Tepmetko

Merck


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E X21 (Tepotimib)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 225 mg: Hver tablett inneh.: Tepotinibhydrokloridhydrat tilsv. tepotinib 225 mg, laktose, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Monoterapi til behandling av voksne med avansert ikke‑småcellet lungekreft (NSCLC) med mutasjoner som fører til «mesenchymal-epithelial transition factor gene exson 14 (METex14) skipping», som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi.

Dosering

Behandling skal initieres og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling. Før behandlingsoppstart skal tilstedeværelsen av METex14-skipping-mutasjon påvises vha. en validert testmetode.
Voksne
Anbefalt dose er 450 mg (2 tabletter) 1 gang daglig. Behandling skal fortsette så lenge klinisk nyttig.
Dosejustering ved bivirkninger
Anbefalt dosereduksjonsnivå er 225 mg (1 tablett) daglig. Anbefalt dosejustering:

Bivirkning

 

Alvorlighetsgrad

 

Dosejustering

Interstitiell lungesykdom (ILD)

 

Enhver grad

 

Hold dosen tilbake hvis ILD mistenkes. Seponer permanent hvis ILD bekreftes.

Økt nivå av ALAT og/eller ASAT uten økt totalbilirubin

 

ALAT og/eller ASAT >5 - <20 × ULN

 

Seponer til ALAT/ASAT er tilbake til baseline. Er nivåene tilbake til baseline innen 7 dager, skal behandling gjenopptas med samme dose, ellers skal behandling gjenopptas med redusert dose.

 

 

ALAT og/eller ASAT >20 × ULN

 

Seponer permanent.

Økt nivå av ALAT og/eller ASAT med økt totalbilirubin i fravær av kolestase eller hemolyse

 

ALAT og/eller ASAT >3 × ULN med totalbilirubin >2 × ULN

 

Seponer permanent.

Andre bivirkninger

 

Grad ≥3

 

Reduser dosen til 225 mg til bivirkningen går tilbake til grad ≤2. Midlertidig behandlingsavbrudd i maks. 21 dager kan også vurderes.

Glemt dose Ved glemt dose tas tabletten snarest mulig, med mindre det er <8 timer til neste dose skal tas.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Data mangler ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Anbefales derfor ikke.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Data mangler ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales derfor ikke.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Skal tas samtidig med mat. Svelges hele for å sikre administrering av hele dosen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Vurdering av METex14-skipping-mutasjonstatus: Når mutasjoner som gir METex14-skipping påvises vha. vevsbaserte eller plasmabaserte prøver, er det viktig at en godt validert og robust test velges for å unngå falske negative/positive resultater. Interstitiell lungesykdom (ILD) og pneumonitt: ILD eller ILD‑lignende bivirkninger, inkl. pneumonitt (som kan være fatal), er sett ved anbefalt dosering ved monoterapi. Pasienten skal overvåkes for pulmonale symptomer som tyder på ILD‑lignende reaksjoner. Preparatet skal holdes tilbake, og pasienten skal umiddelbart undersøkes for alternative diagnoser eller spesifikk etiologi for interstitiell lungesykdom. Preparatet skal seponeres permanent hvis interstitiell lungesykdom bekreftes, og pasienten gis egnet behandling. Overvåkning av leverenzymer: Det er sett økt ALAT og/eller ASAT ved monoterapi ved anbefalt dosering. Leverenzymer (ALAT og ASAT) og bilirubin skal overvåkes før behandlingsoppstart og deretter ved klinisk behov. Ved økning til grad ≥3 (ALAT og/eller ASAT >5 × ULN) anbefales dosejustering eller seponering. QTC‑forlengelse: Er sett. Hos pasienter med risiko for å utvikle QTC‑forlengelse, inkl. pasienter med kjente elektrolyttforstyrrelser, eller som samtidig tar legemidler som er kjent for å ha QTC‑forlengende effekt, anbefales overvåkning ved klinisk behov (f.eks. EKG, elektrolytter). Embryoføtal toksisitet: Se Graviditet, amming og fertilitet. Tolkning av laboratorietester: In vitro‑studier antyder at tepotinib eller dets hovedmetabolitt hemmer OCT2 og MATE1 og 2 i nyretubuli. Kreatinin er et substrat av disse transportørene, og de observerte økningene i kreatinin kan være resultatet av hemming av aktiv tubulær sekresjon heller enn nyreskade. Estimater for nyrefunksjon som er avhengige av serumkreatinin (ClCR eller estimert glomerulær filtrasjonshastighet) bør tolkes med forsiktighet mtp. denne effekten. Ved tilfeller av økt kreatinin i blod under behandling anbefales det at ytterligere vurdering av nyrefunksjon utføres for å utelukke nedsatt nyrefunksjon. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose‑galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Effekt av andre legemidler på tepotinib: CYP- og P-gp-induktorer: Tepotinib er substrat for P-gp. Sterke P-gp-induktorer og sterke CYP-induktorer kan redusere eksponering for tepotinib. Samtidig bruk av sterke CYP- og P-gp-induktorer (f.eks. karbamazepin, fenytoin, rifampicin, johannesurt) skal unngås. Samtidig bruk av sterke CYP3A- og P-gp-hemmere (inkl. sterke P-gp-hemmere): Effekten av samtidig bruk med sterke CYP3A-hemmere eller P-gp-hemmere er ikke undersøkt. Metabolismen og in vitro-data antyder imidlertid at samtidig bruk av legemidler som er sterke CYP3A-hemmere og P-gp-hemmere kan øke eksponering av tepotinib, noe som kan øke forekomsten og alvorlighetsgraden av bivirkninger av tepotinib. Samtidig bruk av tepotinib med både sterke CYP3A- og sterke P-gp-hemmere (f.eks. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, sakinavir, nelfinavir) skal unngås. Når det gjelder P-gp-hemmere som ikke er sterke hemmere av CYP3A (f.eks. kinidin, verapamil), kan en økning i eksponering for tepotinib ikke utelukkes. Det anbefales derfor å utvise forsiktighet og å overvåke bivirkninger ved samtidig bruk. Effekter av tepotinib på andre legemidler: P-gp-substrater: Tepotinib er hemmer av P‑gp. Administrering av tepotinib 450 mg oralt 1 gang daglig i 8 dager økte AUC for det sensitive P‑gp‑substratet dabigatraneteksilat med ca. 50% og Cmax med ca. 40%. Dosejustering for dabigatraneteksilat kan være nødvendig ved samtidig bruk. Forsiktighet og overvåkning av bivirkninger av andre P‑gp‑avhengige virkestoffer med smalt terapeutisk vindu (f.eks. digoksin, aliskiren, everolimus, sirolimus) anbefales under samtidig administrering med tepotinib. BCRP-substrater: Tepotinib hemmer transporten av BCRP-substrater in vitro. Overvåkning av bivirkninger av sensitive BCRP‑substrater (f.eks. rosuvastatin, metotreksat, topotekan) anbefales under samtidig administrering med tepotinib. Substrater av OCT og MATE: Basert på in vitro-data kan tepotinib eller dets metabolitt ha potensiale til å endre eksponeringen av substrater av transportørene OCT1 og 2 og MATE1 og 2 (f.eks. metformin). Det anbefales å overvåke de kliniske effektene av metformin ved samtidig administrering med tepotinib. Hormonelle prevensjonsmidler: Det er ukjent om tepotinib kan redusere virkningen av systemiske hormonelle prevensjonsmidler. Kvinner som bruker systemiske hormonelle prevensjonsmidler skal derfor bruke en ekstra barrieremetode i tillegg under behandling og i minst 1 uke etter siste dose.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetHumane data mangler. Dyrestudier har vist teratogene effekter. Fosterskade ved administrering til gravide kan oppstå. Graviditetstesting før behandlingsoppstart anbefales hos fertile kvinner. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 1 uke etter siste dose. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klinisk tilstand hos kvinnen gjør behandling nødvendig. Mannlige pasienter med fertile kvinnelige partnere skal bruke en barriereprevensjonsmetode under behandling og i minst 1 uke etter siste dose. Det skal informeres om potensiell risiko for fosteret.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent. Amming skal opphøre under behandling og i minst 1 uke etter siste dose.
FertilitetHumane data mangler. Det er ikke sett noen morfologiske forandringer i reproduktive organer hos hanner eller hunner i toksisitetsstudier med gjentatt dosering hos rotter og hunder, bortsett fra redusert utskillelse i sædblærer hos hannrotter ved en eksponering som kunne sammenlignes med klinisk eksponering hos mennesker.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring med doser over anbefalt terapeutisk dose.
SymptomerForventes å være i samsvar med kjente bivirkninger.
BehandlingSymptomatisk.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTepotinib er en reversibel type 1 adenosintrifosfat (ATP)‑konkurrerende småmolekylær hemmer av MET. Tepotinib blokkerer MET‑fosforylering og MET‑avhengig nedstrømssignalisering som fosfatidylinositol 3‑kinase/proteinkinase B (PI3K/Akt) og mitogenaktivert proteinkinase/ekstracellulære signalregulerte kinasebaner (MAPK/ERK) på en doseavhengig måte. Tepotinib viser tydelig antitumoraktivitet i tumorer med onkogen aktivering av MET, som METex14-skipping-mutasjoner.
AbsorpsjonAbsolutt biotilgjengelighet av 450 mg gitt ikke-fastende er 71,6%. Tmax ca. 8 timer (6-12 timer). Samtidig matinntak øker AUC med ca. 1,6 ganger og Cmax med 2 ganger.
ProteinbindingCa. 98%.
FordelingGjennomsnittlig Vd: 574 liter.
HalveringstidCa. 32 timer.
UtskillelseVia feces (ca. 78%) og urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Tepmetko, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
225 mg 60 stk. (blister)
176387
- 107 948,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Tepmetko TABLETTER, filmdrasjerte 225 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.02.2022


Sist endret: 05.07.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)