Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KAPSLER, harde 10 mg: Hver kapsel inneh.: Avakopan 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av voksne med alvorlig, aktiv granulomatose med polyangiitt (GPA) eller mikroskopisk polyangiitt (MPA) i kombinasjon med rituksimab eller syklofosfamid.

Dosering

Behandlingen bør initieres og overvåkes av helsepersonell med erfaring i diagnostisering og behandling av GPA eller MPA.
Voksne inkl. eldre
Anbefalt dose er 30 mg 2 ganger daglig (morgen og kveld). Bør gis i kombinasjon med rituksimab eller syklofosfamid som følger: Rituksimab i 4 ukentlige i.v. doser. Eller i.v./oral syklofosfamid i 13 eller 14 uker, etterfulgt av oral azatioprin eller mykofenolatmofetil. Glukokortikoider gis iht. klinisk indikasjon. Studiedata er begrenset til 52 ukers eksponering etterfulgt av 8 ukers observasjon.
Dosehåndtering
Behandlingen skal vurderes klinisk og midlertidig stoppes ved ALAT/ASAT >3 × ULN. Behandlingen skal midlertidig stoppes ved ALAT/ASAT >5 × ULN, leukopeni (leukocyttall <2 × 109/liter), nøytropeni (nøytrofiltall <1 × 109/liter) eller lymfopeni (lymfocyttall <0,2 × 109/liter) eller ved aktiv, alvorlig infeksjon (dvs. som krever sykehusinnleggelse/lengre sykehusopphold). Behandlingen kan gjenopptas når verdiene er normalisert og basert på individuell nytte-/risikovurdering. Hvis behandlingen gjenopptas, skal levertransaminaser og totalbilirubin overvåkes nøye. Permanent seponering skal vurderes ved ALAT/ASAT >8 × ULN, ALAT/ASAT >5 × ULN i >2 uker, ALAT/ASAT >3 × ULN og totalbilirubin >2 × ULN eller INR >1,5, ALAT/ASAT >3 × ULN med forekomst av fatigue, kvalme, oppkast, smerter/ømhet i høyre øvre kvadrant, feber, utslett og/eller eosinofili (>5%), eller dersom en forbindelse mellom avakopan og nedsatt leverfunksjon er fastslått.
Glemt dose Tas så snart som mulig, med mindre det er <3 timer til neste planlagte dose. Hvis det er <3 timer, skal glemt dose ikke tas.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), og skal derfor ikke brukes.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Ikke undersøkt hos pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt med eGFR <15 ml/minutter/1,73 m2 som får dialyse, har behov for dialyse eller plasmautveksling.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt hos ungdom 12-17 år ikke fastslått. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. Sikkerhet og effekt hos barn <12 år ikke fastslått. Ingen data.
  • Alvorlig sykdom manifestert som alveolær blødning: Ikke undersøkt.
Administrering Skal tas med mat. Grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. Svelges hele med vann. Skal ikke knuses, tygges eller åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Økte leverfunksjonsverdier: Alvorlige bivirkninger i form av økte levertransaminaser med økt totalbilirubin er sett ved samtidig bruk av avakopan og syklofosfamid (etterfulgt av azatioprin eller mykofenolat) eller rituksimab, trimetoprim og sulfametoksazol. Avakopan skal unngås ved tegn på leversykdom (som økt ASAT, ALAT, ALP eller totalbilirubin >3 × ULN). Levertransaminaser og totalbilirubin skal måles før behandlingsstart. Pasienten skal overvåkes mht. levertransaminaser og totalbilirubin som klinisk indisert, og som en del av rutinemessig oppfølging av underliggende tilstand, se Dosering. Blod og immunforsvar: Antall leukocytter skal måles før behandlingsstart og pasienten skal overvåkes som klinisk indisert, og som en del av rutinemessig oppfølging av underliggende tilstand, se Dosering. Behandling skal ikke igangsettes ved leukocyttall <3500/μl, nøytrofiltall <1500/μl eller lymfocyttall <500/μl. Pasienten skal oppfordres til å umiddelbart rapportere ethvert tegn på infeksjon, uventet blåmerke, blødning eller andre manifestasjoner av benmargssvikt. Alvorlige infeksjoner: Er rapportert hos pasienter som får kombinasjonslegemidler til behandling av GPA eller MPA, inkl. avakopan, i kombinasjon med rituksimab eller syklofosfamid. Pasienten skal vurderes mht. alvorlige infeksjoner. Ikke undersøkt hos pasienter med hepatitt B-, hepatitt C- eller hiv-infeksjon. Før og under behandlingen skal pasienten varsle legen dersom han/hun har fått diagnosen tuberkulose, hepatitt B‑, hepatitt C‑ eller hiv-infeksjon. Forsiktighet skal utvises ved behandling av pasienter med tidligere tuberkulose, hepatitt B‑, hepatitt C‑ eller hiv-infeksjon. Reduserer ikke dannelsen av membranangrepskomplekset (C5b‑9) eller det terminale komplementkomplekset (TCC). Pasienter som behandles for ANCA-assosiert vaskulitt skal overvåkes iht. standard praksis for kliniske tegn på Neisseria-infeksjon. Pneumocystis jirovecii pneumoni-profylakse: Anbefales for voksne med GPA eller MPA under avakopanbehandling, iht. lokale retningslinjer for klinisk praksis. Immunisering: Sikkerhet ved immunisering med levende virusvaksiner etter avakopanbehandling er ikke undersøkt. Vaksinasjoner gis fortrinnsvis før behandlingsoppstart eller i den hvilende fasen av sykdommen. Angioødem: Er rapportert. Lege skal kontaktes ved symptomer som hevelse i ansiktet, på leppene eller tungen, tilsnøring i halsen eller pustevansker. Behandling skal avbrytes ved tilfeller av angioødem. Interaksjon med sterke CYP3A4-induktorer: Se Interaksjoner. Hjertesykdom: Pasienter med GPA eller MPA har risiko for hjertesykdommer som hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjertevaskulitt. Alvorlige bivirkninger knyttet til hjertesykdom er sett ved avakopanbehandling. Et behandlingsregime basert på kombinasjon med syklofosfamid etterfulgt av azatioprin, kan gi økt risiko for hjertesykdom sammenlignet med et regime basert på kombinasjon med rituksimab. Malignitet: Immunmodulerende legemidler kan øke risiko for maligniteter. Kliniske data er foreløpig begrenset. Hjelpestoffer: Inneholder makrogolglyserolhydroksystearat som kan gi urolig mage og diaré.

Interaksjoner

Effekt av andre legemidler på avakopan: Sterke CYP3A4-induktorer: Samtidig bruk skal unngås. Pasienter med forventet behov for langsiktig bruk av CYP3A4-induktorer skal ikke behandles med avakopan. Hvis det ikke er mulig å unngå kortvarig samtidig bruk hos en pasient som allerede bruker avakopan, skal pasienten overvåkes nøye mht. ev. tilbakefall av sykdomsaktivitet. Moderate CYP3A4-induktorer: Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk, og nytte/risiko ved bruk av avakopan skal vurderes nøye. Sterke CYP3A4-hemmere: Skal brukes med forsiktighet. Pasienten skal overvåkes for potensiell økning av bivirkninger pga. økt avokopaneksponering. Effekt av avakopan på andre legemidler: Avakopan er en svak CYP3A4-hemmer og kan øke plasmaeksponering av samtidige CYP3A4-substrater med lav terapeutisk indeks. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk. Effekt av makrogolglyserolhydroksystearat (hjelpestoff) på andre legemidler: Effekt på sensitive P-gp-substrater med lav biotilgjengelighet kan ikke utelukkes. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke til gravide og fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
AmmingIkke målt i melk hos dyr, men er påvist i plasma hos diende dyr uten tilsynelatende effekt på avkommet. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det skal tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen humane data. Dyrestudier tyder ikke på nedsatt fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

200 mg (100 mg 2 × daglig) i 7 dager er gitt til friske uten evidens for dosebegrensende toksisitet.
BehandlingOvervåkning for tegn på bivirkninger. Egnet symptomatisk og støttende behandling skal gis.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAvakopan er en selektiv antagonist til komplement 5a-reseptoren (C5aR1 eller CD88) som kompetitivt hemmer interaksjonen mellom C5aR1 og anafylatoksinet C5a. Spesifikk og selektiv blokkering av C5aR1 reduserer pro-inflammatorisk effekt av C5a, som inkluderer nøytrofil aktivering, migrering og binding til områder med betennelse i små kar, vaskulær endotelial celleretraksjon og permeabilitet.
AbsorpsjonTmax uten mat og med mat er hhv. ca. 2 timer og ca. 3 timer.
Proteinbinding>99,9%.
FordelingVd: 3000-11 000 liter.
HalveringstidMedian terminal t1/2: 510 timer (21 dager). Tilsynelatende total clearance: 16,3 liter/time.
MetabolismePrimært via CYP3A4.
UtskillelseCa. 77% i feces og 10% i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalflasken for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Tavneos, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 180 stk. (flaske)
166568
- 88 834,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Tavneos KAPSLER, harde 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.11.2022


Sist endret: 11.01.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)