Ultomiris

Alexion


Selektivt immunsuppressivt middel, monoklonalt antistoff.

L04A A43 (Ravulizumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg/3 ml (100 mg/ml): Hvert hetteglass (3 ml) inneh.: Ravulizumab 300 mg, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, natriumfosfat monobasisk monohydrat, polysorbat 80, arginin, sukrose, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel. Etter fortynning: Sluttkonsentrasjonen i oppløsningen som skal infunderes skal være 50 mg/ml.


KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1100 mg/11 ml (100 mg/ml): Hvert hetteglass (11 ml) inneh.: Ravulizumab 1100 mg, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, natriumfosfat monobasisk monohydrat, polysorbat 80, arginin, sukrose, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel. Etter fortynning: Sluttkonsentrasjonen i oppløsningen som skal infunderes skal være 50 mg/ml.


Indikasjoner

Behandling av pasienter med kroppsvekt ≥10 kg med atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS) som er behandlingsnaive for komplementhemmer eller har fått ekulizumab i minst 3 måneder og har vist respons på ekulizumab. Behandling av voksne med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH): Hos pasienter med hemolyse med kliniske symptomer som indikerer høy sykdomsaktivitet. Hos pasienter som er klinisk stabile etter å ha vært behandlet med ekulizumab i minst de siste 6 månedene.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres tydelig i pasientjournalen. Skal gis av helsepersonell og under tilsyn av lege med erfaring innen hematologiske sykdommer eller nyresykdommer.
Voksne ≥18 år med PNH eller aHUS: Anbefalt dosering (basert på kroppsvekt) består av en startdose etterfulgt av vedlikeholdsdoser, se tabell 1. Vedlikeholdsdoser skal gis gis hver 8. uke, med oppstart 2 uker etter administrering av startdosen. Doseringsplanen kan unntaksvis avvikes fra/med ± 7 dager for den planlagte infusjonsdagen (unntatt for 1. vedlikeholdsdose), men påfølgende dose skal gis iht. opprinnelig plan. For pasienter som bytter fra ekulizumab til ravulizumab skal startdosen av ravulizumab gis 2 uker etter siste ekulizumabinfusjon, og deretter gis vedlikeholdsdoser hver 8. uke, med oppstart 2 uker etter administrering av startdosen, som vist i tabell 1. Tabell 1. Vektbasert doseringsregime for voksne ≥40 kg:

Kroppsvekt (kg)

Startdose (mg)

Vedlikeholdsdose (mg)1

Doseringsintervall

≥40-<60

2400

3000

Hver 8. uke

≥60-<100

2700

3300

Hver 8. uke

≥100

3000

3600

Hver 8. uke

1Vedlikeholdsdose administreres 2 uker etter startdosen.Ravulizumab er ikke undersøkt hos pasienter som veier <40 kg. Det er ingen erfaring med samtidig bruk av PE/PI (plasmaferese eller plasmabytte, eller ferskfrosset plasmainfusjon) og ravulizumab. Administrering av PE/PI kan redusere serumnivået av ravulizumab.
Barn og ungdom med aHUS: Barn og ungdom ≥40 kg: Behandles iht. doseringsanbefalingene for voksne, se ovenfor. Barn og ungdom ≥10 kg til <40 kg: De vektbaserte dosene og doseringsintervallene er vist i tabell 2.
Tabell 2. Vektbasert doseringsregime for barn og ungdom ≥10 kg til <40 kg:

Kroppsvekt (kg)

Startdose (mg)

Vedlikeholdsdose (mg)1

Doseringsintervall

≥10-<20

600

600

Hver 4. uke

≥20-<30

900

2100

Hver 8. uke

≥30-<40

1200

2700

Hver 8. uke

1Vedlikeholdsdose administreres 2 uker etter startdosen.
Behandlingsvarighet PNH: PNH er en kronisk sykdom og livslang behandling anbefales, med mindre seponering er klinisk indisert.
Behandlingsvarighet aHUS: Behandling skal ha en varighet på minst 6 måneder for å korrigere manifestasjoner av trombotisk mikroangiopati (TMA), og utover dette skal behandlingsvarigheten vurderes individuelt for den enkelte pasient. Pasienter som har høyere risiko for tilbakefall av TMA, fastslått av behandlende helsepersonell (eller klinisk indisert), kan trenge kronisk behandling.
Seponering ved PNH: Ved ev. seponering bør pasienten overvåkes nøye for tegn/symptomer på alvorlig intravaskulær hemolyse, identifisert ved økt laktatdehydrogenase (LDH)-nivå sammen med plutselig fall i PNH-klonestørrelse eller hemoglobin, eller tilbakefall av symptomer som fatigue, hemoglobinuri, abdominalsmerter, dyspné, store karkomplikasjoner (inkl. trombose), dysfagi eller erektil dysfunksjon. Alle pasienter som seponerer ravulizumab skal overvåkes i minst 16 uker for å oppdage ev. hemolyse og andre reaksjoner. Ved tegn/symptomer på hemolyse etter seponering, inkl. økt LDH, skal det overveies å gjenoppta ravulizumabbehandling.
Seponering ved aHUS: Data mangler. Seponering av behandling med C5-komplementhemmer (ekulizumab) medførte 13,5 ganger høyere insidens av TMA-tilbakefall samt en tendens til redusert nyrefunksjon sammenlignet med fortsatt behandling. Hvis pasienter må seponere ravulizumabbehandling bør de overvåkes nøye og regelmessig for tegn/symptomer på TMA. Overvåkning kan imidlertid være utilstrekkelig mtp. å forutsi eller forebygge alvorlige TMA-komplikasjoner. TMA-komplikasjoner etter seponering kan identifiseres hvis noe av følgende observeres: -Minst 2 av følgende laboratorieresultater sett samtidig: En reduksjon i trombocyttall på ≥25% sammenlignet med baseline eller med maks. trombocyttall under behandling; en økning i serumkreatinin på ≥25% sammenlignet med baseline eller med nadirverdi under behandling; eller en økning i serumnivå av LDH på ≥25% sammenlignet med baseline eller med nadirverdi under behandling (resultater skal bekreftes med ny måling). -Noen av følgende symptomer på TMA observeres: Endring i sinnstilstand eller krampeanfall eller andre ekstrarenale TMA-manifestasjoner, inkl. kardiovaskulære forstyrrelser, perikarditt, gastrointestinale symptomer/diaré; eller trombose. Hvis TMA-komplikasjoner oppstår etter seponering skal det overveies å gjenoppta ravulizumabbehandling ved å begynne med startdosen og vedlikeholdsdosen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt. Dosejustering forventes ikke å være nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn og ungdom: Sikkerhets- og effektdata av pasienter <10 kg med aHUS er begrensede, ingen doseringsanbefalinger kan gis. Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom 0-<18 år med PNH er ikke fastslått, data mangler. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig for pasienter med PNH eller aHUS, begrenset erfaring.
Tilberedning/Håndtering: Hvert hetteglass er kun til engangsbruk. Antall hetteglass som skal fortynnes bestemmes iht. pasientens vekt og forskrevet dose, se tabeller ovenfor. Skal fortynnes ved aseptisk teknikk til sluttkonsentrasjon 50 mg/ml før administrering: Tabell for tilberedning/fortynning av startdose:

Kroppsvekt-
område (kg)1

Startdose
(mg)

Ultomiris-
volum (ml)

Volum av NaCl-
fortynningsvæske2
(ml)

Totalvolum
(ml)

≥10-<20

600

6

6

12

≥20-<30

900

9

9

18

≥30-<40

1200

12

12

24

≥40-<60

2400

24

24

48

≥60-<100

2700

27

27

54

≥100

3000

30

30

60

1Kroppsvekt ved behandlingstidspunkt. 2Ultomiris skal kun fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. Tabell for tilberedning/fortynning av vedlikeholdsdose:

Kroppsvekt-
område (kg)1

Vedlikeholds-
dose (mg)

Ultomiris-
volum (ml)

Volum av NaCl-
fortynningsvæske2
(ml)

Totalvolum
(ml)

≥10-<20

600

6

6

12

≥20-<30

2100

21

21

42

≥30-<40

2700

27

27

54

≥40-<60

3000

30

30

60

≥60-<100

3300

33

33

66

≥100

3600

36

36

72

1Kroppsvekt ved behandlingstidspunkt. 2Ultomiris skal kun fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske.Før fortynning skal oppløsningen inspiseres visuelt; oppløsningen skal være fri for partikler eller utfelling. Skal ikke brukes ved tegn på partikler eller utfelling. Fortynning skal kun foretas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske; skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke er gjort studier på uforlikelighet. Beveg forsiktig på infusjonsposen som inneholder den fortynnede oppløsningen for å sørge for god blanding av legemiddel og fortynningsvæske. Skal ikke ristes. Skal administreres umiddelbart etter fortynning (se Oppbevaring og holdbarhet). Dersom fortynnet oppløsning oppbevares ved 2-8°C, skal romtemperatur (18-25°C) oppnås (ved eksponering for romluft i ca. 1/2 time) før administrering. Skal ikke varmes opp i mikrobølgeovn eller med andre varmekilder enn omgivende romtemperatur. Preparatet inneholder ikke konseveringsmiddel så ubrukt væske samt ikke anvendt preparat må destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Fortynnet oppløsning skal kun gis som i.v. infusjon, gjennom et 0,2 μm-filter, vha. sprøytepumpe eller infusjonspumpe. Gis over en minimumsperiode på 0,4-1,3 timer (25-75 minutter), avhengig av kroppsvekt, se tabell 3. Skal ikke gis som i.v. støt- eller bolusinjeksjon.
Tabell 3. Dose og infusjonshastighet:

Kroppsvekt
(kg)1

Startdose
(mg)

Minimum
infusjonsvarighet
minutter (timer)

Vedlikeholds-
dose (mg)

Minimum
infusjonsvarighet
minutter (timer)

≥10-<20

600

45 (0,8)

600

45 (0,8)

≥20-<30

900

35 (0,6)

2100

75 (1,3)

≥30-<40

1200

31 (0,5)

2700

65 (1,1)

≥40-<60

2400

45 (0,8)

3000

55 (0,9)

≥60-<100

2700

35 (0,6)

3300

40 (0,7)

≥100

3000

25 (0,4)

3600

30 (0,5)

1Kroppsvekt ved behandlingstidspunkt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv Neisseria meningitidis-infeksjon ved behandlingsstart. Pasienter som ikke nylig er vaksinert mot Neisseria meningitidis, med mindre de får profylaktisk behandling med relevante antibiotika frem til 2 uker etter vaksinasjon.

Forsiktighetsregler

Alvorlig meningokokkinfeksjon: Ravulizumab gjør pasienten mer utsatt for meningokokkinfeksjon/-sepsis (Neisseria meningitidis) pga. virkningsmekanismen. Meningokokksykdom forårsaket av enhver serogruppe kan oppstå. For å redusere infeksjonsrisikoen må alle pasienter vaksineres mot meningokokkinfeksjon minst 2 uker før behandlingsoppstart, med mindre risikoen ved å utsette behandling oppveier risikoen for å få meningokokkinfeksjon. Pasienter som starter behandling <2 uker etter meningokokkvaksinasjon, må få behandling med relevante profylaktiske antibiotika frem til 2 uker etter vaksinasjon. Vaksiner mot serogruppe A, C, Y, W135 og B, hvis tilgjengelig, anbefales til forebygging av vanlige patogene meningokokkserogrupper. Pasienten må vaksineres eller revaksineres iht. gjeldende nasjonale vaksinasjonsretningslinjer (ved bytte fra ekulizumabbehandling, skal legen verifisere at meningokokkvaksinasjon er oppdatert iht. nasjonale retningslinjer). Vaksinasjon er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å forebygge meningokokkinfeksjon. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. Tilfeller av alvorlig meningokokkinfeksjon/-sepsis er rapportert hos ravulizumabpasienter. Tilfeller av alvorlig eller fatal meningokokkinfeksjon/-sepsis er rapportert ved bruk av andre terminale komplement-hemmere. Alle pasienter skal overvåkes for tidlige tegn på meningokokkinfeksjon og -sepsis, utredes umiddelbart ved mistanke om infeksjon og behandles med relevante antibiotika. Pasienten skal informeres om slike tegn/symptomer og at legehjelp skal søkes umiddelbart. Legen skal gi pasienten informasjonsbrosjyre og pasientkort. Immunisering: Før behandlingsoppstart anbefales det at PNH- og aHUS-pasienter starter med immunisering iht. gjeldende retningslinjer for immunisering. Vaksinasjon kan aktivere komplement ytterligere. Som følge av dette kan pasienter med komplement-medierte sykdommer, inkl. PNH og aHUS, oppleve økte tegn/symptomer på underliggende sykdom, slik som hemolyse. Pasienten skal derfor overvåkes nøye for sykdomssymptomer etter anbefalt vaksinasjon. Pasienter <18 år skal vaksineres mot Haemophilus influenzae og pneumokokkinfeksjoner, og de nasjonale vaksinasjonsanbefalingene for den enkelte aldersgruppe skal følges nøye. Andre systemiske infeksjoner: Ravulizumab skal gis med forsiktighet ved aktiv systemisk infeksjon. Ravulizumab blokkerer aktivering av det terminale komplement, og pasienten kan derfor være mer utsatt for infeksjoner forårsaket av Neisseria-arter og innkapslede bakterier. Alvorlige infeksjoner med Neisseria-arter (andre enn Neisseria meningitidis), inkl. disseminerte gonokokkinfeksjoner, er rapportert. Pasienten skal få informasjon i pakningsvedlegget for å øke oppmerksomheten rundt mulige alvorlige infeksjoner og tegn/symptomer. Legen skal gi pasienten råd om forebygging av gonoré. Infusjonsreaksjoner: Kan oppstå ved ravulizumabinfusjon (mild alvorlighetsgrad og forbigående, f.eks. korsryggsmerter, blodtrykksfall, blodtrykksøkning, ubehag i lemmer, allergisk reaksjon og dysgeusi). Ved infusjonsreaksjon skal infusjonen avbrytes og nødvendige støttetiltak iverksettes ved tegn på kardiovaskulær ustabilitet eller respirasjonshemming. Seponering ved PNH og aHUS: Se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder 0,18 g natrium pr. 72 ml ved maks. dose (tilsv. 9,1% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak for voksne) etter fortynning med NaCl 0,9% injeksjonsvæske. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Kronisk i.v. behandling med humant immunglobulin (IVIg) kan påvirke resirkuleringsmekanismen via endosomal neonatal Fc-reseptor (FcRn) for monoklonale antistoffer, og dermed redusere serumkonsentrasjonen av ravulizumab.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Ingen prekliniske reproduksjonstoksikologistudier er utført. Ingen spesifikk testsubstansrelatert reproduksjonstoksisitet er sett i dyrestudier. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet. Humant IgG passerer human placentabarriere, og ravulizumab vil dermed kunne medføre hemming av det terminale komplement i fostersirkulasjonen. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon under og i opptil 8 måneder etter behandling. Hos gravide kan bruk overveies etter nytte-/risikovurdering.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier viste ingen skadelig effekt på avkom etter inntak av melk fra behandlede dyr. Risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Da mange legemidler og immunglobuliner utskilles i human morsmelk, og pga. faren for alvorlige bivirkninger hos diende spedbarn, skal amming opphøre under og i opptil 8 måneder etter behandling.
Fertilitet: Ingen spesifikke fertilitetsstudier er utført. Dyrestudier viste ingen skadelig effekt på fertilitet hos behandlede hunn- eller hanndyr.

 

Bivirkninger

Mest alvorlig er meningokokkinfeksjon og -sepsis (se Forsiktighetsregler).
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme
Vanlige Abdominalsmerter, dyspepsi, oppkast
Generelle
Svært vanlige Fatigue, feber
Vanlige Asteni, influensalignende sykdom
Mindre vanlige Frysninger
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Meningokokkinfeksjon (inkl. meningokokksepsis)
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Svimmelhet
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Generelle Fatigue, feber
Infeksiøse Nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, dyspepsi, oppkast
Generelle Asteni, influensalignende sykdom
Hud Kløe, utslett
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske Svimmelhet
Mindre vanlige
Generelle Frysninger
Infeksiøse Meningokokkinfeksjon (inkl. meningokokksepsis)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller. Ved overdose skal infusjonen avbrytes umiddelbart og pasienten overvåkes nøye.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Monoklonalt antistoff IgG2/4K som bindes spesifikt til komplementprotein C5, og dermed hindrer at det spaltes til C5a (det proinflammatoriske anafylatoksinet) og C5b (1. subenheten i det terminale komplementkomplekset [C5b-9]), og hindrer dannelse av C5b-9. Ravulizumab bevarer de tidlige komponentene i komplementaktiveringen som er nødvendige for opsonisering av mikroorganismer og fjerning av immunkomplekser.
Absorpsjon: Tmax forventes å være ved infusjonsslutt (EOI) eller rett etter EOI. Terapeutisk steady state legemiddelkonsentrasjon nås etter 1. dose.
Fordeling: Gjennomsnittlig (SD) Vdss er 5,35 (0,92) liter og 5,22 (1,85) liter for hhv. PNH- og aHUS-pasienter.
Halveringstid: Gjennomsnittlige (SD) verdier for terminal t1/2 og clearance hos PNH- og aHUS-pasienter er hhv. 49,7 (8,9) dager og 0,08 (0,022) liter/døgn og 51,8 (16,2) dager og 0,08 (0,04) liter/døgn.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Kroppsvekt er en signifikant kovariat hos PNH- eller aHUS-pasienter, noe som gir lavere eksponering hos tyngre pasienter. Vektbasert dosering foreslås.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C), og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter fortynning: Skal brukes umiddelbart. Kjemisk og fysikalsk stabilitet av fortynnet oppløsning er imidlertid vist i opptil 24 timer ved 2-8°C eller i opptil 5 timer ved romtemperatur. Dersom oppløsningen ikke brukes umiddelbart etter fortynning, skal oppbevaringstid ikke overskride 24 timer ved 2-8°C eller 5 timer ved romtemperatur, inkl. forventet infusjonstid.

Andre opplysninger

Ultomiris rekvireres via CustomerOperationsEU@Alexion.com.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ultomiris, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
300 mg/3 ml (100 mg/ml) 1 stk. (hettegl.)
404065
-
-
65652,80 C

Ultomiris, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1100 mg/11 ml (100 mg/ml) 1 stk. (hettegl.)
121294
-
-
240630,10 C
Distribueres via produsentens egne kanaler. Ved forespørsel, kontakt produsenten.

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.11.2020