Vaksine mot tyfoidfeber.

ATC-nr.: J07A P03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J07A P03
Tyfoid, renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 25 μg/dose: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2) 25 μg, fenol, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml.


Indikasjoner

Aktiv immunisering mot tyfoidfeber forårsaket av Salmonella enterica serovar typhi hos voksne og barn ≥2 år. Som med andre polysakkaridvaksiner kan antistoffresponsen være utilstrekkelig hos barn <2 år.

Dosering

Voksne og barn ≥2 år: 1 dose (0,5 ml) gis minst 2 uker før mulig eksponering. Ved fortsatt risiko skal revaksinering foretas innen 3 år.
Tilberedning/Håndtering: Ristes godt rett før bruk. Skal ikke blandes med andre vaksiner/legemidler da uforlikeligheter ikke er avklart. Oppbevares i romtemperatur i noen minutter før injeksjon.
Administrering: Injiseres i.m. eller ev. s.c. Skal ikke administreres intravaskulært; påse at nålen ikke trenger inn i en blodåre.

Kontraindikasjoner

Kjent systemisk overfølsomhetsreaksjon for innholdsstoffene, eller en livstruende reaksjon etter tidligere administrering av vaksine med de samme innholdsstoffene. Overfølsomhet for spormengder av formaldehyd og kasein. Vaksinering må utsettes ved akutt febersykdom.

Forsiktighetsregler

Hensiktsmessig medisinsk behandling og overvåkning må være tilgjengelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner eller besvimelse. Utvis forsiktighet ved trombocytopeni eller blødningssykdom, siden blødning kan oppstå ved i.m. injeksjon. Vaksinen beskytter ikke mot Salmonella paratyphi A eller B eller mot ikke-tyfoid Salmonella. Synkope (besvimelse) kan forekomme etter, eller til og med før vaksinering, spesielt hos ungdom, som en psykisk reaksjon på injeksjonen. Som med enhver vaksine, er det mulig at vaksinen ikke gir full beskyttelse for alle som får den. Før administrering skal mottaker eller omsorgsperson/formynder bli spurt om mottakerens personlige bakgrunn, nåværende helsetilstand og ev. bivirkninger etter tidligere immunisering. Immunogenisiteten til vaksinen kan bli redusert ved immunsuppressiv behandling eller immunsvikt, og utsettelse av vaksineringen til sykdommen/behandlingen er over anbefales. Vaksinering av personer med kronisk immunsvikt som f.eks. hiv-infeksjon anbefales, selv om antistoffresponsen kan være begrenset.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07A P03
Kan gis samtidig med andre vaksiner (gulfeber, difteri, tetanus, poliomyelitt, rabies fremstilt på Vero-celler, meningitt A+C, hepatitt A og hepatitt B), men må gis i separate sprøyter og på forskjellige injeksjonssteder.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data, anbefales derfor ikke. Skal kun gis til gravide hvis absolutt nødvendig og etter risiko/nyttevurdering.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Vaksinen må gis med forsiktighet til ammende.
Vaksiner

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine hos barn. Øvrige: Smerte på injeksjonsstedet, erytem/hevelse/ødem/indurasjon på injeksjonsstedet hos barn, tretthet og uvelhet hos voksne. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Hodepine hos voksne. Øvrige: Erytem/hevelse/ødem/indurasjon på injeksjonsstedet hos voksne, uvelhet hos barn, feber og tretthet hos barn. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øvrige: Kløe på injeksjonsstedet hos voksne. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, diaré, abdominalsmerte. Hud: Allergiske hudreaksjoner som kløe, utslett, urticaria. Immunsystemet: Anafylaktoide/anafylaktiske reaksjoner inkl. sjokk, serumsykdom. Luftveier: Astma. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Vasovagal synkope som reaksjon på injeksjon.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Vaksine fremstilt av Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi Ty 2.
Virkningsmekanisme: Beskyttelse oppnås ca. 2-3 uker etter injeksjon og varer ca. 3 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytterkartong for å beskytte mot lys.

Sist endret: 07.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.12.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Typhim Vi, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 μg/dose10 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
028323
SPC_ICON-
-
2031,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

difteri: Smittsom sykdom forårsaket av corynebakterier. Vanligvis angripes luftveiene og sykdommen gir symptomer fra nese og hals. Bakterien kan forårsake pusteproblemer og i mer alvorlige tilfeller, påvirke hjerte og sentralnervesystemet. Difteri er svært sjelden i Norge siden vaksine mot sykdommen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulfeber: Akutt infeksjonssykdom, hovedsakelig fra tropiske land, forårsaket av et virus som spres fra mygg til mennesker. Den alvorligste formen gir feber, gulsott og nyreskade.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tetanus (stivkrampe): Stivkrampe er en sykdom som rammer nervesystemet. Stivkrampe skyldes et giftstoff (toksin) fra bakterien Clostridium tetani.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.