OPPLØSNING TIL VEVSLIM: Komponent 1 (tetningsproteinoppløsning) inneh.: Humant fibrinogen (som koagulerbart protein) 91 mg/ml, aprotinin (syntetisk) 3000 KIU/ml, humant albumin, L-histidin, niacinamid, natriumsitratdihydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Komponent 2 (trombinoppløsning) inneh.: Humant trombin 500 IE/ml, kalsiumkloriddihydrat 40 µmol/ml, humant albumin, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. Inneholder human faktor XIII renset sammen med humant fibrinogen, mellom 0,6-5 IE/ml.


Indikasjoner

Støttende behandling der kirurgiske standardprosedyrer er utilstrekkelige: For å fremme hemostase. Som vevslim for å fremme sårtilheling eller som suturstøtte i karkirurgi og ved gastrointestinale anastomoser. Til vevsliming for å fremme adhesjon av separert vev (f.eks. vevslapper, transplantater og hudtransplantater (mesh graft), fiksering av subkutant implantert lettvektsnett). Dokumentert effekt ved fullt hepariniserte pasienter.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal kun brukes av erfarne kirurger som har fått opplæring. Applikasjonsmengde og -hyppighet skal alltid vurderes opp mot underliggende kliniske behov. Dosen styres av bl.a. type kirurgisk inngrep, størrelse på berørt område, tiltenkt applikasjonsmåte og antall applikasjoner. Applikasjonen tilpasses individuelt. Individuelle doser er typisk 4-20 ml. For noen prosedyrer (f.eks. levertraume eller behandling av store brente overflater) kan større volum være nødvendig. Innledende mengde skal være tilstrekkelig til å dekke tiltenkt applikasjonsområde helt. Kan om nødvendig gjentas. Unngå gjentatt applikasjon på et eksisterende polymerisert lag da preparatet ikke vil feste seg.
Anbefaling ved liming av overflater: 1 pakning à 2 ml (1 ml tetningsproteinoppløsning + 1 ml trombinoppløsning) er tilstrekkelig for minst 10 cm2. Ved sprayapplisering vil samme mengde være tilstrekkelig til å dekke betydelig større område, avhengig av spesifikk indikasjon og enkelttilfellet. Det anbefales å applisere et så tynt lag som mulig for å unngå dannelse av ekstra granulasjonsvev, og for å sikre gradvis absorpsjon av hardnet fibrinvevslim.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for instruksjoner om tilberedning og håndtering. Skal kun rekonstitueres og administreres iht. instruksjonene og anbefalt utstyr.
Administrering: Se pakningsvedlegg. Til bruk på skadet område. Skal ikke appliseres intravaskulært (se Kontraindikasjoner). For optimal sikker bruk ved spraypåføring skal disse anbefalingene følges: Ved åpen sårkirurgi skal en trykkreguleringsenhet som gir et maks. trykk på <2,0 bar (28,5 psi) brukes. Ved minimalt invasive/laparoskopiske prosedyrer skal en trykkreguleringsenhet som gir et maks. trykk på <1,5 bar (22 psi), og kun bruker CO2, brukes. Før påføring på såroverflate må såret tørkes med standardteknikker (f.eks. periodisk påføring av kompresser, vattpinner, bruk av sugeapparater). Ikke bruk luft eller gass under trykk for å tørke overflaten. Skal kun sprayes på synlige applikasjonssteder. For spraypåføring skal spesifikke anbefalinger mht. riktig trykk og avstand fra vev pr. kirurgisk prosedyre og lengde på applikatorspiss følges:

Anbefalt trykk, avstand og utstyr for spraypåføring

Spraysett som skal brukes

Applikatorspisser som skal brukes

Trykkregulator som skal brukes

Anbefalt avstand fra målvev

Anbefalt spraytrykk

Åpent sår

Tisseel‑
spraysett

Ikke relevant

EasySpray

10-15 cm

1,5-2,0 bar
(21,5-28,5 psi)

Laparoskopiske/minimalt invasive prosedyrer

Ikke relevant

Duplospray MIS‑
applikator 20 cm,
30 cm eller 40 cm,
Spray Set 360 endoskopisk applikator med Snap Lock eller festestropp (Tether), eller utskiftbar spiss

Duplospray MIS‑
regulator 1,5 bar

2-5 cm

1,2-1,5 bar
(18-22 psi)

Ved applisering på avgrensede områder i toraks og mage, anbefales det å bruke Duplospray MIS-applikator og -regulatorsystem. Hansker og instrumenter fuktes med NaCl-oppløsning før kontakt for å hindre at preparatet fester seg. For å sikre tilstrekkelig blanding av komponentene bør de første få dråpene fra applikasjonskanylen trykkes ut og kastes rett før bruk. Begge komponentene må appliseres sammen.

Kontraindikasjoner

Applikasjon av preparatet alene er ikke indisert for behandling av massiv og frisk arteriell eller venøs blødning. Ikke indisert til å erstatte hudsuturer beregnet for å lukke kirurgiske sår. Intravaskulær administrering (kan føre til livstruende tromboemboliske hendelser). Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

For stor koagulasjonstykkelse kan virke negativt på preparatets effektivitet og sårets tilhelingsprosess, og påføres derfor i et tynt lag. Forsiktighet utvises ved applisering med gass under trykk, pga. potensiell risiko for luft- eller gassemboli, vevsruptur eller gasslomme med trykk. Livstruende/dødelig luft‑eller gassemboli ved bruk av sprayutstyr med trykkregulator er sett, trolig knyttet til sprayutstyr med høyere trykk enn anbefalt og/eller bruk nær vevsoverflaten. Risikoen er trolig høyere ved spraying med luft sammenlignet med CO2, og kan derfor ikke utelukkes ved spraying ved åpen sårkirurgi. Ved spraypåføring må et trykk innenfor produsentens anbefalte trykkområde benyttes, se Administrering. Spraypåføring skal kun benyttes hvis det er mulig å bedømme spraydistansen nøyaktig, som anbefalt av produsenten. Ikke spray nærmere enn anbefalt. Ved spraying skal endringer i blodtrykk, puls, oksygenmetning og endetidal‑CO2 overvåkes, da luft‑ eller gassemboli kan forekomme. Skal ikke brukes med Easy Spray/Spray-settsystem i lukkede kroppsområder. Før bruk skal alle omkringliggende områder beskyttes/dekkes godt til for å hindre vevsadhesjon på uønskede steder. Ved applisering på avgrensede områder, f.eks. hjerne eller ryggmarg, skal risikoen for kompressive komplikasjoner vurderes. Allergiske overfølsomhetsreaksjoner er mulig. Intravaskulær applikasjon kan øke sannsynligheten for, og alvorlighetsgraden av, akutte overfølsomhetsreaksjoner hos mottakelige pasienter. Overfølsomhet og anafylaktiske reaksjoner (også fatale, inkl. anafylaktisk sjokk) er sett, spesielt ved gjentatt applisering eller bruk ved kjent overfølsomhet for aprotinin eller andre innholdsstoffer. Selv om gjentatt behandling tåltes godt, kan påfølgende administrering eller systemisk administrering av aprotinin gi alvorlig anafylaktisk reaksjon. Tegn på overfølsomhetsreaksjoner kan inkludere elveblest, generell urticaria, tetthet i brystet, hvesing og hypotensjon. Seponeres straks ved slike symptomer, og gjeldende standardtiltak for behandling av sjokk iverksettes. Gjenværende preparat må fjernes fra applikasjonsstedet. Inneholder et syntetisk protein (aprotinin). Selv ved streng lokal applikasjon er det risiko for anafylaktisk reaksjon knyttet til aprotinin. Risikoen er trolig høyere ved tidligere eksponering, selv om toleransen var god. All bruk av aprotinin eller aprotinin-holdige produkter skal noteres i pasientjournalen. Syntetisk aprotinin er strukturelt identisk med bovint aprotinin. Bruk ved allergi mot bovine proteiner skal evalueres nøye. Forhøyet mortalitetsrisiko er sett hos pasienter som fikk fibrinvevslim under koronar bypasskirurgi. Kausal sammenheng med preparatet er ikke dokumentert, men kan ikke utelukkes. For å unngå utilsiktet intravaskulær applikasjon må det utvises stor forsiktighet. Utilsiktet intravaskulær injeksjon kan føre til tromboemboliske hendelser og DIC. Injisering på nesens slimhinner må unngås da tromboemboliske komplikasjoner kan forekomme i området for arteria ophthalmica. Injeksjon i vev gir risiko for lokal vevsskade. Polysorbat 80 kan gi lokale hudirritasjoner, som kontaktdermatitt. Standardtiltak for å hindre infeksjoner pga. bruk av legemidler fremstilt fra humant blod eller plasma omfatter valg av donorer, screening av individuelle donasjoner og plasmapooler for spesifikke infeksjonsmarkører, samt inkludering av effektive produksjonstrinn for deaktivering/fjerning av virus. Muligheten for overføring av infeksjonsstoffer, inkl. ukjente eller nye virus og andre patogener, kan likevel ikke utelukkes helt. Tiltakene anses som effektive for innkapslede virus, som hiv, hepatitt B og hepatitt C, og for det ikke-innkapslede hepatitt A-viruset. Tiltakene kan ha begrenset verdi mot ikke-innkapslede virus, som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19 kan være alvorlig ved graviditet (fosterinfeksjon) og ved immunsvikt eller økt erytropoese (f.eks. hemolytisk anemi). Vaksinasjon (hepatitt A og B) bør vurderes ved regelmessig/gjentatt bruk. Skal ikke brukes sammen med preparater som inneholder oksidert cellulose, da den lave pH-verdien påvirker trombinets aktivitet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Kan denatureres etter eksponering for oppløsninger som inneholder alkohol, jod eller tungmetaller (f.eks. antiseptika). Stoffene fjernes i størst mulig grad før applisering.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ikke fastslått. Skal kun brukes ved klart behov. Se Forsiktighetsregler.
Amming: Sikkerhet ikke fastslått. Skal kun brukes ved klart behov.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeØkt fibrinnedbrytningsprodukter
Gastrointestinale
Mindre vanligeIntestinal obstruksjon, kvalme
Generelle
VanligeSmerte, økt kroppstemperatur
Mindre vanligeFlushing, ødem
Hjerte
Mindre vanligeBradykardi, takykardi
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeSvekket tilheling, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon1, anafylaktisk sjokk1, bronkospasme, erytem, hvesing, kløe, overfølsomhetsreaksjon1, parestesi
Infeksiøse
VanligePostoperativ sårinfeksjon
Kar
VanligeAksillær venetrombose2
Mindre vanligeArteriell embolisme, cerebral arterieembolisme, cerebralt infarkt2, hematom
SjeldneHypotensjon
Ukjent frekvensLuftembolisme3
Luftveier
Mindre vanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
VanligeSmerte i ekstremitet
Nevrologiske
VanligeSanseforstyrrelse
Skader/komplikasjoner
Svært vanligeSerom
Mindre vanligeAngioødem, prosedyrerelatert smerte

1Inkl. tilfeller med fatal utgang.

2Som resultat av intravaskulær applikasjon inn i superior petrosal sinus.

3Livstruende/fatal luft- eller gassemboli ved bruk av utstyr med luft eller gass under trykk har oppstått og ser ut til å være relatert til uriktig bruk av sprayutstyr (f.eks. ved et høyere trykk enn anbefalt og i tett nærhet til vevsoverflaten).

Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (kan omfatte, men er ikke begrenset til, angioødem, svie og stikking på applikasjonsstedet, bradykardi, bronkospasmer, frysninger, pustebesvær, forbigående erytem, generalisert urticaria, hodepine, urticaria, hypotensjon, letargi, kvalme, pruritus, rastløshet, parestesi, takykardi, tilsnøring i brystet, kribling, brekninger og hvesing) kan forekomme i sjeldne tilfeller. I isolerte tilfeller har disse reaksjonene utviklet seg til alvorlig anafylaksi. Se for øvrig Forsiktighetsregler. I sjeldne tilfeller kan antistoffer mot komponenter i fibrin vevslim/hemostatika forekomme.
Klassereaksjoner: Andre bivirkninger assosiert med typen fibrin vevslim/hemostatika inkluderer overfølsomhetsreaksjoner som kan manifestere seg som irritasjon på applikasjonsstedet, brystubehag, frysninger, hodepine, letargi, rastløshet og brekninger.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Skader/komplikasjonerSerom
Vanlige
GenerelleSmerte, økt kroppstemperatur
HudUtslett
InfeksiøsePostoperativ sårinfeksjon
KarAksillær venetrombose2
Muskel-skjelettsystemetSmerte i ekstremitet
NevrologiskeSanseforstyrrelse
Mindre vanlige
Blod/lymfeØkt fibrinnedbrytningsprodukter
GastrointestinaleIntestinal obstruksjon, kvalme
GenerelleFlushing, ødem
HjerteBradykardi, takykardi
HudSvekket tilheling, urticaria
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon1, anafylaktisk sjokk1, bronkospasme, erytem, hvesing, kløe, overfølsomhetsreaksjon1, parestesi
KarArteriell embolisme, cerebral arterieembolisme, cerebralt infarkt2, hematom
LuftveierDyspné
Skader/komplikasjonerAngioødem, prosedyrerelatert smerte
Sjeldne
KarHypotensjon
Ukjent frekvens
KarLuftembolisme3

1Inkl. tilfeller med fatal utgang.

2Som resultat av intravaskulær applikasjon inn i superior petrosal sinus.

3Livstruende/fatal luft- eller gassemboli ved bruk av utstyr med luft eller gass under trykk har oppstått og ser ut til å være relatert til uriktig bruk av sprayutstyr (f.eks. ved et høyere trykk enn anbefalt og i tett nærhet til vevsoverflaten).

Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (kan omfatte, men er ikke begrenset til, angioødem, svie og stikking på applikasjonsstedet, bradykardi, bronkospasmer, frysninger, pustebesvær, forbigående erytem, generalisert urticaria, hodepine, urticaria, hypotensjon, letargi, kvalme, pruritus, rastløshet, parestesi, takykardi, tilsnøring i brystet, kribling, brekninger og hvesing) kan forekomme i sjeldne tilfeller. I isolerte tilfeller har disse reaksjonene utviklet seg til alvorlig anafylaksi. Se for øvrig Forsiktighetsregler. I sjeldne tilfeller kan antistoffer mot komponenter i fibrin vevslim/hemostatika forekomme.
Klassereaksjoner: Andre bivirkninger assosiert med typen fibrin vevslim/hemostatika inkluderer overfølsomhetsreaksjoner som kan manifestere seg som irritasjon på applikasjonsstedet, brystubehag, frysninger, hodepine, letargi, rastløshet og brekninger.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fibrinadhesjonssystemet imiterer siste fase av fysiologisk blodkoagulering. Omdanning av fibrinogen til fibrin skjer ved oppdeling av fibrinogen til fibrinmonomerer og fibrinopeptider. Fibrinmonomerer aggregerer og danner fibrinkoagel. Faktor XIII aktiveres til faktor XIIIa vha. trombin og kalsiumioner, og stabiliserer koagelet ved kryssbinding av fibrinfibre. Når sårtilhelingsprosessen skrider frem, blir økt fibrinolytisk aktivitet indusert av plasmin og nedbryting av fibrin til nedbrytningsprodukter starter. Proteolytisk nedbrytning av fibrin hemmes av antifibrinolytika. Aprotinin finnes i vevslimet som et antifibrinolytisk middel for å hindre prematur koagelnedbrytning.
Metabolisme: Fibrinolyse og fagocytose som endogent fibrin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres nedfrosset (≤-20°C) uten avbrudd før bruk. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Uåpnet preparat, tint ved opptil 25°C, kan oppbevares ved høyst 25°C i opptil 72 timer. Oppløsningen destrueres hvis den ikke brukes innen 72 timer etter tining. Tint oppløsning skal aldri fryses igjen eller settes tilbake i kjøleskap. Skal ikke eksponeres for >37°C.

Andre opplysninger

Ferdigfylt tokammersprøyte med 1 ml tetningsproteinoppløsning i det ene kammeret og 1 ml trombinoppløsning i det andre kammeret gir totalt 2 ml bruksklar oppløsning av fibrinvevslim. Ferdigfylt tokammersprøyte med 2 ml tetningsproteinoppløsning i det ene kammeret og 2 ml trombinoppløsning i det andre kammeret gir totalt 4 ml bruksklar oppløsning av fibrinvevslim. Pakningene inneholder 1 sett applikasjonsutstyr.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tisseel, OPPLØSNING TIL VEVSLIM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 ml (ferdigfylt tokammersprøyte)
131370
-
-
1346,20C
4 ml (ferdigfylt tokammersprøyte)
179623
-
-
2656,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.08.2020