Trientine Tillomed

Tillomed (FrostPharma AB)


Fordøyelses- og stoffskiftepreparat, kobberchelaterende middel.

A16A X12 (Trientin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KAPSLER, harde 167 mg: Hver kapsel inneh.: Trientindihydroklorid 250 mg tilsv. trientin 167 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, svart og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn >5 år: Behandling av Wilsons sykdom hos pasienter som ikke tåler D-penicillaminbehandling.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Wilsons sykdom

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling skal kun startes av legespesialist med erfaring innen behandling av Wilsons sykdom. Startdosen tilsvarer vanligvis laveste dose innenfor doseområdet, og dosen skal deretter tilpasses iht. klinisk respons. De anbefalte dosene under er uttrykt som g eller mg av trientindihydrokloridsaltet.
Voksne inkl. eldre
1-2 g trientindihydroklorid (4-8 kapsler) daglig fordelt på 2-4 doser.
Ungdom og barn ≥5 år
Vektbasert dose er ikke fastslått, men generell startdose er 20 mg trientindihydroklorid/kg/dag avrundet til nærmeste kapsel à 250 mg trientindihydroklorid fordelt på 2-3 doser. Anbefalt startdose trientindihydroklorid er vanligvis 500-1250 mg (2-5 kapsler). Vedlikeholdsdosen titreres iht. klinisk respons og kobberserumnivå.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen data. Overvåkning kan imidlertid være nødvendig for å unngå enten toksisitet eller manglende effekt. Se Forsiktighetsregler.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset informasjon. Ingen spesifikk dosejustering er nødvendig. Se Forsiktighetsregler.
  • Barn <5 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Administrering Svelges med vann. Skal tas på tom mage, minst 1 time før eller 2 timer etter mat, og minst 1 time før/etter andre legemidler, mat eller melk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved bytte fra annen trientinformulering: Forsiktighet skal utvises siden det finnes ulike trientinsalter og ulik biotilgjengelighet. Dosejustering kan være nødvendig. Jern: Trientin er et chelaterende legemiddel som har vist seg å redusere jernnivåene i serum. I enkelte tilfeller kan jerntilskudd være nødvendig. Samtidig peroralt jern skal administreres på et annet tidspunkt enn trientin, se Interaksjoner. Kombinasjon med sink eller antacida: Se Interaksjoner. Hos pasienter tidligere behandlet med D-penicillamin: Det er rapportert lupuslignende reaksjoner ved påfølgende trientinbehandling. Årsakssammenheng med trientin er ikke fastslått. Overvåkning: Pasienten skal få jevnlig medisinsk tilsyn og overvåkes vha. alle tilgjengelige kliniske data, slik at de kliniske symptomene og kobbernivåene holdes under kontroll, og at behandlingen blir optimal. Det anbefales at overvåkingen utføres minst 2 ganger i året. Hyppigere overvåkning er anbefalt i den 1. behandlingsfasen og i faser med sykdomsprogresjon, eller når det utføres dosejusteringer etter anvisning fra den behandlende legen. Formålet med vedlikeholdsbehandlingen er at nivåene av fritt kobber i plasma (også kalt ikke-ceruloplasminkobber i plasma) og urinekskresjon av kobber holdes innenfor de akseptable grenseverdiene. Serumnivå av fritt kobber beregnes ut fra forskjellen mellom total mengde kobber og ceruloplasminbundet kobber (normalt serumnivå av fritt kobber er vanligvis 100-150 µg/liter). Måling av kobberutskillelse i urin kan foretas under behandling. Chelatbehandling gir økt kobbernivå i urin, og dette vil derfor ikke nødvendigvis nøyaktig gjenspeile kobberoverskuddet i kroppen, men kan være et nyttig mål på behandlingsetterlevelse. Bruk av hensiktsmessige mål for kobberparameteret er beskrevet i retningslinjer for klinisk praksis knyttet til Wilsons sykdom. I likhet med alle anti-kobber-legemidler medfører overbehandling en risiko for kobbermangel. Det er spesielt skadelig for barn og gravide (se Graviditet, amming og fertilitet), siden kobber er nødvendig for riktig vekst og mental utvikling. Manifestasjoner av overbehandling må derfor overvåkes. Pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, skal overvåkes jevnlig for egnet kontroll av symptomer og kobbernivåer. Det anbefales også nøye overvåkning av nyre- og/eller leverfunksjonen hos disse pasientene. Forverring av nevrologiske symptomer kan forekomme ved starten av den chelaterende behandlingen grunnet overflødig fritt kobber i serum ved den første responsen på behandlingen. Denne effekten kan være mer åpenbar hos pasienter med eksisterende nevrologiske symptomer. Det anbefales at pasienten overvåkes nøye etter tegn på dette, og at forsiktig titrering vurderes for å oppnå den anbefalte terapeutiske dosen, og at dosen reduseres ved behov. Justeringer av trientindosen skal vurderes ved tegn på redusert effekt, f.eks. (vedvarende) økning i leverenzymer og forverring av tremor. Justering av trientindosene skal utføres i små trinn. Trientindosen kan også reduseres hvis trientin gir bivirkninger, f.eks. gastrointestinale problemer og hematologiske endringer. Trientindosene bør reduseres til mer tolererbare doser, og de kan økes igjen når bivirkningene er borte. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Sink: Det finnes ikke tilstrekkelige data til å støtte samtidig bruk av sink. Kombinasjonen er ikke anbefalt, siden det er sannsynlighet for interaksjon mellom sink og trientin, noe som reduserer effekten av begge virkestoffene. Andre anti-kobber-legemidler: Ingen interaksjonsstudier er utført vedrørende samtidig administrering av trientin og D-penicillamin. Mat: Trientin absorberes dårlig etter oralt inntak, og mat hemmer absorpsjonen av trientin ytterligere. Spesifikke interaksjonsstudier med mat er utført med hos friske forsøkspersoner, og disse viser en reduksjon i omfanget av trientinabsorpsjon på opptil 45%. Siden systemisk eksponering er avgjørende for den primære virkningsmekanismen (kobberchelatering), er det anbefalt å ta trientin minst 1 time før mat eller 2 timer etter mat, og med minst 1 times mellomrom fra inntak av andre legemidler, mat eller melk for å muliggjøre maks. absorpsjon og redusere sannsynligheten for at det dannes komplekser via metallbinding i mage-tarmkanalen. Andre preparater: Trientin reduserer jernnivåer i serum. Jerntilskudd kan derfor i enkelte tilfeller være nødvendig. Samtidig peroralt jern eller andre tungmetaller skal administreres på et annet tidspunkt enn trientin for å forhindre at det dannes komplekser. Selv om det ikke finnes holdepunkter for at antacida som inneholder kalsium og magnesium endrer effekten av trientin, er det god praksis å administrere disse separat.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, som sannsynligvis skyldes trientinindusert kobbermangel. Ved graviditet skal trientin kun brukes etter nøye overveielse av fordelene opp mot risikoene som er forbundet med å seponere behandlingen hos den enkelte pasient. Faktorer som skal overveies, inkluderer de kjente risikoene forbundet med ubehandlet eller underbehandlet Wilsons sykdom, risikoer forbundet med sykdomsstadiet, risikoen med de tilgjengelige alternative behandlingene og de mulige effektene av trientin. Hvis trientinbehandlingen forsetter etter risiko-/fordelsanalysen, bør det overveies å redusere trientindosen til den laveste effektive dosen og overvåke i samsvar med behandlingsregimet. Svangerskapet skal overvåkes nøye for å påvise mulig føtal abnormitet og for å evaluere maternale kobbernivåer i serum i løpet av svangerskapet. Trientindosen skal justeres slik at kobbernivåene i serum forblir i normalområdet. Siden kobber er nødvendig for riktig vekst og mental utvikling, kan det være nødvendig å utføre dosejusteringer for å unngå kobbermangel hos fosteret. Det er avgjørende med nøye overvåkning av pasienten (se Forsiktighetsregler). Ved behov skal serumnivå av kobber og ceruloplasmin overvåkes hos spedbarn født av mødre behandlet med trientin.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetDet er ukjent om human fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Noen ganger er trientinoverdose rapportert. I tilfeller opptil 20 g trientinbase var det ingen tilsynelatende bivirkninger rapportert. En stor overdose på 40 g trientinbase resulterte i selvbegrensende svimmelhet og oppkast uten andre kliniske sekvenser eller signifikante biokjemiske avvik.
BehandlingPasienten bør observeres, relevant biokjemisk analyse utføres og symptomatisk behandling gis. Kronisk overbehandling kan gi kobbermangel og reversibel sideroblastanemi. Overbehandling og fjerning av for mye kobber kan overvåkes ved å måle kobberutskillelsen i urin og ikke-ceruloplasminbundet kobber. Nøye overvåkning er nødvendig for å optimalisere dosen eller ved behov tilpasse behandlingen.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeKobberchelaterende middel som bidrar til å eliminere kobber fra kroppen ved å danne et stabilt løselig kompleks som deretter utskilles via nyrene. Kan også chelatere kobber i mage-tarmkanalen og dermed hemme kobberabsorpsjon.
AbsorpsjonEtter oral administrering av enkeltdose 167 mg trientin er gjennomsnittlig Tmax 1,25 timer, Cmax 933,99 ± 345,99 ng/ml og AUC0-t 3771,15 ± 1962,20 time × ng/ml.
FordelingSentralt og perifert Vd er hhv. 393 liter og 252 liter.
HalveringstidEliminasjons t1/2 er ca. 4 timer 3,8 ± 1,3 timer ved steady state og 4,4 ± 4,7 etter en enkeltdose.
UtskillelseVia urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Trientine Tillomed, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
167 mg 100 stk. (boks)
113661

H-resept

42 479,30 C

SPC (preparatomtale)

Trientine Tillomed KAPSLER, harde 167 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.03.2023


Sist endret: 25.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)