Trecondi

Medac


Antineoplastisk alkyleringsmiddel, alkylsulfonat.

L01A B02 (Treosulfan)PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g og 5 g: Hvert hetteglass inneh.: Treosulfan 1 g, resp. 5 g.


Indikasjoner

I kombinasjon med fludarabin som del av forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (alloHSCT) hos voksne med malign eller ikke‑malign sykdom, og hos pediatriske pasienter >1 måned med malign sykdom.

Dosering

Administrering av treosulfan skal overvåkes av lege med erfaring med forbehandling etterfulgt av alloHSCT.
Malign sykdom: Voksne: Treosulfan gis i kombinasjon med fludarabin. Anbefalt dose og administreringsplan: Treosulfan 10 g/m2 kroppsoverflate (BSA) pr. døgn gis som en 2 timers i.v. infusjon, i 3 påfølgende dager (dag ‑4, ‑3, ‑2) før stamcelleinfusjon (dag 0). Total treosulfandose er 30 g/m2. Fludarabin 30 mg/m2 pr. døgn gis som en 0,5 timers i.v. infusjon, i 5 påfølgende dager (dag -7, -6, -5, -4, -3) før stamcelleinfusjon (dag 0). Total fludarabindose er 150 mg/m2. Treosulfan skal gis før fludarabin på dag ‑4, ‑3, ‑2 (FT10-regime). Barn og ungdom: Treosulfan gis i kombinasjon med fludarabin, med tiotepa (intensivert regime; FT10‑14TT-regime) eller uten tiotepa (FT10‑14-regime). Anbefalt dose og administreringsplan: Treosulfan 10‑14 g/m2 pr. døgn gis som en 2 timers i.v. infusjon, i 3 påfølgende dager (dag ‑6, ‑5, ‑4) før stamcelleinfusjon (dag 0). Total treosulfandose er 30‑42 g/m2. Treosulfandosen skal tilpasses pasientens kroppsoverflate som følger:

Kroppsoverflate (m2)

Treosulfandose (g/m2)

≤0,5

10

>0,5-1

12

>1

14

Fludarabin 30 mg/m2 pr. døgn gis som en 0,5 timers i.v. infusjon, i 5 påfølgende dager (dag ‑7, ‑6, ‑5, ‑4, ‑3) før stamcelleinfusjon (dag 0). Total fludarabindose er 150 mg/m2. Treosulfan skal gis før fludarabin. Tiotepa (intensivert regime 5 mg/kg 2 ganger daglig), gis som 2 i.v. infusjoner over 2-4 timer på dag ‑2 før stamcelleinfusjon (dag 0).
Ikke-malign sykdom: Voksne: Treosulfan gis i kombinasjon med fludarabin med eller uten tiotepa. Anbefalt dose og administreringsplan: Treosulfan 14 g/m2 pr. døgn gis som en 2 timers i.v. infusjon, i 3 påfølgende dager (dag ‑6, ‑5, ‑4) før stamcelleinfusjon (dag 0). Total treosulfandose er 42 g/m2. Fludarabin 30 mg/m2 pr. døgn gis som en 0,5 timers i.v. infusjon, i 5 påfølgende dager (dag ‑6, ‑5, ‑4, ‑3, ‑2) før stamcelleinfusjon (dag 0). Total fludarabindose er 150 mg/m2. Treosulfan skal gis før fludarabin på dag ‑6, ‑5, ‑4 (FT14-regime). Tiotepa 5 mg/kg gis 2 ganger daglig, som 2 i.v. infusjoner over 2-4 timer på dag ‑2 før stamcelleinfusjon (dag 0).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt funksjon, men treosulfan er kontraindisert ved alvorlig nedsatt funksjon. Spedbarn <1 måned: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: For instruksjon om rekonstituering, se pakningsvedlegg. Inhalasjon og kontakt med hud/slimhinner skal unngås. Gravide skal ikke håndtere dette legemidlet. En sikker teknikk for i.v. administrering skal brukes for å unngå ekstravasasjon.
Administrering: Treosulfan er til i.v. bruk som en 2 timers infusjon. Skal ikke blandes med andre legemidler, da uforlikelighet ikke er studert.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet. Aktiv, ikke-kontrollert infeksjonssykdom. Alvorlig samtidig nedsatt hjerte-, lunge-, lever- eller nyrefunksjon. Fanconis anemi og andre DNA-reparasjonsforstyrrelser. Graviditet (se Graviditet, amming og fertilitet). Administrering av levende vaksiner.

Forsiktighetsregler

Benmargshemming: Uttalt benmargshemming med pancytopeni er ønsket terapeutisk effekt av treosulfanbasert forbehandling, og oppstår hos alle pasienter. Det er derfor anbefalt å overvåke blodbildet hyppig inntil bedring av det hematopoetiske systemet. I faser med alvorlig nøytropeni (median varighet av nøytropen periode er 14‑17,5 dager hos voksne og 21‑24 dager hos barn og ungdom) er risikoen for infeksjon økt. Profylaktisk eller empirisk antiinfeksjonsbehandling (bakteriell, viral, mykotisk) bør derfor overveies. Vekstfaktorer (G‑CSF, GM‑CSF), trombocytter og/eller erytrocytter bør gis hvis indisert. Sekundær malignitet: Sekundær malignitet er en velkjent komplikasjon hos langtidsoverlevende etter alloHSCT. I hvilken grad treosulfan bidrar til dette er ukjent. Risiko for sekundær malignitet bør forklares til pasienten. Treosulfan er klassifisert som et humant karsinogen. Mukositt: Oral mukositt (inkl. høy alvorlighetsgrad) er en svært vanlig bivirkning av treosulfanbasert forbehandling etterfulgt av alloHSCT. Bruk av mukosittprofylakse (f.eks. topikale antimikrobielle midler, barrierebeskyttelse, is og adekvat oralhygiene) er anbefalt. Vaksiner: Se Interaksjoner. Fertilitet: Se Graviditet, amming og fertilitet. Barn: Krampeanfall: Krampeanfall er sett hos spedbarn (≤4 måneder) med primær immunsvikt etter forbehandling med treosulfan i kombinasjon med fludarabin eller syklofosfamid. Spedbarn ≤4 måneder skal derfor overvåkes for tegn på nevrologiske bivirkninger. Selv om det ikke kan bevises at treosulfan var årsaken, kan bruk av klonazepamprofylakse vurderes hos barn <1 år. Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum: Det er en signifikant sammenheng mellom alder og respirasjonstoksisitet hos barn som får treosulfanbasert forbehandling. Barn <1 år (hovedsakelig ikke‑malign sykdom, spesielt immunsvikt) fikk mer respirasjonstoksisitet av grad 3/4, muligens pga. lungeinfeksjoner som allerede forelå før oppstart av forbehandling. Bleieutslett: Bleieutslett kan forekomme hos små barn pga. utskillelse av treosulfan i urin. Bleier skal derfor byttes ofte de første 6-8 timene etter hver treosulfaninfusjon. Ekstravasasjon: Treosulfan kan gi irritasjon. I.v. administrering skal foretas ved bruk av en sikker teknikk. Ved mistanke om ekstravasasjon skal generelle sikkerhetstiltak iverksettes. Ingen spesifikke tiltak er vist å kunne anbefales. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Det er sannsynlig at visse bivirkninger, slik som kvalme, oppkast og svimmelhet, kan påvirke disse funksjonene.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjon er sett ved høydose kjemoterapi. Detaljerte in vitro-studier kunne ikke helt utelukke mulige interaksjoner mellom høye plasmakonsentrasjoner av treosulfan og CYP3A4-, CYP2C19- eller P‑gp-substrater. Legemidler med lav terapeutisk indeks (f.eks digoksin) som er substrater for CYP3A4, CYP2C19 eller P‑gp skal derfor ikke gis under behandling med treosulfan. Treosulfans effekt på fludarabins kinetikk er ukjent. Vaksiner: Samtidig bruk av levende svekkede vaksiner er ikke anbefalt.

Graviditet, amming og fertilitet

Seksuelt aktive menn og kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under og opptil 6 måneder etter behandling.
Graviditet: Ingen humane data. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet. Kontraindisert ved graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Amming skal opphøre ved treosulfanbehandling.
Fertilitet: Treosulfan kan redusere fertilitet hos menn og kvinner. Det anbefales at menn som behandles med treosulfan ikke forsøker å bli fedre under og opptil 6 måneder etter behandling, og at de får rådgivning om kryokonservering av sædceller før behandling, pga. mulighet for irreversibel infertilitet. Treosulfan kan medføre ovariehemming og amenoré med menopausale symptomer hos premenopausale kvinner.

 

Bivirkninger

Voksne

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeBenmargssuppresjon, febril nøytropeni, pancytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt/mukositt
VanligeDysfagi, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, orale smerter
Mindre vanligeAbdominal distensjon, blødning i munnen, munntørrhet, øsofageal eller gastrointestinal smerte
Ukjent frekvensAnal inflammasjon, gastrointestinal blødning, nøytropen kolitt, sår i munnen, øsofagitt
Generelle
Svært vanligeAstenitilstander (fatigue, asteni, letargi)
VanligeFeber5, frysninger, ødem
Mindre vanligeIkke-kardiell brystsmerte, smerte
Ukjent frekvensKuldefølelse, reaksjon på injeksjonsstedet
Hjerte
VanligeArytmi (f.eks. atrieflimmer, sinusarytmi)
Ukjent frekvensHjerteinfarkt, hjertestans, hjertesvikt, perikardeffusjon
Hud
VanligeAlopesi, erytem, kløe, makulopapuløst utslett, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, purpura
Mindre vanligeAkneiform dermatitt, erythema multiforme, hyperhidrose, utslett
Ukjent frekvensDermatitt, generalisert erytem, hudnekrose eller sår, hyperpigmentering av hud4, tørr hud
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanligeInfeksjoner (bakterie, virus, sopp)
VanligeSepsis1
Ukjent frekvensSeptisk sjokk3
Kar
VanligeFlushing, hypertensjon
Mindre vanligeHematom, hypotensjon
Ukjent frekvensBlødning, embolus
Lever/galle
Mindre vanligeHepatotoksisitet, venookklusiv leversykdom
Ukjent frekvensHepatomegali, leversmerte, leversvikt
Luftveier
VanligeDyspné, epistakse
Mindre vanligeFaryngeal eller laryngeal inflammasjon, hikke, hoste, larynkssmerter, pleuraeffusjon, pneumonitt
Ukjent frekvensDysfoni, hypoksi, orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Ukjent frekvensMuskelsvakhet
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Mindre vanligePerifer sensorisk nevropati
Ukjent frekvensEkstrapyramidale forstyrrelser, encefalopati, intrakraniell blødning, parestesi, synkope
Nyre/urinveier
VanligeAkutt nyreskade, hematuri
Ukjent frekvensCystitt3, dysuri, nyresvikt
Psykiske
VanligeInsomni
Mindre vanligeForvirringstilstand
Ukjent frekvensAgitasjon
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt
Mindre vanligeHyperglykemi
Ukjent frekvensAcidose2, elektrolyttubalanse, nedsatt glukosetoleranse
Svulster/cyster
Ukjent frekvensBehandlingsrelatert sekundær malignitet
Undersøkelser
Svært vanligeØkt bilirubin
VanligeRedusert vekt, økt CRP, økt alkalisk fosfatase i blod, økt vekt, økt γ-GT, økte transaminaser (ALAT/ASAT)
Ukjent frekvensØkt kreatinin i blod, økt laktatdehydrogenase i blod
Øye
Ukjent frekvensTørre øyne

Voksne

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeBenmargssuppresjon, febril nøytropeni, pancytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt/mukositt
GenerelleAstenitilstander (fatigue, asteni, letargi)
InfeksiøseInfeksjoner (bakterie, virus, sopp)
UndersøkelserØkt bilirubin
Vanlige
GastrointestinaleDysfagi, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, orale smerter
GenerelleFeber5, frysninger, ødem
HjerteArytmi (f.eks. atrieflimmer, sinusarytmi)
HudAlopesi, erytem, kløe, makulopapuløst utslett, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, purpura
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseSepsis1
KarFlushing, hypertensjon
LuftveierDyspné, epistakse
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Nyre/urinveierAkutt nyreskade, hematuri
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserRedusert vekt, økt CRP, økt alkalisk fosfatase i blod, økt vekt, økt γ-GT, økte transaminaser (ALAT/ASAT)
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, blødning i munnen, munntørrhet, øsofageal eller gastrointestinal smerte
GenerelleIkke-kardiell brystsmerte, smerte
HudAkneiform dermatitt, erythema multiforme, hyperhidrose, utslett
KarHematom, hypotensjon
Lever/galleHepatotoksisitet, venookklusiv leversykdom
LuftveierFaryngeal eller laryngeal inflammasjon, hikke, hoste, larynkssmerter, pleuraeffusjon, pneumonitt
NevrologiskePerifer sensorisk nevropati
PsykiskeForvirringstilstand
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi
Ukjent frekvens
GastrointestinaleAnal inflammasjon, gastrointestinal blødning, nøytropen kolitt, sår i munnen, øsofagitt
GenerelleKuldefølelse, reaksjon på injeksjonsstedet
HjerteHjerteinfarkt, hjertestans, hjertesvikt, perikardeffusjon
HudDermatitt, generalisert erytem, hudnekrose eller sår, hyperpigmentering av hud4, tørr hud
InfeksiøseSeptisk sjokk3
KarBlødning, embolus
Lever/galleHepatomegali, leversmerte, leversvikt
LuftveierDysfoni, hypoksi, orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser, encefalopati, intrakraniell blødning, parestesi, synkope
Nyre/urinveierCystitt3, dysuri, nyresvikt
PsykiskeAgitasjon
Stoffskifte/ernæringAcidose2, elektrolyttubalanse, nedsatt glukosetoleranse
Svulster/cysterBehandlingsrelatert sekundær malignitet
UndersøkelserØkt kreatinin i blod, økt laktatdehydrogenase i blod
ØyeTørre øyne

1Klinisk eller mikrobiologisk dokumentert infeksjon med nøytropeni grad 3/4 (ANC <1 × 10⁹/liter) og sepsis.

2Acidose kan være en følge av frisetting av metansulfonsyre ved treosulfanaktivering/spalting i plasma.

3Kasuistikker (>2) etter treosulfanbasert forbehandling innhentet fra andre kilder.

4Bronsepigmentering.

5Feber i fravær av nøytropeni, hvor nøytropeni er definert som ANC <1 × 10⁹/liter.

Barn og ungdom

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeBenmargssuppresjon, pancytopeni
Ukjent frekvensFebril nøytropeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt/mukositt
VanligeDysfagi, orale smerter
Ukjent frekvensAnal inflammasjon, dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal smerte, nøytropen kolitt, proktitt
Generelle
Svært vanligeFeber3
Ukjent frekvensFatigue, frysninger, smerte
Hud
Svært vanligeKløe
VanligeAlopesi, eksfoliativ dermatitt, erytem, hudsmerte, hyperpigmentering av hud2, makulopapuløst utslett, utslett
Ukjent frekvensAkneiform dermatitt, bleieutslett1, bulløs dermatitt, erythema multiforme, hudsår, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, urticaria
Infeksiøse
Svært vanligeInfeksjoner (bakterie, virus, sopp)
Kar
Ukjent frekvensHypertensjon, hypotensjon, kapillærlekkasjesyndrom
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensSkrotalt erytem
Lever/galle
Ukjent frekvensHepatomegali, hepatotoksisitet, venookklusiv leversykdom
Luftveier
VanligeEpistakse, orofaryngeal smerte
Ukjent frekvensHypoksi
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensSmerte i ekstremitet
Nevrologiske
Ukjent frekvensHodepine, krampeanfall, parestesi
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensAkutt nyreskade, ikke-infeksiøs cystitt, nyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensAlkalose, elektrolyttubalanse, hypomagnesemi
Svulster/cyster
Ukjent frekvensBehandlingsrelatert sekundær malignitet1
Undersøkelser
VanligeØkt bilirubin, økte transaminaser (ALAT/ASAT)
Ukjent frekvensØkt γ-GT
Øye
Ukjent frekvensKonjunktival blødning, tørre øyne

Barn og ungdom

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeBenmargssuppresjon, pancytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt/mukositt
GenerelleFeber3
HudKløe
InfeksiøseInfeksjoner (bakterie, virus, sopp)
Vanlige
GastrointestinaleDysfagi, orale smerter
HudAlopesi, eksfoliativ dermatitt, erytem, hudsmerte, hyperpigmentering av hud2, makulopapuløst utslett, utslett
LuftveierEpistakse, orofaryngeal smerte
UndersøkelserØkt bilirubin, økte transaminaser (ALAT/ASAT)
Ukjent frekvens
Blod/lymfeFebril nøytropeni
GastrointestinaleAnal inflammasjon, dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal smerte, nøytropen kolitt, proktitt
GenerelleFatigue, frysninger, smerte
HudAkneiform dermatitt, bleieutslett1, bulløs dermatitt, erythema multiforme, hudsår, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, urticaria
KarHypertensjon, hypotensjon, kapillærlekkasjesyndrom
Kjønnsorganer/brystSkrotalt erytem
Lever/galleHepatomegali, hepatotoksisitet, venookklusiv leversykdom
LuftveierHypoksi
Muskel-skjelettsystemetSmerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine, krampeanfall, parestesi
Nyre/urinveierAkutt nyreskade, ikke-infeksiøs cystitt, nyresvikt
Stoffskifte/ernæringAlkalose, elektrolyttubalanse, hypomagnesemi
Svulster/cysterBehandlingsrelatert sekundær malignitet1
UndersøkelserØkt γ-GT
ØyeKonjunktival blødning, tørre øyne

1Kasuistikker (>1) etter treosulfanbasert forbehandling innhentet fra andre kilder.

2Bronsepigmentering.

3Feber i fravær av nøytropeni, hvor nøytropeni er definert som ANC <1 × 10⁹/liter.

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Viktigste toksiske effekt er uttalt myeloablasjon og pancytopeni. I tillegg kan acidose, hudtoksisitet, kvalme, oppkast og gastritt oppstå. I fravær av hematopoetisk stamcelletransplantasjon vil anbefalt treosulfandose utgjøre en overdosering.
Behandling: Hematologisk status skal overvåkes nøye og intensive symptomatiske tiltak iverksettes hvis klinisk indisert.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Treosulfan er et prodrug til et bifunksjonelt alkyleringsmiddel med cytotoksisk aktivitet overfor forstadier til hematopoetiske celler. Treosulfan omdannes spontant til et monoepoksidintermediat og L‑diepoksybutan. Epoksidene som dannes alkylerer nukleofile sentre i DNA, og kan indusere DNA-kryssbindinger som gir stamcellereduserende og antineoplastisk effekt. Immunsuppressiv effekt skyldes toksisitet overfor primitive og kompromitterte progenitorceller, T- og NK-celler, reduksjon av cellularitet i primære og sekundære lymfatiske organer og en forebyggende effekt på cytokinstormen som kommer i forkant av utvikling av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) og er involvert i patogenesen ved venookklusiv sykdom.
Proteinbinding: Treosulfan bindes ikke til plasmaproteiner.
Fordeling: Distribueres raskt i kroppen, men begrenset penetrasjon gjennom blod‑hjerne-barrieren. Vd hos voksne er ca. 20-30 liter. Ingen doseakkumulering ble sett ved anbefalt daglig behandling 3 påfølgende dager.
Halveringstid: Treosulfans plasmakonsentrasjon faller eksponentielt og beskrives best ved en førsteordens eliminasjonsprosess tilpasset med en tokompartmentmodell. Terminal t1/2 er ca. 2 timer for voksne, og 1,3-1,6 timer hos barn og ungdom.
Metabolisme: Inaktivt treosulfan omdannes spontant (ikke‑enzymatisk) til et aktivt monoepoksidintermediat, og til slutt til L‑diepoksybutan. Ingen entydig effekt på CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 eller CYP3A4 in vitro.
Utskillelse: Omtrent 25-40% utskilles uendret i urin innen 24 timer, hvorav nesten 90% de første 6 timene etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter rekonstituering med natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45%) oppløsning er kjemisk og fysikalsk stabilitet vist i 2 dager ved 25°C. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart, hvis ikke rekonstitueringsmetoden utelukker risiko for mikrobiell kontaminering. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk. Skal ikke oppbevares i kjøleskap (2-8°C), da dette kan medføre utfelling.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Trecondi, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 g1 stk. (hettegl.)
571973
-
-
1539,50C
5 g1 stk. (hettegl.)
385994
-
-
7552,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03/2020