30 μg CRM197 og 125 μg Al3), natriumklorid, L‑histidin, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker. 1Ikke-toksisk mutant av difteritoksin (med opprinnelse fra Corynebacterium difteri C7) uttrykt rekombinant i Pseudomonas fluorescens.


Indikasjoner

Voksne ≥18 år: Aktiv immunisering til forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae. Barn og ungdom ≥6 uker-<18 år: Aktiv immunisering til forebygging av invasiv sykdom, pneumoni og akutt mellomørebetennelse forårsaket av Streptococcus pneumoniae. Bruk bør baseres på offisielle anbefalinger.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen.
Rutinemessig vaksinasjonsplan hos barn ≥6 uker-<2 år

2-dose primærserie etterfulgt av boosterdose

Anbefalt vaksinasjonsregime: 3 doser à 0,5 ml. 1. dose: 6 ukers alder. 2. dose: 8 uker senere. 3. dose (booster): 11-15 måneders alder.

3-dose primærserie etterfulgt av boosterdose

Vaksinasjonsregime med 4 doser à 0,5 ml, kan gis. Primærserie med 3 doser: 1. dose: 6 ukers alder, med 4-8 uker mellom dosene. 4. dose (booster) anbefalt ved 11-15 måneders alder, minst 2 måneder etter 3. dose.

Premature spedbarn (<37 uker svangerskap ved fødsel)

Anbefalt vaksinasjonsregime: 3-dose primærserie med boosterdose, se over.

Tidligere vaksinasjon med en annen pneumokokk-konjugatvaksine

Spedbarn/barn som har begynt vaksinasjon med en annen pneumokokk-konjugatvaksine kan bytte til Vaxneuvance når som helst i planen.

Innhentingsvaksinasjonsplan for barn og ungdom ≥7 måneder-<18 år

Ikke-vaksinerte spedbarn ≥7 måneder-<12 måneder

3 doser à 0,5 ml, de 2 første dosene gitt med 4 ukers mellomrom. 3. dose (booster) anbefalt etter 12 måneders alder og minst 2 måneder etter 2. dose.

Ikke-vaksinerte barn ≥12 måneder-<2 år

2 doser à 0,5 ml, med 2 måneder mellom dosene.

Ikke-vaksinerte eller ikke fullvaksinerte barn og ungdom ≥2 år-<18 år

1 dose à 0,5 ml. Ved tidligere administrert pneumokokk-konjugatvaksine, bør det gå minst 2 måneder før Vaxneuvance gis.

Vaksinasjonsplan for voksne ≥18 år

Voksne ≥18 år

1 dose à 0,5 ml. Behov for revaksinering med påfølgende dose er ikke fastslått.

Spesielle pasientgrupper
  • Underliggende tilstander: En eller flere doser kan gis til personer med en eller flere underliggende tilstander som predisponerer for pneumokokksykdom (sigdcellesykdom, hiv-smitte, hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller immunkompetente voksne 18-49 år med risikofaktorer for pneumokokksykdom).
Tilberedning/Håndtering Klar til bruk. Skal gis så snart som mulig etter uttak fra kjøleskap. Umiddelbart før administrering ristes sprøyten kraftig mens den holdes horisontalt, for å få en blakket suspensjon. Skal ikke brukes hvis den ikke kan blandes. Suspensjonen inspiseres visuelt, og vaksinen kastes ved partikler og/eller misfarging.
Administrering Skal gis som i.m. injeksjon. Anbefalt område er anterolateral del av lår hos spedbarn eller deltoidmuskelen i overarmen hos barn og voksne. Skal ikke gis intravaskulært.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Anafylaksi: Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon oppstår etter administrering. Samtidig sykdom: Vaksinering skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom eller akutt infeksjon. Pågående mild infeksjon og/eller lav feber bør ikke forsinke vaksinering. Trombocytopeni/koagulasjonsforstyrrelser: Bør gis med forsiktighet til personer som får antikoagulerende behandling, eller ved trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser som hemofili, ettersom blødning eller blåmerker kan oppstå. Kan gis s.c. hvis potensiell fordel oppveier risiko. Apné hos premature spedbarn: Potensiell risiko for apné og behov for respirasjonsovervåkning i 48-72 timer, bør vurderes ved administrering av primær vaksinasjonsserie til svært premature spedbarn (født ≤28 ukers svangerskap), og spesielt for de med en tidligere historie med respiratorisk umodenhet. Siden fordelen med vaksinasjon er høy hos denne gruppen, bør vaksinasjon generelt ikke holdes tilbake eller utsettes. Immunkompromitterte personer: Kan ha redusert antistoffrespons, enten de er immunkomprimerte pga. immunsupprimerende behandling, genetisk effekt, hiv-smitte eller andre årsaker. Sikkerhets- og immunogenisitetsdata er tilgjengelige for personer med sigdcellesykdom, hiv-smitte eller hematopoetisk stamcelletransplantasjon, men ikke for andre immunkompromitterte grupper, og vaksinering bør vurderes individuelt. Beskyttelse: Det er mulig at ikke alle som får vaksinen beskyttes. Vaksinen vil kun beskytte mot serotyper av Streptococcus pneumoniae som er inkludert i vaksinen. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Normalt ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, men noen bivirkninger kan påvirke evnen.

Interaksjoner

Forskjellige vaksiner til injeksjon skal alltid gis på separate injeksjonssteder. Immunsupprimerende behandling kan redusere immunresponsen på vaksiner. Barn ≥6 uker-<2 år: Kan gis samtidig med noen av følgende vaksineantigener, enten som monovalente eller kombinasjonsvaksiner: Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt (serotype 1, 2, 3), hepatitt A, hepatitt B, Haemophilus influenzae type b, meslinger, kusma, røde hunder, varicella- og rotavirusvaksine. Barn og ungdom ≥2 år-<18 år: Samtidig bruk av andre vaksiner er ikke undersøkt. Ingen data. Effekten av profylaktisk bruk av ibuprofen og paracetamol på immunresponsen til andre pneumokokkvaksiner tyder på at administrering av febernedsettende legemidler samtidig eller innen samme dag som vaksinasjon kan redusere immunresponsen etter spedbarnsserien. Respons på boosterdosen gitt ved 12 måneder var upåvirket. Klinisk betydning av dette er ukjent. Voksne: Kan gis samtidig med sesongens kvadrivalente influensavaksiner (splittvirus, inaktivert). Samtidig bruk av andre vaksiner er ikke undersøkt. Ingen data.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrenset erfaring. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på graviditet, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Bruk under graviditet skal kun vurderes når potensiell nytte oppveier potensiell risiko for mor og foster.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent.
FertilitetIngen humane data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringKonjugert, 15-valent vaksine som inneholder rensede, kapsulære pneumokokkpolysakkarider fra Streptococcus pneumoniae.
VirkningsmekanismeUtløser en T‑celle-avhengig immunrespons som induserer antistoffer som forbedrer opsonisering, fagocytose og ødeleggelse av pneumokokker.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Stabilitetsdata indikerer stabilitet ved temperaturer opptil 25°C i 48 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Vaxneuvance, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
481047

-

733,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Vaxneuvance INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.04.2023


Sist endret: 15.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)