Genmodifiserte T-celler for CAR-T-behandling.

L01X L06 (Breksukabtagenautoleucel)INFUSJONSVÆSKE, dispersjon 0,4-2 × 108 celler: Hver pasientspesifikke infusjonspose (ca. 68 ml) inneh.: Breksukabtagenautoleucel i en batchavhengig konsentrasjon av autologe T-celler genmodifisert ex vivo til å uttrykke en anti‑CD19 kimær antigenreseptor (CAR-positive levedyktige T-celler) med en måldose (avhengig av indikasjon) på:
Mantelcellelymfom: 2 × 106 anti-CD19 CAR-positive levedyktige T-celler​/​kg kroppsvekt (område 1-2 × 106 celler​/​kg, maks. 2 × 108 celler​/​dose).
Akutt lymfoblastisk leukemi: 1 × 106 anti-CD19 CAR-positive levedyktige T-celler​/​kg kroppsvekt (maks. 1 × 108 celler​/​dose).
Hjelpestoffer: Natriumklorid, Cryostor CS10 (inneh. dimetylsulfoksid, DMSO), humant albumin. Kan inneholde restmengder av gentamicin.


Indikasjoner

  • Voksne med residivert eller refraktær mantelcellelymfom (MCL) etter 2 eller flere runder med systemisk behandling inkl. Brutons tyrosinkinasehemmer (BTK-hemmer).
  • Voksne ≥26 år med residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL).

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn, batchnr. og pasientnavn arkiveres i 30 år. Behandling skal gis ved et kvalifisert behandlingssenter av lege med erfaring i behandling av maligne blodsykdommer og opplæring innen administrering av legemidlet. I tilfelle cytokinfrigjøringssyndrom (CRS) skal ≥1 dose tocilizumab og akuttutstyr være tilgjengelig før infusjon. Behandlingsstedet må ha tilgang til en ekstra dose tocilizumab ≤8 timer etter hver foregående dose. Hvis tocilizumab ikke er tilgjengelig pga. legemiddelmangel må egnede alternative tiltak for å behandle CRS være tilgjengelig før infusjon. Tilgjengelighet av behandlingen må bekreftes før oppstart av lymfodepleterende regime.
Forberedende behandling (lymfodepleterende kjemoterapi) for MCL-pasienter
Syklofosfamid 500 mg​/​m2 og fludarabin 30 mg​/​m2 må gis før infusjon av Tecartus. Anbefalte dager er dag 5, 4 og 3 før infusjon.
Forberedende behandling (lymfodepleterende kjemoterapi) for ALL-pasienter
Syklofosfamid 900 mg​/​m2 over 60 minutter må gis før infusjon av Tecartus. Dette anbefales på dag 2 før infusjon. Fludarabin 25 mg​/​m2 over 30 minutter må gis før infusjon av Tecartus. Anbefalte dager er dag 4, 3 og 2 før infusjon.
Premedisinering, begge indikasjoner
For å minimere potensielle akutte infusjonsreaksjoner, anbefales det at paracetamol 500-1000 mg oralt og difenhydramin 12,5-25 mg i.v. eller oralt (eller tilsv.) gis ca. 1 time før infusjonen. Profylaktisk bruk av systemiske kortikosteroider anbefales ikke.
Overvåkning før infusjon
I noen risikopasientgrupper kan en forsinkelse i infusjon av Tecartus være indisert (se Forsiktighetsregler).
Mantelcellelymfom
1 enkeltdose gis. Måldosen er 2 × 106 CAR-positive levedyktige T-celler​/​kg kroppsvekt (1-2 × 106 celler​/​kg, maks. 2 × 108 celler for pasienter ≥100 kg). Det anbefales å infundere Tecartus 3-14 dager etter fullført lymfodepleterende kjemoterapi.
Akutt lymfoblastisk leukemi
1 enkeltdose gis. Måldosen er 1 × 106 CAR-positive levedyktige T-celler​/​kg kroppsvekt (maks. 1 × 108 celler for pasienter ≥100 kg). Det anbefales å infundere Tecartus 2-14 dager etter fullført lymfodepleterende kjemoterapi.
Overvåkning etter infusjon
Pasienten skal overvåkes daglig de første 10 dagene etter infusjon for tegn​/​symptomer på potensiell CRS, nevrologiske hendelser og annen toksisitet. Lege skal vurdere sykehusinnleggelse i de første 10 dagene etter infusjon eller ved første tegn​/​symptom på CRS og​/​eller nevrologiske hendelser. Etter de 10 første dagene etter infusjon skal pasienten overvåkes etter legens skjønn. Pasienten skal rådes til å oppholde seg i nærheten (≤2 timers reiseavstand) av et kvalifisert behandlingssted i minst 4 uker etter infusjon, og å søke umiddelbar legehjelp ved tegn​/​symptomer på CRS eller nevrologiske bivirkninger. Vitale tegn og organfunksjon skal overvåkes iht. reaksjonens alvorlighetsgrad.
Håndtering av CRS
Se også Forsiktighetsregler. Tabell 1. Gradering av CRS og behandlingsveiledning:

CRS-grad1

 

Tocilizumab

 

Kortikosteroider

Grad 1
Symptomene krever symptomatisk behandling (f.eks. feber, kvalme, fatigue, hodepine, myalgi, uvelhet).

 

Dersom ingen bedring etter 24 timer, gis 8 mg/kg tocilizumab i.v. i løpet av 1 time (maks. 800 mg).

 

Ikke relevant.

Grad 2
Symptomene krever og responderer på moderat intervensjon. Oksygenbehov <40% FiO2 eller hypotensjon som responderer på væsketilførsel eller lav dose vasopressor eller grad 2 organtoksisitet2.

 

Tocilizumab3 8 mg/kg i.v. i løpet av 1 time (maks. 800 mg). Gjentas hver 8. time etter behov dersom pasienten ikke responderer på i.v. væsketilførsel eller økt oksygentilførsel. Maks. 3 doser​/​24 timer, maks. totalt 4 doser hvis ingen klinisk bedring av symptomer på CRS. Ved manglende respons på 2. eller senere doser av tocilizumab, vurder andre tiltak for behandling av CRS. Ved bedring, seponeres tocilizumab.

 

Behandles som grad 3 dersom ingen bedring i løpet av 24 timer etter oppstart med tocilizumab. Ved bedring, trapp ned kortikosteroider og følg behandling som for grad 1.

Grad 3
Symptomene krever og responderer på aggressiv intervensjon. Oksygenbehov ≥40% FiO2 eller hypotensjon som krever høy dose​/​flere vasopressorer eller grad 3 organtoksisitet eller grad 4 transaminitt.

 

Som grad 2.

 

Metylprednisolon 1 mg/kg i.v. 2 ganger daglig eller tilsvarende deksametason (f.eks. 10 mg i.v. hver 6. time) til grad 1, trapp deretter ned kortikosteroider. Ved bedring, behandles som grad 2. Behandles som grad 4, hvis ingen bedring.

Grad 4
Livstruende symptomer. Behov for respirator​/​kontinuerlig venovenøs hemodialyse eller grad 4 organtoksisitet (ekskl. transaminitt).

 

Som grad 2.

 

Metylprednisolon 1000 mg i.v. daglig i 3 dager. Ved bedring, trapp ned kortikosteroider og følg behandling som grad 3. Vurder andre immunsuppressiver dersom ingen bedring.

1Lee et al. 2014. 2Se tabell 2 for behandling av nevrologiske bivirkninger. 3Se preparatomtale for tocilizumab.
Håndtering av nevrologiske bivirkninger​/​ICANS
Se også Forsiktighetsregler. Tabell 2. Gradering av nevrologiske bivirkninger​/​ICANS og behandlingsveiledning:

Gradering

Samtidig CRS

 

Ingen samtidig CRS

Grad 2

Tocilizumab som angitt i tabell 1 for CRS grad 2. Dersom ingen bedring i løpet av 24 timer gis deksametason 10 mg i.v. hver 6. time til tilstanden er grad ≤1, trapp deretter ned kortikosteroider. Ved bedring, seponeres tocilizumab. Behandles som grad 3, hvis ingen bedring.

 

Deksametason 10 mg i.v. hver 6. time til tilstanden er grad ≤1. Ved bedring, trapp ned kortikosteroider.

 

Vurder ikke-sederende antiepileptika (f.eks. levetiracetam) som anfallsprofylakse.

Grad 3

Tocilizumab som angitt i tabell 1 for CRS grad 2. Deksametason 10 mg i.v. sammen med 1. dose tocilizumab, gjenta hver 6. time. Fortsett med deksametason til tilstanden er grad ≤1, trapp ned kortikosteroider. Ved bedring, seponer tocilizumab og behandle som grad 2. Behandles som grad 4, hvis ingen bedring.

 

Deksametason 10 mg i.v. hver 6. time til tilstanden er grad ≤1, trapp ned kortikosteroider. Behandles som grad 4, hvis ingen bedring.

 

Vurder ikke-sederende antiepileptika (f.eks. levetiracetam) som anfallsprofylakse.

Grad 4

Tocilizumab som angitt i tabell 1 for CRS grad 2. 1000 mg metylprednisolon i.v. daglig sammen med 1. dose tocilizumab, og 1000 mg metylprednisolon i.v. daglig i ytterligere 2 dager. Ved bedring, behandles som grad 3. Vurder andre immunsuppressiver dersom ingen bedring.

 

1000 mg metylprednisolon i.v. daglig i 3 dager. Ved bedring, behandles som grad 3. Vurder andre immunsuppressiver dersom ingen bedring.

 

Vurder ikke-sederende antiepileptika (f.eks. levetiracetam) som anfallsprofylakse.

Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Pasienter med hiv, hepatitt B-virus (HBV) eller hepatitt C-virus (HCV): Ingen klinisk erfaring. Nytte​/​risiko ikke fastslått.
Tilberedning​/​Håndtering Se pakningsvedlegg. Skal være nedfrosset til pasienten er klar for behandling, for å sikre levedyktige levende autologe celler. Skal ikke blandes med andre legemidler, pga. manglende uforlikelighetsstudier. Inneholder genmodifiserte humane blodceller. Ta forholdsregler for å unngå potensiell overføring av smittsomme sykdommer, og følg relevante biosikkerhetsretningslinjer ved avfallshåndtering.
Administrering Til i.v. bruk, se pakningsvedlegg. Infusjon skal startes ≤30 minutter etter fullstendig tining, med total infusjonstid ≤30 minutter. Skal ikke utsettes for bestråling. Et filter til leukoreduksjon skal ikke brukes. Til autolog bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kontraindikasjoner for lymfodepleterende kjemoterapi skal vurderes.

Forsiktighetsregler

Autolog bruk: Kun indisert til autolog bruk, og skal ikke under noen omstendigheter gis til andre pasienter. Før infusjon må det kontrolleres at pasientens identitet samsvarer med pasientopplysningene på infusjonsposen og -kassetten. Skal ikke gis dersom informasjonen på den pasientspesifikke kassettetiketten ikke samsvarer med den tiltenkte pasientens identitet. Generelt: Advarsler og forsiktighetsregler for lymfodepleterende kjemoterapi må vurderes. Overvåkning etter infusjon: Se Dosering. Grunner til å utsette behandlingen: Infusjon skal utsettes ved 1 av følgende tilstander: Pågående alvorlige bivirkninger (spesielt lunge-​/​hjertereaksjon eller hypotensjon) inkl. fra tidligere kjemoterapi, aktiv ukontrollert infeksjon eller inflammatorisk sykdom, aktiv transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD). I noen tilfeller kan behandlingen bli utsatt etter administrering av det lymfodepleterende kjemoterapiregimet. Hvis infusjonen utsettes >2 uker, må lymfodepleterende kjemoterapi gis på nytt. Serologisk testing: Screening for HBV, HCV og hiv må utføres før høsting av celler til produksjon av Tecartus. Donasjon av blod, organer, vev og celler: Pasienten skal ikke donere blod, organer, vev og celler til transplantasjon. Samtidig sykdom: Pasienter med aktiv CNS-sykdom eller utilstrekkelig nyre-, lever-, lunge- eller hjertefunksjon er trolig mer utsatt for følgene av bivirkningene beskrevet nedenfor, og krever spesiell oppmerksomhet. Det er ingen erfaring med bruk hos pasienter med aktivt CNS-lymfom definert som hjernemetastaser bekreftet med bildediagnostikk. Ved ALL ble asymptomatiske pasienter med maks. CNS‑2‑sykdom (definert som <5​/​µl hvite blodceller i CSF med tilstedeværelse av lymfoblaster), uten klinisk bekreftede nevrologiske endringer, behandlet med Tecartus, men data er begrenset i denne populasjonen. Cytokinfrigjøringssyndrom (CRS): Nesten alle pasienter får en viss grad av CRS. Alvorlig CRS, som kan være dødelig, er sett, og oppsto etter median 3 dager (1-13 dager). Pasienten må overvåkes nøye for tegn​/​symptomer, slik som høy feber, hypotensjon, hypoksi, frysninger, takykardi og hodepine. CRS håndteres etter legens skjønn ut fra pasientens tilstand og iht. behandlingsalgoritmene for CRS i tabell 1, se Dosering. Diagnostisering av CRS krever at alternative årsaker til systemisk inflammatorisk respons, inkl. infeksjon, utelukkes. Behandling av CRS: Tocilizumab, en hemmer av interleukin 6 (IL‑6)‑reseptor, skal være tilgjengelig før infusjon og ≤8 timer etter hver dose (se Dosering). Pasienter med CRS av grad ≥2 (f.eks. hypotensjon som ikke responderer på væsketilførsel, eller hypoksi som krever oksygentilførsel) skal overvåkes med kontinuerlig hjerteovervåkning og pulsoksymetri. Ved alvorlig CRS vurderes ekkokardiogram av hjertefunksjonen. Ved alvorlig​/​livstruende CRS vurderes symptomatisk intensivbehandling. CRS har vært forbundet med terminal organdysfunksjon (f.eks. i lever, nyre, hjerte og lunge) samt forverring av underliggende organsykdom. Ved signifikant hjertedysfunksjon skal det gis standard intensivbehandling, og tiltak som ekkokardiografi skal vurderes. I noen tilfeller kan makrofagaktiveringssyndrom (MAS) og hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) forekomme ved CRS. Evaluering for HLH​/​MAS skal vurderes ved alvorlig​/​ikke-responderende CRS. Legemidlet fortsetter å ekspandere og foreligge etter administrering av tocilizumab og kortikosteroider. TNF-antagonister anbefales ikke til behandling av CRS. Nevrologiske bivirkninger: Alvorlige nevrologiske bivirkninger, også kjent som immuneffektorcelle-assosiert nevrotoksisitetssyndrom (ICANS), er sett, og kan være livstruende​/​dødelig. Median latenstid var 7 dager (1-262 dager) etter infusjon. Pasienter med nevrologisk toksisitet​/​ICANS av grad ≥2 overvåkes med kontinuerlig hjerteovervåkning og pulsoksymetri. Symptomatisk intensivbehandling skal gis ved alvorlig​/​livstruende nevrologisk toksisitet​/​ICANS. Ikke-sederende antiepileptika bør overveies som indisert ved bivirkninger av grad ≥2. Behandlingsalgoritmer for å lindre de nevrologiske bivirkningene, inkl. bruk av tocilizumab (ved samtidig CRS) og​/​eller kortikosteroider ved moderat, alvorlig eller livstruende nevrologiske bivirkninger, er oppsummert i tabell 2 (se Dosering). Infeksjoner og febril nøytropeni: Alvorlige infeksjoner er sett, og kan være livstruende. Pasienten skal overvåkes for symptomer på infeksjon før, under og etter infusjon, og behandles hensiktsmessig. Profylaktiske antimikrobielle legemidler skal gis iht. institusjonens standard retningslinjer. Febril nøytropeni kan oppstå sammen med CRS. Ved ev. febril nøytropeni skal infeksjon vurderes, og bredspektret antibiotikum, væske og annen symptomatisk behandling gis som indisert. Hos immunsupprimerte pasienter er det sett livstruende​/​fatale opportunistiske infeksjoner, inkl. utbredt soppinfeksjon og viral reaktivering (f.eks. HHV‑6 og progressiv multifokal leukoencefalopati). Muligheten for disse infeksjonene bør vurderes ved nevrologiske hendelser, og hensiktsmessige diagnostiske evalueringer foretas. Viral reaktivering: Viral reaktivering, f.eks. HBV-reaktivering, kan forekomme ved behandling med legemidler rettet mot B-celler, og kan medføre fulminant hepatitt, leversvikt og død. Langvarig cytopeni: Cytopeni kan vedvare i flere uker etter lymfodepleterende kjemoterapi og infusjon av legemidlet, og skal behandles iht. standard retningslinjer. Langvarig cytopeni av grad ≥3 er svært vanlig, inkl. trombocytopeni, nøytropeni og anemi. Blodbildet skal overvåkes etter infusjon. Hypogammablobulinemi: B-celleaplasi som fører til hypogammaglobulinemi er svært vanlig. Hypogammaglobulinemi predisponerer for infeksjoner. Immunglobulinnivå skal overvåkes etter behandling, og det skal tas forholdsregler for infeksjon, antibiotikaprofylakse og immunglobulinerstatning ved residiverende infeksjoner, iht. standard retningslinjer. Overfølsomhetsreaksjoner: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi, kan forekomme pga. DMSO eller rester av gentamicin. Sekundære maligniteter: Pasienten skal overvåkes for sekundære maligniteter resten av livet. Dersom en sekundær malignitet oppstår, skal produsenten kontaktes for instruksjoner om nødvendige pasientprøver. Tumorlysesyndrom (TLS): TLS, som kan være alvorlig, er sett. For å minimere risikoen for TLS, skal pasienter med økt urat eller høy tumorbelastning få allopurinol, eller alternativ profylakse, før behandling. Symptomer på TLS skal overvåkes og hendelser håndteres iht. standard retningslinjer. Tidligere stamcelletransplantasjon og GVHD: Behandling anbefales ikke hos pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon og har aktiv akutt​/​kronisk GVHD, pga. risiko for forverring av GVHD. Tidligere anti-CD19-behandling: Tecartus anbefales ikke etter tilbakefall av CD19-negativ sykdom etter tidligere anti-CD19-behandling. Langsiktig oppfølging: Det forventes at pasienten registrerer seg i et register, og vil bli fulgt opp i registeret for bedre forståelse av langtidssikkerhet og effekt. Hjelpestoffer: Inneholder 300 mg natrium pr. infusjon, tilsv. 15% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pga. potensialet for nevrologiske hendelser, inkl. endret mental status eller krampeanfall, skal pasienten avstå fra å kjøre bil eller bruke tunge​/​potensielt farlige maskiner i ≥8 uker etter infusjon eller til nevrologiske bivirkninger er opphørt.

Interaksjoner

Ingen studier er utført. Profylaktisk bruk av systemiske kortikosteroider kan påvirke aktiviteten til Tecartus, og anbefales ikke før infusjon. Bruk av kortikosteroider iht. retningslinjer for håndtering av toksisitet påvirker ikke utbredelsen og bestandigheten til CAR-T‑cellene. Sikkerhet ved immunisering med levende virusvaksiner under​/​etter behandling er ikke undersøkt. Som et forsiktighetstiltak anbefales ikke vaksinering med levende vaksiner ≤6 uker før oppstart med lymfodepleterende kjemoterapi, under behandlingen og frem til restituering av immunsystemet etter behandling.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetGraviditetsstatus hos fertile kvinner skal undersøkes før behandlingsoppstart. Det kan ikke gis anbefalinger om hvor lenge prevensjon må brukes etter behandling. Se preparatomtalene for lymfodepleterende kjemoterapi ang. prevensjon. Ingen data om bruk hos gravide. Ingen reproduksjons- eller utviklingstoksisitetsstudier hos dyr. Dersom transduserte celler passerer placenta, kan de gi fostertoksisitet, inkl. B-cellelymfocytopeni. Ikke anbefalt til kvinner som er eller kan bli gravide og ikke bruker prevensjon, pga. manglende data. Gravide skal informeres om mulig risiko for fosteret. Graviditet etter behandling må diskuteres med behandlende lege. Måling av immunglobulinnivåer og B-celler hos nyfødte skal vurderes.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent. En risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.
FertilitetData mangler.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Kun cytopenier som resulterte i ny​/​forverret klinisk sekvele, eller som krevde behandling eller justering i gjeldende behandling er inkludert i tabellen.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Ingen data.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeGenmodifiserte autologe T-celler bindes til kreftceller som uttrykker CD19 og normale B-celler, med påfølgende T-celleaktivering, proliferasjon, ervervelse av effektorfunksjoner og sekresjon av inflammatoriske cytokiner og kjemokiner. Dette fører til drap av målceller som uttrykker CD19. Antall anti-CD19 CAR-T-celler i blodet er assosiert med objektiv respons.
AbsorpsjonEtter infusjon viser anti-CD19 CAR-T-celler en innledende hurtig ekspansjon, etterfulgt av en reduksjon til nesten baselinenivåer innen 3 måneder. Tmax for anti‑CD19 CAR-T-celler er ≤15 dager. Median Cmax i blod hos responderende MCL- og ALL-pasienter var hhv. 97,5 og 38,4 celler​/​µl.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i dampfasen av flytende nitrogen (≤-150°C). Tint legemiddel skal ikke fryses på nytt. Stabilt i ≤3 timer etter fullstendig tining ved romtemperatur (20-25°C).

 

Pakninger, priser og refusjon

Tecartus, INFUSJONSVÆSKE, dispersjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,4-2 × 108 celler 1 stk. (pose)
033346

-

4 522 206,30 C

SPC (preparatomtale)

Tecartus INFUSJONSVÆSKE, dispersjon 0,4-2 × 10 celler

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

04/2024


Sist endret: 10.05.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)