Middel mot hyperkinetiske motoriske forstyrrelser.

N07X X06 (Tetrabenazin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 25 mg: Hver tablett inneh.: Tetrabenazin 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Hyperkinetiske motoriske forstyrrelser ved Huntingtons sykdom.

Dosering

Behandlingen bør overvåkes av lege med erfaring i behandling av hyperkinetiske forstyrrelser.
Huntingtons sykdom
Voksne: Individuell dosering. Følgende dosering er derfor kun veiledende. Startdose 12,5 mg 1-3 ganger daglig. Kan økes hver 3. eller 4. dag med 12,5 mg inntil optimal effekt eller intoleransesymptomer (sedasjon, parkinsonisme, depresjon) oppstår. Maks. døgndose er 200 mg. Dersom tilstanden ikke forbedres i løpet av 7 dager med maks. dose, er det ikke sannsynlig at legemidlet vil gi pasienten noen fordeler, hverken ved doseøkning eller forlengelse av behandlingstiden.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet tilrådes pga. manglende studier.
  • Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Bruk anbefales ikke.
  • Eldre: Spesifikke studier hos eldre er ikke utført, men standarddoser har ikke gitt synlige bivirkninger. Parkinsonlignende bivirkninger er ganske vanlig hos eldre, og kan være dosebegrensende.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Kan deles i 2 like deler (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kan blokkere virkningen av reserpin, og skal ikke tas samtidig med reserpin. Bruk av MAO-hemmere. Nedsatt leverfunksjon. Tilstedeværelse av akinetisk-rigid syndrom (parkinsonisme). Ubehandlet eller utilstrekkelig behandlet depresjon. Pasienter som er aktivt suicidale. Amming. Feokromocytom. Prolaktinavhengige tumorer, f.eks. hypofysekreft eller brystkreft.

Forsiktighetsregler

Tetrabenazindosen skal titreres for å fastslå den mest hensiktsmessige dosen for hver enkelt pasient. Studier indikerer at tetrabenazinmetabolittene, alfa- og beta-dihydrotetrabenazin (alfa- og beta-HTBZ), er CYP2D6-substrater. Doseringen kan derfor bli påvirket av pasientens CYP2D6-metabolismekapasitet og samtidig bruk av legemidler som er sterke CYP2D6-hemmere. Når tetrabenazin først er forskrevet, bør behandlingen titreres langsomt i løpet av flere uker for å finne frem til en dose som både reduserer chorea og tolereres bra. Dersom bivirkningen ikke forsvinner eller reduseres, bør seponering vurderes. Når stabil dose er oppnådd, bør behandlingen revurderes regelmessig. Vurderingen skal gjøres mhp. pasientens underliggende sykdom og legemidler som brukes samtidig. Parkinsonisme: Tetrabenazin kan indusere parkinsonisme og forverre allerede eksisterende symptomer på Parkinsons sykdom. I slike tilfeller bør dosen reduseres og seponering vurderes dersom symptomene ikke forsvinner. Sedasjon og somnolens: Sedasjon er den vanligste dosebegrensende bivirkningen. Pasienten bør advares mot å utføre aktiviteter som krever mental våkenhet, som f.eks. kjøring av motorkjøretøy eller betjening av farlige maskiner, inntil vedlikeholdsdose er fastsatt og reaksjon på legemidlet er kjent. Malignt nevroleptikasyndrom: Sjeldne tilfeller er rapportert under behandling og etter brå seponering. Forekommer oftest tidlig i behandlingen som respons på doseendring eller etter langtidsbehandling. Viktigste symptomer på tilstanden er mentale endringer, rigiditet, hypertermi, autonom dysfunksjon (svetting og blodtrykksfluktuasjoner) samt økt kreatinkinasenivå. Dersom malignt nevroleptikasyndrom mistenkes bør tetrabenazin seponeres umiddelbart og hensiktsmessig behandling igangsettes. QTC-forlengelse: Tetrabenazin gir en liten økning (opptil 8 msek) i QTC-intervallet. Bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med andre legemidler som er kjent for å forlenge QTC, samt hos pasienter med medfødt lang QT-tid-syndrom og tidligere hjertearytmier. Depresjon​/​selvmordstanker: Tetrabenazin kan gi depresjon og forverre allerede eksisterende depresjon. Selvmordstanker og -atferd er rapportert. Særlig forsiktighet skal utvises ved tidligere depresjon eller tidligere selvmordsforsøk​/​-tanker. Pasienten skal overvåkes nøye for utvikling av slike bivirkninger, og pasient og omsorgsperson bør informeres om risikoen og instrueres om å rapportere ev. bekymringer umiddelbart til lege. Depresjon​/​selvmordstanker kan kontrolleres ved å redusere tetrabenazindosen og​/​eller igangsette antidepressiv behandling. Dersom depresjonen og selvmordstankene er dype og fortsetter, bør seponering av tetrabenazin og igangsetting av antidepressiv behandling vurderes. Det er risiko for sinne og aggressiv atferd ved tidligere depresjon eller annen psykisk sykdom. MAO-hemmere: MAO-hemmere er kontraindisert og må avsluttes 14 dager før tetrabenazinbehandling starter. Akatisi, rastløshet og uro: Pasienten bør overvåkes for ekstrapyramidale symptomer og akatisi. Pasienten bør også overvåkes for tegn på rastløshet og uro, da dette kan indikere utvikling av akatisi. Tetrabenazindosen bør reduseres dersom en pasient utvikler akatisi. Hos enkelte kan seponering være påkrevd. Ortostatisk hypotensjon: Tetrabenazin kan indusere postural hypotensjon ved terapeutiske doser. Dette må tas med i vurderingen av pasienter som kan være sårbare overfor hypotensjon eller effektene av dette. Overvåkning av vitale tegn ved oppreist stilling bør vurderes hos pasienter som er sårbare overfor hypotensjon. Hyperprolaktinemi: Tetrabenazin øker serumkonsentrasjonen av prolaktin. 25 mg tetrabenazin ga 4-5 × økning i Cmax for prolaktin. Studier med vevsdyrking indikerer at ca. 1/3 av brystkrefttilfeller er prolaktinavhengige in vitro, en faktor som kan være potensielt viktig dersom tetrabenazin vurderes til en pasient med tidligere påvist brystkreft. Selv om amenoré, galaktoré, gynekomasti og impotens kan forårsakes av økt serumkonsentrasjon, er klinisk betydning av økt serumkonsentrasjon av prolaktin ukjent. Kronisk økt serumprolaktinnivå er blitt forbundet med lave østrogennivåer og økt risiko for osteoporose. Ved klinisk mistanke om symptomatisk hyperprolaktinemi, bør hensiktsmessige laboratorieprøver tas, og seponering av tetrabenazin bør vurderes. Binding til melaninholdige vev: Siden tetrabenazin og dets metabolitter binder seg til melaninholdig vev, kan det akkumuleres i disse vevstypene over tid. Dette kan gi mulighet for toksisitet i disse vevene etter utstrakt bruk. Klinisk relevans av binding til melaninholdige vev er ukjent. Spesifikke anbefalinger for regelmessig oftalmologisk overvåkning foreligger ikke, men legen bør være oppmerksom på muligheten for oftalmologiske effekter etter langtidseksponering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan forårsake søvnighet, og dette må tas hensyn til i forhold til evne til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Skal ikke brukes samtidig med reserpin og MAO-hemmere. Levodopa bør brukes med forsiktighet ved nærvær av tetrabenazin. Samtidig bruk med TCA, alkohol, opioider, betablokkere, antihypertensiver, hypnotika og nevroleptika anbefales ikke. In vivo-interaksjonsstudier er ikke utført, og metaboliserende enzymer er delvis ukjent. In vitro-studier indikerer at tetrabenazin kan være en CYP2D6-hemmer og dermed gi økt plasmakonsentrasjon av CYP2D6-substrater. In vitro- og in vivo-studier indikerer at tetrabenazinmetabolittene alfa-HTBZ og beta-HTBZ er CYP2D6-substrater. CYP2D6-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av de aktive metabolittene alfa-HTBZ og beta-HTBZ, og må derfor kun kombineres med forsiktighet. Reduksjon av tetrabenazindosen kan være nødvendig. Tetrabenazin skal brukes med forsiktighet sammen med legemidler som er kjent for å forlenge QTC-intervallet, inkl. antipsykotika (f.eks. klorpromazin, tioridazin), antibiotika (f.eks. gatifloksacin, moksifloksacin) og antiarytmika klasse Ia og III (f.eks. kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier er utilstrekkelige mht. effekt på graviditet, embryoføtal utvikling, fødsel og postnatal utvikling. Ingen​/​begrensede data fra bruk hos gravide. Potensiell human risiko er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet, med mindre ingen annen behandling er tilgjengelig.
AmmingKontraindisert under amming. Amming skal opphøre dersom tetrabenazinbehandling er nødvendig.
FertilitetDyrestudier viste forlengelse av brunstsyklusen og forsinket fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerKan omfatte somnolens, svetting, hypotensjon og hypotermi.
BehandlingSymptomatisk.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTetrabenazin hemmer reopptaket av monoaminer i nerveterminalen i de presynaptiske nevronene i CNS. Dette fører til deplesjon av monoaminer, inkl. dopamin. Dopamindeplesjon gir hypokinesi som igjen fører til en reduksjon av alvorlighetsgraden av chorea.
AbsorpsjonRaskt og fullstendig. Påvirkes ikke av matinntak. Lav og uregelmessig biotilgjengelighet (4,9-6%) pga. omfattende førstepassasje-metabolisme.
Halveringstid1,9 timer.
MetabolismeDe primære metabolittene metaboliseres primært via CYP2D6.
UtskillelseElimineres primært i metabolisert form via urin (2,1% uforandret).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Tetmodis, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
25 mg 112 stk. (boks)
134207

H-resept

1 296,10 C

SPC (preparatomtale)

Tetmodis TABLETTER 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

20.04.2023


Sist endret: 08.06.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)