Tisseel

Baxter

Lokalt hemostatikum.

ATC-nr.: B02B C- og V03A K-

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 B02A B01
Aprotinin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2018) er utarbeidet av Baxter.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 B02B B01
Humant fibrinogen
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A12A A07
Kalsiumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 B02B C06
Trombin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2017) er utarbeidet av Baxter.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

OPPLØSNING TIL VEVSLIM: Komponent 1 (tetningsproteinoppløsning) inneh.: Humant fibrinogen 91 mg/ml, aprotinin (syntetisk) 3000 KIU/ml, humant albumin, L-histidin, niacinamid, natriumsitratdihydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Komponent 2 (trombinoppløsning) inneh.: Humant trombin 500 IE/ml, kalsiumkloriddihydrat 40 µmol/ml, humant albumin, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. Inneholder human faktor XIII renset sammen med humant fibrinogen, i en utstrekning på 0,6-5 IE/ml. B02B C- og V03A K-


Indikasjoner

Støttende behandling der kirurgiske standardprosedyrer er utilstrekkelige: For å fremme hemostase. Som vevslim for å fremme sårtilheling eller som suturstøtte i karkirurgi og ved gastrointestinale anastomoser. Til vevsliming, for å fremme adhesjon av separert vev, f.eks. vevslapper, transplantater og hudtransplantater (mesh graft). Dokumentert effekt ved fullt hepariniserte pasienter.

Dosering

Det er sterkt anbefalt at preparatnavn og batchnr. registreres ved hver administrering. Bruken skal begrenses til erfarne kirurger som har fått opplæring i bruken av preparatet. Mengde som appliseres og applikasjonshyppighet skal alltid vurderes opp mot underliggende kliniske behov. Dosen som appliseres, styres av bl.a. type kirurgisk inngrep, størrelse på berørt område og tiltenkt applikasjonsmåte samt antall applikasjoner. Applikasjonen tilpasses individuelt. I kliniske forsøk har individuelle doser typisk vært 4-20 ml. For noen prosedyrer (f.eks. levertraume eller behandling av store brente overflater) kan større volum være nødvendig. Innledende mengde som appliseres på valgt anatomisk sted eller måloverflate, må være tilstrekkelig til å dekke tiltenkt applikasjonsområde helt. Applikasjon kan om nødvendig gjentas. Unngå imidlertid gjentatt applikasjon på et preeksisterende polymerisert lag, da preparatet ikke vil feste seg til dette.
Retningsgivende for liming av overflater: 1 pakning à 2 ml (dvs. 1 ml tetningsproteinoppløsning + 1 ml trombinoppløsning) vil være tilstrekkelig for minst 10 cm2. Ved applisering ved spraying: Samme mengde vil være tilstrekkelig til å dekke betydelig større områder, avhengig av spesifikk indikasjon og det enkelte tilfellet. Appliser et så tynt lag som mulig for å unngå dannelse av ekstra granulasjonsvev og for å sikre gradvis absorpsjon av fibrin vevslimet som har hardnet.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Sikkerhet og effekt ved pediatrisk bruk er ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for instruksjoner vedrørende tilberedning og håndtering. Skal rekonstitueres og administreres kun iht. instruksjonene og med utstyret som er anbefalt.
Administrering: Kun for bruk på skadet område. Skal ikke appliseres intravaskulært. For å sikre optimal og sikker bruk ved påføring med spray skal følgende anbefalinger følges: Ved åpen sårkirurgi skal en trykkreguleringsenhet som leverer et maks. trykk på opptil 2,0 bar (28,5 psi) benyttes. Ved minimalt invasive prosedyrer/laparoskopiske prosedyrer skal en trykkreguleringsenhet som leverer et maks. trykk på opptil 1,5 bar (22 psi) og kun benytter karbondioksidgass, benyttes. Før preparatet påføres såroverflaten, må såret tørkes med standardteknikker (f.eks. periodisk påføring av kompresser, vattpinner, bruk av sugeapparater). Ikke bruk luft eller gass under trykk for å tørke overflaten. Tisseel må kun sprayes på synlige applikasjonssteder. For påføring med spray skal spesifikke anbefalinger mht. riktig trykk og avstand fra vev pr. kirurgisk prosedyre og lengde på applikatorspiss følges.
Anbefalt trykk, avstand og utstyr for påføring av Tisseel med spray:

Spraysett som skal brukes

Applikatorspisser som skal brukes

Trykkregulator som skal brukes

Anbefalt avstand fra målvev

Anbefalt spraytrykk

Åpent sår

Tisseel‑
spraysett

Ikke relevant

EasySpray

10-15 cm

1,5-2,0 bar
(21,5-28,5 psi)

Laparoskopiske/minimalt invasive prosedyrer

Ikke relevant

Duplospray MIS‑applikator 20 cm, 30 cm, 40 cm eller utskiftbar spiss

Duplospray MIS‑regulator eller Duplospray MIS-regulator NIST B11

2-5 cm

1,2-1,5 bar
(18-22 psi)

Hansker og instrumenter fuktes med natriumkloridoppløsning før kontakt for å hindre at preparatet fester seg til disse. For å sikre tilstrekkelig blanding av tetningsproteinkomponent og trombinkomponent, bør de første få dråpene av preparatet fra applikasjonskanylen trykkes ut og kastes rett før bruk. IKKE appliser de 2 komponentene i preparatet separat. Begge komponentene må appliseres sammen.

Kontraindikasjoner

Applikasjon av preparatet alene er ikke indisert for behandling av massiv og frisk arteriell eller venøs blødning. Er ikke indisert til å erstatte hudsuturer beregnet for å lukke kirurgiske sår. Skal aldri appliseres intravaskulært, da det kan føre til livstruende tromboemboliske hendelser. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun for bruk på skadet område. Forsiktighet må utvises når fibrin vevslim appliseres ved bruk av gass under trykk. Enhver applisering ved bruk av gass under trykk er assosiert med en potensiell risiko for luft- eller gassemboli, vevsruptur eller gasslomme med trykk, som kan være livstruende. Påfør Tisseel som et tynt lag. For stor koagulasjonstykkelse kan virke negativt inn på preparatets effektivitet og tilhelingsprosessen for såret. Det har forekommet livstruende/dødelig luft‑ eller gassemboli ved bruk av sprayutstyr med trykkregulator til å administrere fibrinvevslim. Det virker som slike hendelser er knyttet til bruk av sprayutstyr med høyere trykk enn det som er anbefalt, og/eller bruk nær vevsoverflaten. Det virker som risikoen er høyere når fibrinvevslim blir sprayet med luft sammenlignet med CO2, og den kan derfor ikke utelukkes når Tisseel blir sprayet ved åpen sårkirurgi. Når Tisseel påføres med sprayutstyr, må det benyttes et trykk innenfor trykkområdet som anbefales av produsenten av sprayutstyret, se Administrering. Påføring av Tisseel med spray skal kun benyttes hvis det er mulig å bedømme spraydistansen nøyaktig slik den anbefales av produsenten. Ikke spray nærmere enn avstanden som anbefales. Når Tisseel sprayes på, skal endringer i blodtrykk, puls, oksygenmetning og endetidal‑COovervåkes, da det kan forekomme luft‑eller gassemboli. Skal ikke brukes med EasySpray/SpraySet-sett system i lukkede kroppsområder. Før bruk, skal alle omkringliggende områder beskyttes/dekkes godt til for å hindre vevsadhesjon på uønskede steder. Ved applisering på avgrensede områder, f.eks. hjernen eller ryggmargen, skal risikoen for kompressive komplikasjoner tas i betraktning. Allergiske overfølsomhetsreaksjoner er mulig. Intravaskulær applikasjon kan øke sannsynligheten for, og alvorlighetsgraden av, akutte overfølsomhetsreaksjoner hos mottakelige pasienter. Overfølsomhet og anafylaktiske reaksjoner (også fatale, inkl. anafylaktisk sjokk) er rapportert. Tegn på overfølsomhetsreaksjoner kan inkludere elveblest, generell urticaria, tetthet i brystet, hvesing og hypotensjon. Bruken avbrytes straks ved symptomer på overfølsomhet, og gjeldende standardtiltak for behandling av sjokk skal iverksettes. Gjenværende preparat må fjernes fra applikasjonsstedet. Tisseel inneholder aprotinin, et syntetisk protein. Selv ved streng lokal applikasjon, er det risiko for anafylaktisk reaksjon knyttet til nærvær av aprotinin. Risikoen synes å være høyere i tilfeller ved tidligere eksponering, selv om toleransen den gang var god. All bruk av aprotinin eller produkter som inneholder aprotinin skal derfor noteres i pasientens journal. Siden syntetisk aprotinin er strukturelt identisk med bovint aprotinin, skal bruk av Tisseel til pasienter som er allergiske mot bovine proteiner evalueres nøye. Det er sett signifikant forhøyet mortalitetsrisiko hos pasienter som fikk fibrin vevslim under koronar bypasskirurgi. Kausal sammenheng med applikasjon av preparatet er ikke dokumentert, men kan ikke utelukkes. For å unngå utilsiktet intravaskulær applikasjon, må det derfor utvises stor forsiktighet. Injisering på nesens slimhinner må unngås da tromboemboliske komplikasjoner kan forekomme i området for arteria ophthalmica. Injeksjon i vev medfører risiko for lokal vevsskade. Skal kun appliseres i et tynt lag. Et for tykt lag kan virke negativt inn på legemidlets effekt og sårtilhelingsprosess. Polysorbat 80 kan føre til lokale hudirritasjoner, som kontaktdermatitt. Tiltak for å hindre infeksjoner ved bruk av legemidler fremstilt fra humant blod eller plasma, omfatter valg av donorer, screening av individuelle donasjoner og plasmapooler for spesifikke infeksjonsmarkører samt inkludering av effektive produksjonstrinn for deaktivering/fjerning av virus. Til tross for dette kan en ikke fullstendig utelukke muligheten for overføring av infeksjonsagens. Dette gjelder også ukjente eller nye virus og andre patogener. Tiltakene anses som effektive for innkapslede virus som humant immunsviktvirus (hiv), hepatitt B-virus (HBV) og hepatitt C-virus (HCV), og for det ikke-innkapslede hepatitt A-viruset (HAV). Tiltakene kan ha begrenset verdi mot ikke-innkapslede virus som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19 kan være alvorlig ved graviditet (fosterinfeksjon) og ved immunsvikt eller økt erytropoese (f.eks. hemolytisk anemi). Vaksinasjon (hepatitt A og B) bør vurderes ved regelmessig/gjentatt bruk. Preparater som inneholder oksidert cellulose skal ikke brukes sammen med Tisseel, fordi den lave pH-verdien påvirker trombinets aktivitet.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B02B Cog V03A K
Interaksjonsstudier er ikke utført. Preparatet kan bli denaturert etter eksponering for alkohol, jod eller tungmetaller (f.eks. antiseptiske oppløsninger). Slike stoffer skal fjernes i størst mulig grad før applisering.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke fastslått. Dyrestudier er utilstrekkelige til å vurdere sikkerheten mht. reproduksjon, utvikling av embryo eller fetus, forløp av svangerskapet og perinatal og postnatal utvikling. Skal kun gis til gravide dersom det er et klart behov.
Amming: Sikkerhet ved bruk under amming er ikke fastslått. Skal kun brukes under amming dersom det er et klart behov.
Fibrinogen

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Serom. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Aksillær venetrombose (som resultat av intravaskulær applikasjon inn i superior petrosal sinus). Hud: Utslett. Infeksiøse: Postoperativ sårinfeksjon. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Nevrologiske: Sensorisk forstyrrelse. Øvrige: Smerter, økt kroppstemperatur. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Økt forekomst av fibrinnedbrytningsprodukter. Gastrointestinale: Kvalme, intestinal obstruksjon. Hjerte/kar: Bradykardi, takykardi, hematom (NOS), arteriell emboli, cerebral arteriell emboli, cerebralt infarkt (som resultat av intravaskulær applikasjon inn i superior petrosal sinus). Hud: Pruritus, erytem urticaria, hemmet tilheling. Immunsystemet: Anafylaktiske reaksjoner1, overfølsomhetsreaksjoner1, anafylaktisk sjokk1. Luftveier: Dyspné, bronkospasme, hvesing. Nevrologiske: Parestesi. Øvrige: Smerter under prosedyren, rødhet, ødem, angioødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Hypotensjon. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Luftemboli2. Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner kan forekomme i sjeldne tilfeller og kan omfatte, men er ikke begrenset til: Angioødem, brenning og stikking på applikasjonsstedet, bradykardi, bronkospasmer, frysninger, pustevanskeligheter, forbigående erytem (rødhet), generell urticaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, pruritus, rastløshet, parestesi, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger og hvesing. Anafylaktiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk (inkl. fatalt). Isolerte tilfeller av alvorlig anafylakse. Slike reaksjoner kan spesielt observeres ved applisering gjentatte ganger eller bruk ved kjent overfølsomhet for aprotinin eller for noen av de andre innholdsstoffene. Selv om gjentatt behandling tåles godt, kan påfølgende bruk eller systemisk bruk av aprotinin resultere i alvorlige anafylaktiske reaksjoner. I sjeldne tilfeller kan antistoffer mot komponenter i fibrin vevslim/hemostatika forekomme. Utilsiktet intravaskulær injisering kan føre til tromboemboliske hendelser og DIC. I tillegg er det risiko for anafylaktisk reaksjon. Andre bivirkninger assosiert med typen fibrin vevslim/hemostatika inkluderer overfølsomhetsreaksjoner som kan manifestere seg som irritasjon på applikasjonsstedet, ubehag i brystet, frysninger, hodepine, letargi, rastløshet og brekninger. 1Har inkl. tilfeller med fatal utgang. 2Livstruende/fatal luft- eller gassemboli har oppstått ved bruk av utstyr med luft eller gass under trykk. Denne hendelsen ser ut til å være relatert til uriktig bruk av sprayutstyr (f.eks. ved høyere trykk enn anbefalt og i tett nærhet til vevsoverflaten).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.

Egenskaper

Klassifisering: Lokalt hemostatikum. Inneholder fibrinogen, aprotinin, trombin og kalsiumklorid.
Virkningsmekanisme: Fibrinadhesjonssystemet imiterer siste fase av fysiologisk blodkoagulering. Omdanning av fibrinogen til fibrin skjer ved oppdeling av fibrinogen til fibrinmonomerer og fibrinopeptider. Fibrinmonomerer aggregerer og danner fibrinkoagel. Faktor XIII aktiveres til faktor XIIIa vha. trombin og kalsiumioner, og stabiliserer koagelet ved kryssbinding av fibrinfibre. Når sårtilhelingsprosessen skrider frem, blir økt fibrinolytisk aktivitet indusert av plasmin og nedbryting av fibrin til fibrin nedbrytningsprodukter starter. Proteolytisk nedbrytning av fibrin hemmes av antifibrinolytika. Aprotinin finnes i vevslimet som et antifibrinolytisk middel for å hindre prematur koagelnedbrytning.
Metabolisme: Fibrinkoagelet metaboliseres som endogent fibrin, ved fibrinolyse og fagocytose.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres nedfrosset (ved ≤-20°C) uten avbrudd før bruk. Uåpnet preparat, tint ved opptil 25°C, kan oppbevares ved høyst 25°C i opptil 72 timer. Hvis oppløsningen ikke brukes innen 72 timer etter tining, skal den destrueres. Tint oppløsning skal ikke under noen omstendighet fryses igjen eller settes tilbake i kjøleskap. Skal ikke eksponeres for >37°C og mikrobølgeovn skal ikke benyttes.

Andre opplysninger

Ferdigfylt tokammersprøyte med 1 ml tetningsproteinoppløsning (med syntetisk aprotinin) i det ene kammeret og 1 ml trombinoppløsning (med kalsiumklorid) i det andre kammeret, gir totalt 2 ml bruksklar oppløsning av fibrin vevslim.

Etter blanding

1 ml

2 ml

Komponent 1: Tetningsproteinoppløsning

Humant fibrinogen (som koagulerbart protein)

45,5 mg

91 mg

Syntetisk aprotinin

1500 KIU

3000 KIU

Komponent 2: Trombinoppløsning

Humant trombin

250 IE

500 IE

Kalsiumkloriddihydrat

20 μmol

40 μmol

Pakningen inneholder 1 sett applikasjonsutstyr. Er pakket i 2 poser.

Sist endret: 30.01.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.01.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Tisseel, OPPLØSNING TIL VEVSLIM:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
2 ml (ferdigfylt tokammersprøyte)
097103
-
-
1048,10CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

bradykardi (refleksbradykardi): Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

dic (disseminert intravaskulær koagulasjon, forbrukskoagulopati): En sykdomstilstand der blodkomponenter som inngår i blodlevringen danner en mengde blodpropper. Det er mange årsaker til at dette skjer. I de fleste tilfellene oppstår det hudskader, og i fremskredne tilfeller oppstår omfattende blødninger.

dyspné (tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulær (intravaskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

venetrombose (veneblodpropp): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.